ที่ สพ ๐๐๒๓.๒/๓๖๐ การกำหนดตำแหน่งและปรับปรุงเกี่ยวกับตำ... :: คลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียด   การประชุมหัวหน้ากลุ่มงาน/ท้องถิ่นอำเภอ ประจำเดือนกันยา... :: คลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียด
จาก web จากgoogle
 
  ประวัติความเป็นมา
  วิสัยทัศน์พันธกิจ
  อำนาจหน้าที่
  อำนาจหน้าที่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อำนาจหน้าที่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ
  โครงสร้างการบริหารงาน
  บุคลากร
  บุคลากรท้องถิ่นจังหวัด
  งานบริหารทั่วไป
  กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น
  กลุ่มงานส่งเสริม และพัฒนาท้องถิ่น
  กลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
  กลุ่มงานการเงิน บัญชีและการตรวจสอบ
  บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
  อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
  อำเภอบางปลาม้า
  อำเภอสองพี่น้อง
  อำเภอเดิมบางนางบวช
  อำเภออู่ทอง
  อำเภอด่านช้าง
  อำเภอศรีประจันต์
  อำเภอดอนเจดีย์
  อำเภอสามชุก
  อำเภอหนองหญ้าไซ
  ผู้บริหาร อปท.
  ข้อมูลพื้นฐานของ อปท.จ.สุพรรณบุรี
  รายงานสถิติการคลังของ อปท. จ.สุพรรณบุรี
  เว็บไซต์ของ อปท.จ.สุพรรณบุรี
  แผนอัตรากำลัง
  องค์การบริหารส่วนจังหวัด
  เทศบาล
  องค์การบริหารส่วนตำบล
  กฎกระทรวงและระเบียบ
  ประกาศหลักเกณฑ์ ก.จังหวัด
  พ.ร.บ./พ.ร.ก.
  คุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง
  โอนเงิน อปท.
  หนังสือราชการ
  แบบฟอร์มการขอกำหนดตำแหน่ง
  เอกสารประกอบการเสนอขอความเห็นชอบ
  ตัวอย่างเอกสารการคัดเลือกตำแหน่งบริหาร
  ตัวอย่างเอกสารต่างๆ
  ตัวอย่างคำสั่งและประกาศ อบต.
  อนุกรรมการถ่ายโอน
 
  
 
กรมสรรพากร
ธนาคารออมสิน
กรมบัญชีกลาง
ศาลปกครอง และสำนักงานศาลปกครอง
สำนักงบประมาณ
กระทรวงพาณิชย์
 
       คน  

     
 
ค้นหาตามช่วงวันที่ : -
คำค้นหา :

วันที่ หัวข้อ
27 พ.ย. 2557 ที่ สพ ๐๐๒๓.๑/๑๙๗๖๔ การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนท้องถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี
27 พ.ย. 2557 ที่ สพ ๐๐๒๓.๒/ว ๑๙๘๓๑ การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานกรรีปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี
27 พ.ย. 2557 ที่ สพ ๐๐๒๓.๕/ว๑๗๓๕ แจ้งเวียนหนังสือราชการ
27 พ.ย. 2557 ที่ สพ ๐๐๒๓.๕/๑๗๓๓ การขึ้นทะเบียบรายชื่อผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์
27 พ.ย. 2557 ที่ สพ ๐๐๒๓.๒/ว๑๗๒๘ สำรวจข้อมูลผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงานท้องถิ่น และลูกจ้างประจำ อปท.ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภร
27 พ.ย. 2557 ที่ สพ ๐๐๒๓.๒/ว๑๗๒๗ การกำหนดราคาชดใช้แทนครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ไม่สามารถคืนตามกฏหมาย
27 พ.ย. 2557 ด่วนที่สุด ที่ สพ ๐๐๒๓.๓/ว๑๗๒๕ การตั้งศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกระทรวงมหาดไทย
26 พ.ย. 2557 ด่วนมาก ที่ สพ ๐๐๒๓.๓/ว๑๙๕๓๗ โครงการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ ปี พ.ศ. ๒๕๕๘
25 พ.ย. 2557 ด่วนที่สุด ที่ สพ ๐๐๒๓.๓/ว๑๗๖๓๖ สำรวจข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ
25 พ.ย. 2557 ที่ สพ ๐๐๒๓.๓/ว๑๙๕๓๕ โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาจัดการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์วิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมืองฯ
25 พ.ย. 2557 ที่ สพ ๐๐๒๓.๓/ว๑๙๕๒๕ โครงการคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่นฯ และโครงการคัดเลือกครูดีเด่น สังกัด อปท. ประจำปี ๒๕๕๗
25 พ.ย. 2557 ที่ สพ ๐๐๒๓.๓/ว๑๗๕๑๗ การคัดเลือกเด็กและเยวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศประจำปี ๒๕๕๘
25 พ.ย. 2557 ที่ สพ ๐๐๒๓.๓/ว๑๙๕๑๖ โครงการ "ตามรอยเกียรติยศครูผู้มีอุดมการณ์และจิตวิญญาณครู" ครั้งที่ ๙ พ.ศ. ๒๕๕๘
25 พ.ย. 2557 ที่ สพ ๐๐๒๓.๒/ว๑๖๕๒ แจ้งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ้ายเงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาท้องถิ่นที่มาจากการแต่งตั้ง พ.ศ. ๒๕๕๗ ให้ อปท.ทราบ
24 พ.ย. 2557 ด่วนที่สุด ที่ สพ ๐๐๒๓.๓/๑๙๔๖๙ แจ้งการจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับงานสูบน้ำของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
24 พ.ย. 2557 ด่วนที่สุด ที่ สพ ๐๐๒๓.๒/ว๑๙๔๓๖ จัดสรรงบประมาณรา่ยจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการเรียนการศึกษาภาคบังคับ ฯ
24 พ.ย. 2557 ที่ สพ ๐๐๒๓.๕/ว ๑๙๔๒๐ การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เงินอุดหนุนทั่วไปเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยความพิการ
24 พ.ย. 2557 ที่ สพ ๐๐๒๓.๕/ว๑๙๔๒๒ การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เงินอุดหนุนทั่วไปเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับงสเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
24 พ.ย. 2557 ที่ สพ ๐๐๒๓.๕/ว๑๙๒๘๙ การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ เงินอุดหนุทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายฯ
24 พ.ย. 2557 ด่วนที่สุด ที่ สพ ๐๐๒๓.๕/ว๑๙๒๓๘ การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ งบเงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนฯ
24 พ.ย. 2557 ด่วนที่สุด ที่ สพ ๐๐๒๓.๕/ว๑๖๔๘ การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ไจตรมาสที่ ๑
21 พ.ย. 2557 ที่ สพ๐๐๒๓.๓/ว๑๙๒๗๑ การสำรวจและจัดทำข้อมูลภูมิสารสนเทศ
21 พ.ย. 2557 ด่วนที่สุด ที่ สพ ๐๐๒๓.๓/ว๑๙๒๖๙ การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบบูรณาการภารกิจด้วยกระบวนการแผนชุมชน
21 พ.ย. 2557 ด่วนที่สุด ที่ สพ ๐๐๒๓.๓/ว๑๙๒๖๘ ขอแจ้งมติคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เรื่อง Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย
21 พ.ย. 2557 ที่ สพ ๐๐๒๓๓/ว๑๙๒๔๑ การเจาะและการใช้น้ำบาดาลของ อปท.
หน้าที่ [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 >>

 
     
หน้าแรก | หนังสือราชการ | โอนเงิน อปท. | กระดานกระทู้ | ติดต่อ อปท.จ.สุพรรณบุรี | เว็บไซต์ของ อปท.จ.สุพรรณบุรี
การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดสำหรับ Internet Explorer 8  © Copyright 2011 by Dungbhumi Co.,Ltd.