แจ้งรหัสผู้ใช้งาน(UsernameและPassword)สำหรับการใช้งานระ... :: คลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียด  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชา... :: คลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียด
จาก web จากgoogle
 
  ประวัติความเป็นมา
  วิสัยทัศน์พันธกิจ
  อำนาจหน้าที่
  อำนาจหน้าที่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อำนาจหน้าที่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ
  โครงสร้างการบริหารงาน
  บุคลากร
  บุคลากรท้องถิ่นจังหวัด
  งานบริหารทั่วไป
  กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น
  กลุ่มงานส่งเสริม และพัฒนาท้องถิ่น
  กลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
  กลุ่มงานการเงิน บัญชีและการตรวจสอบ
  บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
  อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
  อำเภอบางปลาม้า
  อำเภอสองพี่น้อง
  อำเภอเดิมบางนางบวช
  อำเภออู่ทอง
  อำเภอด่านช้าง
  อำเภอศรีประจันต์
  อำเภอดอนเจดีย์
  อำเภอสามชุก
  อำเภอหนองหญ้าไซ
  ผู้บริหาร อปท.
  ข้อมูลพื้นฐานของ อปท.จ.สุพรรณบุรี
  รายงานสถิติการคลังของ อปท. จ.สุพรรณบุรี
  เว็บไซต์ของ อปท.จ.สุพรรณบุรี
  แผนอัตรากำลัง
  องค์การบริหารส่วนจังหวัด
  เทศบาล
  องค์การบริหารส่วนตำบล
  กฎกระทรวงและระเบียบ
  ประกาศหลักเกณฑ์ ก.จังหวัด
  พ.ร.บ./พ.ร.ก.
  คุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง
  โอนเงิน อปท.
  หนังสือราชการ
  แบบฟอร์มการขอกำหนดตำแหน่ง
  เอกสารประกอบการเสนอขอความเห็นชอบ
  ตัวอย่างเอกสารการคัดเลือกตำแหน่งบริหาร
  ตัวอย่างเอกสารต่างๆ
  ตัวอย่างคำสั่งและประกาศ อบต.
  อนุกรรมการถ่ายโอน
 
  
 
กรมสรรพากร
ธนาคารออมสิน
กรมบัญชีกลาง
ศาลปกครอง และสำนักงานศาลปกครอง
สำนักงบประมาณ
กระทรวงพาณิชย์
 
     คน  

     
 
ค้นหาตามช่วงวันที่ : -
คำค้นหา :

วันที่ หัวข้อ
27 ส.ค. 2558 ด่วนที่สุด ที่ สพ ๐๐๒๓.๓/๑๒๕๓ รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายของโครงการภายใต้งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจผ่านระบบสารสนเทศ
27 ส.ค. 2558 ที่ สพ ๐๐๒๓.๓/ว๑๕๑๖๔ ขอความร่วมมือดำเนินการรณรงค์การเปิดพื้นที่ทางศิลปะและวัฒนธรรมของ อปท.
27 ส.ค. 2558 ด่วนที่สุด ที่ สพ ๐๐๒๓.๒/ว๑๕๑๖๐ แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมสวัสดิการและประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นรุ่นที่ ๑และรุ่นที ๕
27 ส.ค. 2558 ที่ สพ ๐๐๒๓.๒/๑๔๙๖๖ ขอความเห็นชอบตามประกาศ คสช.ที่ ๘๕/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗
27 ส.ค. 2558 ที่ สพ ๐๐๒๓๒/๑๔๙๖๗ ขอความเห็นชอบผลการประเมินเพื่อปรับตำแหน่งปลัด อบต. สูงขึ้น ๑ ระดับ
27 ส.ค. 2558 ที่ สพ ๐๐๒๓๒/๑๔๙๖๙ ขอความเห็นชอบผลปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งพนักงานส่วนตำบลสายงานผู้บริหาร
27 ส.ค. 2558 ที่ สพ ๐๐๒๓.๒/ว๑๕๑๔๖ ขอความเห็นชอบปรับปรุงการกำหนดระดับตำแหน่งพนักงานส่วนตำบลนอกระดับควบขั้นสูง
27 ส.ค. 2558 ที่ สพ ๐๐๒๓.๒/ว๑๔๙๖๕ ขอความเห็นชอบเลื่อนระดับและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งสำหรับตำแหน่งที่กำหนดเป็นตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์
27 ส.ค. 2558 ด่วนที่สุด ที่ สพ ๐๐๒๓.๔/ว๑๕๑๓๒ ระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘
27 ส.ค. 2558 ด่วนที่สุด ที่ สพ ๐๐๒๓.๓/ว๑๕๑๓๓ การนำหลักสูตร "โตไปไม่โกง" ไปจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องภถิ่น
27 ส.ค. 2558 ที่ สพ ๐๐๒๓.๓/ว๑๕๑๓๗ การขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ ๗ พ.ศ. ๒๕๕๗
27 ส.ค. 2558 ที่ สพ ๐๐๒๓.๕/ว๑๕๑๓๙ การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.
27 ส.ค. 2558 ที่ สพ ๐๐๒๓.๕/ว๑๕๑๓๘ แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ของ อปท.
27 ส.ค. 2558 ที่ สพ ๐๐๒๓.๓/ว๑๕๑๒๔ กำหนดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
26 ส.ค. 2558 ที่ สพ ๐๐๒๓.๓/ว๑๔๙๘๘ ผลการคัดเลือกโรงเรียนเข้าร่วมโครงการทรูปลูกปัญญา ปี ๒๕๕๘
26 ส.ค. 2558 ที่ สพ ๐๐๒๓.๕/ว๑๔๙๘๖ การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.จัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๔
26 ส.ค. 2558 ด่วนที่สุด ที่ สพ ๐๐๒๓.๓/ว๑๒๓๖ การจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ระดับประถมศึกษาปีที่ ๖และมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
25 ส.ค. 2558 ด่วนที่สุด ที่ สพ ๐๐๒๓.๓/ว๑๔๙๓๘ ขอความสนับสนุนโครงการกีฬาเปตอง ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุน้อมรำลึกสมเด็จย่า ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
25 ส.ค. 2558 ที่ สพ ๐๐๒๓.๕/ว๑๔๐๒๔ ขอแจ้งการนำส่งเงินรายได้ของ อปท.
25 ส.ค. 2558 ทีี๋ สพ ๐๐๒๓.๓/ว๑๔๐๖๙ รายงานผลการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามระยะเวลาที่ระเบียบกำหนด
25 ส.ค. 2558 ที่ สพ ๐๐๒๓.๓/ว๑๓๙๗๔ การประเมินคุณภาพการศึกษาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท.
25 ส.ค. 2558 ที่ สพ ๐๐๒๓.๕/ว๑๒๐๒๔ ขอแจ้งการนำส่งเงินรายได้ของ อปท.
25 ส.ค. 2558 ที่ สพ ๐๐๒๓.๓/ว๑๑๗๕ การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการใรสังกัดกรมส่งเสริม
25 ส.ค. 2558 ที่ สพ ๐๐๒๓.๕/ว๑๔๕๖๓ รายงานยอดเงินภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ที่นำส่งให้แก่ อปท.
25 ส.ค. 2558 ที่ สพ ๐๐๒๓.๓/ว๑๔๓๙๒ หารือการใช้จ่ายงบประมาณตามโครงการห้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
หน้าที่ [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 >>

 
     
หน้าแรก | หนังสือราชการ | โอนเงิน อปท. | กระดานกระทู้ | ติดต่อ อปท.จ.สุพรรณบุรี | เว็บไซต์ของ อปท.จ.สุพรรณบุรี
การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดสำหรับ Internet Explorer 8  © Copyright 2011 by Dungbhumi Co.,Ltd.