แจ้งรหัสผู้ใช้งาน(UsernameและPassword)สำหรับการใช้งานระ... :: คลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียด  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชา... :: คลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียด
จาก web จากgoogle
 
  ประวัติความเป็นมา
  วิสัยทัศน์พันธกิจ
  อำนาจหน้าที่
  อำนาจหน้าที่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อำนาจหน้าที่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ
  โครงสร้างการบริหารงาน
  บุคลากร
  บุคลากรท้องถิ่นจังหวัด
  งานบริหารทั่วไป
  กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น
  กลุ่มงานส่งเสริม และพัฒนาท้องถิ่น
  กลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
  กลุ่มงานการเงิน บัญชีและการตรวจสอบ
  บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
  อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
  อำเภอบางปลาม้า
  อำเภอสองพี่น้อง
  อำเภอเดิมบางนางบวช
  อำเภออู่ทอง
  อำเภอด่านช้าง
  อำเภอศรีประจันต์
  อำเภอดอนเจดีย์
  อำเภอสามชุก
  อำเภอหนองหญ้าไซ
  ผู้บริหาร อปท.
  ข้อมูลพื้นฐานของ อปท.จ.สุพรรณบุรี
  รายงานสถิติการคลังของ อปท. จ.สุพรรณบุรี
  เว็บไซต์ของ อปท.จ.สุพรรณบุรี
  แผนอัตรากำลัง
  องค์การบริหารส่วนจังหวัด
  เทศบาล
  องค์การบริหารส่วนตำบล
  กฎกระทรวงและระเบียบ
  ประกาศหลักเกณฑ์ ก.จังหวัด
  พ.ร.บ./พ.ร.ก.
  คุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง
  โอนเงิน อปท.
  หนังสือราชการ
  แบบฟอร์มการขอกำหนดตำแหน่ง
  เอกสารประกอบการเสนอขอความเห็นชอบ
  ตัวอย่างเอกสารการคัดเลือกตำแหน่งบริหาร
  ตัวอย่างเอกสารต่างๆ
  ตัวอย่างคำสั่งและประกาศ อบต.
  อนุกรรมการถ่ายโอน
 
  
 
กรมสรรพากร
ธนาคารออมสิน
กรมบัญชีกลาง
ศาลปกครอง และสำนักงานศาลปกครอง
สำนักงบประมาณ
กระทรวงพาณิชย์
 
     คน  

     
 
ค้นหาตามช่วงวันที่ : -
คำค้นหา :

วันที่ หัวข้อ
1 ธ.ค. 2558 ด่วนที่สุด ที่ สพ 0023.3/ว1787 เรื่อง แจ้งเร่งรัดการก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2559
27 พ.ย. 2558 สพ 0023.2/ว21488 ติดตามการแจ้งรายชื่อนายทะเบียนของ อปท.
27 พ.ย. 2558 ด่วนที่สุด ที่ สพ 0023.3/ว 21483 ลว 26 พฤศจิกายน 2558 เรื่องการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งปี 2558/2559
27 พ.ย. 2558 ด่วนที่สุด ที่ สพ 0023.3/ว 21232 ลว 25 พฤศจิกายน 2558 มติการประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
27 พ.ย. 2558 แจ้งมติก.ท.จ.สุพรรณบุรี ในการประชุมครั้งที่ 11/2558
26 พ.ย. 2558 ด่วนที่สุด ที่ สพ ๐๐๒๓.๓/๒๑๔๕๕ การเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการซ่อมสร้าง ปรับปรุง/ซ่อมแซมหรือบำรุงรักษาถนน อปท. ที่ได้รับการถ่ายโอน
25 พ.ย. 2558 ที่ สพ ๐๐๒๓.๕/ว๑๗๕๙ แจ้งเวียนหนังสือราชการ
25 พ.ย. 2558 ที่ สพ ๐๐๒๓.๕/ว๑๗๖๑ แจ้งเวียนหนังสือราชการ
24 พ.ย. 2558 ที่ สพ ๐๐๒๓.๓/ว๒๑๒๓๙ โครงการ "ตามรอยเกียรติยศครูผู้มีอุดมการณ์และจิตวิญญาณครู" ครั้งที่ ๑๐ พ.ศ. ๒๕๕๙
24 พ.ย. 2558 ด่วนที่สุด ที่ สพ ๐๐๒๓.๓/ว๒๑๑๙๑ ขอความอนุเคราะห์ในการดำเนินการตรวจสอบสถานะขอผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการจากฐานข้อมูลทะเบียบราษฎ
24 พ.ย. 2558 ด่วนที่สุด ที่ สพ ๐๐๒๓.๓/ว๒๑๑๕๓ การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภคแก่ประชาชนฯ
24 พ.ย. 2558 ที่ สพ ๐๐๒๓.๕/ว๒๐๙๘๓ ประกาศสอบราคาซื้อรถยนต์โดยสารขนาด ๑๒ ที่ นั้ง(ดีเชล)
24 พ.ย. 2558 ที่ สพ 0023.2/ว21119 เรื่อง ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติหน้าที่แทนนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
24 พ.ย. 2558 ที่ สพ 0023.2/ว21007 เรื่อง การจัดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่นเข้าสู่ระบบแท่ง
23 พ.ย. 2558 ด่วนที่สุด ที่ สพ 0023.3/ว21117 โครงการประชุมมอบนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย
23 พ.ย. 2558 ด่วนมาก ที่ สพ 0023.3/ว 20854 ลว 19 พฤศจิกายน 2558 การยกเว้นระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัศดุกระทรวงมหาดไทย
20 พ.ย. 2558 ที่ สพ ๐๐๒๓.๓/ว๒๐๙๖๘ การคัดเลือกผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ด้านการศึกษา และผู้อำนวยการสำนัก/กองการศึกษาดีเด่น ปี ๕๘
20 พ.ย. 2558 ด่่วนที่สุด ที่ สพ 0023.3/ ว 20969 ลว 20 พฤศจิกายน 2558 เรื่องสำรวจข้อมูลระบบประปาหมู่บ้านเพ่ือการบริหารจัดการน้ำ
20 พ.ย. 2558 ด่วนที่สุด ที่ สพ 0023.3/ว 20944 ลว 20 พฤศจิกายน 258 เรื่องการจัดทำฐานข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานบริหารจัดการดีเด่น
19 พ.ย. 2558 ที่ สพ ๐๐๒๓.๔/ว๑๗๕๒ การดำเนินการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤมิชอบในภาครัฐ
19 พ.ย. 2558 ที่ สพ ๐๐๒๓.๒/ว๒๐๘๔๑ แก้ไขเพิ่มเติมมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
19 พ.ย. 2558 ที่ สพ ๐๐๒๓.๓/ว๒๐๘๕๒ โครงการคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น และโครงการคัดเลือกครูดีเด่นสังกัด อปท.
19 พ.ย. 2558 ด่วนมาก ที่ สพ ๐๐๒๓.๕/ว๒๐๘๕๔ การยกเว้นระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่ายการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕
18 พ.ย. 2558 ที่ สพ ๐๐๒๓.๕/ว๒๐๗๕๔ การฝึกอบรมระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ อปท. ฯ
17 พ.ย. 2558 ที่ สพ ๐๐๒๓.๕/ว๒๐๖๘๐ การโอนจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ เงินอุดหนุนทั่วไปรายการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน อาหารเสริม นม
หน้าที่ [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 >>

 
     
หน้าแรก | หนังสือราชการ | โอนเงิน อปท. | กระดานกระทู้ | ติดต่อ อปท.จ.สุพรรณบุรี | เว็บไซต์ของ อปท.จ.สุพรรณบุรี
การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดสำหรับ Internet Explorer 8  © Copyright 2011 by Dungbhumi Co.,Ltd.