แจ้งรหัสผู้ใช้งาน(UsernameและPassword)สำหรับการใช้งานระ... :: คลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียด  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชา... :: คลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียด
จาก web จากgoogle
 
  ประวัติความเป็นมา
  วิสัยทัศน์พันธกิจ
  อำนาจหน้าที่
  อำนาจหน้าที่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อำนาจหน้าที่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ
  โครงสร้างการบริหารงาน
  บุคลากร
  บุคลากรท้องถิ่นจังหวัด
  งานบริหารทั่วไป
  กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น
  กลุ่มงานส่งเสริม และพัฒนาท้องถิ่น
  กลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
  กลุ่มงานการเงิน บัญชีและการตรวจสอบ
  บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
  อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
  อำเภอบางปลาม้า
  อำเภอสองพี่น้อง
  อำเภอเดิมบางนางบวช
  อำเภออู่ทอง
  อำเภอด่านช้าง
  อำเภอศรีประจันต์
  อำเภอดอนเจดีย์
  อำเภอสามชุก
  อำเภอหนองหญ้าไซ
  ผู้บริหาร อปท.
  ข้อมูลพื้นฐานของ อปท.จ.สุพรรณบุรี
  รายงานสถิติการคลังของ อปท. จ.สุพรรณบุรี
  เว็บไซต์ของ อปท.จ.สุพรรณบุรี
  แผนอัตรากำลัง
  องค์การบริหารส่วนจังหวัด
  เทศบาล
  องค์การบริหารส่วนตำบล
  กฎกระทรวงและระเบียบ
  ประกาศหลักเกณฑ์ ก.จังหวัด
  พ.ร.บ./พ.ร.ก.
  คุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง
  โอนเงิน อปท.
  หนังสือราชการ
  แบบฟอร์มการขอกำหนดตำแหน่ง
  เอกสารประกอบการเสนอขอความเห็นชอบ
  ตัวอย่างเอกสารการคัดเลือกตำแหน่งบริหาร
  ตัวอย่างเอกสารต่างๆ
  ตัวอย่างคำสั่งและประกาศ อบต.
  อนุกรรมการถ่ายโอน
 
  
 
กรมสรรพากร
ธนาคารออมสิน
กรมบัญชีกลาง
ศาลปกครอง และสำนักงานศาลปกครอง
สำนักงบประมาณ
กระทรวงพาณิชย์
 
     คน  

     
 
ค้นหาตามช่วงวันที่ : -
คำค้นหา :

วันที่ หัวข้อ
24 มิ.ย. 2559 ที่ สพ 0023.2/ว 11164 เรื่องประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้างฉบับที่ 5
24 มิ.ย. 2559 ด่วนที่สุด ที่ สพ 0023.3/ว 11359 ลว 24 มิถุนายน 2559 เรื่องขอความร่วมมือในการดำเนินการขึ้นทะเบียนเกษตรกร
24 มิ.ย. 2559 ที่ สพ 0023.3/ว 11362 ลว 24 มิถุนายน 2559 รายงานการติดตามผลการดำเนินงานรูปแบบความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการตจัดบริการสาธารณะ
23 มิ.ย. 2559 ด่วนที่สุด ที่ สพ 00233.3/ว 11231 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2559 เรื่อง แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงิรอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังค
23 มิ.ย. 2559 ด่วนที่สุด ที่ สพ 0023.3/ว 11230 ลงวันที่ 22 มิถุนายน เรื่อง อนุมัติจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ
22 มิ.ย. 2559 ด่วนมาก ที่ สพ 0023.3/ว 811 ลว 22 มิถุนายน 2559 เรื่องมาตรการเตรียมความพร้อมป้องกันและระงับอัคคีภัย
22 มิ.ย. 2559 ด่วนที่สุด ที่ สพ 0023.3/ว 11236 ลว 22 มิถุนายน 2559 เรื่องสำรวจสถานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัฒาเศรษฐกิจพอเพียง
22 มิ.ย. 2559 ที่ สพ 0023.3/ว 11226 ลว 22มิถุนายน 2559 เรื่องการป้องกันโรคภัยสุขภาพที่เกิดในฤดูฝน
22 มิ.ย. 2559 ด่วนที่สุด ที่ สพ 0023.3/ว 11194 ลว 22 มิถุนายน 2559 เรื่องการจัดทำระบบยับยั้งการจราจร
22 มิ.ย. 2559 ด่วนที่สุด ที่ สพ 0023.3/ว 11195 ลว 22 มิถุนายน 2559 เรื่องการตรวจสอบข้อมูลงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
20 มิ.ย. 2559 ที่ สพ 0023.3/ว 11015 ลว 20 มิถุนายน 2559 เรื่องการตรวจสอบและการรายงานสำรวจข้อมูลจำนวนเด็กนักเรียน ปีการศึกษา 2559
20 มิ.ย. 2559 ที่ สพ 0023.3/ว 1109 ลว 20 มิถุนายน 2559 เรื่องการป้องกันและความเสี่ยงอันตรายต่อการบินและอากาศยานจากการปล่อยโคมลอย
20 มิ.ย. 2559 ที่ สพ 0023.3/ว 11010 ลว 20 มุถุนายน 2559 เรื่องขอความรื่อมือในการดำเนินการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคมือ เท้า ปาก ในช่วงฤดูกาลระบาด
20 มิ.ย. 2559 ด่วนที่สุด ที่ สพ 0023.3/ว 11007 ลว 20 มิถุนายน 2559 การประเมินปรัะสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฎิบัติงานและการเลื่อนค่าจ้าง
17 มิ.ย. 2559 ที่ สพ ๐๐๒๓.๕/ว๑๐๘๒๖ ซักซ้อมแนวทางการใช้จ่ายเงินงบประมาณเพื่อช่วยเหลือประชาชนกรณีเกิดสาธารณภัยของ อปท.
17 มิ.ย. 2559 ที่ สพ ๐๐๒๓.๕/๑๐๘๑๗ การโห้สิทธิพิเศษประเภทไม่บังคับแก่กรมวิชาการเเกษตร ในการจำหน่ายพันธ์พืชและปัจจัยการผลิต
17 มิ.ย. 2559 ที่ สพ ๐๐๒๓.๕/ว๗๗๗ การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
17 มิ.ย. 2559 ที่ สพ๐๐๒๓.๑/ว๑๐๗๕๘ ขยายเวลาประชาสัมพันธ์โครงการสร้างเยาวชนเพื่อการพัฒนา(อาสาสมัครหน่วยสันติภาพฯ รุ่นที่ ๑๒๙)
15 มิ.ย. 2559 ที่ สพ 0023.3/ว 10691 ลว 15 มิถุนายน 2559 เรื่องการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษาศกิจพอเพียง
15 มิ.ย. 2559 ด่วนที่สุด ที่ สพ 0023.3/ว 793 ลว 15 มิถุนายน 2559 เรื่องสรุปปัญหาอุปสรรคในการปฎิบัติงาน
15 มิ.ย. 2559 ที่ สพ 0023.3/ว 10694 ลว 15 มิถุนายน 2559 ขยายระยะเวลาเขตท้องที่ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัคบ้า
15 มิ.ย. 2559 ที่ สพ 0023.3/ว 10696 ลว 15 มิถุนายน 2559 การใช้งานระสารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวังโรคพษสุนัขบ้า
14 มิ.ย. 2559 ด่วนที่สุด ที่ สพ 0023.3/ว 10681 ลว 14 มิถุนายน 2559 การดำเนินการโครงการอาหารเสริมนม
14 มิ.ย. 2559 ด่วนที่สุด ที่ สพ 0023.3/ว 10684 ลว 14 มิถุนายน 2559 เรื่องระบบรายงานการสำรวจข้อมูลการจัดทำแผนพัฒนาเศรษกิจพอเพียงท้องถิ่น
13 มิ.ย. 2559 ด่วน ที่ สพ 0023.3/ว 10580 ลว 13 มิถุนายน 2559 เรื่องขอความอนุเคราะห์สรรหาบุคคลและองค์กรในหน่วยงาน เพื่อเข้ารับการพิจารณารับรางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณ
หน้าที่ [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 >>

 
     
หน้าแรก | หนังสือราชการ | โอนเงิน อปท. | กระดานกระทู้ | ติดต่อ อปท.จ.สุพรรณบุรี | เว็บไซต์ของ อปท.จ.สุพรรณบุรี
การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดสำหรับ Internet Explorer 8  © Copyright 2011 by Dungbhumi Co.,Ltd.