ที่ สพ ๐๐๒๓.๒/๓๖๐ การกำหนดตำแหน่งและปรับปรุงเกี่ยวกับตำ... :: คลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียด   การประชุมหัวหน้ากลุ่มงาน/ท้องถิ่นอำเภอ ประจำเดือนกันยา... :: คลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียด
จาก web จากgoogle
 
  ประวัติความเป็นมา
  วิสัยทัศน์พันธกิจ
  อำนาจหน้าที่
  อำนาจหน้าที่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อำนาจหน้าที่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ
  โครงสร้างการบริหารงาน
  บุคลากร
  บุคลากรท้องถิ่นจังหวัด
  งานบริหารทั่วไป
  กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น
  กลุ่มงานส่งเสริม และพัฒนาท้องถิ่น
  กลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
  กลุ่มงานการเงิน บัญชีและการตรวจสอบ
  บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
  อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
  อำเภอบางปลาม้า
  อำเภอสองพี่น้อง
  อำเภอเดิมบางนางบวช
  อำเภออู่ทอง
  อำเภอด่านช้าง
  อำเภอศรีประจันต์
  อำเภอดอนเจดีย์
  อำเภอสามชุก
  อำเภอหนองหญ้าไซ
  ผู้บริหาร อปท.
  ข้อมูลพื้นฐานของ อปท.จ.สุพรรณบุรี
  รายงานสถิติการคลังของ อปท. จ.สุพรรณบุรี
  เว็บไซต์ของ อปท.จ.สุพรรณบุรี
  แผนอัตรากำลัง
  องค์การบริหารส่วนจังหวัด
  เทศบาล
  องค์การบริหารส่วนตำบล
  กฎกระทรวงและระเบียบ
  ประกาศหลักเกณฑ์ ก.จังหวัด
  พ.ร.บ./พ.ร.ก.
  คุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง
  โอนเงิน อปท.
  หนังสือราชการ
  แบบฟอร์มการขอกำหนดตำแหน่ง
  เอกสารประกอบการเสนอขอความเห็นชอบ
  ตัวอย่างเอกสารการคัดเลือกตำแหน่งบริหาร
  ตัวอย่างเอกสารต่างๆ
  ตัวอย่างคำสั่งและประกาศ อบต.
  อนุกรรมการถ่ายโอน
 
  
 
กรมสรรพากร
ธนาคารออมสิน
กรมบัญชีกลาง
ศาลปกครอง และสำนักงานศาลปกครอง
สำนักงบประมาณ
กระทรวงพาณิชย์
 
     คน  

     
 
ค้นหาตามช่วงวันที่ : -
คำค้นหา :

วันที่ หัวข้อ
6 ก.ค. 2558 ด่วนที่สุด ที่ สพ ๐๐๒๓.๓/ว๑๑๑๙๗ การบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐฯ
6 ก.ค. 2558 ที่ สพ ๐๐๒๓.๓/ว๑๑๑๙๖ มาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยว
6 ก.ค. 2558 ด่วนมาก ที่ สพ ๐๐๒๓.๓/ว๑๑๑๘๙ การสนับสนุนการใช้วัตถุดิบยางธรรมชาติเพื่อนำไปสร้างพื้นลู่ลานกรีฑา และพืนที่ลานเอนกประสงค์
6 ก.ค. 2558 ด่วนที่สุด ที่ สพ ๐๐๒๓.๓/ว๑๕๕๑๗ การบูรณาการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนฯ
6 ก.ค. 2558 ที่ สพ ๐๐๒๓.๓/ว๑๐๑๓ โครงการประกวดคลิปวีดีโอเชิญชวนดืมนมโรงเรียน
6 ก.ค. 2558 ที่ สพ ๐๐๒๓.๓/ว๑๐๑๒ โครงการสัมมนาวิชาการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
6 ก.ค. 2558 ด่วนมาก ที่ สพ๐๐๒๓.๓/๑๐๐๗ การประชุมเตรียมการรณรงค์คัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัยปี ๒๔๔๘
6 ก.ค. 2558 ที่ สพ ๐๐๒๓.๑/ว๑๐๐๒ แจ้งเวียนหนังสือราชการ
6 ก.ค. 2558 ด่วนที่สุด ที่ สพ ๐๐๒๓.๓/ว๑๐๐๑ การจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก
3 ก.ค. 2558 ด่วนมาก ที่ สพ ๐๐๒๓.๔/ว๑๐๙๕๗ ซักว้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ของ อปท.
2 ก.ค. 2558 ที่ สพ ๐๐๒๓.๒/ว๑๐๙๐๐ โครงการอบรมหลักสูตร "ผู้นำ้ท้องถิ่นยุคใหม่"
2 ก.ค. 2558 ด่วนที่สุด ที่ สพ ๐๐๒๓.๓/ว๑๐๘๘๗ การคัดเลือกครูผูัสอนดีเด่น พ.ศ. ๒๕๕๘
2 ก.ค. 2558 ที่ สพ ๐๐๒๓.๕/ว๑๐๙๐๑ การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.จัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๔
2 ก.ค. 2558 ที่ สพ ๐๐๒๓.๓/ว๒๐๘๙๗ โครงการประชุมชี้แจงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการงบประมาณเงินอุดหนุนด้านการศึกษาของ อปท.ฯ
2 ก.ค. 2558 ที่ สพ ๐๐๒๓.๒/๑๐๓๗๒ ขอความเห็นชอบแต่งตั้งลูกจ้างประจำ
2 ก.ค. 2558 ที่ สพ ๐๐๒๓.๒/๑๐๓๗๑ ขอความเห็นชอบรับประเมินเพื่อปรับตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสูงขึ้น ๑ ระดับเป็นกรณีพิเศษ
2 ก.ค. 2558 ที่ สพ ๐๐๒๓.๒/ว๑๐๓๗๐ ขอความเห็นชอบปรับปรุงการกำหนดระดับตำแหน่งพนักงานส่วนตำบลนอกระดับควบชั้นสูง
2 ก.ค. 2558 ที่ สพ ๐๐๒๓.๒/๑๐๓๖๙ ขอเปลี่ยนตัวปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
2 ก.ค. 2558 ที่ สพ ๐๐๒๓.๒/ว๑๐๓๖๗ ขอความเห็นชอบเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งสำหรับตำแหน่งที่กำหนดเป็นตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์
1 ก.ค. 2558 ด่วนที่สุด ที่ สพ ๐๐๒๓.๓/๙๙๖ แจ้งแนวทางเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
1 ก.ค. 2558 ที่ สพ ๐๐๒๓.๒/ว๙๙๑ สสวท.แจ้งการเปิดการอบรมครูด้วยระบบออนไลน์ รุ่นที่ ๒
1 ก.ค. 2558 ที่ สพ ๐๐๒๓.๑/๙๙๕ การประชุมหัวหน้ากลุ่มงาน / หัวหน้างาน และท้องถิ่นอำเภอ ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๕๘
1 ก.ค. 2558 ที่ สพ ๐๐๒๓.๓/ว๑๐๘๒๘ การสรรหาและคัดเลือกนักการสาธารณสุขดีเด่น รับรางวัลชัยนาทเรนทร ปี ๒๕๕๘
1 ก.ค. 2558 ด่วนมาก ที่ สพ ๐๐๒๓.๓/ว๑๐๘๒๕ การประะชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตาม พรบ. หอพัก พ.ศ. ๒๕๕๘
1 ก.ค. 2558 ด่วนที่สุด ที่ สพ ๐๐๒๓.๓/ว๑๐๘๒๔ ขอส่งคู่มือประชาชนที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
หน้าที่ [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 >>

 
     
หน้าแรก | หนังสือราชการ | โอนเงิน อปท. | กระดานกระทู้ | ติดต่อ อปท.จ.สุพรรณบุรี | เว็บไซต์ของ อปท.จ.สุพรรณบุรี
การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดสำหรับ Internet Explorer 8  © Copyright 2011 by Dungbhumi Co.,Ltd.