แจ้งรหัสผู้ใช้งาน(UsernameและPassword)สำหรับการใช้งานระ... :: คลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียด  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชา... :: คลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียด
จาก web จากgoogle
 
  ประวัติความเป็นมา
  วิสัยทัศน์พันธกิจ
  อำนาจหน้าที่
  อำนาจหน้าที่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อำนาจหน้าที่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ
  โครงสร้างการบริหารงาน
  บุคลากร
  บุคลากรท้องถิ่นจังหวัด
  งานบริหารทั่วไป
  กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น
  กลุ่มงานส่งเสริม และพัฒนาท้องถิ่น
  กลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
  กลุ่มงานการเงิน บัญชีและการตรวจสอบ
  บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
  อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
  อำเภอบางปลาม้า
  อำเภอสองพี่น้อง
  อำเภอเดิมบางนางบวช
  อำเภออู่ทอง
  อำเภอด่านช้าง
  อำเภอศรีประจันต์
  อำเภอดอนเจดีย์
  อำเภอสามชุก
  อำเภอหนองหญ้าไซ
  ผู้บริหาร อปท.
  ข้อมูลพื้นฐานของ อปท.จ.สุพรรณบุรี
  รายงานสถิติการคลังของ อปท. จ.สุพรรณบุรี
  เว็บไซต์ของ อปท.จ.สุพรรณบุรี
  แผนอัตรากำลัง
  องค์การบริหารส่วนจังหวัด
  เทศบาล
  องค์การบริหารส่วนตำบล
  กฎกระทรวงและระเบียบ
  ประกาศหลักเกณฑ์ ก.จังหวัด
  พ.ร.บ./พ.ร.ก.
  คุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง
  โอนเงิน อปท.
  หนังสือราชการ
  แบบฟอร์มการขอกำหนดตำแหน่ง
  เอกสารประกอบการเสนอขอความเห็นชอบ
  ตัวอย่างเอกสารการคัดเลือกตำแหน่งบริหาร
  ตัวอย่างเอกสารต่างๆ
  ตัวอย่างคำสั่งและประกาศ อบต.
  อนุกรรมการถ่ายโอน
 
  
 
กรมสรรพากร
ธนาคารออมสิน
กรมบัญชีกลาง
ศาลปกครอง และสำนักงานศาลปกครอง
สำนักงบประมาณ
กระทรวงพาณิชย์
 
     คน  

     
 
ค้นหาตามช่วงวันที่ : -
คำค้นหา :

วันที่ หัวข้อ
10 ก.พ. 2559 ด่วนที่สุด ที่ สพ 0023.3/ว 183 ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง ส่งภาพกิจกรรม โครงการท้องถิ่นไทยใส่ใจความสะอาด และโครงการมหาดไทยห่วงใย ใส่ใจผู้สูงอา
9 ก.พ. 2559 ที่ สพ ๐๐๒๓.๓/ว๒๔๑๑ คู่มือการปฏิบัติงานแบบบูรณาการในการเตรียมความพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉินกรณีโรคติอเชื้อไวรัสอีโบร่าและโรคอุบัติใหม่อื่นๆ
9 ก.พ. 2559 ด่วนที่สุด ที่ สพ ๐๐๒๓.๕/ว๒๔๓๑ แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
9 ก.พ. 2559 สพ ๐๐๒๓.๓/ว๒๓๐๒ การจัดสรรทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายที่สนใจเรียนทางสายวิทยาศาสตร์ปี ๒๕๕๙
9 ก.พ. 2559 ด่วนที่สุด ที่ สพ ๐๐๒๓.๓/ว๒๓๐๑ ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน LCT ปีการศึกษา ๒๕๕๘
9 ก.พ. 2559 ด่วนที่สุด ที สพ ๐๐๒๓.๓/ว๒๔๐๘ มาตรการควบคุมกำกับดูแลการบริหารจักการและคุณภาพนมในโครงการนมในโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน
9 ก.พ. 2559 ที่ สพ ๐๐๒๓.๖/ว๒๓๖๐ ประกาศผลการสอบแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ระดับประเทศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
9 ก.พ. 2559 ที่ สพ ๐๐๒๓.๓/ว๒๓๐๐ การจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่คนพิการและผู้สูงอายุ
9 ก.พ. 2559 ด่วนที่สุด ที่ สพ ๐๐๒๓.๓/ว๒๒๗๔ แจ้งแนวทางการดำเนินงานโครงการ "มหาดไทยห่วงใย ใสใจผู้สูงอายุ" และแบบรายงานประจำเดือน
9 ก.พ. 2559 ด่วนที่สุด ที่ สพ ๐๐๒๓.๓/ว๒๐๘๖ แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นของ อปท.
9 ก.พ. 2559 ที่ สพ ๐๐๒๓.๒/ว๒๐๗๐ การจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมารา ประจำปี ๒๕๕๖ และ ๒๕๕๗และการจ่ายประกาศนียบัตรกำกับฯ
9 ก.พ. 2559 ที่ สพ ๐๐๒๓.๒/ว๒๐๖๘ ขอจัดตั้งฝ้ายและการกำหนดกรอบอัตรากำลังของเทศบาล โดยไม่ผ่านความเห็นชอบ ก.ท.
9 ก.พ. 2559 ที่ สพ ๐๐๒๓.๕/ว ๑๖๐ การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ให้กับ อปท. (ท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ)
9 ก.พ. 2559 ที่ สพ ๐๐๒๓.๕/ว ๑๖๐ การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ให้กับ อปท.
9 ก.พ. 2559 ด่วนที่สุด ที่ สพ ๐๐๒๓.๓/ว๒๑๔๓ การสำรวจข้อมูลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ)
9 ก.พ. 2559 ด่วนที่สุด ที่ สพ ๐๐๒๓.๑/ว๑๕๓ ขอความร่วมมือนำมวลชนร่วมงาน "ตรุษจีนสุพรรณบุรีฯ
9 ก.พ. 2559 ด่วนที่สุดที่ สพ ๐๐๒๓.๑/ว๑๕๒ ขอความร่วมมือนำมวลชนร่วมงาน "ตรุษจีนสุพรรณบุรีฯ
9 ก.พ. 2559 ด่วนที่สุด ที่ สพ 0023.3/ว 2412 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง การดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559
9 ก.พ. 2559 ด่วนที่สุด ที่ สพ 0023.3/ว 2410 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการรับจำนำ
5 ก.พ. 2559 ด่วนที่สุด ที่ สพ 0023.3/ว 2244 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง สำรวจความต้องการดำเนินโครงการก่อสร้างหรือกิจกรรมที่มีส่วนผสมของยางพารา
3 ก.พ. 2559 ด่วนมาก ที่ สพ ๐๐๒๓.๓/ว๑๑๔ โครงการฝึกอบรมเพื่อแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการงบประมาณทางการศึกษา
3 ก.พ. 2559 ด่วนที่สุด ที่ สพ ๐๐๒๓.๓/ว๒๐๑๐ แนวทางการค้นหาผูป้ป่วยเชิงรุก ในการป้องกันควบคุมวัณโรค เอดส์ ซิฟิลิส โรคเรื้อน มาลาเรีย และโรคพยาธิใบไม้ตับ
3 ก.พ. 2559 ด่วนที่สุด ที่ สพ ๐๐๒๓.๓/ว๑๙๑๒ คำแนะนำประชาชน เรื่อง โรคไข้ซิกา
3 ก.พ. 2559 ที่ สพ ๐๐๒๓.๒/ว๑๘๖๗ หารือการรับโอนข้าราชการองค์กรบริหารส่วนจังหวัด กรณีคุณสมบัติไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
3 ก.พ. 2559 ที่ สพ ๐๐๒๓.๓/ว๑๘๕๐ การตั้งกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อปท.
หน้าที่ [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 >>

 
     
หน้าแรก | หนังสือราชการ | โอนเงิน อปท. | กระดานกระทู้ | ติดต่อ อปท.จ.สุพรรณบุรี | เว็บไซต์ของ อปท.จ.สุพรรณบุรี
การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดสำหรับ Internet Explorer 8  © Copyright 2011 by Dungbhumi Co.,Ltd.