ที่ สพ ๐๐๒๓.๒/๓๖๐ การกำหนดตำแหน่งและปรับปรุงเกี่ยวกับตำ... :: คลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียด   การประชุมหัวหน้ากลุ่มงาน/ท้องถิ่นอำเภอ ประจำเดือนกันยา... :: คลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียด
จาก web จากgoogle
 
  ประวัติความเป็นมา
  วิสัยทัศน์พันธกิจ
  อำนาจหน้าที่
  อำนาจหน้าที่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อำนาจหน้าที่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ
  โครงสร้างการบริหารงาน
  บุคลากร
  บุคลากรท้องถิ่นจังหวัด
  งานบริหารทั่วไป
  กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น
  กลุ่มงานส่งเสริม และพัฒนาท้องถิ่น
  กลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
  กลุ่มงานการเงิน บัญชีและการตรวจสอบ
  บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
  อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
  อำเภอบางปลาม้า
  อำเภอสองพี่น้อง
  อำเภอเดิมบางนางบวช
  อำเภออู่ทอง
  อำเภอด่านช้าง
  อำเภอศรีประจันต์
  อำเภอดอนเจดีย์
  อำเภอสามชุก
  อำเภอหนองหญ้าไซ
  ผู้บริหาร อปท.
  ข้อมูลพื้นฐานของ อปท.จ.สุพรรณบุรี
  รายงานสถิติการคลังของ อปท. จ.สุพรรณบุรี
  เว็บไซต์ของ อปท.จ.สุพรรณบุรี
  แผนอัตรากำลัง
  องค์การบริหารส่วนจังหวัด
  เทศบาล
  องค์การบริหารส่วนตำบล
  กฎกระทรวงและระเบียบ
  ประกาศหลักเกณฑ์ ก.จังหวัด
  พ.ร.บ./พ.ร.ก.
  คุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง
  โอนเงิน อปท.
  หนังสือราชการ
  แบบฟอร์มการขอกำหนดตำแหน่ง
  เอกสารประกอบการเสนอขอความเห็นชอบ
  ตัวอย่างเอกสารการคัดเลือกตำแหน่งบริหาร
  ตัวอย่างเอกสารต่างๆ
  ตัวอย่างคำสั่งและประกาศ อบต.
  อนุกรรมการถ่ายโอน
 
  
 
กรมสรรพากร
ธนาคารออมสิน
กรมบัญชีกลาง
ศาลปกครอง และสำนักงานศาลปกครอง
สำนักงบประมาณ
กระทรวงพาณิชย์
 
     คน  

     
 
ค้นหาตามช่วงวันที่ : -
คำค้นหา :

วันที่ หัวข้อ
1 เม.ย. 2558 ที่ สพ ๐๐๒๓.๕/ว๕๕๑๒ การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เงินอุดหนุนทั่วไป รายการสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ
1 เม.ย. 2558 ที่ สพ ๐๐๒๓.๕/ว๕๔๗๓ หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติทางบัญชีในการนำส่งเงินภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่ อปท.
1 เม.ย. 2558 ที่ สพ ๐๐๒๓.๒/ว๕๑๖ แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิ่นที่มีโรงเรียนในสังกัด ดาวน์โหลดโปรแกรมการจัดทำบัญชีถือจ่ายเงินเดือนของข้าราชการครู และพนักงานครู
1 เม.ย. 2558 ด่วนที่สุด ที่ สพ ๐๐๒๓.๓/ว๕๑๕ ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานผลการดำเนินการตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๕
1 เม.ย. 2558 ที่ สพ ๐๐๒๓.๓/ว๕๑๔ ส่งหนังสือนิทานสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดสำหรับเด็๋กปฐมวัยชุด"อ่านอุนรัก"
31 มี.ค. 2558 ที่ สพ ๐๐๒๓.๕/ว๕๓๖๐ การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เงินอุดหนุนทั่วไป รายการสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุฯ
31 มี.ค. 2558 ที่ สพ ๐๐๒๓.๕/ว๕๓๕๗ การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เงินอุดหนุนทั่วไปรายการสนับสนุนการบริการสาธารณสุขฯ
31 มี.ค. 2558 ที่ สพ ๐๐๒๓.๒/ว๕๓๖๖ ขอความร่วมมือในการเสนอประวัติและผลงานของครูเพื่อจัดทำหนังสือประวัติครู ๑๖ มกราคม ๒๕๕๙
31 มี.ค. 2558 ที่ สพ ๐๐๒๓.๓/ว๕๓๖๓ ขอความร่วมมือให้ อปท.ดำเนินการสร้างระบบบำบัดสิ่งปฏิกูล
31 มี.ค. 2558 ที่ สพ ๐๐๒๓.๓/ว๕๐๐ การตรวจสอบการนำเข้าข้อมูลในระบบ e-plan ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีสถานะปัจจุบัน
30 มี.ค. 2558 ด่วนที่สุด ที่ สพ ๐๐๒๓.๓/ว๔๘๙ การจัดสรรงบประประมาณโครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา(แท็บเล็ต)
30 มี.ค. 2558 ด่วนที่สุด ที่ สพ ๐๐๒๓.๑/๕๓๐๔ การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทสกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๕๘
30 มี.ค. 2558 ด่วนที่สุด ที่ สพ ๐๐๒๓.๓/ว๕๒๗๖ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการอบรมด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ปี ๒๕๕๘
30 มี.ค. 2558 ที่ สพ ๐๐๒๓.๓/ว๕๒๘๐ ขอความร่วมมือการดำเนินงานตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้ง ที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๕๔
30 มี.ค. 2558 ด่วนที่สุด ที่ สพ ๐๐๒๓.๓/ว๕๒๗๙ การจัดบริการห้องสุขาสาธารณะในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในช่วงเทศกาลสงกรานต์
30 มี.ค. 2558 ด่วนที่สุด ที่ สพ ๐๐๒๓.๓/ว๕๒๗๓ การแก้ไขแบบรายงานข้อมูลการเงินและสถานะหนี้คงค้างของ อปท.ซึ้งกู้เงินจากสถาบันการเงินฯ
26 มี.ค. 2558 ที่ สพ ๐๐๒๓.๒/ว๕๑๓๙ ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตำบล และประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย
26 มี.ค. 2558 ที่ สพ ๐๐๒๓.๓/ว๕๐๗๔ การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่่อส่งเสริมศักยภาพครูผู้สอนคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา
26 มี.ค. 2558 ที่ สพ ๐๐๒๓.๓/ว๕๐๗๑ การกำหนดระยะขอบเขตในการปลูกพืชน้ำ
26 มี.ค. 2558 ที่ สพ ๐๐๒๓.๕/ว๔๘๑ ขอแจ้งนำส่งเงินรายได้ อปท.
26 มี.ค. 2558 ที่ สพ ๐๐๒๓.๕/ว๔๘๐ ขอแจ้งการนำส่งเงินรายได้ อปท.
26 มี.ค. 2558 ที่ สพ ๐๐๒๓.๓/ว๕๐๖๓ โครงการอบรมสัมมนาผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดี ปี ๒๕๕๘
25 มี.ค. 2558 ด่วนที่สุด ที่ สพ ๐๐๒๓.๓/ว๒๗ แจ้งจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจค่าก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท.
25 มี.ค. 2558 ด่วนที่สุด ที่ สพ ๐๐๒๓.๓/ว๕๐๑๓ ผลการประชุมสัมมนาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณจังหวัด กลุ่มจังหวัดและ อปท.เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจชาติ
25 มี.ค. 2558 ด่วนที่สุด ที่ สพ ๐๐๒๓.๓/ว๕๐๑๒ ผลการประชุมสัมมนาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณจังหวัด กลุ่มจังหวัดและ อปท.เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจชาติ
หน้าที่ [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 >>

 
     
หน้าแรก | หนังสือราชการ | โอนเงิน อปท. | กระดานกระทู้ | ติดต่อ อปท.จ.สุพรรณบุรี | เว็บไซต์ของ อปท.จ.สุพรรณบุรี
การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดสำหรับ Internet Explorer 8  © Copyright 2011 by Dungbhumi Co.,Ltd.