ที่ สพ ๐๐๒๓.๒/๓๖๐ การกำหนดตำแหน่งและปรับปรุงเกี่ยวกับตำ... :: คลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียด   การประชุมหัวหน้ากลุ่มงาน/ท้องถิ่นอำเภอ ประจำเดือนกันยา... :: คลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียด
จาก web จากgoogle
 
  ประวัติความเป็นมา
  วิสัยทัศน์พันธกิจ
  อำนาจหน้าที่
  อำนาจหน้าที่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อำนาจหน้าที่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ
  โครงสร้างการบริหารงาน
  บุคลากร
  บุคลากรท้องถิ่นจังหวัด
  งานบริหารทั่วไป
  กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น
  กลุ่มงานส่งเสริม และพัฒนาท้องถิ่น
  กลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
  กลุ่มงานการเงิน บัญชีและการตรวจสอบ
  บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
  อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
  อำเภอบางปลาม้า
  อำเภอสองพี่น้อง
  อำเภอเดิมบางนางบวช
  อำเภออู่ทอง
  อำเภอด่านช้าง
  อำเภอศรีประจันต์
  อำเภอดอนเจดีย์
  อำเภอสามชุก
  อำเภอหนองหญ้าไซ
  ผู้บริหาร อปท.
  ข้อมูลพื้นฐานของ อปท.จ.สุพรรณบุรี
  รายงานสถิติการคลังของ อปท. จ.สุพรรณบุรี
  เว็บไซต์ของ อปท.จ.สุพรรณบุรี
  แผนอัตรากำลัง
  องค์การบริหารส่วนจังหวัด
  เทศบาล
  องค์การบริหารส่วนตำบล
  กฎกระทรวงและระเบียบ
  ประกาศหลักเกณฑ์ ก.จังหวัด
  พ.ร.บ./พ.ร.ก.
  คุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง
  โอนเงิน อปท.
  หนังสือราชการ
  แบบฟอร์มการขอกำหนดตำแหน่ง
  เอกสารประกอบการเสนอขอความเห็นชอบ
  ตัวอย่างเอกสารการคัดเลือกตำแหน่งบริหาร
  ตัวอย่างเอกสารต่างๆ
  ตัวอย่างคำสั่งและประกาศ อบต.
  อนุกรรมการถ่ายโอน
 
  
 
กรมสรรพากร
ธนาคารออมสิน
กรมบัญชีกลาง
ศาลปกครอง และสำนักงานศาลปกครอง
สำนักงบประมาณ
กระทรวงพาณิชย์
 
     คน  

     
 

ค้นหาตามช่วงวันที่ : -
คำค้นหา :

วันที่ หัวข้อ
15 พ.ค. 2556 ที่ สพ ๐๐๒๓.๓/ว ๖๒๑ เรื่อง แจ้งเวียนหนังสือราชการ
14 พ.ค. 2556 ที่ สพ ๐๐๒๓.๕/๖๑๙ เรื่อง แจ้งการโอนเงิน
14 พ.ค. 2556 ด่วนที่สุด ที่ สพ ๐๐๒๓.๓/ว ๘๑๘๗ เรื่อง ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บข้อมูลตามแบบสำรวจด้านการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน
14 พ.ค. 2556 ด่วนที่สุด ที่ สพ ๐๐๒๓.๓/ว ๘๑๐๖ เรื่อง อนุมัติให้ดำเนินโครงการ และจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ฯ
14 พ.ค. 2556 ที่ สพ ๐๐๒๓.๓/ว ๘๑๙๓ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมหลักสูตรการปฏิบัติการทางหลวงชนบท
14 พ.ค. 2556 ที่ สพ ๐๐๒๓.๓/ว ๘๑๙๑ เรื่อง คู่มือการจัดทำโครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดระบบจัดการมูลฝอย แบบครบวงจร สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
14 พ.ค. 2556 ที่ สพ ๐๐๒๓.๕/ว ๘๒๐๒ เรื่อง การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น ฯ
14 พ.ค. 2556 ที่ สพ ๐๐๒๓.๕/๘๒๒๐ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ให้พิจารณาปรับปรุงระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดหาผลประโยชน์ในทรัพย์สินของ อปท. พ.ศ.๒๕๔๓
10 พ.ค. 2556 ที่ สพ ๐๐๒๓.๕/ว ๖๑๒ เรื่อง แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนครุภัณฑ์การศึกษาสำหรับ ศพด (เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดตั้งโต๊ะ)ฯ
9 พ.ค. 2556 ที่ สพ ๐๐๒๓.๕/๗๓๓๒ เรื่อง การโอนเงินงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖
8 พ.ค. 2556 ที่ สพ ๐๐๒๓.๓/ว ๗๙๙๙ เรื่อง การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ งวดที่ ๒ (เมษายน - กันยายน)
3 พ.ค. 2556 ที่ สพ ๐๐๒๓.๒/ว ๕๙๒ เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์แผนการฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักภาพผู้ปฏิบัติงาน "ด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น"
3 พ.ค. 2556 ด่วนที่สุด ที่ สพ ๐๐๒๓.๓/ว ๗๗๗๙ เรื่อง การคัดเลือกครูดีเด่น ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปี 2556
3 พ.ค. 2556 ด่วนที่สุด ที่ สพ ๐๐๒๓.๒ / ว ๗๗๕๒ เรื่อง การคัดเลือกกรรมการผู้แทนเทศบาล ในคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสุพรรณบุรี (ก.ท.จ.)แทนตำแหน่งที่ว่าง
3 พ.ค. 2556 ด่วนที่สุด ที่ สพ ๐๐๒๓.๓/ว๗๗๕๔ เรื่อง การแอบอ้างเพื่อหลอกลวงเอาผลประโยชน์จากผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานในสังกัด อปท.หรือผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับ อปท.
3 พ.ค. 2556 ที่ สพ ๐๐๒๓.๓/ว ๗๗๕๖ เรื่อง การใช้งานเอกสารกำกับการขนส่งมูลฝอยติดเชื้อ
3 พ.ค. 2556 ที่ สพ ๐๐๒๓.๓/ว ๗๗๕๕ เรื่อง ขอความร่วมมือโครงการอาหารปลอดภัยปลอดโรคในโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
3 พ.ค. 2556 ที่ มท ๐๘๐๙.๖/ว๑๐๗๔ เรื่อง แจ้งการฝึกอบรมหลักสูตรคณะกรรมการสอบสวน ประจำปี ๒๕๕๖ (หลักสูตร ๗ วัน)
3 พ.ค. 2556 ที่ สพ ๐๐๒๓.๕/ว ๕๙๖ เรื่อง แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
1 พ.ค. 2556 ที่ สพ ๐๐๒๓.๓/๗๖๑๘ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติในการปรับเปลี่ยนเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖
30 เม.ย. 2556 ที่ สพ ๐๐๒๓.๕/ว ๕๗๒ เรื่อง ขอแจ้งการนำส่งเงินรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
30 เม.ย. 2556 ที่ สพ ๐๐๒๓.๒/๕๗๑ เรื่อง จัดทำแบบสรุปบัญชีเงินเดือนที่ปรับเพิ่มตามคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง สำหรับข้าราชการครูและพนักงานครู
30 เม.ย. 2556 ที่ สพ ๐๐๒๓.๕/ว ๕๗๐ เรื่อง แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนครุภัณฑ์การศึกษาสำหรับ ศพด.(เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดตั้งโต๊ะ) ฯ
30 เม.ย. 2556 ที่ สพ ๐๐๒๓.๕/ว ๕๖๙ เรื่อง แจ้งการโอนเงิน
30 เม.ย. 2556 ที่ สพ ๐๐๒๓ฬ๕/๕๖๗ เรื่อง แจ้งการโอนเงินโครงสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ งวดที่ ๒ (เดือนเมษายน-กันยายน ๒๕๕๖)
หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 [70] 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 >>

 
     
หน้าแรก | หนังสือราชการ | โอนเงิน อปท. | กระดานกระทู้ | ติดต่อ อปท.จ.สุพรรณบุรี | เว็บไซต์ของ อปท.จ.สุพรรณบุรี
การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดสำหรับ Internet Explorer 8  © Copyright 2011 by Dungbhumi Co.,Ltd.