แจ้งรหัสผู้ใช้งาน(UsernameและPassword)สำหรับการใช้งานระ... :: คลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียด  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชา... :: คลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียด
จาก web จากgoogle
 
  ประวัติความเป็นมา
  วิสัยทัศน์พันธกิจ
  อำนาจหน้าที่
  อำนาจหน้าที่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อำนาจหน้าที่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ
  โครงสร้างการบริหารงาน
  บุคลากร
  บุคลากรท้องถิ่นจังหวัด
  งานบริหารทั่วไป
  กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น
  กลุ่มงานส่งเสริม และพัฒนาท้องถิ่น
  กลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
  กลุ่มงานการเงิน บัญชีและการตรวจสอบ
  บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
  อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
  อำเภอบางปลาม้า
  อำเภอสองพี่น้อง
  อำเภอเดิมบางนางบวช
  อำเภออู่ทอง
  อำเภอด่านช้าง
  อำเภอศรีประจันต์
  อำเภอดอนเจดีย์
  อำเภอสามชุก
  อำเภอหนองหญ้าไซ
  ผู้บริหาร อปท.
  ข้อมูลพื้นฐานของ อปท.จ.สุพรรณบุรี
  รายงานสถิติการคลังของ อปท. จ.สุพรรณบุรี
  เว็บไซต์ของ อปท.จ.สุพรรณบุรี
  แผนอัตรากำลัง
  องค์การบริหารส่วนจังหวัด
  เทศบาล
  องค์การบริหารส่วนตำบล
  กฎกระทรวงและระเบียบ
  ประกาศหลักเกณฑ์ ก.จังหวัด
  พ.ร.บ./พ.ร.ก.
  คุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง
  โอนเงิน อปท.
  หนังสือราชการ
  แบบฟอร์มการขอกำหนดตำแหน่ง
  เอกสารประกอบการเสนอขอความเห็นชอบ
  ตัวอย่างเอกสารการคัดเลือกตำแหน่งบริหาร
  ตัวอย่างเอกสารต่างๆ
  ตัวอย่างคำสั่งและประกาศ อบต.
  อนุกรรมการถ่ายโอน
 
  
 
กรมสรรพากร
ธนาคารออมสิน
กรมบัญชีกลาง
ศาลปกครอง และสำนักงานศาลปกครอง
สำนักงบประมาณ
กระทรวงพาณิชย์
 
     คน  

     
 

ค้นหาตามช่วงวันที่ : -
คำค้นหา :

วันที่ หัวข้อ
16 ก.ย. 2557 ที่ สพ ๐๐๒๓.๕/ว๑๒๘๓ แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการบำบัด ฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
16 ก.ย. 2557 ที่ สพ ๐๐๒๓.๕/๑๒๘๒ แจ้งการโอนเงินโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ
16 ก.ย. 2557 ที่ สพ ๐๐๒๓.๕/ว๑๒๘๑ แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับสนุบสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
16 ก.ย. 2557 ที่ สพ ๐๐๒๓.๒/ว๑๓๗๔๒ แก้ไขประกาสคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสุพรรณบุรี
15 ก.ย. 2557 ที่ สพ ๐๐๒๓.๕/ว๑๔๗๐๙ การกันเงินงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณก่อนปี พ.ศ. ๒๕๕๗
15 ก.ย. 2557 ที่ สพ ๐๐๒๓.๕/ว๑๔๖๘๑ การโอนจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ งวดที่ ๓
15 ก.ย. 2557 ด่วนที่สุด ที่ สพ ๐๐๒๓.๓/ว๑๔๖๖๑ ขอข้อมูลเกี่ยวกับระบบประปาหมู่บ้าน
12 ก.ย. 2557 ที่ สพ ๐๐๒๓.๑/๑๔๖๓๗ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรายงานตัวปฐมนิเทศเพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
12 ก.ย. 2557 ที่ สพ ๐๐๒๓.๕/ว ๑๒๗๖ แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
12 ก.ย. 2557 ที่ สพ ๐๐๒๓.๕/ว๑๒๗๕ แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับส่งเสริมการบำบัด ฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดปี ๒๕๕๗
12 ก.ย. 2557 ที่ สพ ๐๐๒๓.๓/ว๑๔๕๗๐ คำแนะนำประชาชน เรื่อง การป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสอีโบลา
12 ก.ย. 2557 ที่ สพ ๐๐๒๓.๕/ว๑๒๖๔ แจ้งกำหนดเวลาการเข้าปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ อปท. (e-LAAS)
12 ก.ย. 2557 ที่ สพ ๐๐๒๓.๕/ว๑๒๖๓ แจ้งกำหนดเวลาการเข้าปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ อปท. (e-LAAS)
11 ก.ย. 2557 ที่ สพ ๐๐๒๓.๕/ว๑๔๔๙๕ การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
11 ก.ย. 2557 ที่ สพ ๐๐๒๓.๑/๑๒๕๕ การอบรมโครงการพัฒนาต้นแบบการพัฒนาเด็กปฐมวัยแบบบูรณาการ ปี ๒๗
11 ก.ย. 2557 ที่ สพ ๐๐๒๓.๕/ว๑๔๔๙๖ การรายงานข้อมูลจำนวนประชากรเพื่อใช้ในการจัดสรรภาษี
11 ก.ย. 2557 ด่วนที่สุด ที่ สพ ๐๐๒๓.๓/๑๒๕๒ โครงการสัมมนาสเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวน บูรณาการการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
10 ก.ย. 2557 ที่ สพ ๐๐๒๓.๓/ว๑๔๔๓๘ การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของ อปท.
9 ก.ย. 2557 ที่ สพ ๐๐๒๓.๓/๑๔๓๔๖ ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานวิชาการเพื่อนำเสนอใน งานประชุมวิชชาการ ๙ ปี สช.
9 ก.ย. 2557 ที่ สพ ๐๐๒๓.๑/๑๒๔๖ ขอส่งจดหมายข่าว @ POST ฉบับที่ ๙/๒๕๕๗ ประจำเดือนกันยายน ๒๕๕๗
9 ก.ย. 2557 ที่ สพ ๐๐๒๓.๕/๑๒๔๕ แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปี ๒๕๕๗
8 ก.ย. 2557 ที่ สพ๐๐๒๓.๓/ว๑๒๔๓ ทุนฝึกอบรมของศูนย์เรคแซม ปี ๒๕๕๗-๒๕๕๘
8 ก.ย. 2557 ที่ สพ ๐๐๒๓.๕/ว๑๒๔๒ แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับส่งเสริมการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด
8 ก.ย. 2557 ที่ สพ ๐๐๒๓.๕/๑๒๔๐ แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
8 ก.ย. 2557 ด่วนที่สุด ที่ สพ ๐๐๒๓.๓/๑๔๒๙๕ การประชาสัมพันธ์โครงการ "สืออ่านสร้างสุขเพื่อเด็ก LD "
หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 [70] 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 >>

 
     
หน้าแรก | หนังสือราชการ | โอนเงิน อปท. | กระดานกระทู้ | ติดต่อ อปท.จ.สุพรรณบุรี | เว็บไซต์ของ อปท.จ.สุพรรณบุรี
การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดสำหรับ Internet Explorer 8  © Copyright 2011 by Dungbhumi Co.,Ltd.