Username และ Password ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มี... :: คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด  ที่ สพ ๐๐๒๓.๒/๓๖๐ การกำหนดตำแหน่งและปรับปรุงเกี่ยวกับตำ... :: คลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียด  เร่งรัด อปท.ดำเนินการบันทึกข้อมูลในระบบ E-plan<<แ... :: เร่งรัด อปท.ในช่องสีเหลืองดำเนินการบันทึกข้อมูลในระบบ E-plan<<แผนพัฒนา...
จาก web จากgoogle
 
  ประวัติความเป็นมา
  วิสัยทัศน์พันธกิจ
  อำนาจหน้าที่
  อำนาจหน้าที่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อำนาจหน้าที่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ
  โครงสร้างการบริหารงาน
  บุคลากร
  บุคลากรท้องถิ่นจังหวัด
  งานบริหารทั่วไป
  กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น
  กลุ่มงานส่งเสริม และพัฒนาท้องถิ่น
  กลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
  กลุ่มงานการเงิน บัญชีและการตรวจสอบ
  บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
  อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
  อำเภอบางปลาม้า
  อำเภอสองพี่น้อง
  อำเภอเดิมบางนางบวช
  อำเภออู่ทอง
  อำเภอด่านช้าง
  อำเภอศรีประจันต์
  อำเภอดอนเจดีย์
  อำเภอสามชุก
  อำเภอหนองหญ้าไซ
  ผู้บริหาร อปท.
  ข้อมูลพื้นฐานของ อปท.จ.สุพรรณบุรี
  รายงานสถิติการคลังของ อปท. จ.สุพรรณบุรี
  เว็บไซต์ของ อปท.จ.สุพรรณบุรี
  แผนอัตรากำลัง
  องค์การบริหารส่วนจังหวัด
  เทศบาล
  องค์การบริหารส่วนตำบล
  กฎกระทรวงและระเบียบ
  ประกาศหลักเกณฑ์ ก.จังหวัด
  พ.ร.บ./พ.ร.ก.
  คุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง
  โอนเงิน อปท.
  หนังสือราชการ
  แบบฟอร์มการขอกำหนดตำแหน่ง
  เอกสารประกอบการเสนอขอความเห็นชอบ
  ตัวอย่างเอกสารการคัดเลือกตำแหน่งบริหาร
  ตัวอย่างเอกสารต่างๆ
  ตัวอย่างคำสั่งและประกาศ อบต.
  อนุกรรมการถ่ายโอน
 
  
 
กรมสรรพากร
ธนาคารออมสิน
กรมบัญชีกลาง
ศาลปกครอง และสำนักงานศาลปกครอง
สำนักงบประมาณ
กระทรวงพาณิชย์
 
       คน  

     
 

ค้นหาตามช่วงวันที่ : -
คำค้นหา :

วันที่ หัวข้อ
20 ส.ค. 2555 เร่งรัดการบันทึกข้อมูลนโยบายเร่งด่วนยาเสพติด ประจำเดือนสิงหาคม
17 ส.ค. 2555 ด่วนที่สุด ที่ สพ ๐๐๓๗.๑/ว ๑๔๕๑๑ เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) โครงการส่งเสริมมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างฯ
17 ส.ค. 2555 ที่ สพ ๐๐๓๗.๓/ว ๘๙๒ เรื่อง ถ่ายโอนงานจดทะเบียนพาณิชย์ให้เทศบาลและอบต.ฯ
17 ส.ค. 2555 ที่ สพ ๐๐๓๗.๓/ว ๘๙๕ เรื่อง การดำเนินงานโครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุข แบบ ABC
17 ส.ค. 2555 ที่ สพ ๐๐๓๗.๒/๑๔๒๐๓ เรื่อง การบรรจุแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบล/พนักงานเทศบาล
17 ส.ค. 2555 ที่ สพ ๐๐๓๗.๑/ว เรื่อง ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพการสวดพระอภิธรรมศพ นายฉวน กลิ่นจุ่น
16 ส.ค. 2555 ที่ สพ ๐๐๓๗.๕/ว ๑๔๐๙๔ เรื่อง การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้อปท. ๒๕๔๒ งวดที่ ๖ ปีงบประมาณ ๒๕๕๕
16 ส.ค. 2555 ที่ สพ ๐๐๓๗.๕/ว ๑๔๑๐๔ เรื่อง ซักซ้อมการส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖
16 ส.ค. 2555 ที่ สพ ๐๐๓๗.๕/ว ๘๘๙ เรื่อง แจ้งการโอนเงิน
16 ส.ค. 2555 ที่ สพ ๐๐๓๗.๕/ว ๘๘๓ เรื่อง แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ(อำเภอ)
16 ส.ค. 2555 ที่ สพ ๐๐๓๗.๕/ว ๘๘๓ เรื่อง แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ(อบจ.)
16 ส.ค. 2555 ที่ สพ ๐๐๓๗.๕/ว ๘๘๓ เรื่อง แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
16 ส.ค. 2555 ที่ สพ ๐๐๓๗.๕/ว ๘๘๔ เรื่อง แจ้งการโอนเงิน
15 ส.ค. 2555 ที่ สพ ๐๐๓๗.๓/ว ๑๓๙๕๔ เรื่อง การเลือกผู้แทนบริหารเทศบาลเมืองและผู้แทนผู้บริหาร อบต.เป็นกรรมการกระจายอำนาจให้แก่อปท.แทนตำแหน่งที่ว่าง
15 ส.ค. 2555 ที่ สพ ๐๐๓๗.๓/ว ๑๓๙๕๒ เรื่อง ขอให้เร่งรัดดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนของผู้ดูแลเด็ก ศพด.ของอปท.
15 ส.ค. 2555 ที่ สพ ๐๐๓๗.๕/ว ๘๗๗ เรื่อง แจ้งเวียนหนังสือราชการ
15 ส.ค. 2555 ที่ สพ ๐๐๓๗.๕/ว ๑๓๗๓๙ เรื่อง การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๔ฯ
15 ส.ค. 2555 ที่ สพ ๐๐๓๗.๑/ว ๑๓๙๒๐ เรื่อง ทุนรัฐบาลอิสราเอลหลักสูตร Gender and Local Govemance:Training Course for Local Government Trainers
15 ส.ค. 2555 ที่ สพ ๐๐๓๗.๓/ว ๘๗๖ เรื่อง การจัดสรรอัตราตำแหน่งและเงินเดือน พนักงานส่วนท้องถิ่นศพด.ของอปท.ในตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็กฯ
15 ส.ค. 2555 ที่ สพ ๐๐๓๗.๓/ว ๘๗๔ เรื่อง การแก้ไขปัญหาเกษตรกรที่เก็บเกี่ยวข้าวก่อนเริ่มต้นรับจำนำข้าวเปลือกปี ๒๕๕๕/๕๖
14 ส.ค. 2555 ที่ สพ ๐๐๓๗.๓/ว ๘๗๕ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖
14 ส.ค. 2555 วิทยุสื่อสาร ด่วนมาก ที่ สพ 0037.3/ว 114 เรื่อง การคัดเลือกกรณีพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขันในตำแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท.
14 ส.ค. 2555 ด่วนที่สุด ที่ สพ ๐๐๓๗.๓/ว ๑๓๘๑๖ เรื่อง การบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับพัฒนา อปท. กรณีเร่งด่วน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕
14 ส.ค. 2555 ที่ สพ ๐๐๓๗.๑/ว ๘๗๐ เรื่อง แจ้งประชาสัมพันธ์
14 ส.ค. 2555 ที่ สพ ๐๐๓๗.๕/ว ๘๖๗ เรื่อง แจ้งการโอนเงิน
หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 [70] 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 >>

 
     
หน้าแรก | หนังสือราชการ | โอนเงิน อปท. | กระดานกระทู้ | ติดต่อ อปท.จ.สุพรรณบุรี | เว็บไซต์ของ อปท.จ.สุพรรณบุรี
การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดสำหรับ Internet Explorer 8  © Copyright 2011 by Dungbhumi Co.,Ltd.