แจ้งรหัสผู้ใช้งาน(UsernameและPassword)สำหรับการใช้งานระ... :: คลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียด  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชา... :: คลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียด
จาก web จากgoogle
 
  ประวัติความเป็นมา
  วิสัยทัศน์พันธกิจ
  อำนาจหน้าที่
  อำนาจหน้าที่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อำนาจหน้าที่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ
  โครงสร้างการบริหารงาน
  บุคลากร
  บุคลากรท้องถิ่นจังหวัด
  งานบริหารทั่วไป
  กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น
  กลุ่มงานส่งเสริม และพัฒนาท้องถิ่น
  กลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
  กลุ่มงานการเงิน บัญชีและการตรวจสอบ
  บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
  อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
  อำเภอบางปลาม้า
  อำเภอสองพี่น้อง
  อำเภอเดิมบางนางบวช
  อำเภออู่ทอง
  อำเภอด่านช้าง
  อำเภอศรีประจันต์
  อำเภอดอนเจดีย์
  อำเภอสามชุก
  อำเภอหนองหญ้าไซ
  ผู้บริหาร อปท.
  ข้อมูลพื้นฐานของ อปท.จ.สุพรรณบุรี
  รายงานสถิติการคลังของ อปท. จ.สุพรรณบุรี
  เว็บไซต์ของ อปท.จ.สุพรรณบุรี
  แผนอัตรากำลัง
  องค์การบริหารส่วนจังหวัด
  เทศบาล
  องค์การบริหารส่วนตำบล
  กฎกระทรวงและระเบียบ
  ประกาศหลักเกณฑ์ ก.จังหวัด
  พ.ร.บ./พ.ร.ก.
  คุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง
  โอนเงิน อปท.
  หนังสือราชการ
  แบบฟอร์มการขอกำหนดตำแหน่ง
  เอกสารประกอบการเสนอขอความเห็นชอบ
  ตัวอย่างเอกสารการคัดเลือกตำแหน่งบริหาร
  ตัวอย่างเอกสารต่างๆ
  ตัวอย่างคำสั่งและประกาศ อบต.
  อนุกรรมการถ่ายโอน
 
  
 
กรมสรรพากร
ธนาคารออมสิน
กรมบัญชีกลาง
ศาลปกครอง และสำนักงานศาลปกครอง
สำนักงบประมาณ
กระทรวงพาณิชย์
 
     คน  

     
 
ค้นหาตามช่วงวันที่ : -
คำค้นหา :

วันที่ หัวข้อ
28 ก.พ. 2560 ด่วนที่สุด สพ 0023.2/ว 3559 เรื่อง การขับเคลื่อนการปฏิรูปการบริหารงานส่วนบุคคลท้องถิ่น
27 ก.พ. 2560 ที่ สพ 0023.3/ว 3502 ลว 27 กุมภาพันธ์ 2560 โครงการคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น
27 ก.พ. 2560 ที่ สพ 0023.3/ว 208 ลว 27 กุมภาพันธ์ 2560 ประกวดสื่อป้องกันการทุจริต
27 ก.พ. 2560 ที่ สพ 0023.3/ว 3508 ลว 27 กุมภาพันธ์ 2560 แต่งตั้งทีมวิทยากรระดับจังหวัด (ครู ก )ในการพัฒนาท้องถิ่น
24 ก.พ. 2560 ที่ สพ0023.1/ว3328 การจัดงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2560
23 ก.พ. 2560 ที่ สพ 0023.3/ว 3279 ลวอ23 กุมภาพัน 2560 ซักซ้อมหลักเกณและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการกู้เงินทุน
23 ก.พ. 2560 ที่ สพ 0023.3/ว 3324 ลว23 กุมภาพันธ์ 2560 ผลการคัดเลือกผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
23 ก.พ. 2560 ด่วนที่สุด ที่ สพ 0023.3/ว 3274 ลว 23 กุมภาพันธ์ 2560 แนวทางการบันทึกข้อมูลและการรายงานผลการดำเนินการ
22 ก.พ. 2560 ที่ สพ 0023.3/ว 3236 ลว 22 กุมภาพัน 2560 ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการการแพทย์ฉุกเฉิน
22 ก.พ. 2560 ด่วนที่สุด ที่ สพ0023.3/ว 3235 ลว 22 กุมภาพันธ์ 2560 ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการบริหารจัดการน้ำ
22 ก.พ. 2560 ด่วนที่สุด ที่ สพ 0023.3/ว 193 ลว 22 กุมภาพัน 2560 รายงานผลการดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
22 ก.พ. 2560 ด่วนที่สุด ที่ สพ 0023.3/ว 3229 ลว 22 กุมภาพันธ์ 2560 หลักเกณและวิธีการปฏิบัติสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
22 ก.พ. 2560 ที่ สพ 0023.3/ว 192 ลว 22 กุมภาพันธ์ 2560 ไข้หวัดนก
22 ก.พ. 2560 ด่วนที่สุด ที่ สพ 0023.3/ว 3230 ลว 22 กุมภาพันธ์ 2560 ขอเชิญร่วมงาน เวทีสานพลังชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็งสู่เป็าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
22 ก.พ. 2560 ด่วนที่สุด ที่ สพ 0023.3/ว 187 ลว21 กุมภาพันธ์ 2560 คู่มือแบบทดสอบการอ่านออกเขียนได้
21 ก.พ. 2560 ที่ สพ 0023.2/ว 3151 เรื่อง แบบตรวจสำนวนการสอบสวนทางวินัยข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
21 ก.พ. 2560 สพ 0023.2/ว3150 เรื่อง แบบประเมินการเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
21 ก.พ. 2560 ด่วนที่สุด ที่ สพ 0023.3/ว 3019 ลว 20 กุมภาพันธ์2560 การสับสนุนวิทยากรและคู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลเพื่อการขึ้นทะเบียนสุนัข
21 ก.พ. 2560 ที่ สพ 0023.3/ว 3016 ลว 20 กุมภาพันธ์ 2560 โครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการพัฒนาศักกยภาพการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
21 ก.พ. 2560 ที่ สพ 0023.3/ว 3015 ลว 20 กุมภาพันธ์ 2560 โครงการคัดเลือกโรวเราียนต้นแบบอาหารกลางวัน ระดับประิทศ
17 ก.พ. 2560 ที่ สพ 0023.3/ว2944 ลว 17 ก.พ.2560 เรื่อง การคัดเลือกสถานศึกษาในสังกัด ปท.ที่ดำเนินการด้านการป้องกันเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติดดีเด่น ประจำปี 2560
17 ก.พ. 2560 ที่ สพ 0023.3/ว2947 ลว 17 ก.พ.2560 เรื่อง โครงการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอลในสถานศึกษาสังกัด อปท. ประจำปี 2560
17 ก.พ. 2560 ด่วนที่สุด ที่ สพ 0023.3/ว2948 ลงวันที่ 17 ก.พ.2560 เรื่อง แนวทางการควบคุมจำนวนประชากรสุนัขและแมว
17 ก.พ. 2560 ด่วนที่สุด ที่ สพ 0023.3/ว2946 ลงวันที่ 17 ก.พ.2560 เรื่องมาตรการเร่งรัดการกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์
17 ก.พ. 2560 ด่วนที่สุด ที่ สพ 0023.3/ว 02704 ลว 15 กุมภาพันธ์ 2560 การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
หน้าที่ [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 >>

 
     
หน้าแรก | หนังสือราชการ | โอนเงิน อปท. | กระดานกระทู้ | ติดต่อ อปท.จ.สุพรรณบุรี | เว็บไซต์ของ อปท.จ.สุพรรณบุรี
การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดสำหรับ Internet Explorer 8  © Copyright 2011 by Dungbhumi Co.,Ltd.