Username และ Password ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มี... :: คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด  ที่ สพ ๐๐๒๓.๒/๓๖๐ การกำหนดตำแหน่งและปรับปรุงเกี่ยวกับตำ... :: คลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียด  ด่วนที่สุด เร่งรัด อปท.ดำเนินการบันทึกข้อมูล "เงิน... :: เร่งรัด อปท.ที่มีรายชื่อต่อไปนี้ดำเนินการบันทึกข้อมูล "เงินอุดหนุนทั่วไป" ประจำเดือน เมษายน ๒๕๕๗ คลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียด     เร่งรัด อปท.ดำเนินการบันทึกข้อมูลในระบบ E-plan<<แ... :: เร่งรัด อปท.ที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ ดำเนินการบันทึกข้อมูลในระบบ E-plan<<แผนพัฒนาท้องถิ่น>> ให้ถึงขั้นตอน ลงนามสัญญา>>>เบิกจ่าย>>>ดำเนินการ100% คลิ๊กเพื่อดูราย...  เร่งรัด อปท.ดำเนินการบันทึกข้อมูล "เงินอุดหนุนทั่ว... :: เร่งรัด อปท.ที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ ดำเนินการบันทึกข้อมูล "เงินอุดหนุนทั่วไป" ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๗ คลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียด
จาก web จากgoogle
 
  ประวัติความเป็นมา
  วิสัยทัศน์พันธกิจ
  อำนาจหน้าที่
  อำนาจหน้าที่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อำนาจหน้าที่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ
  โครงสร้างการบริหารงาน
  บุคลากร
  บุคลากรท้องถิ่นจังหวัด
  งานบริหารทั่วไป
  กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น
  กลุ่มงานส่งเสริม และพัฒนาท้องถิ่น
  กลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
  กลุ่มงานการเงิน บัญชีและการตรวจสอบ
  บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
  อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
  อำเภอบางปลาม้า
  อำเภอสองพี่น้อง
  อำเภอเดิมบางนางบวช
  อำเภออู่ทอง
  อำเภอด่านช้าง
  อำเภอศรีประจันต์
  อำเภอดอนเจดีย์
  อำเภอสามชุก
  อำเภอหนองหญ้าไซ
  ผู้บริหาร อปท.
  ข้อมูลพื้นฐานของ อปท.จ.สุพรรณบุรี
  รายงานสถิติการคลังของ อปท. จ.สุพรรณบุรี
  เว็บไซต์ของ อปท.จ.สุพรรณบุรี
  แผนอัตรากำลัง
  องค์การบริหารส่วนจังหวัด
  เทศบาล
  องค์การบริหารส่วนตำบล
  กฎกระทรวงและระเบียบ
  ประกาศหลักเกณฑ์ ก.จังหวัด
  พ.ร.บ./พ.ร.ก.
  คุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง
  โอนเงิน อปท.
  หนังสือราชการ
  แบบฟอร์มการขอกำหนดตำแหน่ง
  เอกสารประกอบการเสนอขอความเห็นชอบ
  ตัวอย่างเอกสารการคัดเลือกตำแหน่งบริหาร
  ตัวอย่างเอกสารต่างๆ
  ตัวอย่างคำสั่งและประกาศ อบต.
  อนุกรรมการถ่ายโอน
 
  
 
กรมสรรพากร
ธนาคารออมสิน
กรมบัญชีกลาง
ศาลปกครอง และสำนักงานศาลปกครอง
สำนักงบประมาณ
กระทรวงพาณิชย์
 
     คน  

     
 
ค้นหาตามช่วงวันที่ : -
คำค้นหา :

วันที่ หัวข้อ
23 ก.ค. 2557 ด่วนที่สุด ที่ สพ ๐๐๒๓.๓/ว๑๑๓๕๗ ขอความร่วมมือในการดำเนินงานขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ๒๕๕๗/๕๘
23 ก.ค. 2557 ด่วนที่สุด ที่ สพ ๐๐๒๓.๓/ว ๑๑๓๕๒ ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ รายงานการเงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
23 ก.ค. 2557 ที่ สพ ๐๐๒๓.๓/ว๑๑๓๓๔ การขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บข้อมูลตามแบบการายงานสถานการณ์ทางสังคมของท้องถิ่น ปี ๒๕๕๗
23 ก.ค. 2557 ด่วนที่สุด ที่ สพ ๐๐๒๓.๓/ว๑๑๓๒๘ ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ อปท.
23 ก.ค. 2557 ที่ สพ ๐๐๒๓.๕/๙๘๘ แจ้งการโอนเงินอุดหนุนโครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา(แท็บเล็ต)ในโรงเรียนสังกัด อปท.
23 ก.ค. 2557 ที่ สพ ๐๐๒๓.๕/๙๘๗ แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
23 ก.ค. 2557 ที่ สพ ๐๐๒๓.๕/ว๙๘๕ การโอนจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
23 ก.ค. 2557 ที่ สพ ๐๐๒๓.๕/ว๙๘๑ แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนฝึกอบรม กรณีหน่วยงานอื่นเป็นผู้จัดฝึกอบรม(นายก อบต.,ทม.ทั้งสองแห่ง)
23 ก.ค. 2557 ที่ สพ ๐๐๒๓.๕/ว๙๘๐ แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนฝึกอบรม กรณีหน่วยงานอื่นเป็นผู้จัดฝึกอบรม(ท้องถิ่นทุกอำเภอ)
23 ก.ค. 2557 ที่ สพ ๐๐๒๓.๕/ว๙๗๙ แจ้งเวียหนังสือราชการ
22 ก.ค. 2557 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3ปี (ปีงบประมาณ 2558-2560)ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี
22 ก.ค. 2557 ที่ สพ ๐๐๒๓.๒/ว๑๑๒๕๔ การสำรวจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีอัตราว่าง และประสงค์ร้องขอคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น
22 ก.ค. 2557 ที่ สพ ๐๐๒๓.๒/ว๑๑๒๕๓ โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารการศึกษาเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการบริหารงานบุคคลทางการศึกษา
21 ก.ค. 2557 ที่ สพ ๐๐๒๓.๒/ว๙๗๓ การออกระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน ค่าตอบแทนผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด,เทศบาลตำบล,อบต.
21 ก.ค. 2557 ด่วนที่สุด ที่ สพ ๐๐๒๓.๓/ว๙๖๒๑ การเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินการผรับปรุง ซ่อมสร้าง
21 ก.ค. 2557 ด่วนมาก ที่ สพ ๐๐๒๓.๓/ซ๑๑๑๔๗ มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
21 ก.ค. 2557 ด่วนที่สุด ที่ สพ ๐๐๒๓.๓/ว๑๑๑๔๖ โครงการเฝ้าระวังโรคไขหวัดนกเชิงรุกแบบบูรณาการของประเทศไทย ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗
18 ก.ค. 2557 ด่วนที่สุด ที่ สพ ๐๐๒๓.๓/ว๑๑๐๖๙ อนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดกิจกรรมบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด
18 ก.ค. 2557 ที่ สพ ๐๐๒๓.๓/ว๑๑๐๔๘ ขอรับการสนับสนุนข้อมูลที่ดินจากสำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัด
18 ก.ค. 2557 ด่วนที่สุด ที่ สพ ๐๐๒๓.๓/ว๑๑๐๔๘ แนวทางการรวบรวมประมวลผลข้อมูลเพื่อการปฏิรูปและบันทึกข้อมูลลงในเว็ปไซต์
18 ก.ค. 2557 ที่ สพ ๐๐๒๓.๑/๙๖๘ การใช้ตราสัญลักษณ์(logo) แคมเปญ "มหาดไทยร้อยใจ คนไทยยิ้มได้"เป็นสื่อประชาสัมพันธ์หน่วยงาน
18 ก.ค. 2557 ด่วนมาก ที่ สพ ๐๐๒๓.๓/ว๙๖๗ แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการสำรวจคุณวฒิการศึกษาของผู้ดูแลเด็ก
18 ก.ค. 2557 ด่วนที่สุด ที่ สพ ๐๐๒๓.๓/ว๑๑๐๔๖ ส่งครูผู้ดูแลเด็ก/ดีเด่น เข้าร่วมพิธีรับโล่พร้อมเกียรติบัตร งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นปี ๒๕๕๗
18 ก.ค. 2557 ด่วนที่สุด ที่ สพ ๐๐๒๓.๓/ว๙๕๙ แจ้งแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดตั้งศูนย์ปรองดองสมานฉันท์ระดับท้องถิ่น(สำนักงานท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ)
18 ก.ค. 2557 ด่วนที่สุด ที่ สพ ๐๐๒๓.๓/ว๙๕๙ แจ้งแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดตั้งศูนย์ปรองดองสมานฉันท์ระดับท้องถิ่น(อบจ.เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี,เทศบาลเมืองสองพี่น้อง)
หน้าที่ [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 >>

 
     
หน้าแรก | หนังสือราชการ | โอนเงิน อปท. | กระดานกระทู้ | ติดต่อ อปท.จ.สุพรรณบุรี | เว็บไซต์ของ อปท.จ.สุพรรณบุรี
การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดสำหรับ Internet Explorer 8  © Copyright 2011 by Dungbhumi Co.,Ltd.