แจ้งรหัสผู้ใช้งาน(UsernameและPassword)สำหรับการใช้งานระ... :: คลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียด  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชา... :: คลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียด
จาก web จากgoogle
 
  ประวัติความเป็นมา
  วิสัยทัศน์พันธกิจ
  อำนาจหน้าที่
  อำนาจหน้าที่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อำนาจหน้าที่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ
  โครงสร้างการบริหารงาน
  บุคลากร
  บุคลากรท้องถิ่นจังหวัด
  งานบริหารทั่วไป
  กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น
  กลุ่มงานส่งเสริม และพัฒนาท้องถิ่น
  กลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
  กลุ่มงานการเงิน บัญชีและการตรวจสอบ
  บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
  อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
  อำเภอบางปลาม้า
  อำเภอสองพี่น้อง
  อำเภอเดิมบางนางบวช
  อำเภออู่ทอง
  อำเภอด่านช้าง
  อำเภอศรีประจันต์
  อำเภอดอนเจดีย์
  อำเภอสามชุก
  อำเภอหนองหญ้าไซ
  ผู้บริหาร อปท.
  ข้อมูลพื้นฐานของ อปท.จ.สุพรรณบุรี
  รายงานสถิติการคลังของ อปท. จ.สุพรรณบุรี
  เว็บไซต์ของ อปท.จ.สุพรรณบุรี
  แผนอัตรากำลัง
  องค์การบริหารส่วนจังหวัด
  เทศบาล
  องค์การบริหารส่วนตำบล
  กฎกระทรวงและระเบียบ
  ประกาศหลักเกณฑ์ ก.จังหวัด
  พ.ร.บ./พ.ร.ก.
  คุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง
  โอนเงิน อปท.
  หนังสือราชการ
  แบบฟอร์มการขอกำหนดตำแหน่ง
  เอกสารประกอบการเสนอขอความเห็นชอบ
  ตัวอย่างเอกสารการคัดเลือกตำแหน่งบริหาร
  ตัวอย่างเอกสารต่างๆ
  ตัวอย่างคำสั่งและประกาศ อบต.
  อนุกรรมการถ่ายโอน
 
  
 
กรมสรรพากร
ธนาคารออมสิน
กรมบัญชีกลาง
ศาลปกครอง และสำนักงานศาลปกครอง
สำนักงบประมาณ
กระทรวงพาณิชย์
 
     คน  

     
 
ค้นหาตามช่วงวันที่ : -
คำค้นหา :

วันที่ หัวข้อ
2 ต.ค. 2558 ที่ สพ 0023.5/ว1414 ลว 2 ตุลาคม 2558 เรื่องระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินของ อปท.
30 ก.ย. 2558 ด่วนที่สุด ที่ สพ 0023.3/1401 ลว 30 กันยายน 2558 เร่งรัดการจัดหาพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
30 ก.ย. 2558 ด่วนที่สุด ที่ สพ 0023.3/1402 ลว 30 กันยายน 2558 เร่งรัดการจัดหาพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
30 ก.ย. 2558 ที่ สพ 0023.3/1396 ขอให้ส่งเจ้าหน้าที่รับฟังคำชี้แจง ( e-plan )
30 ก.ย. 2558 ที่ สพ 0023.3/1395 ขอให้ส่งเจ้าหน้าที่รับฟังคำชี้แจง ( e-plan )
28 ก.ย. 2558 ที่ สพ 0023.3/ว 17338 แต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานวิชาการ
28 ก.ย. 2558 ด่วนที่สุด ที่ สพ 0023.3/ว 1389 แนวทางการปฎิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุ
28 ก.ย. 2558 ที่ สพ 0023.2/ว17130 มติ ก.อบต. 9/2558 ชุดที่ 16
28 ก.ย. 2558 ที่ สพ 0023.2/ว17130 มติ ก.อบต. 9/2558 ชุดที่ 15
28 ก.ย. 2558 ที่ สพ 0023.2/ว17130 มติ ก.อบต. 9/2558 ชุดที่ 14
28 ก.ย. 2558 ที่ สพ 0023.2/ว17130 มติ ก.อบต. 9/2558 ชุดที่ 13
28 ก.ย. 2558 ที่ สพ 0023.2/ว17130 มติ ก.อบต. 9/2558 ชุดที่ 12
28 ก.ย. 2558 ที่ สพ.0023.2/ว17130 มติ ก.อบต. 9/2558 ชุดที่ 11
28 ก.ย. 2558 ที่ สพ 0023.2/ว17130 มติ ก.อบต. 9/2558 ชุดที่ 10
28 ก.ย. 2558 ที่ สพ.0023.2/ว17130 มติ ก.อบต. 9/2558 ชุดที่ 9
28 ก.ย. 2558 ที่ สพ 0023.2/ว17130 มติ ก.อบต. 9/2558 ชุดที่ 8
28 ก.ย. 2558 ที่ สพ 0023.2/ว17130 มติ ก.อบต 9/2558 ชุดที่ 7
28 ก.ย. 2558 ที่ สพ 0023.2/ว17130 มติ ก.อบต. 9/2558 ชุดที่ 6
28 ก.ย. 2558 ที่ สพ 0023.2/17130 มติ. ก.อบต. 9/2558 ชุดที่ 5
27 ก.ย. 2558 สพ0023.2/ว17286 สำรวจงบประมาณบุคลากรถ่ายโอน
0 543 ที่ สพ 0023.2/ว17130 มติ ก.อบต. 9/2558 ชุดที่ 4
0 543 ด่วนที่สุด ที่ สพ 0023.3/ว 17268 ลว 25 กันยายน 2558 ขอเชิญประชุมกำหนดแนวทางการปฏิบัติเร่งรัดการจัดหาพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
25 ก.ย. 2558 ที่ สพ 0023.2/ว17130 มติ ก.อบต. 9/2558 ชุดที่ 3
25 ก.ย. 2558 ที่ สพ 0023.2/ว17130 มติ ก.อบต. 9/2558 ชุดที่ 2
25 ก.ย. 2558 ที่ สพ 0023.2/ว 17130 มติ ก.อบต. 9/2558 ชุดที่ 1
หน้าที่ [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 >>

 
     
หน้าแรก | หนังสือราชการ | โอนเงิน อปท. | กระดานกระทู้ | ติดต่อ อปท.จ.สุพรรณบุรี | เว็บไซต์ของ อปท.จ.สุพรรณบุรี
การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดสำหรับ Internet Explorer 8  © Copyright 2011 by Dungbhumi Co.,Ltd.