ที่ สพ ๐๐๒๓.๒/๓๖๐ การกำหนดตำแหน่งและปรับปรุงเกี่ยวกับตำ... :: คลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียด   การประชุมหัวหน้ากลุ่มงาน/ท้องถิ่นอำเภอ ประจำเดือนกันยา... :: คลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียด
จาก web จากgoogle
 
  ประวัติความเป็นมา
  วิสัยทัศน์พันธกิจ
  อำนาจหน้าที่
  อำนาจหน้าที่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อำนาจหน้าที่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ
  โครงสร้างการบริหารงาน
  บุคลากร
  บุคลากรท้องถิ่นจังหวัด
  งานบริหารทั่วไป
  กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น
  กลุ่มงานส่งเสริม และพัฒนาท้องถิ่น
  กลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
  กลุ่มงานการเงิน บัญชีและการตรวจสอบ
  บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
  อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
  อำเภอบางปลาม้า
  อำเภอสองพี่น้อง
  อำเภอเดิมบางนางบวช
  อำเภออู่ทอง
  อำเภอด่านช้าง
  อำเภอศรีประจันต์
  อำเภอดอนเจดีย์
  อำเภอสามชุก
  อำเภอหนองหญ้าไซ
  ผู้บริหาร อปท.
  ข้อมูลพื้นฐานของ อปท.จ.สุพรรณบุรี
  รายงานสถิติการคลังของ อปท. จ.สุพรรณบุรี
  เว็บไซต์ของ อปท.จ.สุพรรณบุรี
  แผนอัตรากำลัง
  องค์การบริหารส่วนจังหวัด
  เทศบาล
  องค์การบริหารส่วนตำบล
  กฎกระทรวงและระเบียบ
  ประกาศหลักเกณฑ์ ก.จังหวัด
  พ.ร.บ./พ.ร.ก.
  คุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง
  โอนเงิน อปท.
  หนังสือราชการ
  แบบฟอร์มการขอกำหนดตำแหน่ง
  เอกสารประกอบการเสนอขอความเห็นชอบ
  ตัวอย่างเอกสารการคัดเลือกตำแหน่งบริหาร
  ตัวอย่างเอกสารต่างๆ
  ตัวอย่างคำสั่งและประกาศ อบต.
  อนุกรรมการถ่ายโอน
 
  
 
กรมสรรพากร
ธนาคารออมสิน
กรมบัญชีกลาง
ศาลปกครอง และสำนักงานศาลปกครอง
สำนักงบประมาณ
กระทรวงพาณิชย์
 
     คน  

     
 
ค้นหาตามช่วงวันที่ : -
คำค้นหา :

วันที่ หัวข้อ
24 ต.ค. 2557 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาเจ้าหน้าที่วิเคราะห์และติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
24 ต.ค. 2557 ที่ สพ ๐๐๒๓.๕/ว๑๕๒๖ แจ้งเวียนหนังสือราชการ
24 ต.ค. 2557 ที่ สพ ๐๐๒๓.๕/ว๑๕๒๕ ขอแจ้งการนำส่งเงินรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
24 ต.ค. 2557 ที่ สพ ๐๐๒๓.๕/ว๑๕๒๔ ขอแจ้งการนำส่งเงินรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ทม.สพ.,ทม.สองพี่น้อง)
24 ต.ค. 2557 ที่ สพ ๐๐๒๓.๕/ว๑๕๒๑ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอตั้ง การดำเนินงาน และการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน พ.ศ. ๒๕๕๗
24 ต.ค. 2557 ที่ สพ ๐๐๒๓.๑/ว๑๕๒๐ การกำหนดราคาชดใช้เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ไม่สามารถส่งคืนตามกฏหมายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐
24 ต.ค. 2557 ที่ สพ ๐๐๒๓.๕/๑๕๑๔ การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการของ อปท.
22 ต.ค. 2557 ที่ สพ ๐๐๒๓.๓/ว๑๔๙๐ แจ้งให้ อปท. กรอกข้อมูลจำนวนนักเรียน และข้อมูลอื่นๆโดยใช้โปรแกรมข้อมูลสารสรเทศทางการศึกษา (sis)
22 ต.ค. 2557 ด่วนที่สุด ที่ สพ ๐๐๒๓.๓/ว๑๗๒๖๓ โครงการคลองสวย น้ำใส คนไทยมีความสุข
21 ต.ค. 2557 ที่ สพ ๐๐๒๓.๓/๑๗๒๐๒ แจ้งประกาศกระทรวงสาธารณสุขเพื่อควบคุมสารเป็นยาเสพติดให้โทษ
21 ต.ค. 2557 ที่ สพ ๐๐๒๓.๕/ว๑๕๐๘ แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปี ๒๕๕๗
21 ต.ค. 2557 ที่ สพ ๐๐๒๓.๑/๑๕๐๗ การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ สถ. ประจำเดืยน ตุลาคม ๒๕๕๗
21 ต.ค. 2557 ที่ สพ ๐๐๒๓.๑/๑๕๐๓ รายงานการตรวจราชการของผู้ตรวชราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
20 ต.ค. 2557 สพ0023.3/ว17168 การบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนนฉพาะกิจสำหรับพัฒนา อปท.กรณีเร่งด่วน ปีงบประมาณ พ.ศ.2557
20 ต.ค. 2557 ดว่นที่สุด ที่ สพ ๐๐๒๓.๓/ว ๑๗๑๖๘ การบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีเร่งด่วน
20 ต.ค. 2557 ด่วนที่สุดที่ สพ ๐๐๒๓.๒/ว๑๗๑๖๓ สำรวจข้อมูลเงินเดือน และค่าจ้าของ อปท.
20 ต.ค. 2557 ที่ สพ ๐๐๒๓.๕/ว๑๗๑๖๕ การโอนเงินภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต ให้กับ อปท.เดือน กรกฎาคม ๒๕๕๗
20 ต.ค. 2557 ที่ สพ ๐๐๒๓.๕/ว๑๕๐๖ แจ้งเวียนหนังสือราชการ
20 ต.ค. 2557 ที่ สพ ๐๐๒๓.๕/ว๑๕๐๕ แนวทางการปฏิบัติงานในระบบ e-GP ระยะที่ ๒เพิ่มเติม
20 ต.ค. 2557 ที่ สพ ๐๐๒๓.๑/ว๑๔๙๔ โครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗
20 ต.ค. 2557 ทีี่ สพ ๐๐๒๓.๓/๑๔๙๕ แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดสรรงบประมาณโครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา
17 ต.ค. 2557 ที่ สพ ๐๐๒๓.๕/ว๑๖๙๘๑ ซักซ้อมการส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
16 ต.ค. 2557 ที่ สพ ๐๐๒๓.๓/ว๑๖๙๖๙ แจ้งการโอนจัดสรรและแนวทางการบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการของ อปท.
16 ต.ค. 2557 ด่วนที่สุดที่ สพ ๐๐๒๓.๒/ว๑๖๙๓๗การเร่งรัดการต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
15 ต.ค. 2557 ด่วนที่สุด ที่ สพ ๐๐๒๓.๓/ว๑๔๔๕ เปลี่ยนแปลงวันเวลาประชุมชี้แจงทำความเข้าใจเรื่องเร่งรัดการบริหารงบประมาณตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ
หน้าที่ [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 >>

 
     
หน้าแรก | หนังสือราชการ | โอนเงิน อปท. | กระดานกระทู้ | ติดต่อ อปท.จ.สุพรรณบุรี | เว็บไซต์ของ อปท.จ.สุพรรณบุรี
การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดสำหรับ Internet Explorer 8  © Copyright 2011 by Dungbhumi Co.,Ltd.