ที่ สพ ๐๐๒๓.๒/๓๖๐ การกำหนดตำแหน่งและปรับปรุงเกี่ยวกับตำ... :: คลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียด   การประชุมหัวหน้ากลุ่มงาน/ท้องถิ่นอำเภอ ประจำเดือนกันยา... :: คลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียด
จาก web จากgoogle
 
  ประวัติความเป็นมา
  วิสัยทัศน์พันธกิจ
  อำนาจหน้าที่
  อำนาจหน้าที่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อำนาจหน้าที่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ
  โครงสร้างการบริหารงาน
  บุคลากร
  บุคลากรท้องถิ่นจังหวัด
  งานบริหารทั่วไป
  กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น
  กลุ่มงานส่งเสริม และพัฒนาท้องถิ่น
  กลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
  กลุ่มงานการเงิน บัญชีและการตรวจสอบ
  บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
  อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
  อำเภอบางปลาม้า
  อำเภอสองพี่น้อง
  อำเภอเดิมบางนางบวช
  อำเภออู่ทอง
  อำเภอด่านช้าง
  อำเภอศรีประจันต์
  อำเภอดอนเจดีย์
  อำเภอสามชุก
  อำเภอหนองหญ้าไซ
  ผู้บริหาร อปท.
  ข้อมูลพื้นฐานของ อปท.จ.สุพรรณบุรี
  รายงานสถิติการคลังของ อปท. จ.สุพรรณบุรี
  เว็บไซต์ของ อปท.จ.สุพรรณบุรี
  แผนอัตรากำลัง
  องค์การบริหารส่วนจังหวัด
  เทศบาล
  องค์การบริหารส่วนตำบล
  กฎกระทรวงและระเบียบ
  ประกาศหลักเกณฑ์ ก.จังหวัด
  พ.ร.บ./พ.ร.ก.
  คุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง
  โอนเงิน อปท.
  หนังสือราชการ
  แบบฟอร์มการขอกำหนดตำแหน่ง
  เอกสารประกอบการเสนอขอความเห็นชอบ
  ตัวอย่างเอกสารการคัดเลือกตำแหน่งบริหาร
  ตัวอย่างเอกสารต่างๆ
  ตัวอย่างคำสั่งและประกาศ อบต.
  อนุกรรมการถ่ายโอน
 
  
 
กรมสรรพากร
ธนาคารออมสิน
กรมบัญชีกลาง
ศาลปกครอง และสำนักงานศาลปกครอง
สำนักงบประมาณ
กระทรวงพาณิชย์
 
     คน  

     
 
ค้นหาตามช่วงวันที่ : -
คำค้นหา :

วันที่ หัวข้อ
27 ม.ค. 2558 ด่วนที่สุด ที่ สพ ๐๐๒๓.๕/ว๑๕๔ มาตรฐานการดำเนินการปรับลดค่างานก่อสร้างของหน่วยงานภาครัฐ
27 ม.ค. 2558 ด่วนที่สุด ที่ สพ ๐๐๒๓.๓/ว๑๓๖๔ แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ งวดที่ ๑
27 ม.ค. 2558 ที่ สพ ๐๐๒๓.๔/ว๑๓๒๓ ประชาสัมพันธ์หลักสูตรคณะกรรมการสอบสวน ประจำปี ๒๕๕๘ (หลักสูตร ๗ วัน)รุ่นที่ ๓๔และ๓๖
27 ม.ค. 2558 ที่ สพ ๐๐๒๓.๔/ว๑๓๑๘ ซักซ้อมแนวทางในการอุทธรณ์หรือฏีกาคำพิภาคษาของศาล กรณีเจ้าหน้าที่ของ อปท.กระทำละเมิดต่อบุคคลภายนอก
27 ม.ค. 2558 ที่ สพ ๐๐๒๓.๑/๑๓๒๐ การเสนอขอพระราชทานเครื่่องราชอิสริยาภรณ์ ปี ๒๕๕๘
27 ม.ค. 2558 ที่ สพ ๐๐๒๓.๕/ว๑๔๖ ขอแจ้งการนำส่งเงินรายได้ของ อปท.
27 ม.ค. 2558 ที่ สพ ๐๐๒๓.๕/ว๑๔๕ ขอแจ้งการนำส่งเงินรายได้ของ อปท.
27 ม.ค. 2558 ที่ สพ ๐๐๒๓.๕/ว๑๓๓ ขอส่งรายละเอียดเลขบัญชีธนาคารและการเปลี่ยนแปลงสถานะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี
27 ม.ค. 2558 ที่ สพ ๐๐๒๓.๕/ว๑๓๒ ขอส่งรายละเอียดเลขบัญชีธนาคารและการเปลี่ยนแปลงสถานะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี
26 ม.ค. 2558 ที่ สพ ๐๐๒๓.๕/ว๑๓๗ แจ้งเวียนหนังสือราชการ
26 ม.ค. 2558 ที่ สพ ๐๐๒๓.๓/ว๐๑๑๘๘ การบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ปี ๒๕๕๗
26 ม.ค. 2558 ที่ สพ ๐๐๒๓.๑/๑๒๘ รับสมัครข้าราชการคัดเลือกเพื่อเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤิทธิ์สูง รุ่นที่ ๑๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ในส่วนของ สถ.
23 ม.ค. 2558 ที่ สพ ๐๐๒๓.๕/ว๑๑๓๐ การพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างที่ได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนแรงงานอันเนื่องมาจากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ๓๐๐ บาท
23 ม.ค. 2558 ที่ สพ ๐๐๒๓.๕/ว๑๑๒๗ การดำเนินการตามพระราชบัญญัติควบคุมเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒
23 ม.ค. 2558 ที่ สพ ๐๐๒๓.๕/ว๑๑๒๕ การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ เงินอุดหนุนทั่วไป กำหนดวัตถุประสงค์ค่ากระแสไฟฟ้าสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ไตรมาสที่ ๒
23 ม.ค. 2558 ที่ สพ ๐๐๒๓.๓/ว๑๒๕รายงานการปฏิบัติราชการเพื่อพัฒนากระบวนงานของผู้ว่าราชการจังหวัด
23 ม.ค. 2558 ที่ สพ ๐๐๒๓.๕/ว๑๒๔ การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
23 ม.ค. 2558 ที่ สพ ๐๐๒๓.๕/ว๑๒๓ การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
23 ม.ค. 2558 ที่ สพ ๐๐๒๓.๑/๑๒๐ โครงการบริหารแผนพัฒนาบุคลากรภาครัฐในบริบทอาเชี่ยนปี ๒๕๕๘
22 ม.ค. 2558 ที่ สพ ๐๐๒๓.๕/ว๑๐๘๗ ประกาศสอบราคาซี้อเครื่องปรับอากาศ
22 ม.ค. 2558 ที่ สพ ๐๐๒๓.๕/๑๑๙ การโอนเงินงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ ๑
22 ม.ค. 2558 ที่ สพ ๐๐๒๓.๕/ว๑๑๔ การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงปิโตรเลียม งวดที่ ๑/๒๕๕๘
22 ม.ค. 2558 ที่ สพ ๐๐๒๓.๕/ว๑๑๓ การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงปิโตรเลียม งวดที่ ๑/๒๕๕๘
21 ม.ค. 2558 ที่ สพ ๐๐๒๓.๒/ว๙๒๓ แจ้งประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสุพรรณบุรี
21 ม.ค. 2558 ด่วนมาก ที่ สพ ๐๐๒๓.๓/ว๙๔๑ การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ งบเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการการจายอำนาจให้แก่ อปท.
หน้าที่ [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 >>

 
     
หน้าแรก | หนังสือราชการ | โอนเงิน อปท. | กระดานกระทู้ | ติดต่อ อปท.จ.สุพรรณบุรี | เว็บไซต์ของ อปท.จ.สุพรรณบุรี
การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดสำหรับ Internet Explorer 8  © Copyright 2011 by Dungbhumi Co.,Ltd.