แจ้งรหัสผู้ใช้งาน(UsernameและPassword)สำหรับการใช้งานระ... :: คลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียด  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชา... :: คลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียด
จาก web จากgoogle
 
  ประวัติความเป็นมา
  วิสัยทัศน์พันธกิจ
  อำนาจหน้าที่
  อำนาจหน้าที่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อำนาจหน้าที่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ
  โครงสร้างการบริหารงาน
  บุคลากร
  บุคลากรท้องถิ่นจังหวัด
  งานบริหารทั่วไป
  กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น
  กลุ่มงานส่งเสริม และพัฒนาท้องถิ่น
  กลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
  กลุ่มงานการเงิน บัญชีและการตรวจสอบ
  บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
  อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
  อำเภอบางปลาม้า
  อำเภอสองพี่น้อง
  อำเภอเดิมบางนางบวช
  อำเภออู่ทอง
  อำเภอด่านช้าง
  อำเภอศรีประจันต์
  อำเภอดอนเจดีย์
  อำเภอสามชุก
  อำเภอหนองหญ้าไซ
  ผู้บริหาร อปท.
  ข้อมูลพื้นฐานของ อปท.จ.สุพรรณบุรี
  รายงานสถิติการคลังของ อปท. จ.สุพรรณบุรี
  เว็บไซต์ของ อปท.จ.สุพรรณบุรี
  แผนอัตรากำลัง
  องค์การบริหารส่วนจังหวัด
  เทศบาล
  องค์การบริหารส่วนตำบล
  กฎกระทรวงและระเบียบ
  ประกาศหลักเกณฑ์ ก.จังหวัด
  พ.ร.บ./พ.ร.ก.
  คุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง
  โอนเงิน อปท.
  หนังสือราชการ
  แบบฟอร์มการขอกำหนดตำแหน่ง
  เอกสารประกอบการเสนอขอความเห็นชอบ
  ตัวอย่างเอกสารการคัดเลือกตำแหน่งบริหาร
  ตัวอย่างเอกสารต่างๆ
  ตัวอย่างคำสั่งและประกาศ อบต.
  อนุกรรมการถ่ายโอน
 
  
 
กรมสรรพากร
ธนาคารออมสิน
กรมบัญชีกลาง
ศาลปกครอง และสำนักงานศาลปกครอง
สำนักงบประมาณ
กระทรวงพาณิชย์
 
     คน  

     
 
ค้นหาตามช่วงวันที่ : -
คำค้นหา :

วันที่ หัวข้อ
2 ธ.ค. 2559 ด่วนที่สุด ที่ สพ 0023.3/ว 22333 ลว 1 ธันวาคม 2559 ขอความอนุเคราะห์ข้อมูล
1 ธ.ค. 2559 ด่วนที่สุด ที่ สพ ๐๐๒๓.๕/ว๒๑๒๘๙ การกำหนดหลักเกณฑ์การใช่จ่ายเงินสะสมของ อปท. ตามมาตรการสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานฯ
1 ธ.ค. 2559 ด่วนที่สุด ที่สพ 0023.3/ว 22313 ลว 30 พฤศจิกายน 2559 การคัดเลือกสตรีดีเ่ดนด้านการบริหารงานปกครองท้องถิ่น/ท้องที่
29 พ.ย. 2559 ด่วนที่สุด ที่ สพ 0023.3/ว 22149 ลว 29 พฤศจิกายน 2559 การบริหารจัดการเวลาเรียนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในโครงการลดเวลาเรียน
29 พ.ย. 2559 ที่ สพส ๐๐๒๓.๑/ว๒๒๑๑๒ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและต่อต้านทุจริตคอร์รับชั่นภาครัฐฯ
29 พ.ย. 2559 ที่ สพ 0023.3/ว 22094 ลว 29 พฤศจิกายน 2559 การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการพัฒนาคุณถาพ
29 พ.ย. 2559 ที่ สพ ๐๐๒๓.๒/ว๒๑๙๓๗ การแจกจ่ายคู่มือมาตรฐานทั่วไป หลักเกณฑ์และเงื่อนไข หนังสือสั่งการและขอหารือเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลและบุคลากรทางการศึกษาท้องฯ
29 พ.ย. 2559 ที่ สพ ๐๐๒๓.๒/ว๒๑๙๓๔ กรณีรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล มอบหมายให้รองปลัด อบต.
29 พ.ย. 2559 ที่ สพ ๐๐๒๓.๖/ว๒๑๙๓๑ การได้รับเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการ อบจ. ประเภท วิชาชีพ
28 พ.ย. 2559 ด่วนที่สุด ที่ สพ 0023.3/ว 22048 ลว 28 พฤศจิกายน 2559 การสนับสนุนการดำเนินงานโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
25 พ.ย. 2559 ด่วนที่สุด ที่ สพ 0023.3/ว22014 ลว 25 พ.ย.2559 เรื่อง ประชุมเชิงปฏิบัติการของเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่
25 พ.ย. 2559 ด่วนมาก ที่ สพ ๐๐๒๓.๕/ว๒๑๙๑๔ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบติงานนอกเวลาราชการของ อปท.
25 พ.ย. 2559 ที่ สพ ๐๐๒๓.๕/ว๒๑๙๒๖ การตรวจสอบหนังสือคำประกันสัญญา
25 พ.ย. 2559 ที่ สพ ๐๐๒๓.๒/ว๒๑๙๑๘ การพิจารณาอัตราเงินเดือนในการเลื่อนระดับที่สูงขึ้นของตำแหน่งประเภททั่วไปและตำแหน่งประเภทวิชากรา
25 พ.ย. 2559 ที่ สพ ๐๐๒๓.๒/ว๒๑๘๐๖ การจัดทำทะเบียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับความเห็นชอบในการดำเนินการสอบแข่งขันฯ
25 พ.ย. 2559 สพ ๐๐๒๓.๒/ว๑๔๗๒ รายงานสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ไตรมาสที่ ๑
25 พ.ย. 2559 ที่ สพ ๐๐๒๓.๒/ว๑๔๗๒ การจัดทำแบบสรุปรายงานการใช้จ่ายเงินอุดหนุนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ
25 พ.ย. 2559 ที่ สพ ๐๐๒๓.๒/ว๒๑๕๗๒ แจ้งมติ ก.ท.จ. สุพรรณบุรีในการประชุมครั้งที่ ๑๒ /๒๕๕๙
25 พ.ย. 2559 ที่ สพ ๐๐๒๓.๒/ว๒๑๕๘๓ ประกาศ ก.ท.จ. จังหวัดสุพรรณบุรี เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง(ฉบับที่๖)
25 พ.ย. 2559 ที่ สพ ๐๐๒๓.๒/ว๒๑๕๘๐ แก้ไขคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งโดยการประเมินระดับอาวุโส ในแบบ (อบจ.๒) (ท.๒) และ (อบต.๒)
25 พ.ย. 2559 ที่ สพ ๐๐๒๓.๒/ว๒๑๕๖๖ การคัดเลือกกรรมการผู้แทนพนักงานเทศบาล ในคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสุพรรณบุรี
25 พ.ย. 2559 สพ ๐๐๒๓.๒/ว๒๑๕๐๓ การร้องขอใหเทบทวนการพิจารณาคุณวุฒิการศึกษา สำหรับตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก และขอเข้ารับการเยียวยาตามมาตรการที่ ก.ท. กำหนด
25 พ.ย. 2559 สพ ๐๐๒๓.๕/ว๒๑๒๘๓ โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังบุคคลากรของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดฯ
25 พ.ย. 2559 ด่วนที่สุด ที่ สพ ๐๐๒๓.๕/ว๒๑๒๘๙ การกำหนดหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินสะสมของ อปท. ฯ
25 พ.ย. 2559 ที่ สพ ๐๐๒๓.๒/ว๒๐๙๗๑ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ
หน้าที่ [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 >>

 
     
หน้าแรก | หนังสือราชการ | โอนเงิน อปท. | กระดานกระทู้ | ติดต่อ อปท.จ.สุพรรณบุรี | เว็บไซต์ของ อปท.จ.สุพรรณบุรี
การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดสำหรับ Internet Explorer 8  © Copyright 2011 by Dungbhumi Co.,Ltd.