Username และ Password ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มี... :: คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด  ที่ สพ ๐๐๒๓.๒/๓๖๐ การกำหนดตำแหน่งและปรับปรุงเกี่ยวกับตำ... :: คลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียด  เร่งรัด อปท.ดำเนินการบันทึกข้อมูลในระบบ E-plan<<แ... :: เร่งรัด อปท.ในช่องสีเหลืองดำเนินการบันทึกข้อมูลในระบบ E-plan<<แผนพัฒนา...
จาก web จากgoogle
 
  ประวัติความเป็นมา
  วิสัยทัศน์พันธกิจ
  อำนาจหน้าที่
  อำนาจหน้าที่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อำนาจหน้าที่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ
  โครงสร้างการบริหารงาน
  บุคลากร
  บุคลากรท้องถิ่นจังหวัด
  งานบริหารทั่วไป
  กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น
  กลุ่มงานส่งเสริม และพัฒนาท้องถิ่น
  กลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
  กลุ่มงานการเงิน บัญชีและการตรวจสอบ
  บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
  อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
  อำเภอบางปลาม้า
  อำเภอสองพี่น้อง
  อำเภอเดิมบางนางบวช
  อำเภออู่ทอง
  อำเภอด่านช้าง
  อำเภอศรีประจันต์
  อำเภอดอนเจดีย์
  อำเภอสามชุก
  อำเภอหนองหญ้าไซ
  ผู้บริหาร อปท.
  ข้อมูลพื้นฐานของ อปท.จ.สุพรรณบุรี
  รายงานสถิติการคลังของ อปท. จ.สุพรรณบุรี
  เว็บไซต์ของ อปท.จ.สุพรรณบุรี
  แผนอัตรากำลัง
  องค์การบริหารส่วนจังหวัด
  เทศบาล
  องค์การบริหารส่วนตำบล
  กฎกระทรวงและระเบียบ
  ประกาศหลักเกณฑ์ ก.จังหวัด
  พ.ร.บ./พ.ร.ก.
  คุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง
  โอนเงิน อปท.
  หนังสือราชการ
  แบบฟอร์มการขอกำหนดตำแหน่ง
  เอกสารประกอบการเสนอขอความเห็นชอบ
  ตัวอย่างเอกสารการคัดเลือกตำแหน่งบริหาร
  ตัวอย่างเอกสารต่างๆ
  ตัวอย่างคำสั่งและประกาศ อบต.
  อนุกรรมการถ่ายโอน
 
  
 
กรมสรรพากร
ธนาคารออมสิน
กรมบัญชีกลาง
ศาลปกครอง และสำนักงานศาลปกครอง
สำนักงบประมาณ
กระทรวงพาณิชย์
 
       คน  

     
 
ค้นหาตามช่วงวันที่ : -
คำค้นหา :

วันที่ หัวข้อ
23 เม.ย. 2557 ที่ สพ ๐๐๒๓.๓/ว๕๗๑๙ การจัดการแข่งขัน "ไทคัพ" มหกรรมกีฬาท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑๓
23 เม.ย. 2557 สพ ๐๐๒๓.๕/๔๐๔ แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ(ท้องถิ่นอำเภอเดิมนางบวช)
23 เม.ย. 2557 ที่ สพ ๐๐๒๓.๕/ว๔๐๓ การโอนจัดสรรเงินอุดหนุนงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับสนันสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
23 เม.ย. 2557 ที่ สพ ๐๐๒๓.๕/ว๔๐๒ แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเเล็ก ปี ๒๕๕๗
23 เม.ย. 2557 ที่ สพ ๐๐๒๓.๓/ว๔๐๐ พิจารณาคัดเลือกบุคลากรที่รับผิดชอบปฏิบัติงานด้านสวัสดิการสังคมสงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิตของ อปท.
22 เม.ย. 2557 ที่ สพ ๐๐๒๓.๑/๕๖๔๑ ขอความอนุเคราะห์ศึกษาดูงาน
22 เม.ย. 2557 ที่ สพ ๐๐๒๓.๕/๓๙๑ แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษา ปีงบประมาณ ๒๕๕๗
22 เม.ย. 2557 ด่วนที่สุด ที่ สพ ๐๐๒๓.๑/๕๖๐๐ การป้องกันการทุจริตการสอบแข่งขันบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
22 เม.ย. 2557 ที่ สพ ๐๐๒๓.๕ /ว๕๕๘๔ การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่ม
22 เม.ย. 2557 เร่งรัด อปท.ดำเนินการบันทึกข้อมูลในระบบ E-plan<<แผนพัฒนาท้องถิ่น>>ให้ถึงการอนุมัติงบประมาณ ให้แล้วเสร็จภายในอาทิตย์นี้
22 เม.ย. 2557 ด่วนที่สุด ที่ สพ ๐๐๒๓.๓/ว๕๕ กำหนดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรในการขับเคลื่อนภารกิจการพัฒนาคุณภาพชีวิตขิงประชาชนตลอดช่วงชีวิต
22 เม.ย. 2557 ที่ สพ ๐๐๒๓.๕/ว๓๘๖ แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ(เทศมนตรีเมืองสองพี่น้อง)
22 เม.ย. 2557 ที่ สพ ๐๐๒๓.๕/ว๓๘๖ แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ(ท้องถิ่น อ. เมืองฯ, ท้องถิ่นอำเภอเดิมบางนางบวช)
21 เม.ย. 2557 ที่ สพ ๐๐๒๓.๓/ว๕๔๙๕ โครงการอ่านสร้างสุขในโรงเรียนและสถานศึกษา
21 เม.ย. 2557 ที่ สพ ๐๐๒๓.๓/ว๕๔๙๗ ประชาสัมพันธ์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเจ้าภาพดำเนินกิจกรรมด้านการจัดการศึกษาของ อปท. ปี ๒๕๕๗
21 เม.ย. 2557 ที่ สพ ๐๐๒๓.๓/ว๕๔๙๔ มาตรฐานการก่อสร้างสันชะลอความเร็ว
21 เม.ย. 2557 ที่ สพ ๐๐๒๓.๕/ว๕๓๗๘ การโอนจัสรรงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๕๗
18 เม.ย. 2557 ประกาศคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการฯ
18 เม.ย. 2557 ที่ สพ ๐๐๒๓.๒/ว๕๒๕๕ ประชาสัมพันธ์การับสมัครฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพของครู ๙ มาตฐาน
17 เม.ย. 2557 ที่ สพ ๐๐๒๓.๑/๕๓๕๖ การส่งมอบอาสาสมัครอเมริกัน รุ่นที่ ๑๒๐
17 เม.ย. 2557 ที่ สพ ๐๐๒๓.๓/ว๕๓๓๙ แผนแม่บทพัฒนาความปลอดภัยด้านอัคคีภัยแห่งชาติ
17 เม.ย. 2557 ที่ สพ ๐๐๒๓.๒/ว๕๒๙๐ การแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งในสายงานบริหารสถานศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษาสายงานนิเทศการศึกษา
17 เม.ย. 2557 ที่ สพ ๐๐๒๓.๑/๕๒๐๗ การฝึกอบรมหลักสูตร " การบริหารจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น"
17 เม.ย. 2557 ที่ สพ ๐๐๒๓.๑/๕๒๐๔ ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ในการเสนอประวัติและผลงานของครูเพื่อจัดทำหนังสือประวัติครู ๑๖ มกราคม ๒๕๕๘
17 เม.ย. 2557 ที่ สพ ๐๐๒๓.๕/๓๗๙ แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (ท้องถิ่นอำเภอเดิมบางฯ)
หน้าที่ [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 >>

 
     
หน้าแรก | หนังสือราชการ | โอนเงิน อปท. | กระดานกระทู้ | ติดต่อ อปท.จ.สุพรรณบุรี | เว็บไซต์ของ อปท.จ.สุพรรณบุรี
การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดสำหรับ Internet Explorer 8  © Copyright 2011 by Dungbhumi Co.,Ltd.