แจ้งรหัสผู้ใช้งาน(UsernameและPassword)สำหรับการใช้งานระ... :: คลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียด  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชา... :: คลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียด
จาก web จากgoogle
 
  ประวัติความเป็นมา
  วิสัยทัศน์พันธกิจ
  อำนาจหน้าที่
  อำนาจหน้าที่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อำนาจหน้าที่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ
  โครงสร้างการบริหารงาน
  บุคลากร
  บุคลากรท้องถิ่นจังหวัด
  งานบริหารทั่วไป
  กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น
  กลุ่มงานส่งเสริม และพัฒนาท้องถิ่น
  กลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
  กลุ่มงานการเงิน บัญชีและการตรวจสอบ
  บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
  อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
  อำเภอบางปลาม้า
  อำเภอสองพี่น้อง
  อำเภอเดิมบางนางบวช
  อำเภออู่ทอง
  อำเภอด่านช้าง
  อำเภอศรีประจันต์
  อำเภอดอนเจดีย์
  อำเภอสามชุก
  อำเภอหนองหญ้าไซ
  ผู้บริหาร อปท.
  ข้อมูลพื้นฐานของ อปท.จ.สุพรรณบุรี
  รายงานสถิติการคลังของ อปท. จ.สุพรรณบุรี
  เว็บไซต์ของ อปท.จ.สุพรรณบุรี
  แผนอัตรากำลัง
  องค์การบริหารส่วนจังหวัด
  เทศบาล
  องค์การบริหารส่วนตำบล
  กฎกระทรวงและระเบียบ
  ประกาศหลักเกณฑ์ ก.จังหวัด
  พ.ร.บ./พ.ร.ก.
  คุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง
  โอนเงิน อปท.
  หนังสือราชการ
  แบบฟอร์มการขอกำหนดตำแหน่ง
  เอกสารประกอบการเสนอขอความเห็นชอบ
  ตัวอย่างเอกสารการคัดเลือกตำแหน่งบริหาร
  ตัวอย่างเอกสารต่างๆ
  ตัวอย่างคำสั่งและประกาศ อบต.
  อนุกรรมการถ่ายโอน
 
  
 
กรมสรรพากร
ธนาคารออมสิน
กรมบัญชีกลาง
ศาลปกครอง และสำนักงานศาลปกครอง
สำนักงบประมาณ
กระทรวงพาณิชย์
 
     คน  

     
 

ค้นหาตามช่วงวันที่ : -
คำค้นหา :

วันที่ หัวข้อ
16 ธ.ค. 2557 ที่ สพิ ๐๐๒๓.๕/ว๑๘๕๒ แจ้งเวียนหนังสือราชการ
16 ธ.ค. 2557 ที่ สพ ๐๐๒๓.๓/ว๑๘๔๓ แจ้งปประชาสัมพันธ์ข่าวทุนการศึกษาฯ
16 ธ.ค. 2557 ด่วนที่สุด ที่ สพ ๐๐๒๓.๕/ว๒๐๙๑๙ การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดฯ
16 ธ.ค. 2557 ด่วนที่สุด ที่ สพ ๐๐๒๓.๒/ว๒๐๘๒๖ สำรวจข้อมูลจำนวนผู้มีสิทธิได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
16 ธ.ค. 2557 ที่ สพ ๐๐๒๓.๕/ว๒๐๙๒๐ การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ส่วนราชการ
16 ธ.ค. 2557 ด่วนที่สุด ที่ สพ ๐๐๒๓.๓/ว๑๘๔๙ ให้ อปท.บันทึกและปรับปรุงข้อมูลระบบข้อมูลกลาง อปท. (INFO)
12 ธ.ค. 2557 ที่ สพ ๐๐๒๓.๕/ว๒๐๘๑๔ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามโครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเตรียมความพร้อมของท้องถิ่นเพื่อเข้าสู่ประชาคมฯ
11 ธ.ค. 2557 ด่วนที่สุด ที่ สพ ๐๐๒๓.๓/ว๒๐๗๕๒ การดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ฯ
11 ธ.ค. 2557 ที่ สพ ๐๐๒๓.๑/ว๑๘๒๔ การเลือกตั้งกรรมการดำเนินการแทนตำแหน่งที่ว่า เนื่องจากครบวาระ
11 ธ.ค. 2557 ที่ สพ ๐๐๒๓.๓/ว๑๘๐๒ โครงการคืนความสุขให้เด็กไทยฉลาดสมวัยด้วยไอโอดีน
11 ธ.ค. 2557 ที่ สพ ๐๐๒๓.๓/ว๑๘๐๑ โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนด้านการศึกษาของ อปท.ฯ
9 ธ.ค. 2557 ที่ สพ ๐๐๒๓.๑/ว๑๘๑๓ ขอส่งจอหมายข่าว @POST ฉบับที่ ๑๒ /๒๕๕๗ ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๕๗
9 ธ.ค. 2557 ที่ สพ ๐๐๒๓.๑/๒๐๕๔๖ การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๘
9 ธ.ค. 2557 ที่ สพ ๐๐๒๓.๓/ว๒๐๕๔๓ หารือแนวทางการปฏิบัติในการจ่ายเงินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยผู้สูงอายุของ อปท.
8 ธ.ค. 2557 ที่ สพ ๐๐๒๓.๕/ว๒๐๑๑ การโอนเงินภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
8 ธ.ค. 2557 ด่วนที่สุด ที่ สพ ๐๐๒๓.๕/๒๐๔๐๙ การโอนจัดสรรบงประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เงินอุดหนุนทั่วไป กำหนดวัตถุประสงค์ค่าจ้างชั่วคราวถ่ายโอนสถานีสูบ
8 ธ.ค. 2557 ด่วนที่สุด ที่ สพ ๐๐๒๓.๕/ว๒๐๔๐๘ การโอนจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์โครงการสนับสนุนฯ
4 ธ.ค. 2557 ด่วนที่สุด สพ ๐๐๒๓.๕/๒๐๔๐๗ การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ฯ
4 ธ.ค. 2557 ที่ สพ ๐๐๒๓.๒/๒๐๓๖๔ โครงการสัมมนามาตรฐานทั่วไปด้านการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
4 ธ.ค. 2557 ที่ สพ ๐๐๒๓.๓/ว๒๐๓๔๑ รายงานผลการดำเนินงานของฝ่ายความมั่นคง คณะรักษาความสงบแห่งชาติฯ
4 ธ.ค. 2557 ที่ สพ ๐๐๒๓.๓/ว๒๐๓๓๙ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3 ธ.ค. 2557 ที่ สพ ๐๐๒๓.๕/ว๒๐๒๓๘ ขอความอนุเคราะประกาศสอบราคาจ้าง
2 ธ.ค. 2557 ที่ สพ ๐๐๒๓.๔/ว๑๗๗๑ ส่งประกาศสำนักงาน ป.ป.ช.
2 ธ.ค. 2557 ที่ สพ ๐๐๒๓.ู/ว๒๐๑๕๑ ซักซ้อมแนวทางในการประนีประนอมยอมความต่อหน้าศาล กรณีเจ้าหน้าที่ของ อปท. กระทำละเมิดต่อบุคลภายนอก
2 ธ.ค. 2557 ที่ สพ ๐๐๒๓.๑/๒๐๐๓๗ การประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั่งที่ ๕/ ๒๕๕๗ ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๕๗
หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 [70] 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 >>

 
     
หน้าแรก | หนังสือราชการ | โอนเงิน อปท. | กระดานกระทู้ | ติดต่อ อปท.จ.สุพรรณบุรี | เว็บไซต์ของ อปท.จ.สุพรรณบุรี
การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดสำหรับ Internet Explorer 8  © Copyright 2011 by Dungbhumi Co.,Ltd.