แจ้งรหัสผู้ใช้งาน(UsernameและPassword)สำหรับการใช้งานระ... :: คลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียด  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชา... :: คลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียด
จาก web จากgoogle
 
  ประวัติความเป็นมา
  วิสัยทัศน์พันธกิจ
  อำนาจหน้าที่
  อำนาจหน้าที่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อำนาจหน้าที่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ
  โครงสร้างการบริหารงาน
  บุคลากร
  บุคลากรท้องถิ่นจังหวัด
  งานบริหารทั่วไป
  กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น
  กลุ่มงานส่งเสริม และพัฒนาท้องถิ่น
  กลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
  กลุ่มงานการเงิน บัญชีและการตรวจสอบ
  บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
  อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
  อำเภอบางปลาม้า
  อำเภอสองพี่น้อง
  อำเภอเดิมบางนางบวช
  อำเภออู่ทอง
  อำเภอด่านช้าง
  อำเภอศรีประจันต์
  อำเภอดอนเจดีย์
  อำเภอสามชุก
  อำเภอหนองหญ้าไซ
  ผู้บริหาร อปท.
  ข้อมูลพื้นฐานของ อปท.จ.สุพรรณบุรี
  รายงานสถิติการคลังของ อปท. จ.สุพรรณบุรี
  เว็บไซต์ของ อปท.จ.สุพรรณบุรี
  แผนอัตรากำลัง
  องค์การบริหารส่วนจังหวัด
  เทศบาล
  องค์การบริหารส่วนตำบล
  กฎกระทรวงและระเบียบ
  ประกาศหลักเกณฑ์ ก.จังหวัด
  พ.ร.บ./พ.ร.ก.
  คุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง
  โอนเงิน อปท.
  หนังสือราชการ
  แบบฟอร์มการขอกำหนดตำแหน่ง
  เอกสารประกอบการเสนอขอความเห็นชอบ
  ตัวอย่างเอกสารการคัดเลือกตำแหน่งบริหาร
  ตัวอย่างเอกสารต่างๆ
  ตัวอย่างคำสั่งและประกาศ อบต.
  อนุกรรมการถ่ายโอน
 
  
 
กรมสรรพากร
ธนาคารออมสิน
กรมบัญชีกลาง
ศาลปกครอง และสำนักงานศาลปกครอง
สำนักงบประมาณ
กระทรวงพาณิชย์
 
     คน  

     
 
ค้นหาตามช่วงวันที่ : -
คำค้นหา :

วันที่ หัวข้อ
27 พ.ค. 2559 ด่วนที่สุด ที่ สพ 0023.3/ว 663 ขอเชิญองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดสุพรรณบุรี
27 พ.ค. 2559 ด่วนที่สุด ที่ สพ 0023.3/ว 9383 ลว 27 พฤษภาคม 2559 แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการ
26 พ.ค. 2559 ด่วนที่สุด ที่ สพ 0023.3/ว 662 ลว 26 พค. 2559 โครงการอาหารเสริมนม
26 พ.ค. 2559 ประชาสัมพันธ์ ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก ฉบับที่ 38 และ ฉบับที่ 39 (พ.ศ.2559)
26 พ.ค. 2559 ที่ สพ 0023.5/ว 661 ขอแจ้งการนำส่งเงินรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(เรียน นายก ทม.สุพรรณบุรี และ นายก ทม.สองพี่น้อง)
26 พ.ค. 2559 ที่ สพ 0023.5/ว 661 ขอแจ้งการนำส่งเงินรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เรียน ท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ)
26 พ.ค. 2559 ที่ สพ 0023.3/ว 9241 ลว 25 พค. 2559 โครงการเชิดชูเกียรติครูผู้สอนวิทยาศาสตร์
26 พ.ค. 2559 ที่ สพ 0023.3/ ว 9238 ลว.25 พค. 2559 การรับสมัครผลงานเพื่อคัดกรองและคัดเลือกเป็นรางวัลสูงสุดระดับชาติสถานศึกษาพอเพียง
25 พ.ค. 2559 ด่วนที่สุด ที่ สพ 0023.3/ว9202 รายงานผลการดำเนินการจัดทำแผนที่และทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
25 พ.ค. 2559 ด่วนที่สุด ที่ สพ 0023.3/ว 9204 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2559 เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการอนามัยการเจริญพันธุ์แห่งชาติ ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2559
25 พ.ค. 2559 ด่วนที่สุด ที่ สพ 0023.3/ว 9205 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2559 เรื่อง การสร้างและพัฒนาทีมพ่นเคมีควบคุมโรค
25 พ.ค. 2559 ด่วนที่สุด ที่ สพ 0023.3/ว 9206 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2559 เรื่อง โครงการเสริมสร้างความรู้เพื่อผู้นำเยาวชน ณ ประเทศญี่ปุ่น ปี 2559
25 พ.ค. 2559 ประชาสัมพันธ์ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง แนวทางการดำเนินการทางวินัยพนักงานราชการ พ.ศ.2559
25 พ.ค. 2559 ด่วนที่สุด ที่ สพ 0023.3/ว 9195 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2559 เรื่องการคัดเลือกโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น
25 พ.ค. 2559 ที่ สพ 0023.3/ ว 653 ลว 25 พฤษภาคม 2559 นวัตกรรมทำง่ายใช้ได้จริง
25 พ.ค. 2559 ที่ สพ 0023.1/ว 652 การพัฒนาศักยภาพของข้าราชการด้วยการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
25 พ.ค. 2559 ด่วนมาก สพ 0023.3/ว 650 เสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กประฐมวัย
25 พ.ค. 2559 ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
25 พ.ค. 2559 ที่ สพ 0023.2/ว 644 ขอเชิญประชุมผ่าน Web Conference
24 พ.ค. 2559 ที่ สพ 0023.3/ว9084 เรื่องสำรวจข้อมูลการใช้เทคโนโลยี่สารสนเทศ(internet) โรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
24 พ.ค. 2559 ที่ สพ 0023.2/ว4940 เรื่อง โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรด้านการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น ปี 2559
23 พ.ค. 2559 ด่วนที่สุด ที่ สพ 0023.3/ว 9048 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2559 เรื่อง สำรวจสมุนไพร การนำสมุนไพรมาใช้ประโยชน์และบุคลากรในด้านสมุนไพรในพื้นที่
23 พ.ค. 2559 ที่ สพ 0023.2/ว 8914 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการให้โอกาสผู้ติดเชื้อเอดส์ คนพิการ และผู้เสพหรือผู้ติดยาเสพติดซึ้งพ้นสภาพการใช้ยาเสพติด
23 พ.ค. 2559 ด่วนที่สุด ที่ สพ 0023.3/ว 8986 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2559 เรื่อง การสำรวจข้อมูลความพร้อมหมู่บ้านที่ไม่มีประปา จำนวน 881 หมู่บ้าน ตามแนวทางโครงการสายธาร
23 พ.ค. 2559 ที่ สพ 0023.5/ว 08909 การโอนภาษีมูลค่าเพิ่มฯ ภาษีสุราและภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนเมษายน 2559 ให้ แก่ อปท.
หน้าที่ [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 >>

 
     
หน้าแรก | หนังสือราชการ | โอนเงิน อปท. | กระดานกระทู้ | ติดต่อ อปท.จ.สุพรรณบุรี | เว็บไซต์ของ อปท.จ.สุพรรณบุรี
การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดสำหรับ Internet Explorer 8  © Copyright 2011 by Dungbhumi Co.,Ltd.