ที่ สพ ๐๐๒๓.๒/๓๖๐ การกำหนดตำแหน่งและปรับปรุงเกี่ยวกับตำ... :: คลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียด   การประชุมหัวหน้ากลุ่มงาน/ท้องถิ่นอำเภอ ประจำเดือนกันยา... :: คลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียด
จาก web จากgoogle
 
  ประวัติความเป็นมา
  วิสัยทัศน์พันธกิจ
  อำนาจหน้าที่
  อำนาจหน้าที่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อำนาจหน้าที่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ
  โครงสร้างการบริหารงาน
  บุคลากร
  บุคลากรท้องถิ่นจังหวัด
  งานบริหารทั่วไป
  กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น
  กลุ่มงานส่งเสริม และพัฒนาท้องถิ่น
  กลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
  กลุ่มงานการเงิน บัญชีและการตรวจสอบ
  บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
  อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
  อำเภอบางปลาม้า
  อำเภอสองพี่น้อง
  อำเภอเดิมบางนางบวช
  อำเภออู่ทอง
  อำเภอด่านช้าง
  อำเภอศรีประจันต์
  อำเภอดอนเจดีย์
  อำเภอสามชุก
  อำเภอหนองหญ้าไซ
  ผู้บริหาร อปท.
  ข้อมูลพื้นฐานของ อปท.จ.สุพรรณบุรี
  รายงานสถิติการคลังของ อปท. จ.สุพรรณบุรี
  เว็บไซต์ของ อปท.จ.สุพรรณบุรี
  แผนอัตรากำลัง
  องค์การบริหารส่วนจังหวัด
  เทศบาล
  องค์การบริหารส่วนตำบล
  กฎกระทรวงและระเบียบ
  ประกาศหลักเกณฑ์ ก.จังหวัด
  พ.ร.บ./พ.ร.ก.
  คุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง
  โอนเงิน อปท.
  หนังสือราชการ
  แบบฟอร์มการขอกำหนดตำแหน่ง
  เอกสารประกอบการเสนอขอความเห็นชอบ
  ตัวอย่างเอกสารการคัดเลือกตำแหน่งบริหาร
  ตัวอย่างเอกสารต่างๆ
  ตัวอย่างคำสั่งและประกาศ อบต.
  อนุกรรมการถ่ายโอน
 
  
 
กรมสรรพากร
ธนาคารออมสิน
กรมบัญชีกลาง
ศาลปกครอง และสำนักงานศาลปกครอง
สำนักงบประมาณ
กระทรวงพาณิชย์
 
     คน  

     
 
ค้นหาตามช่วงวันที่ : -
คำค้นหา :

วันที่ หัวข้อ
24 พ.ย. 2557 ด่วนที่สุด ที่ สพ ๐๐๒๓.๓/๑๙๔๖๙ แจ้งการจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับงานสูบน้ำของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
24 พ.ย. 2557 ด่วนที่สุด ที่ สพ ๐๐๒๓.๒/ว๑๙๔๓๖ จัดสรรงบประมาณรา่ยจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการเรียนการศึกษาภาคบังคับ ฯ
24 พ.ย. 2557 ที่ สพ ๐๐๒๓.๕/ว ๑๙๔๒๐ การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เงินอุดหนุนทั่วไปเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยความพิการ
24 พ.ย. 2557 ที่ สพ ๐๐๒๓.๕/ว๑๙๔๒๒ การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เงินอุดหนุนทั่วไปเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับงสเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
24 พ.ย. 2557 ที่ สพ ๐๐๒๓.๕/ว๑๙๒๘๙ การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ เงินอุดหนุทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายฯ
24 พ.ย. 2557 ด่วนที่สุด ที่ สพ ๐๐๒๓.๕/ว๑๙๒๓๘ การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ งบเงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนฯ
24 พ.ย. 2557 ด่วนที่สุด ที่ สพ ๐๐๒๓.๕/ว๑๖๔๘ การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ไจตรมาสที่ ๑
21 พ.ย. 2557 ที่ สพ๐๐๒๓.๓/ว๑๙๒๗๑ การสำรวจและจัดทำข้อมูลภูมิสารสนเทศ
21 พ.ย. 2557 ด่วนที่สุด ที่ สพ ๐๐๒๓.๓/ว๑๙๒๖๙ การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบบูรณาการภารกิจด้วยกระบวนการแผนชุมชน
21 พ.ย. 2557 ด่วนที่สุด ที่ สพ ๐๐๒๓.๓/ว๑๙๒๖๘ ขอแจ้งมติคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เรื่อง Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย
21 พ.ย. 2557 ที่ สพ ๐๐๒๓๓/ว๑๙๒๔๑ การเจาะและการใช้น้ำบาดาลของ อปท.
21 พ.ย. 2557 ด่วนที่สุด ที่ สพ ๐๐๒๓.๓/ว๑๙๒๔๐ การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
21 พ.ย. 2557 ที่ สพ ๐๐๒๓.๓/๑๙๒๗๐ การจัดสรรงบประมาณงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจค่าก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท. ปี ๒๕๕๘
21 พ.ย. 2557 ด่วนที่สุด ที่ สพ ๐๐๒๓.๓/๑๙๒๖๕ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อขยายผลการดำเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ(นายอำเภอด่านช้าง)
21 พ.ย. 2557 ด่วนที่สุด ที่ สพ ๐๐๒๓.๓/ว๑๙๒๖๒ การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนนำ้อุปโภคบริโภคแก่ประชาชน
21 พ.ย. 2557 ด่วนที่สุด ที่ สพ ๐๐๒๓.๓/ว๑๖๔๖ กำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการภายใต้โครงการคืนความสุขให้เด็กไทนฉลาดสมวัยด้วยไอโอดีน
21 พ.ย. 2557 ด่วนที่สุด ที่ สพ ๐๐๒๓.๓/ว๑๙๒๓๙ การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ งบเงิยอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจแก่ อปท.
21 พ.ย. 2557 ด่วนที่สุด ที่ สพ ๐๐๒๓.๓/ว๑๖๖ ขอทราบข้อมูลเกี่ยวกับการซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบประปา
20 พ.ย. 2557 ที่ สพ ๐๐๒๓.๕/ว๑๖๔๓ แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
18 พ.ย. 2557 ที่ สพ ๐๐๒๓.๒/ว๑๙๑๐๒ การดำเนินการกรณีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ อปท. เล่นการพนันหรือเสพสุรา
18 พ.ย. 2557 ที่ สพ ๐๐๒๓.๒/ว๑๙๑๐๐ หารือแนวทางการจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษระเป็นเงินรางวัลประจำปี
18 พ.ย. 2557 ที่ สพ ๐๐๒๓.๓/ว๑๖๓๖ ขอความร่วมมือ อปท. ในการจัดซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียน โดยขอให้จัดซื้อตั้งแต่วันแรกของการเปิดภาคเรียน
17 พ.ย. 2557 ด่วนที่สุดที่ สพ ๐๐๒๓.๓/ว๑๘๙๗๒ เร่งรัดการบริหารตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายปี ๒๕๕๘
17 พ.ย. 2557 ที่ สพ ๐๐๒๓.๕/ว๑๘๙๗๘ การโอนภาษีสุราและภาษีสรรพสามิต ให้กับ อปท. เดือนตุลาคม ๒๕๕๗
17 พ.ย. 2557 ที่ สพ ๐๐๒๓.๒/ว๑๘๙๕๔ แนวทางการเยียวยาพนักงานจ้างกาณีปรับลดค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรของ อปท. ตามมาตรา ๓๕
หน้าที่ [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 >>

 
     
หน้าแรก | หนังสือราชการ | โอนเงิน อปท. | กระดานกระทู้ | ติดต่อ อปท.จ.สุพรรณบุรี | เว็บไซต์ของ อปท.จ.สุพรรณบุรี
การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดสำหรับ Internet Explorer 8  © Copyright 2011 by Dungbhumi Co.,Ltd.