ที่ สพ ๐๐๒๓.๒/๓๖๐ การกำหนดตำแหน่งและปรับปรุงเกี่ยวกับตำ... :: คลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียด   การประชุมหัวหน้ากลุ่มงาน/ท้องถิ่นอำเภอ ประจำเดือนกันยา... :: คลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียด
จาก web จากgoogle
 
  ประวัติความเป็นมา
  วิสัยทัศน์พันธกิจ
  อำนาจหน้าที่
  อำนาจหน้าที่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อำนาจหน้าที่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ
  โครงสร้างการบริหารงาน
  บุคลากร
  บุคลากรท้องถิ่นจังหวัด
  งานบริหารทั่วไป
  กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น
  กลุ่มงานส่งเสริม และพัฒนาท้องถิ่น
  กลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
  กลุ่มงานการเงิน บัญชีและการตรวจสอบ
  บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
  อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
  อำเภอบางปลาม้า
  อำเภอสองพี่น้อง
  อำเภอเดิมบางนางบวช
  อำเภออู่ทอง
  อำเภอด่านช้าง
  อำเภอศรีประจันต์
  อำเภอดอนเจดีย์
  อำเภอสามชุก
  อำเภอหนองหญ้าไซ
  ผู้บริหาร อปท.
  ข้อมูลพื้นฐานของ อปท.จ.สุพรรณบุรี
  รายงานสถิติการคลังของ อปท. จ.สุพรรณบุรี
  เว็บไซต์ของ อปท.จ.สุพรรณบุรี
  แผนอัตรากำลัง
  องค์การบริหารส่วนจังหวัด
  เทศบาล
  องค์การบริหารส่วนตำบล
  กฎกระทรวงและระเบียบ
  ประกาศหลักเกณฑ์ ก.จังหวัด
  พ.ร.บ./พ.ร.ก.
  คุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง
  โอนเงิน อปท.
  หนังสือราชการ
  แบบฟอร์มการขอกำหนดตำแหน่ง
  เอกสารประกอบการเสนอขอความเห็นชอบ
  ตัวอย่างเอกสารการคัดเลือกตำแหน่งบริหาร
  ตัวอย่างเอกสารต่างๆ
  ตัวอย่างคำสั่งและประกาศ อบต.
  อนุกรรมการถ่ายโอน
 
  
 
กรมสรรพากร
ธนาคารออมสิน
กรมบัญชีกลาง
ศาลปกครอง และสำนักงานศาลปกครอง
สำนักงบประมาณ
กระทรวงพาณิชย์
 
     คน  

     
 
ค้นหาตามช่วงวันที่ : -
คำค้นหา :

วันที่ หัวข้อ
19 ก.ย. 2557 ที่ สพ ๐๐๒๓.๕/ว๑๒๗๓ แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
19 ก.ย. 2557 ที่ สพ ๐๐๒๓.๕/ว๑๕๐๕๔ ซักซ้อมแนวทางการกำกับดูแลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
19 ก.ย. 2557 ด่วนที่สุด ที่ สพ ๐๐๒๓.๓/ว๑๔๙๖๙ การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่ม
18 ก.ย. 2557 ด่วนที่สุด สพ ๐๐๒๓.๒/ว๑๕๐๐๓สำรวจเงินเดือนครูและค่าจ้างขององค์กรปกครองส่วรท้องถิ่น
17 ก.ย. 2557 ที่ สพ ๐๐๒๓.๕/ว ๑๒๙๒ แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
17 ก.ย. 2557 ด่วนที่สุด ที่ สพ ๐๐๒๓.๓/ว๑๔๘๗๓ การเสนอความเห็นต่อร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขว่าด้วยการขนและกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ
17 ก.ย. 2557 ด่วนที่สุด ที่ สพ ๐๐๒๓.๓/ว๑๔๘๙๖ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
16 ก.ย. 2557 ที่ สพ ๐๐๒๓.๕/ว๑๒๘๓ แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการบำบัด ฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
16 ก.ย. 2557 ที่ สพ ๐๐๒๓.๕/๑๒๘๒ แจ้งการโอนเงินโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ
16 ก.ย. 2557 ที่ สพ ๐๐๒๓.๕/ว๑๒๘๑ แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับสนุบสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
16 ก.ย. 2557 ที่ สพ ๐๐๒๓.๒/ว๑๓๗๔๒ แก้ไขประกาสคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสุพรรณบุรี
15 ก.ย. 2557 ที่ สพ ๐๐๒๓.๕/ว๑๔๗๐๙ การกันเงินงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณก่อนปี พ.ศ. ๒๕๕๗
15 ก.ย. 2557 ที่ สพ ๐๐๒๓.๕/ว๑๔๖๘๑ การโอนจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ งวดที่ ๓
15 ก.ย. 2557 ด่วนที่สุด ที่ สพ ๐๐๒๓.๓/ว๑๔๖๖๑ ขอข้อมูลเกี่ยวกับระบบประปาหมู่บ้าน
12 ก.ย. 2557 ที่ สพ ๐๐๒๓.๑/๑๔๖๓๗ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรายงานตัวปฐมนิเทศเพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
12 ก.ย. 2557 ที่ สพ ๐๐๒๓.๕/ว ๑๒๗๖ แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
12 ก.ย. 2557 ที่ สพ ๐๐๒๓.๕/ว๑๒๗๕ แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับส่งเสริมการบำบัด ฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดปี ๒๕๕๗
12 ก.ย. 2557 ที่ สพ ๐๐๒๓.๓/ว๑๔๕๗๐ คำแนะนำประชาชน เรื่อง การป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสอีโบลา
12 ก.ย. 2557 ที่ สพ ๐๐๒๓.๕/ว๑๒๖๔ แจ้งกำหนดเวลาการเข้าปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ อปท. (e-LAAS)
12 ก.ย. 2557 ที่ สพ ๐๐๒๓.๕/ว๑๒๖๓ แจ้งกำหนดเวลาการเข้าปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ อปท. (e-LAAS)
11 ก.ย. 2557 ที่ สพ ๐๐๒๓.๕/ว๑๔๔๙๕ การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
11 ก.ย. 2557 ที่ สพ ๐๐๒๓.๑/๑๒๕๕ การอบรมโครงการพัฒนาต้นแบบการพัฒนาเด็กปฐมวัยแบบบูรณาการ ปี ๒๗
11 ก.ย. 2557 ที่ สพ ๐๐๒๓.๕/ว๑๔๔๙๖ การรายงานข้อมูลจำนวนประชากรเพื่อใช้ในการจัดสรรภาษี
11 ก.ย. 2557 ด่วนที่สุด ที่ สพ ๐๐๒๓.๓/๑๒๕๒ โครงการสัมมนาสเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวน บูรณาการการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
10 ก.ย. 2557 ที่ สพ ๐๐๒๓.๓/ว๑๔๔๓๘ การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของ อปท.
หน้าที่ [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 >>

 
     
หน้าแรก | หนังสือราชการ | โอนเงิน อปท. | กระดานกระทู้ | ติดต่อ อปท.จ.สุพรรณบุรี | เว็บไซต์ของ อปท.จ.สุพรรณบุรี
การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดสำหรับ Internet Explorer 8  © Copyright 2011 by Dungbhumi Co.,Ltd.