แจ้งรหัสผู้ใช้งาน(UsernameและPassword)สำหรับการใช้งานระ... :: คลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียด  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชา... :: คลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียด
จาก web จากgoogle
 
  ประวัติความเป็นมา
  วิสัยทัศน์พันธกิจ
  อำนาจหน้าที่
  อำนาจหน้าที่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อำนาจหน้าที่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ
  โครงสร้างการบริหารงาน
  บุคลากร
  บุคลากรท้องถิ่นจังหวัด
  งานบริหารทั่วไป
  กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น
  กลุ่มงานส่งเสริม และพัฒนาท้องถิ่น
  กลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
  กลุ่มงานการเงิน บัญชีและการตรวจสอบ
  บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
  อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
  อำเภอบางปลาม้า
  อำเภอสองพี่น้อง
  อำเภอเดิมบางนางบวช
  อำเภออู่ทอง
  อำเภอด่านช้าง
  อำเภอศรีประจันต์
  อำเภอดอนเจดีย์
  อำเภอสามชุก
  อำเภอหนองหญ้าไซ
  ผู้บริหาร อปท.
  ข้อมูลพื้นฐานของ อปท.จ.สุพรรณบุรี
  รายงานสถิติการคลังของ อปท. จ.สุพรรณบุรี
  เว็บไซต์ของ อปท.จ.สุพรรณบุรี
  แผนอัตรากำลัง
  องค์การบริหารส่วนจังหวัด
  เทศบาล
  องค์การบริหารส่วนตำบล
  กฎกระทรวงและระเบียบ
  ประกาศหลักเกณฑ์ ก.จังหวัด
  พ.ร.บ./พ.ร.ก.
  คุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง
  โอนเงิน อปท.
  หนังสือราชการ
  แบบฟอร์มการขอกำหนดตำแหน่ง
  เอกสารประกอบการเสนอขอความเห็นชอบ
  ตัวอย่างเอกสารการคัดเลือกตำแหน่งบริหาร
  ตัวอย่างเอกสารต่างๆ
  ตัวอย่างคำสั่งและประกาศ อบต.
  อนุกรรมการถ่ายโอน
 
  
 
กรมสรรพากร
ธนาคารออมสิน
กรมบัญชีกลาง
ศาลปกครอง และสำนักงานศาลปกครอง
สำนักงบประมาณ
กระทรวงพาณิชย์
 
     คน  

     
 
ค้นหาตามช่วงวันที่ : -
คำค้นหา :

วันที่ หัวข้อ
24 ส.ค. 2559 ด่วนที่สุด ที่ สพ 0023.3/ว 15232 ลว 24 สิงหาคม 2559 เรื่องการแก้ไขข้อมูลผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ
24 ส.ค. 2559 ด่วนที่สุด ที่ สพ 0023.3/ว 1059 ลว 23 สิงหาคม 2559 เรื่องดำเนินการจัดทำแผนที่ภาษี
23 ส.ค. 2559 ที่ สพ ๐๐๒๓.๑/ว๑๕๑๔๗ การดำเนินการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลเพื่อเลื่อนขั้นขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการฯ
23 ส.ค. 2559 ที่ สพ ๐๐๒๓.๕/ว๑๕๑๔๔ แนวทางการขอรับเงินอุดหนุนของจังหวัดและอำเภอจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
23 ส.ค. 2559 ที่ สพ ๐๐๒๓.๒/ว๑๕๑๕๓ การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร
23 ส.ค. 2559 ที่ สพส ๐๐๒๓.๕/ว ๑๕๐๔๓ แจ้งรายชื้อผู้ทิ้งงาน
23 ส.ค. 2559 ที่ สพ ๐๐๒๓.๒/ว๑๔๙๑๓ การคัดเลิอกข้าราชการส่วนท้องถิ่นดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙
23 ส.ค. 2559 ที่ สพ ๐๐๒๓.๕/ว๑๔๘๙๓ ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน
23 ส.ค. 2559 ที่ สพ ๐๐๒๓.๕/ว๑๐๖๐ แจ้งเวียนหนังสือราชการ
23 ส.ค. 2559 ที่ สพ ๐๐๒๓.๑/ว๑๐๕๘ ชี้แจงข้อทักท้วงหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อนเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชากาฯ
23 ส.ค. 2559 ที่ สพ ๐๐๒๓.๑/ว๑๐๕๗ การดำเนินการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อเลือนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหนงประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
22 ส.ค. 2559 สพ 0023.4/ว 15091 เรื่องสำรวจข้อมูลความขัดแย้งระหว่างผู้บริหารท้องถิ่นและสภาท้องถิ่น
22 ส.ค. 2559 ที่ สพ๐๐๒๓.๕/ว๑๕๐๗๑ ข้อความ วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ เรื่องอนุเคราะห์แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง ส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรม
22 ส.ค. 2559 ที่ สพ 0023.3/ว 15065 ลว 22 สิงหาคม 2559 การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาควิชาความเหมาะสมกับตำแหน่ง(ภาค ค)
22 ส.ค. 2559 ด่วนมาก ที่ สพ 0023.3/ว 15036 ลว 22 สิงหาคม 2559 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประปรสัมพันธ์โครงการประกวดออกแบบบรรจุภัณนมโรงเรียน
22 ส.ค. 2559 ที่ สพ 0023.3/ว 1044 เรื่องโครงสร้างการบริหารการทดสอบ o-net ชั้นป6.
19 ส.ค. 2559 ที่ สพ ๐๐๒๓.๓/ว๑๔๙๖๒ วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ เรื่องแนวทางการปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด"
18 ส.ค. 2559 ที่ สพ 0023.3/ว 14896 ลว 18 สิงหาคม 2559 เรื่องขอความอนุเคราะห์ประสานให้เทศบาลและองค์การบริหารส่่วนตำบลบันทึกข้อมูลในระบบประมวลผลข้อมูลเกณฑ์ชี้วัด
18 ส.ค. 2559 ที่สพ 0023.3/ว 14899 ลว 18 สิงหาคม 2559 เรื่องประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องแบบบัตรประจำตัวนายทะเบียนและพนักงานเจ้าหน้าที่
18 ส.ค. 2559 ที่สพ 0023.3/ว 14848 ลว 18 สิงหาคม 2559 เรื่องการดำเนินการตามกฏกระทรวงที่ออกตามความในมาตรา 12 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ
18 ส.ค. 2559 ด่วนที่สุด ที่ มท.0802.4/ว1533 เรื่องการจัดเก็บข้อมู,ลักษณะงาน การแยกความแตกต่างของลักษณะงาน และประเด็นปัญหาของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นฯ
18 ส.ค. 2559 ที่สพ0023.3/ว 14807 ลว 18 สิงหาคม 2559 เรื่องการดำเนินงานตามมาตรฐานสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
18 ส.ค. 2559 ที่ สพ 0023.3/ว 14809 ลว 18 สิงหาคม 2559 คำแนะนำคณะกรรมการสาธารณะสุข เรื่องแนวทางควบคุมการประกอบกิจการ การล้าง อบ รม
17 ส.ค. 2559 ที่ สพ 0023.3/ว 14724 ลว 17 สิงหาคม 2559 การปรับเป้าหมายการสอนนักเรียนตามหลักสูตร D. A.R.E
16 ส.ค. 2559 ที่ สพ 0023.3/ว 14692 ลว 16 สิงหาคม 2559 เรื่องประชาสัมพันธ์เชิญชวนประกวดเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน 2559
หน้าที่ [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 >>

 
     
หน้าแรก | หนังสือราชการ | โอนเงิน อปท. | กระดานกระทู้ | ติดต่อ อปท.จ.สุพรรณบุรี | เว็บไซต์ของ อปท.จ.สุพรรณบุรี
การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดสำหรับ Internet Explorer 8  © Copyright 2011 by Dungbhumi Co.,Ltd.