แจ้งรหัสผู้ใช้งาน(UsernameและPassword)สำหรับการใช้งานระ... :: คลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียด  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชา... :: คลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียด
จาก web จากgoogle
 
  ประวัติความเป็นมา
  วิสัยทัศน์พันธกิจ
  อำนาจหน้าที่
  อำนาจหน้าที่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อำนาจหน้าที่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ
  โครงสร้างการบริหารงาน
  บุคลากร
  บุคลากรท้องถิ่นจังหวัด
  งานบริหารทั่วไป
  กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น
  กลุ่มงานส่งเสริม และพัฒนาท้องถิ่น
  กลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
  กลุ่มงานการเงิน บัญชีและการตรวจสอบ
  บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
  อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
  อำเภอบางปลาม้า
  อำเภอสองพี่น้อง
  อำเภอเดิมบางนางบวช
  อำเภออู่ทอง
  อำเภอด่านช้าง
  อำเภอศรีประจันต์
  อำเภอดอนเจดีย์
  อำเภอสามชุก
  อำเภอหนองหญ้าไซ
  ผู้บริหาร อปท.
  ข้อมูลพื้นฐานของ อปท.จ.สุพรรณบุรี
  รายงานสถิติการคลังของ อปท. จ.สุพรรณบุรี
  เว็บไซต์ของ อปท.จ.สุพรรณบุรี
  แผนอัตรากำลัง
  องค์การบริหารส่วนจังหวัด
  เทศบาล
  องค์การบริหารส่วนตำบล
  กฎกระทรวงและระเบียบ
  ประกาศหลักเกณฑ์ ก.จังหวัด
  พ.ร.บ./พ.ร.ก.
  คุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง
  โอนเงิน อปท.
  หนังสือราชการ
  แบบฟอร์มการขอกำหนดตำแหน่ง
  เอกสารประกอบการเสนอขอความเห็นชอบ
  ตัวอย่างเอกสารการคัดเลือกตำแหน่งบริหาร
  ตัวอย่างเอกสารต่างๆ
  ตัวอย่างคำสั่งและประกาศ อบต.
  อนุกรรมการถ่ายโอน
 
  
 
กรมสรรพากร
ธนาคารออมสิน
กรมบัญชีกลาง
ศาลปกครอง และสำนักงานศาลปกครอง
สำนักงบประมาณ
กระทรวงพาณิชย์
 
     คน  

     
 
ค้นหาตามช่วงวันที่ : -
คำค้นหา :

วันที่ หัวข้อ
22 ก.ค. 2559 ที่ สพ 0023.3/ว 13190 ลว 21 กรกฏาคม 2559 เร่ืองการประกาศเกียติคุณเชิดชูเกียติแก่เครือข่ายผู้ปฏิบัติงานเพื่อเด็กเร่ร่อน
21 ก.ค. 2559 ด่วนที่สุด ที่ สพ 0023.3/ว 13188 ลว 21 กรกฏาคม 2559 รายละเอียดการคิดค่าใช้จ่ายในการเก็บขนขยะมูลฝอย
21 ก.ค. 2559 ที่ สพ0023.3/ว 921 ลว 21 กรกฏาคม 2559 การประเมินเทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืน
21 ก.ค. 2559 ที่ สพ 0023.3/ว 13178 ลว 21 กรกฎาคม 2559 เรื่องการจัดสรรทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลาย
21 ก.ค. 2559 ด่วนที่สุดที่ สพ0023.3/ว 13142 ลว 21 กรกฎาคม 2559 แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคม
21 ก.ค. 2559 ที่ สพ 0023.3/ว 13145 ลว 21 กรกฎาคม 2559 เรื่องการสำรวจพนักงานสถานธนานุบาลผู้มีคุณสมบัติสมควรได้รับเกียติคุณ
21 ก.ค. 2559 ด่วนที่สุด ที่ สพ 0023.3/ว 13089 ลว 21 กรกฎาคม 2559 โครงการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกเชิงรุกแบบบูรณาการ
21 ก.ค. 2559 ที่ สพ 0023.3/ว 917 ลว 21 กรกฎาคม 2559 โครงการพี่นำน้องรักน้ำ
15 ก.ค. 2559 สพ ๐๐๒๓.๕/ว๑๒๐๐๖ การแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๐๐
15 ก.ค. 2559 ด่วนมากที่ สพ 0023.3/ว 12937 ลว 15 กรกฎาคม 2559 การกำกับ ดูแล ติดตามการดำเนินงานตามโครงการอาหารเสริมนม
15 ก.ค. 2559 ด่วนที่สุด ที่ สพ 0023.3/ว 12935 เรื่องโครงการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติ
15 ก.ค. 2559 ที่ สพ 0023.3/ว 12907 ลว 14 กรกฎาคม 2559 เรื่องขอความร่วมมือดำเนินการตามนโยบาย ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลาเรียนรู้ ด้านสุขภาพ
15 ก.ค. 2559 ที่ สพ 0023.3/ว 12933 ลว 15 กรกฎาคม 2559 เรื่องโครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างและพัฒนาสมรรถนะของบุคคลากรทางการศึกษา
15 ก.ค. 2559 ด่วนที่สุดที่ สพ0023.3/ว 12927 ลว 15 กรกฎาคม 2559 โครงการติดตามและประเมินผลการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่้วนท้องถิ่นจากการสำรวจข้อมูลเพื่อจัดทำแผน
15 ก.ค. 2559 ด่วนที่สุดที่ สพ /ว 12905 ลว 14 กรกฎาคม 2559 เรื่องโครงการรักน้ำรักป่ารักษาแผ่นดิน
12 ก.ค. 2559 ที่ สพ 0023.3/ว 12480 ลว 11 กรกฎาคม 2559 เรื่องส่งโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX300) และโปรแกรมประยุก
12 ก.ค. 2559 ที่ สพ 0023.3/ว 895 ลว 11 กรกฎาคม 2559 การดำเนินงานและการทบทวนปรับปรุงแนวทางการบริหารจัดการขยะ
11 ก.ค. 2559 ด่วนที่สุด ที่ สพ 0023.3/ว12521 ขอเชิญประชุมชี้แจงการแก้ไขข้อมูลระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผิดพลาดในรายการ
8 ก.ค. 2559 ที่ สพ 0023.3/ว 12309 ลว 7 กรกฎาคม 2559 โครงการฝึกอบรมโปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
8 ก.ค. 2559 ที่ สพ 0023.3/ว12334 ลว 8 กรกฎาคม 2559 เรื่องกรอบแนวทางการบริหารจัดการขยะในรูปแบบความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
8 ก.ค. 2559 ด่วนที่สุด ที่ สพ 0023.3/ว 12339 ลว 8 กรกฎาคม 2559 รายงานข้อมูลการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(mou)
6 ก.ค. 2559 ด่วนที่สุด ที่ สพ 0023.3/ว 12167 ลว 6 กรกฎาคม 2559 เรื่องการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
6 ก.ค. 2559 ที่ สพ ๐๐๒๓.๑/ว๘๗๑ ขอเชิญร่วมอบรมในการจัดทำโครงการสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
5 ก.ค. 2559 ที่ สพ ๐๐๒๓.๑/ว๘๗๐ ขอเชิญร่วมอบรมในการจัดทำโครงการสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (ท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ)
5 ก.ค. 2559 ด่วนที่สุด ที่ สพ 0023.3/ว 12045 ลว 5 กรกฎาคม 2559 เรื่องสำรวจพื้นที่ที่สามารถนำเทคโนโลยีของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทค
หน้าที่ [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 >>

 
     
หน้าแรก | หนังสือราชการ | โอนเงิน อปท. | กระดานกระทู้ | ติดต่อ อปท.จ.สุพรรณบุรี | เว็บไซต์ของ อปท.จ.สุพรรณบุรี
การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดสำหรับ Internet Explorer 8  © Copyright 2011 by Dungbhumi Co.,Ltd.