Username และ Password ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มี... :: คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด  เร่งรัดการกรอกข้อมูล เงินอุดหนุนทั่วไป ประจำเดือน มกราค... :: คลิ๊กเพื่อดูรายชื่อ อปท. ขอให้ อปท. ที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ เร่งดำเนินการกรอกข้อมูลเงินอุดหนุนทั่วไป ประจำเดือน มกราคม ๒๕๕๗ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗  เร่งรัดการกรอกข้อมูล รายงานสถานะการทำงานของ อปท. ปี ๒๕๕... :: ขอให้ อปท. ในช่องสีเหลือง เร่งบันทึกข้อมูลให้ถึงขั้นตอน "อนุมัติแผน" ภายในวันวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ คลิ๊กเพื่อดูรายชื่อ อปท  ขอเชิญประชุมท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอในวันอังคารที่ ๑๑ เมษา... ::                                  &n...  ที่ สพ ๐๐๒๓.๒/๓๖๐ การกำหนดตำแหน่งและปรับปรุงเกี่ยวกับตำ... :: คลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียด
จาก web จากgoogle
 
  ประวัติความเป็นมา
  วิสัยทัศน์พันธกิจ
  อำนาจหน้าที่
  อำนาจหน้าที่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อำนาจหน้าที่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ
  โครงสร้างการบริหารงาน
  บุคลากร
  บุคลากรท้องถิ่นจังหวัด
  งานบริหารทั่วไป
  กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น
  กลุ่มงานส่งเสริม และพัฒนาท้องถิ่น
  กลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
  กลุ่มงานการเงิน บัญชีและการตรวจสอบ
  บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
  อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
  อำเภอบางปลาม้า
  อำเภอสองพี่น้อง
  อำเภอเดิมบางนางบวช
  อำเภออู่ทอง
  อำเภอด่านช้าง
  อำเภอศรีประจันต์
  อำเภอดอนเจดีย์
  อำเภอสามชุก
  อำเภอหนองหญ้าไซ
  ผู้บริหาร อปท.
  ข้อมูลพื้นฐานของ อปท.จ.สุพรรณบุรี
  รายงานสถิติการคลังของ อปท. จ.สุพรรณบุรี
  เว็บไซต์ของ อปท.จ.สุพรรณบุรี
  แผนอัตรากำลัง
  องค์การบริหารส่วนจังหวัด
  เทศบาล
  องค์การบริหารส่วนตำบล
  กฎกระทรวงและระเบียบ
  ประกาศหลักเกณฑ์ ก.จังหวัด
  พ.ร.บ./พ.ร.ก.
  คุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง
  โอนเงิน อปท.
  หนังสือราชการ
  แบบฟอร์มการขอกำหนดตำแหน่ง
  เอกสารประกอบการเสนอขอความเห็นชอบ
  ตัวอย่างเอกสารการคัดเลือกตำแหน่งบริหาร
  ตัวอย่างเอกสารต่างๆ
  ตัวอย่างคำสั่งและประกาศ อบต.
  อนุกรรมการถ่ายโอน
 
  
 
กรมสรรพากร
ธนาคารออมสิน
กรมบัญชีกลาง
ศาลปกครอง และสำนักงานศาลปกครอง
สำนักงบประมาณ
กระทรวงพาณิชย์
 
     คน  

     
 
ค้นหาตามช่วงวันที่ : -
คำค้นหา :

วันที่ หัวข้อ
18 เม.ย. 2557 ประกาศคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการฯ
18 เม.ย. 2557 ที่ สพ ๐๐๒๓.๒/ว๕๒๕๕ ประชาสัมพันธ์การับสมัครฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพของครู ๙ มาตฐาน
17 เม.ย. 2557 ที่ สพ ๐๐๒๓.๑/๕๓๕๖ การส่งมอบอาสาสมัครอเมริกัน รุ่นที่ ๑๒๐
17 เม.ย. 2557 ที่ สพ ๐๐๒๓.๓/ว๕๓๓๙ แผนแม่บทพัฒนาความปลอดภัยด้านอัคคีภัยแห่งชาติ
17 เม.ย. 2557 ที่ สพ ๐๐๒๓.๒/ว๕๒๙๐ การแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งในสายงานบริหารสถานศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษาสายงานนิเทศการศึกษา
17 เม.ย. 2557 ที่ สพ ๐๐๒๓.๑/๕๒๐๗ การฝึกอบรมหลักสูตร " การบริหารจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น"
17 เม.ย. 2557 ที่ สพ ๐๐๒๓.๑/๕๒๐๔ ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ในการเสนอประวัติและผลงานของครูเพื่อจัดทำหนังสือประวัติครู ๑๖ มกราคม ๒๕๕๘
17 เม.ย. 2557 ที่ สพ ๐๐๒๓.๕/๓๗๙ แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (ท้องถิ่นอำเภอเดิมบางฯ)
17 เม.ย. 2557 ด่วนที่สุด ที่ สพ ๐๐๒๓.๕/ว ๓๘๓ เรื่อง สำรวจข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS)
17 เม.ย. 2557 ด่วนที่สุด ที่ สพ ๐๐๒๓.๕/ว ๓๘๒ เรื่อง สำรวจข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS)
11 เม.ย. 2557 ที่ สพ ๐๐๒๓.๓/ว๕๒๐๓ การคัดเลือกผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กดีเด่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปี ๒๕๕๗
11 เม.ย. 2557 ที่ สพ ๐๐๒๓.๕/๓๗๙ แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
9 เม.ย. 2557 ที่ สพ ๐๐๒๓.๓/ว ๕๐๐๒ ขอความร่วมือในการคัดเลิอกหน่วยงานในสังกัดที่จัดกิจกรรมนันทนาการดีเด่น
9 เม.ย. 2557 ที่ สพ ๐๐๒๓.๔/ว๓๐๖ ประชาสัมพันธ์หลักสูตรกาดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น(หลักสูตร ๕ วัน)
8 เม.ย. 2557 ด่วนที่สุด ที่ สพ ๐๐๒๓.๓/ว ๔๙๕๕ ขอความร่วมมือในการเตรียมรับการณ์ระบาดของโรคไขเลือดออก
8 เม.ย. 2557 ที่ สพ ๐๐๒๓.๓/ว๔๙๕๒ การายงานผลการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปํญหายาเสพติดในสถานศึกษาปี ๒๕๕๗
8 เม.ย. 2557 ที่ สพ ๐๐๒๓.๓/ว๔๙๓๖ การบันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศทางการศึกษา
4 เม.ย. 2557 ด่วนที่สุด ที่ สพ ๐๐๒๓.๓/ว ๔๘๘๙ เรื่อง การจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน ปี ๒๕๕๗ (เขตเมือง) นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี และนายกเทศมนตรีเมืองสองพี่น้อง
4 เม.ย. 2557 ด่วนที่สุด ที่ สพ ๐๐๒๓.๓/ว ๔๘๘๘ เรื่อง การจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน ปี ๒๕๕๗ (เขตเมือง)
3 เม.ย. 2557 ที่ สพ ๐๐๒๓.๕/ว๔๘๓๒ การโอนจัดสรรเงินอุดหนุนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
3 เม.ย. 2557 ที สพ ๐๐๒๓.๕/๔๘๒๙ การโอนจัดสรรเงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ
3 เม.ย. 2557 ที่ สพ ๐๐๒๓.๓/ว ๔๘๒๘ การประกาศเจตนารมณ์การดำเนินงานศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลคุณภาพ
3 เม.ย. 2557 ด่วนที่สุด ที่ สพ ๐๐๒๓.๓/ว๔๘๒๔ โครงการคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น
3 เม.ย. 2557 ด่วนที่สุด ที่ สพ ๐๐๒๓.๒/ว๔๘๑๓ ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมโครงการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล
3 เม.ย. 2557 ที่ สพ ๐๐๒๓.๕/ว ๐๔๗๖๔ การแจ้งโอนเงินงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เงินสวัสดิการครูผู้ดูแลเด็ก)
หน้าที่ [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 >>

 
     
หน้าแรก | หนังสือราชการ | โอนเงิน อปท. | กระดานกระทู้ | ติดต่อ อปท.จ.สุพรรณบุรี | เว็บไซต์ของ อปท.จ.สุพรรณบุรี
การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดสำหรับ Internet Explorer 8  © Copyright 2011 by Dungbhumi Co.,Ltd.