ที่ สพ ๐๐๒๓.๒/๓๖๐ การกำหนดตำแหน่งและปรับปรุงเกี่ยวกับตำ... :: คลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียด   การประชุมหัวหน้ากลุ่มงาน/ท้องถิ่นอำเภอ ประจำเดือนกันยา... :: คลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียด
จาก web จากgoogle
 
  ประวัติความเป็นมา
  วิสัยทัศน์พันธกิจ
  อำนาจหน้าที่
  อำนาจหน้าที่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อำนาจหน้าที่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ
  โครงสร้างการบริหารงาน
  บุคลากร
  บุคลากรท้องถิ่นจังหวัด
  งานบริหารทั่วไป
  กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น
  กลุ่มงานส่งเสริม และพัฒนาท้องถิ่น
  กลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
  กลุ่มงานการเงิน บัญชีและการตรวจสอบ
  บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
  อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
  อำเภอบางปลาม้า
  อำเภอสองพี่น้อง
  อำเภอเดิมบางนางบวช
  อำเภออู่ทอง
  อำเภอด่านช้าง
  อำเภอศรีประจันต์
  อำเภอดอนเจดีย์
  อำเภอสามชุก
  อำเภอหนองหญ้าไซ
  ผู้บริหาร อปท.
  ข้อมูลพื้นฐานของ อปท.จ.สุพรรณบุรี
  รายงานสถิติการคลังของ อปท. จ.สุพรรณบุรี
  เว็บไซต์ของ อปท.จ.สุพรรณบุรี
  แผนอัตรากำลัง
  องค์การบริหารส่วนจังหวัด
  เทศบาล
  องค์การบริหารส่วนตำบล
  กฎกระทรวงและระเบียบ
  ประกาศหลักเกณฑ์ ก.จังหวัด
  พ.ร.บ./พ.ร.ก.
  คุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง
  โอนเงิน อปท.
  หนังสือราชการ
  แบบฟอร์มการขอกำหนดตำแหน่ง
  เอกสารประกอบการเสนอขอความเห็นชอบ
  ตัวอย่างเอกสารการคัดเลือกตำแหน่งบริหาร
  ตัวอย่างเอกสารต่างๆ
  ตัวอย่างคำสั่งและประกาศ อบต.
  อนุกรรมการถ่ายโอน
 
  
 
กรมสรรพากร
ธนาคารออมสิน
กรมบัญชีกลาง
ศาลปกครอง และสำนักงานศาลปกครอง
สำนักงบประมาณ
กระทรวงพาณิชย์
 
     คน  

     
 
ค้นหาตามช่วงวันที่ : -
คำค้นหา :

วันที่ หัวข้อ
27 ก.พ. 2558 ที่ สพ ๐๐๒๓.๒/ว๓๓๗๒ แจ้งประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสุพรรณบุรี
26 ก.พ. 2558 ที่ สพ ๐๐๒๓.๕/๐๓๓๕๘ การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้กับ อปท. พ.ศ. ๒๕๔๒ งวดที่ ๑
26 ก.พ. 2558 ด่วนที่สุดที่ สพ ๐๐๒๓.๓/ว๓๓๗๗ การดำเนินภารกิจถ่านโอนสถานีขนส่งผู้โดยสารและการจัดการบริการห้องสุขขาสาธารณะของ อปท.
26 ก.พ. 2558 ที่ สพ ๐๐๒๓.๕/ว๓๓๕๖ การโอนจัดสรรภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ อปท. พ.ศ. ๒๕๓๔
26 ก.พ. 2558 ที่ สพ ๐๐๒๓.๕/ว๐๓๓๕๕ การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ฯ
26 ก.พ. 2558 ที่ สพ ๐๐๒๓.๕/ว๓๓๔ ประกาศใช้หลักเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ปี ๒๕๕๘ (ท้องถิ่นทุกอำเภอ)
26 ก.พ. 2558 ที่ สพ ๐๐๒๓.๕/ว๓๓๓ ประกาศใช้หลักเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ปี ๒๕๕๘ ( อบจ.,ทม.สพ.,นายกเทศมนตรีเมืองสองพีน้อง)
26 ก.พ. 2558 ที่ สพ ๐๐๒๓.๓/ว๓๓๕๑ การประกวดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาที่จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
26 ก.พ. 2558 ด่วนที่สุด ที่ สพ ๐๐๒๓.๓/ว๓๓๔๓ การตรวจสอบข้อเท็จจริงการปฏิบัติงานของ อปท. ตามโครงสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู่้สูงอายุปี งปม. พ.ศ. ๒๕๕๘ฯ
26 ก.พ. 2558 ด่วนที่สุด ที่ สพ ๐๐๒๓.๔/ว๓๓๔๖ การได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้แบริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว
26 ก.พ. 2558 ที่ สพ ๐๐๒๓.๕/ว๓๓๖๐ คู่มือผู้รับซื้อผู้รับใบอนุญาต มอก. ๑๔๙๔-๒๕๔๑ซโต๊ะเรียน และ มอก.๑๔๙๕-๒๕๔๑ เก้าฮี้
26 ก.พ. 2558 ที่ สพ ๐๐๒๓.๓/ว๓๓๒๕ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
26 ก.พ. 2558 ที่ สพ ๐๐๒๓.๓/ว๓๓๕๐ การายงานสภาพและปัญหาการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ผ่านระบบออนไลน์
25 ก.พ. 2558 ที่ สพ ๐๐๒๓.๕/ว๓๒๙ ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การยื่นแบบบัญชีแสดงรายรับรายจ่ายของโครงการ(บช.๑)
25 ก.พ. 2558 ที่ สพ ๐๐๒๓.๕/ว๓๒๘ การจัดทำรายละเอียดประกอบการถอดแบบคำนวนราคากลางงานก่อสร้างที่เกี่ยวข้องกับค่าน้ำมันเพิ่มเติม
24 ก.พ. 2558 ที่ สพ ๐๐๒๓.๓/ว๓๑๙๖ ขอเชิญร่วมชมนิทรรศการตลาดนัดเศษฐกิจพอเพียงภาคการศึกษา ครั้งที่ ๒ ภาคใต้
24 ก.พ. 2558 ที่ สพ ๐๐๒๓.๓/ว๓๑๙๕ การปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง การทบทวนมติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๔๓
23 ก.พ. 2558 ที่ สพ ๐๐๒๓.๕/ว๓๑๔ ซักซ้อมแนวทางการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเพิ่มเติม ในการขอเบิกเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ(งบลงทุน)
23 ก.พ. 2558 ที่ สพ ๐๐๒๓.๕/ว๓๑๓ ส่งสำเนาเอกสารเพิ่มเติมประกอบการเบิกจ่ายเพิ่มเติมให้จังหวัดภายในวันที่ ๒๖ ก.พ. ๒๕๕๘
23 ก.พ. 2558 ที่ สพ ๐๐๒๓.๓/ว๓๑๐๙ เลื่อนกำหนดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายการจัดทำแผนและงบประมาณทางการศึกษาของ อปท.
23 ก.พ. 2558 ที่ สพ ๐๐๒๓.๓/ว๓๑๕ ค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ ด้วยสือการเรียนรู้รูปแบบใหม่
20 ก.พ. 2558 ด่วนที่สุด ที่ สพ ๐๐๒๓.๓/ว๓๐๙๐ เร่งรัดติดตามการก่อหนี้ผูกพัน และเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
20 ก.พ. 2558 ด่วนที่สุด ที่ สพ ๐๐๒๓.๓/ว๒๙๗๕ โครงการสร้างวิทยากรการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
20 ก.พ. 2558 ด่วนที่สุด ที่ สพ ๐๐๒๓.๓/ว๒๙๗๓ ขอความร่วมมือรายงานการใช้จ่ายเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับสนับสนุนการบริการสาธารณสุขสำหรับจัดทำโครงการชุมชน/หมู่บ้านไอโอดีนฯ
20 ก.พ. 2558 ที่ สพ ๐๐๒๓.๒/๓๐๓๕ การขอความเห็นชอบจัดตั้งฝ่าย กรณีให้ความเห็นชอบย้อยหลัง
หน้าที่ [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 >>

 
     
หน้าแรก | หนังสือราชการ | โอนเงิน อปท. | กระดานกระทู้ | ติดต่อ อปท.จ.สุพรรณบุรี | เว็บไซต์ของ อปท.จ.สุพรรณบุรี
การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดสำหรับ Internet Explorer 8  © Copyright 2011 by Dungbhumi Co.,Ltd.