แจ้งรหัสผู้ใช้งาน(UsernameและPassword)สำหรับการใช้งานระ... :: คลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียด  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชา... :: คลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียด
จาก web จากgoogle
 
  ประวัติความเป็นมา
  วิสัยทัศน์พันธกิจ
  อำนาจหน้าที่
  อำนาจหน้าที่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อำนาจหน้าที่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ
  โครงสร้างการบริหารงาน
  บุคลากร
  บุคลากรท้องถิ่นจังหวัด
  งานบริหารทั่วไป
  กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น
  กลุ่มงานส่งเสริม และพัฒนาท้องถิ่น
  กลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
  กลุ่มงานการเงิน บัญชีและการตรวจสอบ
  บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
  อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
  อำเภอบางปลาม้า
  อำเภอสองพี่น้อง
  อำเภอเดิมบางนางบวช
  อำเภออู่ทอง
  อำเภอด่านช้าง
  อำเภอศรีประจันต์
  อำเภอดอนเจดีย์
  อำเภอสามชุก
  อำเภอหนองหญ้าไซ
  ผู้บริหาร อปท.
  ข้อมูลพื้นฐานของ อปท.จ.สุพรรณบุรี
  รายงานสถิติการคลังของ อปท. จ.สุพรรณบุรี
  เว็บไซต์ของ อปท.จ.สุพรรณบุรี
  แผนอัตรากำลัง
  องค์การบริหารส่วนจังหวัด
  เทศบาล
  องค์การบริหารส่วนตำบล
  กฎกระทรวงและระเบียบ
  ประกาศหลักเกณฑ์ ก.จังหวัด
  พ.ร.บ./พ.ร.ก.
  คุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง
  โอนเงิน อปท.
  หนังสือราชการ
  แบบฟอร์มการขอกำหนดตำแหน่ง
  เอกสารประกอบการเสนอขอความเห็นชอบ
  ตัวอย่างเอกสารการคัดเลือกตำแหน่งบริหาร
  ตัวอย่างเอกสารต่างๆ
  ตัวอย่างคำสั่งและประกาศ อบต.
  อนุกรรมการถ่ายโอน
 
  
 
กรมสรรพากร
ธนาคารออมสิน
กรมบัญชีกลาง
ศาลปกครอง และสำนักงานศาลปกครอง
สำนักงบประมาณ
กระทรวงพาณิชย์
 
     คน  

     
 
ค้นหาตามช่วงวันที่ : -
คำค้นหา :

วันที่ หัวข้อ
23 ก.ย. 2559 ด่วนที่สุดที่ สพ 0023.3/ว 17528 ลว 23 กันยายน 2559 การติดตามการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2559
23 ก.ย. 2559 ด่วนที่สุดที่ สพ 0023.3/ว 17530 ลว 23 กันยายน 2559 มารตการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
23 ก.ย. 2559 ด่วนที่สุด ที่สพ 0023.3/ว 17457 ลว 23 กันยายน 2559 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 งบเงินอุดหนุน
23 ก.ย. 2559 ด่วนมาก ที่ สพ 0023.3/ว 17462 ลว 23 กันยายน 2559 ทุนฝึกอบรมศูนเรคแซม ประจำปีงบประมาณปี 2559-2560
23 ก.ย. 2559 ด่วนมาก ที่ สพ ๐๐๒๓.๕/ว๑๗๔๖๓ การขยายระยะเวลากำหนวงเงินวิธีการจัดหาพัสดุ โดยยกเว้นระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุฯ
23 ก.ย. 2559 สพ 0023.2/ว 17117 เรื่อง การดำเนินการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น
22 ก.ย. 2559 ด่วนที่สุด ที่ สพ0023.3/ว 17373 ลว 21 กันยายน 2559 แนวทางปฏบัติทั่วไป กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำความตกลงกับต่างประเทศ
22 ก.ย. 2559 ด่วนที่สุด ที่ สพ 0023.3/ว 17393 ลว 22 กันยายน 2559 รายงานข้อมูลการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
22 ก.ย. 2559 ด่วนที่สุด ที่ สพ 0023.3/ว 17385 ลว 22 กันยายน 2559 ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
20 ก.ย. 2559 ด่วนที่สุด ที่ สพ0023.3/ว 17241 ลว 20 กันยายน 2559 มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
20 ก.ย. 2559 ด่วนที่สุด สพ 0023.2/ว 17245 เรื่องเชิญประชุมคัดเลือกกรรมการผู้แทนปลัดองค์การบริหารสาวนตำบลฯ
19 ก.ย. 2559 ด่วนมากที่ สพ 0023.3/ว 17133 ลว 19 กันยายน 2559 เรื่องแบบสำรวจข้อมูลพื้นฐานและความต้องการก่อสร้าง/ปรับปรุงประปา
19 ก.ย. 2559 ด่วนที่สุดที่ สพ 0023.3/ว 17135 ลว 19 กันยายน 2559 เรื่องการสำรวจภาระค่ากระแสไฟฟ้าสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าและลูกจ้างชั่วคราวประจำสถานีสูบน้ำ
19 ก.ย. 2559 ที่สพ 0023.3/ว 17113 ลว 19 กันยายน 2559 เรื่องการปฏิบัติหน้าที่ในการจัดหาและควบคุมการใช้้ยาของบุคคลากรทางการแพทย์
19 ก.ย. 2559 ด่วนที่สุด ที่ สพ 0023.3/ว 17115 ลว 19 กันยายน 2559 เรื่องการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกเพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี พ.ศ.2559
16 ก.ย. 2559 ด่วนที่สุด ที่ สพ 0023.3/ว 17079 ลว 16 กันยายน 2559 การพิจารณาเสนอชื่อบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
16 ก.ย. 2559 ด่วนที่สุด สพ 0023.2/ว17077 ลงวันที่ 16 กันยายน 2559 เชิญประชุมการคัดเลือกกรรมการผู้แทนปลัดเทศบาลในคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลและกรรมการผู้แทนปลัดองค์
16 ก.ย. 2559 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช้งานก่อสร้าง
16 ก.ย. 2559 ด่วนที่สุด ที่ สพ ๐๐๒๓.๕/ว๑๖๗๒๖ การเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานในช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
14 ก.ย. 2559 ที่ สพ 0023.3/ว 16829 ลว 13 กันยายน 2559 เรื่องการจัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ลูกเสือชาวบ้าน และกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์
13 ก.ย. 2559 สพ 0023.2/ว16776 เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมโครงการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ ระยะที่ 1
13 ก.ย. 2559 ด่วนที่สุดที่ สพ 0023.3/ว 16738 ลว 13 กันยายน 2559 เรื่องแนวทางการปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
13 ก.ย. 2559 ที่ สพ 0023.3/ว 16735 ลว 13 กันยายน 2559 เรื่องการดำเนินงานโครงการซีพีสานฝันปันโอกาศ (football Academy
12 ก.ย. 2559 ด่วนมาก ที่ สพ 0023.3/ว 16695ลว 12 กันยายน 2559 การดำเนินมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยในชุมชนเมืองตามแนวทางประชารัฐ
12 ก.ย. 2559 ที่ สพ 0023.3/ว 16630 ลว 9 กันยายน 2559 การขอรับการสนับสนุนงบประมาณประเภทเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หน้าที่ [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 >>

 
     
หน้าแรก | หนังสือราชการ | โอนเงิน อปท. | กระดานกระทู้ | ติดต่อ อปท.จ.สุพรรณบุรี | เว็บไซต์ของ อปท.จ.สุพรรณบุรี
การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดสำหรับ Internet Explorer 8  © Copyright 2011 by Dungbhumi Co.,Ltd.