แจ้งรหัสผู้ใช้งาน(UsernameและPassword)สำหรับการใช้งานระ... :: คลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียด  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชา... :: คลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียด
จาก web จากgoogle
 
  ประวัติความเป็นมา
  วิสัยทัศน์พันธกิจ
  อำนาจหน้าที่
  อำนาจหน้าที่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อำนาจหน้าที่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ
  โครงสร้างการบริหารงาน
  บุคลากร
  บุคลากรท้องถิ่นจังหวัด
  งานบริหารทั่วไป
  กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น
  กลุ่มงานส่งเสริม และพัฒนาท้องถิ่น
  กลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
  กลุ่มงานการเงิน บัญชีและการตรวจสอบ
  บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
  อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
  อำเภอบางปลาม้า
  อำเภอสองพี่น้อง
  อำเภอเดิมบางนางบวช
  อำเภออู่ทอง
  อำเภอด่านช้าง
  อำเภอศรีประจันต์
  อำเภอดอนเจดีย์
  อำเภอสามชุก
  อำเภอหนองหญ้าไซ
  ผู้บริหาร อปท.
  ข้อมูลพื้นฐานของ อปท.จ.สุพรรณบุรี
  รายงานสถิติการคลังของ อปท. จ.สุพรรณบุรี
  เว็บไซต์ของ อปท.จ.สุพรรณบุรี
  แผนอัตรากำลัง
  องค์การบริหารส่วนจังหวัด
  เทศบาล
  องค์การบริหารส่วนตำบล
  กฎกระทรวงและระเบียบ
  ประกาศหลักเกณฑ์ ก.จังหวัด
  พ.ร.บ./พ.ร.ก.
  คุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง
  โอนเงิน อปท.
  หนังสือราชการ
  แบบฟอร์มการขอกำหนดตำแหน่ง
  เอกสารประกอบการเสนอขอความเห็นชอบ
  ตัวอย่างเอกสารการคัดเลือกตำแหน่งบริหาร
  ตัวอย่างเอกสารต่างๆ
  ตัวอย่างคำสั่งและประกาศ อบต.
  อนุกรรมการถ่ายโอน
 
  
 
กรมสรรพากร
ธนาคารออมสิน
กรมบัญชีกลาง
ศาลปกครอง และสำนักงานศาลปกครอง
สำนักงบประมาณ
กระทรวงพาณิชย์
 
     คน  

     
 
ค้นหาตามช่วงวันที่ : -
คำค้นหา :

วันที่ หัวข้อ
20 ม.ค. 2560 ด่วนมากที่ สพ 0023.3/ว64 ลว 20 มกราคม 2560 โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น
19 ม.ค. 2560 ด่วนที่สุด ที่ สพ 0023.3/ว 60 ลว 18 มกราคม 2560 ประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตรปี 2560
18 ม.ค. 2560 ด่วนที่สุด ที่ สพ 0023.3/ว59 ลว 18 มกราคม 2560 การจัดสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ
17 ม.ค. 2560 ด่วนที่สุด ที่ สพ 0023.1/ว971 เรื่อง โครงการฝึกอบรมข้าราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2560
17 ม.ค. 2560 ด่วนที่สุด ที่ สพ0023.5/ว 894 เรื่อง แนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
17 ม.ค. 2560 ด่วนที่สุด ที่ สพ 0023.3/ว 52 ลว 17 มกราคม 2560 จัดทำฐานข้อมูลกลาง
17 ม.ค. 2560 ด่วนที่สุด ที่ สพ 0023.3/ว 898 ลง 17 มกราคม 2560 แผนปฏิบัติการด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอย จังหวัดสะอาด ภายใต้หลักการ 3rs
17 ม.ค. 2560 ด่วนมากที่ สพ 0023.3/ว 905 ลว 17 มกราคม 2560 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ mou การบริหารจัดการ
16 ม.ค. 2560 ด่วนที่สุด ที่ สพ 0023.3/ว844 ลว 16 มกราคม 2560 แนวทางการดำเนินงานป้องกัน และควบคุมโรคึพิษสุนัขบ้า
16 ม.ค. 2560 ด่วนที่สุด ที่ สพ 0023.3/ว 839 ลงวีันที่ 16 มกราคม 2560 การสำรวจข้อมูลพื้นฐานข้อมูลกลาง
16 ม.ค. 2560 ด่วนที่สุด ที่ สพ 0023.3/ว 840 ลว 16 มกราคม 2560 แนวทางการดำเนินการจัดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียน
16 ม.ค. 2560 ด่วนที่สุด ที่ สพ 0023.3/ว 808 ลว 16 มกราคม 2560 ขอเลื่อนการดำเนินงานโครงการจัดงานชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นไทย
16 ม.ค. 2560 ด่วนที่สุด ที่ สพ 0023.3/ว 809 ลว 16 มกราคม 2560 การเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2560
12 ม.ค. 2560 ด่วนมาก ที่ สพ 0023.3/ว 035 ลว เสนอทุนแก่ครูโรงเรียนที่สอนในประถมศึกษา
12 ม.ค. 2560 ด่วนที่สุด ที่ สพ 0023.3/ว 520 ลว 11 มกราคม 2560 ขอความร่วมมือขึ้นทะเบียนสุนัขและแมวในระบบสารสนเทศ
12 ม.ค. 2560 ที่ สพ 0023.3/ว 0548 ลว 11 มกราคม 2560 การส่งเอกสารเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณแนวนโยบบายการบริหารโดยใช้โรงเราียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น
12 ม.ค. 2560 ที่ สพ 0023.3/ว 0545 ลว 11 มกราคม 2560 ขอแจ้งผลการคัดเลือกโรงเราียนประชาธิปไตยตัวอย่าง
11 ม.ค. 2560 ที่ สพ 0023.3/ว 517 ลว 11 มกราคม 2560 โครงการจัดชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นไทย
11 ม.ค. 2560 ที่ สพ 0023.3/ว 519 ลว 11 มกราคม 2560 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ fc bayern youth cup 2017
11 ม.ค. 2560 ที่ สพ 0023.3/ว 315 ลว 9 มกราคม 2560 ประชาสัมพันธ์โครงการสร้างเยาวชนเพื่อการพัฒนา
11 ม.ค. 2560 ด่วนที่สุด ที่ สพ 0023.3/ว 314 แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการ
11 ม.ค. 2560 ด่วนที่สุด ที่ สพ 0023.3/ว 312 ลว 9 มกราคม 2560 แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
10 ม.ค. 2560 ที่ สพ0023.1/ว00295 เรื่อง สนับสนุนให้หน่วยงานราชการจัดทำแบบฟอร์มเอกสารราชการ 2 ภาษา
10 ม.ค. 2560 ที่ สพ ๐๐๒๓.๕/ว๓๐๐ การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ. จัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๔ ฯ
10 ม.ค. 2560 ที่ สพ ๐๐๒๓.๕/ว๐๐๒๕๔ บัญชีนวัตกรรมไทย
หน้าที่ [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 >>

 
     
หน้าแรก | หนังสือราชการ | โอนเงิน อปท. | กระดานกระทู้ | ติดต่อ อปท.จ.สุพรรณบุรี | เว็บไซต์ของ อปท.จ.สุพรรณบุรี
การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดสำหรับ Internet Explorer 8  © Copyright 2011 by Dungbhumi Co.,Ltd.