Username และ Password ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มี... :: คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด  ที่ สพ ๐๐๒๓.๒/๓๖๐ การกำหนดตำแหน่งและปรับปรุงเกี่ยวกับตำ... :: คลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียด  ด่วนที่สุด เร่งรัด อปท.ดำเนินการบันทึกข้อมูล "เงิน... :: เร่งรัด อปท.ที่มีรายชื่อต่อไปนี้ดำเนินการบันทึกข้อมูล "เงินอุดหนุนทั่วไป" ประจำเดือน เมษายน ๒๕๕๗ คลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียด     เร่งรัด อปท.ดำเนินการบันทึกข้อมูลในระบบ E-plan<<แ... :: เร่งรัด อปท.ที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ ดำเนินการบันทึกข้อมูลในระบบ E-plan<<แผนพัฒนาท้องถิ่น>> ให้ถึงขั้นตอน ลงนามสัญญา>>>เบิกจ่าย>>>ดำเนินการ100% คลิ๊กเพื่อดูราย...  เร่งรัด อปท.ดำเนินการบันทึกข้อมูล "เงินอุดหนุนทั่ว... :: เร่งรัด อปท.ที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ ดำเนินการบันทึกข้อมูล "เงินอุดหนุนทั่วไป" ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๗ คลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียด
จาก web จากgoogle
 
  ประวัติความเป็นมา
  วิสัยทัศน์พันธกิจ
  อำนาจหน้าที่
  อำนาจหน้าที่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อำนาจหน้าที่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ
  โครงสร้างการบริหารงาน
  บุคลากร
  บุคลากรท้องถิ่นจังหวัด
  งานบริหารทั่วไป
  กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น
  กลุ่มงานส่งเสริม และพัฒนาท้องถิ่น
  กลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
  กลุ่มงานการเงิน บัญชีและการตรวจสอบ
  บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
  อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
  อำเภอบางปลาม้า
  อำเภอสองพี่น้อง
  อำเภอเดิมบางนางบวช
  อำเภออู่ทอง
  อำเภอด่านช้าง
  อำเภอศรีประจันต์
  อำเภอดอนเจดีย์
  อำเภอสามชุก
  อำเภอหนองหญ้าไซ
  ผู้บริหาร อปท.
  ข้อมูลพื้นฐานของ อปท.จ.สุพรรณบุรี
  รายงานสถิติการคลังของ อปท. จ.สุพรรณบุรี
  เว็บไซต์ของ อปท.จ.สุพรรณบุรี
  แผนอัตรากำลัง
  องค์การบริหารส่วนจังหวัด
  เทศบาล
  องค์การบริหารส่วนตำบล
  กฎกระทรวงและระเบียบ
  ประกาศหลักเกณฑ์ ก.จังหวัด
  พ.ร.บ./พ.ร.ก.
  คุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง
  โอนเงิน อปท.
  หนังสือราชการ
  แบบฟอร์มการขอกำหนดตำแหน่ง
  เอกสารประกอบการเสนอขอความเห็นชอบ
  ตัวอย่างเอกสารการคัดเลือกตำแหน่งบริหาร
  ตัวอย่างเอกสารต่างๆ
  ตัวอย่างคำสั่งและประกาศ อบต.
  อนุกรรมการถ่ายโอน
 
  
 
กรมสรรพากร
ธนาคารออมสิน
กรมบัญชีกลาง
ศาลปกครอง และสำนักงานศาลปกครอง
สำนักงบประมาณ
กระทรวงพาณิชย์
 
       คน  

     
 
ค้นหาตามช่วงวันที่ : -
คำค้นหา :

วันที่ หัวข้อ
21 ส.ค. 2557 ที่ สพ ๐๐๒๓.๕/ว๑๑๓๗ แจ้งเวียนหนังสือราชการ
20 ส.ค. 2557 ที่ สพ ๐๐๒๓.๕/๑๑๓๒ แจ้งการโอนเงินอุดหนุเฉพาะกิจสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ (ค่าจัดการเรียนการสอน)
19 ส.ค. 2557 ที่ สพ ๐๐๒๓.๑/๑๑๓๐ การสัมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และติดตามผลการดำเนินการพัฒนาข้าราชการและแผนงานการดำเนินการพัฒนาข้าราชการเตรียมความพร้อมเข้าฯ
19 ส.ค. 2557 ด่วนที่สุด ที่ สพ ๐๐๒๓.๑/ว๑๓๐๒๑ การประชุมเพื่อซักซ้อมแนวทางการดำเนินการตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เรื่องการกำกับดูแลการใช้จ่ายงบประมาณของ อปท.
19 ส.ค. 2557 ที่ สพ ๐๐๒๓.๕/๑๑๒๖ แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบปรมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗(ท้องถิ่นอำเภอเมืองสุพรรณบุรี)
19 ส.ค. 2557 ที่ สพ๐๐๒๓.๕/๑๑๒๕ แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับส่งเสริมการบำบัด ฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดปีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗(ท้องถิ่นอำเภออู่ทอง)
19 ส.ค. 2557 ที่ สพ ๐๐๒๓.๕/๑๑๒๔ แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ(ท้องถิ่นอำเภอด่านช้าง)
18 ส.ค. 2557 ที่ สพ ๐๐๒๓.๕/๑๒๙๑๐ ขออนุมัติเบิกเงินงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปี ๒๕๕๗
18 ส.ค. 2557 ที่ สพ ๐๐๒๓.๓/ว๑๒๘๗๙ ขอให้พิจารณาปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยควมสดวกให้แก่คนพิการทางสายตา
18 ส.ค. 2557 ด่วนที่สุด ที่ สพ ๐๐๒๓.๓/ว๑๒๘๘๖ การดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรส่งเสริมบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดฉละกิจกรรมส่งเสริมการฝึกอบรมอาชีพ
18 ส.ค. 2557 ที่ สพ ๐๐๒๓.๒/ว๑๑๒๐ เรื่องเงื่อนไขการประเมินผลงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาลเพื่อให้เลือนวิทยฐานะ
18 ส.ค. 2557 ที่ สพ ๐๐๒๓.๕/ว๑๑๑๙ แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปี ๒๕๕๗(ท้องถิ่นอำเภอเดิมบาง)
15 ส.ค. 2557 ที่ สพ ๐๐๒๓.๕/ว/๒๗๕๕ การโอนภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๗
15 ส.ค. 2557 ที่ สพ ๐๐๒๓.๕/ว๑๒๗๕๓ การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้กับ อปท.
15 ส.ค. 2557 ที่ สพ ๐๐๒๓.๒/๑๒๗๖๘ การับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นซึ่งดำรงตำแหน่งบริหารและการรับโอนข้าราชการประเภทอื่นซึ่งมีลักษณะงานเทียบเคียงได้กับตำแหน่งบริหาร
14 ส.ค. 2557 ที่ สพ๐๐๒๓.๕/ว๑๑๐๒ การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(นายกเทศมนตรีเมือง,นายกเทสมนตรีเมืองสองพี่น้อง)
14 ส.ค. 2557 ที่ สพ๐๐๒๓.๕/ว๑๑๐๓ การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ท้องถิ่นทุกอำเภอ)
13 ส.ค. 2557 ที่ สพ ๐๐๒๓.๕/๑๐๘๙ แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗
13 ส.ค. 2557 ที่ สพ ๐๐๒๓.๕/ว๑๐๘๙ แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗(เทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี)
13 ส.ค. 2557 ที่ สพ ๐๐๒๓.๓/ว ๑๐๘๘ การดำเนินการจัดโครงการการแข่งขัน ไทยคัพ มหกรรกีฬาท้องถิ่นแห่งชาติ
13 ส.ค. 2557 ที่ สพ ๐๐๒๓.๕/๑๐๙๐ แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
13 ส.ค. 2557 ที่ สพ ๐๐๒๓.๒/ว๑๒๕๔๕ ซักซ้อมแนวทางการจัดทำแผนอัตรากำลัง ๓ ปี
13 ส.ค. 2557 ที่ สพ ๐๐๒๓.๕/๑๐๘๐ แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการฯ
8 ส.ค. 2557 ที่ สพ ๐๐๒๓.๓/ว๑๒๔๕๖ โครงการประชุมชี้แจงมาตรฐาน คู่มือ และเครื่องมือประเมินคุณภาพการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
8 ส.ค. 2557 ที่ สพ ๐๐๒๓.๕/๑๐๖๐ แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
หน้าที่ [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 >>

 
     
หน้าแรก | หนังสือราชการ | โอนเงิน อปท. | กระดานกระทู้ | ติดต่อ อปท.จ.สุพรรณบุรี | เว็บไซต์ของ อปท.จ.สุพรรณบุรี
การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดสำหรับ Internet Explorer 8  © Copyright 2011 by Dungbhumi Co.,Ltd.