แจ้งรหัสผู้ใช้งาน(UsernameและPassword)สำหรับการใช้งานระ... :: คลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียด  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชา... :: คลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียด
จาก web จากgoogle
 
  ประวัติความเป็นมา
  วิสัยทัศน์พันธกิจ
  อำนาจหน้าที่
  อำนาจหน้าที่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อำนาจหน้าที่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ
  โครงสร้างการบริหารงาน
  บุคลากร
  บุคลากรท้องถิ่นจังหวัด
  งานบริหารทั่วไป
  กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น
  กลุ่มงานส่งเสริม และพัฒนาท้องถิ่น
  กลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
  กลุ่มงานการเงิน บัญชีและการตรวจสอบ
  บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
  อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
  อำเภอบางปลาม้า
  อำเภอสองพี่น้อง
  อำเภอเดิมบางนางบวช
  อำเภออู่ทอง
  อำเภอด่านช้าง
  อำเภอศรีประจันต์
  อำเภอดอนเจดีย์
  อำเภอสามชุก
  อำเภอหนองหญ้าไซ
  ผู้บริหาร อปท.
  ข้อมูลพื้นฐานของ อปท.จ.สุพรรณบุรี
  รายงานสถิติการคลังของ อปท. จ.สุพรรณบุรี
  เว็บไซต์ของ อปท.จ.สุพรรณบุรี
  แผนอัตรากำลัง
  องค์การบริหารส่วนจังหวัด
  เทศบาล
  องค์การบริหารส่วนตำบล
  กฎกระทรวงและระเบียบ
  ประกาศหลักเกณฑ์ ก.จังหวัด
  พ.ร.บ./พ.ร.ก.
  คุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง
  โอนเงิน อปท.
  หนังสือราชการ
  แบบฟอร์มการขอกำหนดตำแหน่ง
  เอกสารประกอบการเสนอขอความเห็นชอบ
  ตัวอย่างเอกสารการคัดเลือกตำแหน่งบริหาร
  ตัวอย่างเอกสารต่างๆ
  ตัวอย่างคำสั่งและประกาศ อบต.
  อนุกรรมการถ่ายโอน
 
  
 
กรมสรรพากร
ธนาคารออมสิน
กรมบัญชีกลาง
ศาลปกครอง และสำนักงานศาลปกครอง
สำนักงบประมาณ
กระทรวงพาณิชย์
 
     คน  

     
 
ค้นหาตามช่วงวันที่ : -
คำค้นหา :

วันที่ หัวข้อ
25 ต.ค. 2559 ด่วนที่สุด ที่ สพ 0023.3/ว 19569 ลว 25 ตุลาคม 2559 ซักซ้อมแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี
25 ต.ค. 2559 ด่วนที่สุด ที่ สพ 0023.3/ว 19572 ลว 25 ตุลาคม 2559 ประชาสัมพันธิ์การคัดเลือกเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ
25 ต.ค. 2559 ด่วนที่สุด ที่ สพ 0023.3/ว 19568 ลว 25 ตุลาคม 2559 การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น
25 ต.ค. 2559 ด่วนที่สุด ที่ สพ 0023.5/ว 19566 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2559 เรื่อง แนวทางการจัดโครงการหรือกิจกรรมเพื่อแสดงความอาลัย หรือจัดกิจกรรมเป็นพระบรมราชานุสรณ์ฯ
21 ต.ค. 2559 ด่วนที่สุด ที่ สพ 0023.3/ว 16519 21 ตุลาคม 2559 ลว ขอแก้ไขรายชื่อผู้ประกอบการรายใหม่ที่เข้าดำเนินการแทนผู้ประกอบการรายที่ถูกลงโทษ
21 ต.ค. 2559 ด่วนที่สุด ที่ สพ 0023.3/ว 19520 ลว 21 ตุลาคม 2559 การสำรวจข้อมูลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเสรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น
21 ต.ค. 2559 ที่ สพ 0023.3/ว การประกวดองค์กรปกครองส่วนทท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
21 ต.ค. 2559 ด่วนที่สุดทที่ สพ 0023.3/ว 19459 ลว 21 ตุลาคม 2559 เรื่องการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
21 ต.ค. 2559 ด่วนที่สุด ที่ สพ ๐๐๒๓.๕/ว๑๙๔๖๑ การจัดเก็บข้อมูลสถิการคลังท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
21 ต.ค. 2559 ที่ สพ ๐๐๒๓.๕/ว๑๙๔๓๙ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
21 ต.ค. 2559 ด่วนที่สุด ที่ สพ 0023.3/ว 19419 ลว 20 ตุลาคม 2559 การจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเงินอุดหนุนการถ่ยโอนภารกิจก่อสร้างและบำรุงรักษาถนน
20 ต.ค. 2559 ด่วนที่สุด ที่ สพ 0023.3/ว 1356 ลว 20 ตุลาตม 2559 สำรวจข้อมูลแผนงาน/โครงการกำจัดขยะมูลฝอย
20 ต.ค. 2559 ด่วนที่สุด ที่ สพ ๐๐๒๓.๕/ว๑๙๓๓๙ การจัดทำตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ "รายได้ของ อปท. ในส่วนที่จัดเก็บเอง"
20 ต.ค. 2559 ที่ สพ ๐๐๒๓.๕/ว๑๙๒๕๒ ซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๙ ฯ
20 ต.ค. 2559 ที่ สพ ๐๐๒๓.๕/ว๑๙๑๗๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์สำหรับสนันสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งวดที่ ๕
20 ต.ค. 2559 ที่ สพ ๐๐๒๓.๕/ว๑๙๐๔๑ การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ฯ
20 ต.ค. 2559 ที่ สพ ๐๐๒๓.๕/ว๑๘๗๑๒ การทบทวนและปรับปรุงตารา Facter F
20 ต.ค. 2559 ที่ สพ ๐๐๒๓.๕/ว๑๘๖๖๖ การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ฯ
20 ต.ค. 2559 ที่ สพ ๐๐๒๓.๕/ว๑๘๖๖๓ รายงานยอดเงินภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ที่นำส่งให้แก่ อบจ. เทศบาล และ อบต. และเมืองพัทยา ประจำเดือนกันยายน ๒๕๕๙
20 ต.ค. 2559 ที สพ ๐๐๒๓.๕/ว๑๘๒๗๗ แนวทางการใช้จ่ายเงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ และ พศ. ๒๕๕๙ ที่เหลือจ่าย
20 ต.ค. 2559 ที่ สพ ๐๐๒๓.๕/ ขอความร่วมือประชาสัมพันธ์
20 ต.ค. 2559 ด่วนที่สุด ที่ สพ 0023.3/ว 19340 ลว 20 ตุลาคม 2559 แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยังชีพผู้ป่วยเอดส์
19 ต.ค. 2559 ด่วนที่สุด ที่ สพ 0023.3/ว 19320 ลว 19 ตุลาคม 2559 แจ้งเลื่อนการจัดแข่งขันกีฬานักเรียนองร์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 34
19 ต.ค. 2559 ที่ สพ 0023.3/ว 19319 ลว 19 ตุลาคม 2559 มาตรการแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนในการรับนักเพื่อเข้าเรียนในสถานศึกษา
19 ต.ค. 2559 ที่สพ 0023.3/ว 19292 ลว 19 ตุลาคม 2559 แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นา
หน้าที่ [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 >>

 
     
หน้าแรก | หนังสือราชการ | โอนเงิน อปท. | กระดานกระทู้ | ติดต่อ อปท.จ.สุพรรณบุรี | เว็บไซต์ของ อปท.จ.สุพรรณบุรี
การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดสำหรับ Internet Explorer 8  © Copyright 2011 by Dungbhumi Co.,Ltd.