ที่ สพ ๐๐๒๓.๒/๓๖๐ การกำหนดตำแหน่งและปรับปรุงเกี่ยวกับตำ... :: คลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียด   การประชุมหัวหน้ากลุ่มงาน/ท้องถิ่นอำเภอ ประจำเดือนกันยา... :: คลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียด
จาก web จากgoogle
 
  ประวัติความเป็นมา
  วิสัยทัศน์พันธกิจ
  อำนาจหน้าที่
  อำนาจหน้าที่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อำนาจหน้าที่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ
  โครงสร้างการบริหารงาน
  บุคลากร
  บุคลากรท้องถิ่นจังหวัด
  งานบริหารทั่วไป
  กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น
  กลุ่มงานส่งเสริม และพัฒนาท้องถิ่น
  กลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
  กลุ่มงานการเงิน บัญชีและการตรวจสอบ
  บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
  อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
  อำเภอบางปลาม้า
  อำเภอสองพี่น้อง
  อำเภอเดิมบางนางบวช
  อำเภออู่ทอง
  อำเภอด่านช้าง
  อำเภอศรีประจันต์
  อำเภอดอนเจดีย์
  อำเภอสามชุก
  อำเภอหนองหญ้าไซ
  ผู้บริหาร อปท.
  ข้อมูลพื้นฐานของ อปท.จ.สุพรรณบุรี
  รายงานสถิติการคลังของ อปท. จ.สุพรรณบุรี
  เว็บไซต์ของ อปท.จ.สุพรรณบุรี
  แผนอัตรากำลัง
  องค์การบริหารส่วนจังหวัด
  เทศบาล
  องค์การบริหารส่วนตำบล
  กฎกระทรวงและระเบียบ
  ประกาศหลักเกณฑ์ ก.จังหวัด
  พ.ร.บ./พ.ร.ก.
  คุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง
  โอนเงิน อปท.
  หนังสือราชการ
  แบบฟอร์มการขอกำหนดตำแหน่ง
  เอกสารประกอบการเสนอขอความเห็นชอบ
  ตัวอย่างเอกสารการคัดเลือกตำแหน่งบริหาร
  ตัวอย่างเอกสารต่างๆ
  ตัวอย่างคำสั่งและประกาศ อบต.
  อนุกรรมการถ่ายโอน
 
  
 
กรมสรรพากร
ธนาคารออมสิน
กรมบัญชีกลาง
ศาลปกครอง และสำนักงานศาลปกครอง
สำนักงบประมาณ
กระทรวงพาณิชย์
 
     คน  

     
 
ค้นหาตามช่วงวันที่ : -
คำค้นหา :

วันที่ หัวข้อ
22 พ.ค. 2558 ที่ สพ ๐๐๒๓.๕/ว๘๒๒๗ การกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเบิกค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการยกเลิกการเดินทางไปศึกษาดูงาน ประชุม สัมมนา อบรม ของ อปท.
21 พ.ค. 2558 ด่วนที่สุด ที่ สพ ๐๐๒๓.๓/ว๗๕๙ การประชุมชี้แจ้งแผนที่ภาษี
21 พ.ค. 2558 ที่ สพ ๐๐๒๓.๔/ว๗๕๐ ขอแก้ไขมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๘ (เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี)
21 พ.ค. 2558 ด่วนที่สุด ที่ สพ ๐๐๒๓.๓/ว๘๑๙๔ โครงการวันที่ระลึกการก่อตั้งสถานธนานุบาลของ อปท. ปี ๒๕๕๘
21 พ.ค. 2558 ด่วนมาก ที่ สพ ๐๐๒๓.๓/ว๘๑๙๓ โครงการประกวดภาพยนต์สั้น "พลังหนังสั้น พลังเพื่อการเปลี่ยนแปลง ปี ๓ "
21 พ.ค. 2558 ที่ สพ ๐๐๒๓.๓/ว๘๑๙๒ การบรรจุแต่งตั้ง(ย้าย)ผู้จัดการสถานธนานุบาลของ อปท.
21 พ.ค. 2558 ที่ สพ ๐๐๒๓.๓/ว๘๑๙๑ การประกาศรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานบัญชี ประจำปี ๒๕๕๘
21 พ.ค. 2558 ที่ สพ ๐๐๒๓.๓/ว๘๑๙๐ มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๗ พ.ศ. ๒๕๕๗
21 พ.ค. 2558 ที่ สพ ๐๐๒๓.๒/๘๒๐๗ การเลื่อนขั้นเงินเดือนกรณีวงเงินเกินร้อยละ ๖ สำหรับพนักงานครูส่วนท้องถิ่นที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพและใช้ระบบตำแหน่ง/วิทยฐานะ
21 พ.ค. 2558 ที่ สพ ๐๐๒๓.๓/ว๘๒๐๔ แจ้งผลการตัดสินการประกวดแผนการสอน เรื่อง "ค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ" ด้วยสือการเรียนรู้รูปแบบใหม่
21 พ.ค. 2558 ที่ สพ ๐๐๒๓.๕/ว๗๔๙ การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
21 พ.ค. 2558 ที่ สพ ๐๐๒๓.๕/ว๗๔๘ การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ทม.สพ,ทม.สองพี่น้อง)
21 พ.ค. 2558 ด่วนที่สุด ที่ สพ ๐๐๒๓.๓/ว๗๕๘ การประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาผักตบชาวในแม่นำ้ คู คลอง ในพื้นที่ อปท.
21 พ.ค. 2558 ที่ สพ ๐๐๒๓.๑/๘๑๘๑ ขยายเวลาประชาสัมพันธ์โครงการสร้างเยาวชนเพื่ิอการพัฒนา(อาสาสมัครหน่วยงานสันติภาพสหรัฐอเมริกา รุ่นที่ ๑๒๘)
21 พ.ค. 2558 ด่วนที่สุด ที่ สพ ๐๐๒๓.๑/ว๘๑๖๑ ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการขอยกเว้นการเดินทางไปราชการต่างประเทศของ อปท.
21 พ.ค. 2558 ที่ สพ ๐๐๒๓.๕/ว๗๔๖ แจ้งเวียนหนังสือราชการ
19 พ.ค. 2558 ด่วนที่สุด ที่ สพ ๐๐๒๓.๑/ว๗๙๙๐ ขอความอนุเคราะห์ให้การสนับสนุนร่วมดำเนินงานรัฐบาลภายใต้โครงการปณิธานความดี ปีมหามงคล
19 พ.ค. 2558 ที่ สพ ๐๐๒๓.๕/ว๗๙๕๐ การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เงินอุดหนุนทั่วไป รายการสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
19 พ.ค. 2558 ที่ สพ ๐๐๒๓.๕/ว ๗๙๔๘ การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น
19 พ.ค. 2558 ที่ สพ ๐๐๒๓.๕/ว๗๙๔๗ การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจใหัแก่ อปท.
19 พ.ค. 2558 ด่วนที่สุด ที่ สพ ๐๐๒๓.๒/ว๗๓๘ สำรวจข้อมูลการเข้าสู่ตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาลในเทศบาลขนาดกลางเดิม(เพิ่มเติม)
19 พ.ค. 2558 ที่ สพ ๐๐๒๓.๓/ว๗๓๖ การจัดทำโครงการ Thai Youth Initiative against Drugs ครั้งที่ ๔
19 พ.ค. 2558 ด่วนมาก ที่ สพ ๐๐๒๓.๓/ว๗๙๖๙ โครงการทรูปลูกปัญญา ประจำปี ๒๕๕๘
19 พ.ค. 2558 ที่ สพ ๐๐๒๓.๓/ว ๗๙๖๓ รายงานสถานการณ์ไข้เลือดออกและขอความร่วมมือในการเตรียมพร้อมมาตรการป้องกันควบคุมโรคไขเลือดออก
19 พ.ค. 2558 ด่วนที่สุด ที่ สพ ๐๐๒๓.๓/ว๗๙๖๒ ซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานในการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สนับสนุนการดำเนินงานสวัสดิการชุมชนฯ
หน้าที่ [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 >>

 
     
หน้าแรก | หนังสือราชการ | โอนเงิน อปท. | กระดานกระทู้ | ติดต่อ อปท.จ.สุพรรณบุรี | เว็บไซต์ของ อปท.จ.สุพรรณบุรี
การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดสำหรับ Internet Explorer 8  © Copyright 2011 by Dungbhumi Co.,Ltd.