ที่ สพ ๐๐๒๓.๒/๓๖๐ การกำหนดตำแหน่งและปรับปรุงเกี่ยวกับตำ... :: คลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียด   การประชุมหัวหน้ากลุ่มงาน/ท้องถิ่นอำเภอ ประจำเดือนกันยา... :: คลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียด
จาก web จากgoogle
 
  ประวัติความเป็นมา
  วิสัยทัศน์พันธกิจ
  อำนาจหน้าที่
  อำนาจหน้าที่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อำนาจหน้าที่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ
  โครงสร้างการบริหารงาน
  บุคลากร
  บุคลากรท้องถิ่นจังหวัด
  งานบริหารทั่วไป
  กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น
  กลุ่มงานส่งเสริม และพัฒนาท้องถิ่น
  กลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
  กลุ่มงานการเงิน บัญชีและการตรวจสอบ
  บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
  อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
  อำเภอบางปลาม้า
  อำเภอสองพี่น้อง
  อำเภอเดิมบางนางบวช
  อำเภออู่ทอง
  อำเภอด่านช้าง
  อำเภอศรีประจันต์
  อำเภอดอนเจดีย์
  อำเภอสามชุก
  อำเภอหนองหญ้าไซ
  ผู้บริหาร อปท.
  ข้อมูลพื้นฐานของ อปท.จ.สุพรรณบุรี
  รายงานสถิติการคลังของ อปท. จ.สุพรรณบุรี
  เว็บไซต์ของ อปท.จ.สุพรรณบุรี
  แผนอัตรากำลัง
  องค์การบริหารส่วนจังหวัด
  เทศบาล
  องค์การบริหารส่วนตำบล
  กฎกระทรวงและระเบียบ
  ประกาศหลักเกณฑ์ ก.จังหวัด
  พ.ร.บ./พ.ร.ก.
  คุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง
  โอนเงิน อปท.
  หนังสือราชการ
  แบบฟอร์มการขอกำหนดตำแหน่ง
  เอกสารประกอบการเสนอขอความเห็นชอบ
  ตัวอย่างเอกสารการคัดเลือกตำแหน่งบริหาร
  ตัวอย่างเอกสารต่างๆ
  ตัวอย่างคำสั่งและประกาศ อบต.
  อนุกรรมการถ่ายโอน
 
  
 
กรมสรรพากร
ธนาคารออมสิน
กรมบัญชีกลาง
ศาลปกครอง และสำนักงานศาลปกครอง
สำนักงบประมาณ
กระทรวงพาณิชย์
 
     คน  

     
 
ค้นหาตามช่วงวันที่ : -
คำค้นหา :

วันที่ หัวข้อ
31 ต.ค. 2557 ที่่ สพ ๐๐๒๓.๓/ว๑๕๗๔ แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการกรอกข้อมูลจำนวนนักเรียน
31 ต.ค. 2557 ที่ สพ ๐๐๒๓.๑/ว๘๑๗ การประชุมหัวหน้ากลุ่มงาน/หัวหน้างาน และท้องถิ่นอำเภอ
31 ต.ค. 2557 ที่ สพ ๐๐๒๓.๒/ว๑๗๙๓๔ การจัดตั้งฝ่ายที่แตกต่างจากที่ ก.ท. กำหนด
31 ต.ค. 2557 ที่ สพ ๐๐๒๓.๓/ว๑๗๘๓๓ ขอส่งรายชื่อ อปท. ที่ผ่านการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ๓๐๐๐และLTAX GIS)
31 ต.ค. 2557 ที่ สพ ๐๐๒๓.๓/ว ๑๗๘๒๓ การประกวด อปท. และ สถานศึกษาที่จัดทำแผนพัฒนาการดีเด่นปี ๒๕๕๘
31 ต.ค. 2557 ที่ สพ ๐๐๒๓.๔/ว๑๗๗๓๔ แนวทางปฏิบัติการขอเปลี่ยนชื่อองค์การบริหารส่วนตำบลและเทศบาล
31 ต.ค. 2557 ที่ สพ ๐๐๒๓.๕/๑๕๗๑ แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปี ๒๕๕๗(ค่าจัดการเรียนการสอน)
30 ต.ค. 2557 ที่ สพ ๐๐๒๓.๒/ว ๑๗๗๔๓ การเพิ่มเติมคุณวุฒิการศึกษาในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ ๒
30 ต.ค. 2557 ที่ สพ ๐๐๒๓.๒/ว๑๕๖๔ รายการเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษา(เงินเดือนครูและค่าจ้างประจำ)
30 ต.ค. 2557 ด่วนที่สุด แจ้งให้ อปท. จัดทำคำของบประมาณเพื่อดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด(CCTV)
30 ต.ค. 2557 ที่ สพ ๐๐๒๓.๑/ว ๑๗๗๒๖ ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ศูนย์ดำรงธรรม
30 ต.ค. 2557 ด่วนที่สุดที่ สพ ๐๐๒๓.๓/ว๑๗๗๑๖ กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการของ อปท. ปี ๒๕๕๙
30 ต.ค. 2557 ด่วนที่สุด ที่ สพ ๐๐๒๓.๓/ว๑๕๕๖ หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน
30 ต.ค. 2557 ที่ สพ ๐๐๒๓.๑/ว๑๕๕๔ ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
30 ต.ค. 2557 ที่ สพ ๐๐๒๓.๑/ว๑๕๖๒ ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนการเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับชมโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล
30 ต.ค. 2557 ด่วนที่สุด ที่ สพ ๐๐๒๓.๕/ว๑๗๗๑๙ การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการของ อปท.
29 ต.ค. 2557 ที่ สพ ๐๐๒๓.๒/ว๑๗๖๖๖ หารือการแต่งตั้งผู้อำนวยการกองคลังเป็นประธานคณะกรรมการสอบสวนปลัดเทศบาล
29 ต.ค. 2557 ที่ สพ ๐๐๒๓.๔/ ว๑๕๔๒ ข้อมูลจำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
29 ต.ค. 2557 แบบกรอกข้อมูลการจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ(เงินรางวัลประจำปี)แบบ๒
29 ต.ค. 2557 แบบกรอกข้อมูลการจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ(เงินรางวัลประจำปี)แบบ๑
29 ต.ค. 2557 ที่ สพ ๐๐๒๓.๕/๑๕๔๑ แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ(ท้องถิ่นอำเภอเดิมบางนางบวช)
28 ต.ค. 2557 ที่ สพ ๐๐๒๓.๕/๑๕๓๘ แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับสนับสนุนศูนย์พัมนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗(ค่าจัดการเรียนการสอน)
28 ต.ค. 2557 ที่ สพ ๐๐๒๓.๕/ว๑๕๓๕ การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงปิโตรเลี่ยม งวดที่ ๔/๒๕๕๗
28 ต.ค. 2557 ที่ สพ ๐๐๒๓.๕/ว๑๕๓๔ การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงปิโตรเลี่ยม งวดที่ ๔/๒๕๕๗
27 ต.ค. 2557 ด่วนที่สุด ที่ สพ ๐๐๒๓.๓/๑๗๕๑๘ การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ค่าสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยงานเกินกว่าสิบล้านบาท
หน้าที่ [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 >>

 
     
หน้าแรก | หนังสือราชการ | โอนเงิน อปท. | กระดานกระทู้ | ติดต่อ อปท.จ.สุพรรณบุรี | เว็บไซต์ของ อปท.จ.สุพรรณบุรี
การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดสำหรับ Internet Explorer 8  © Copyright 2011 by Dungbhumi Co.,Ltd.