แจ้งรหัสผู้ใช้งาน(UsernameและPassword)สำหรับการใช้งานระ... :: คลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียด  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชา... :: คลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียด
จาก web จากgoogle
 
  ประวัติความเป็นมา
  วิสัยทัศน์พันธกิจ
  อำนาจหน้าที่
  อำนาจหน้าที่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อำนาจหน้าที่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ
  โครงสร้างการบริหารงาน
  บุคลากร
  บุคลากรท้องถิ่นจังหวัด
  งานบริหารทั่วไป
  กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น
  กลุ่มงานส่งเสริม และพัฒนาท้องถิ่น
  กลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
  กลุ่มงานการเงิน บัญชีและการตรวจสอบ
  บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
  อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
  อำเภอบางปลาม้า
  อำเภอสองพี่น้อง
  อำเภอเดิมบางนางบวช
  อำเภออู่ทอง
  อำเภอด่านช้าง
  อำเภอศรีประจันต์
  อำเภอดอนเจดีย์
  อำเภอสามชุก
  อำเภอหนองหญ้าไซ
  ผู้บริหาร อปท.
  ข้อมูลพื้นฐานของ อปท.จ.สุพรรณบุรี
  รายงานสถิติการคลังของ อปท. จ.สุพรรณบุรี
  เว็บไซต์ของ อปท.จ.สุพรรณบุรี
  แผนอัตรากำลัง
  องค์การบริหารส่วนจังหวัด
  เทศบาล
  องค์การบริหารส่วนตำบล
  กฎกระทรวงและระเบียบ
  ประกาศหลักเกณฑ์ ก.จังหวัด
  พ.ร.บ./พ.ร.ก.
  คุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง
  โอนเงิน อปท.
  หนังสือราชการ
  แบบฟอร์มการขอกำหนดตำแหน่ง
  เอกสารประกอบการเสนอขอความเห็นชอบ
  ตัวอย่างเอกสารการคัดเลือกตำแหน่งบริหาร
  ตัวอย่างเอกสารต่างๆ
  ตัวอย่างคำสั่งและประกาศ อบต.
  อนุกรรมการถ่ายโอน
 
  
 
กรมสรรพากร
ธนาคารออมสิน
กรมบัญชีกลาง
ศาลปกครอง และสำนักงานศาลปกครอง
สำนักงบประมาณ
กระทรวงพาณิชย์
 
     คน  

     
 
ค้นหาตามช่วงวันที่ : -
คำค้นหา :

วันที่ หัวข้อ
4 พ.ค. 2559 ด่วนที่สุด ที่ สพ 0023.3/ว 8152 ลงวันที่ 4 พฤษภาคม 2559 เรื่อง เงินรางวัลและค่าตอบแทนในการนำจับและดำเนินคดีความผิดฐานค้ามนุษย์
4 พ.ค. 2559 ที่ สพ ๐๐๒๓.๔/ว๘๑๓๓ โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกสภาท้องถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี ๒๕๕๙
3 พ.ค. 2559 สพ 0023.2 /ว3673 เรื่อง ประกาศหลักเกณเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน บัญชี 5
3 พ.ค. 2559 ด่วนที่สุด ที่ สพ 0023.3/ว 8059 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2559 เรื่อง โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของ อปท. ปี 2559
3 พ.ค. 2559 ด่วนที่สุด ที่ สพ 0023.3/ว 8051 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2559 เรื่อง การประเมินประสิทธิภาพของ อปท. ปี 2559
3 พ.ค. 2559 ที่ สพ 0023.3/ว 8062 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2559 เรื่อง ขอส่งคำแนะนำคณะกรรมการสาธารณสุข
3 พ.ค. 2559 ด่วนที่สุด ที่ สพ 0023.3/ว 8001 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2559 เรื่อง การป้องกันโรคและภัยสุขภาพที่เกิดในช่วงฤดูร้อน
3 พ.ค. 2559 ด่วนที่สุด ที่ สพ 0023.3/ว 7960 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2559 เรื่อง แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้
3 พ.ค. 2559 ด่วนที่สุด ที่ สพ 0023.3/ว 7959 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2559 เรื่อง แจ้งบัญชีจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ
3 พ.ค. 2559 สพ 0023.3/ว 7956 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2559 เรื่อง การประชาสัมพันธ์ให้นักสังคมสงเคราะห์เข้าประชุมสภาวิชาชีพสัญจร 4 ภาค
2 พ.ค. 2559 ที่ สพ 0023.3/ว 7955 แจ้งมติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 4/2558 และ ครั้งที่ 5/2558
2 พ.ค. 2559 ที่ สพ 0023.5/ว 576 แจ้งเวียนหนังสือราชการ (2 เรื่อง)
29 เม.ย. 2559 ด่วนที่สุด ที่ สพ 0023.3/ว 568 ลงวันที่ 29 เมษายน 2559 เรื่อง การเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
29 เม.ย. 2559 ที่ สพ 0023.3/ว7764 ลงวันที่ 28 เมษายน 2559 เรื่องสำรวจข้อมูลจำนวนเด็กนักเรียน
28 เม.ย. 2559 ด่วน ที่ สพ0023.3/ว 7769 ลงวันที่ 28 เมษายน 2559 เรื่องขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธิ์
28 เม.ย. 2559 ด่วนที่สุด ที่ สพ 0023.3/ว 7767 ลงวันที่ 28 เมษายน 2559 เรื่องขอความร่วมมือดำเนินการที่เกี่ยวข้องให้สิ่งแวดล้อมปลอดบุหรี่
28 เม.ย. 2559 ด่วนที่สุด ที่ สพ 0023.3/ว 7773 ลงวันที่ 28 เมษายน 2559 เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานการดำเนินงานพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกฯ
28 เม.ย. 2559 ที่ สพ 0023.1/ว564 การทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี 2559
28 เม.ย. 2559 ที่ สพ 0023.1/ว 7743 การทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี 2559
28 เม.ย. 2559 ที่ สพ 0023.3/ว 7732 การประกวดโครงการ/กิจกรรมที่โดดเด่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
28 เม.ย. 2559 ด่วนที่สุด ที่ สพ 0023.1/ว 7734 สารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เนื่องในโอกาสวันเทศบาล ประจำปี 2559
28 เม.ย. 2559 ที่ สพ 0023.3/ว7595 แจ้งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาตลอดชีวิตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
28 เม.ย. 2559 ที่ สพ 0023.5/ว 07652 การจัดฝึกอบรม สัมมนา และศึกษาดูงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
28 เม.ย. 2559 ที่ สพ 0023.5/ว 552 ขอแจ้งการนำส่งเงินรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
27 เม.ย. 2559 ที่ สพ0023.1/ว 555 แจ้งเวียนหนังสือราชการ(1 เรื่อง)
หน้าที่ [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 >>

 
     
หน้าแรก | หนังสือราชการ | โอนเงิน อปท. | กระดานกระทู้ | ติดต่อ อปท.จ.สุพรรณบุรี | เว็บไซต์ของ อปท.จ.สุพรรณบุรี
การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดสำหรับ Internet Explorer 8  © Copyright 2011 by Dungbhumi Co.,Ltd.