ที่ สพ ๐๐๒๓.๒/๓๖๐ การกำหนดตำแหน่งและปรับปรุงเกี่ยวกับตำ... :: คลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียด   การประชุมหัวหน้ากลุ่มงาน/ท้องถิ่นอำเภอ ประจำเดือนกันยา... :: คลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียด
จาก web จากgoogle
 
  ประวัติความเป็นมา
  วิสัยทัศน์พันธกิจ
  อำนาจหน้าที่
  อำนาจหน้าที่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อำนาจหน้าที่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ
  โครงสร้างการบริหารงาน
  บุคลากร
  บุคลากรท้องถิ่นจังหวัด
  งานบริหารทั่วไป
  กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น
  กลุ่มงานส่งเสริม และพัฒนาท้องถิ่น
  กลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
  กลุ่มงานการเงิน บัญชีและการตรวจสอบ
  บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
  อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
  อำเภอบางปลาม้า
  อำเภอสองพี่น้อง
  อำเภอเดิมบางนางบวช
  อำเภออู่ทอง
  อำเภอด่านช้าง
  อำเภอศรีประจันต์
  อำเภอดอนเจดีย์
  อำเภอสามชุก
  อำเภอหนองหญ้าไซ
  ผู้บริหาร อปท.
  ข้อมูลพื้นฐานของ อปท.จ.สุพรรณบุรี
  รายงานสถิติการคลังของ อปท. จ.สุพรรณบุรี
  เว็บไซต์ของ อปท.จ.สุพรรณบุรี
  แผนอัตรากำลัง
  องค์การบริหารส่วนจังหวัด
  เทศบาล
  องค์การบริหารส่วนตำบล
  กฎกระทรวงและระเบียบ
  ประกาศหลักเกณฑ์ ก.จังหวัด
  พ.ร.บ./พ.ร.ก.
  คุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง
  โอนเงิน อปท.
  หนังสือราชการ
  แบบฟอร์มการขอกำหนดตำแหน่ง
  เอกสารประกอบการเสนอขอความเห็นชอบ
  ตัวอย่างเอกสารการคัดเลือกตำแหน่งบริหาร
  ตัวอย่างเอกสารต่างๆ
  ตัวอย่างคำสั่งและประกาศ อบต.
  อนุกรรมการถ่ายโอน
 
  
 
กรมสรรพากร
ธนาคารออมสิน
กรมบัญชีกลาง
ศาลปกครอง และสำนักงานศาลปกครอง
สำนักงบประมาณ
กระทรวงพาณิชย์
 
     คน  

     
 

ค้นหาตามช่วงวันที่ : -
คำค้นหา :

วันที่ หัวข้อ
12 ก.ค. 2556 ที่ สพ ๐๐๒๓.๑/ว ๑๒๐๘๑ เรื่อง ทุนรัฐบาลอินเดีย หลักสูตร Good Governance and Management of Rural Development Programme
11 ก.ค. 2556 ที่ สพ ๐๐๒๓.๕/๙๕๖เรื่อง แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
11 ก.ค. 2556 ที่ สพ ๐๐๒๓.๓/๑๒๑๑๔ เรื่อง โครงการเฝ้าระวังไข้หวัดนกเชิงรุกแบบบูรณาการของประเทศไทย ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖
11 ก.ค. 2556 ที่ สพ ๐๐๒๓.๓/ว ๙๕๕ เรื่อง แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.ของ อปท. จัดทำบัญชีถือจ่ายเงินเดือนครูผู้ดูแลเด็กฯ
11 ก.ค. 2556 ที่ สพ ๐๐๒๓.๓/ว ๑๒๑๓๗ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพ และอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ ๖ พ.ศ.๒๕๕๖
11 ก.ค. 2556 ที่ สพ ๐๐๒๓.๕/ว ๑๒๑๑๖ เรื่อง การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ทุนการศึกษาสำหรับผู้ดูแลเด็กฯ
9 ก.ค. 2556 ที่ สพ ๐๐๒๓.๕/๙๔๖ เรื่อง แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
9 ก.ค. 2556 ที่ สพ ๐๐๒๓.๕/ว ๑๑๙๙๓ เรื่อง การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น ฯ.
9 ก.ค. 2556 ที่ สพ ๐๐๒๓.๕/ว ๙๔๑ เรื่อง แจ้งเวียนหนังสือราชการ
9 ก.ค. 2556 ที่ สพ ๐๐๒๓.๕/๙๔๕ เรื่อง แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
9 ก.ค. 2556 ที่ สพ ๐๐๒๓.๕/๙๓๗ เรื่อง แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
8 ก.ค. 2556 ที่ สพ ๐๐๒๓.๓/๑๑๘๘๐ เรื่อง ขอความร่วมมือดำเนินโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน รุ่นที่ ๔ รอบที่ ๒
8 ก.ค. 2556 ที่ สพ ๐๐๒๓.๓/ว ๑๑๘๗๙ เรื่อง ขอความร่วมมือหน่วยงานดำเนินการจามกระบวนงาน OSCC ศูนย์ช่วยเหลือสังคม และขอให้ตอบแบบสำรวจข้อมูลผู้ใช้ (Front Line ๑) ฯ
8 ก.ค. 2556 ที่ สพ ๐๐๒๓.๒/ว ๑๑๘๗๒ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ รายการเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาฯ
8 ก.ค. 2556 ที่ สพ ๐๐๒๓.๒/ว ๑๑๘๗๑ เรื่อง การออกหนังสืออนุญาตให้ชาวต่างประเทศประกอบวิชาชีพครูโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
5 ก.ค. 2556 ที่ สพ ๐๐๒๓.๓/ว ๙๓๕ เรื่อง ส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิด้านอาชีพของคนพิการ
5 ก.ค. 2556 ที่ สพ ๐๐๒๓.๒/ว ๙๓๖ เรื่อง การแก้ไขปรับปรุงวันที่มีผลบังคับใช้ ประกาศ ก.อ.บ.ต. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบคัดเลือกสำหรับข้าราชการและพนักงาน ฯ
5 ก.ค. 2556 ที่ สพ ๐๐๒๓.๑/ว ๑๑๗๒๔ เรื่อง ทุนรัฐบาลไทย หลักสูตร Utilizing indigenous Food Resources for Food Security
4 ก.ค. 2556 ที่ สพ ๐๐๒๓.๕/ว ๙๓๓ เรื่อง แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
4 ก.ค. 2556 ที่ สพ ๐๐๒๓.๕/ว ๙๓๒ เรื่อง แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
4 ก.ค. 2556 ที่ สพ ๐๐๒๓.๕/ว ๙๓๑ เรื่อง แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
4 ก.ค. 2556 ที่ สพ ๐๐๒๓.๕/๙๓๐ เรื่องแจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำรับสนับสนุนครุภัณฑ์การศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดตั้งโต๊ะ)
4 ก.ค. 2556 ที่ สพ ๐๐๒๓.๓/๑๑๖๘๕ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์คำแนะนำกรมอนามัยด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมสำหรับการป้องกันและควบคุมโรค
4 ก.ค. 2556 ที่ สพ ๐๐๒๓.๒/ว ๙๒๘ เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์แผนการฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักนภาพผู้ปฏิบัติการ "ด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น"
4 ก.ค. 2556 ที่ สพ ๐๐๒๓.๕/ว ๑๑๖๓๙ เรื่อง การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒งวดที่ ๖ฯ
หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 [70] 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 >>

 
     
หน้าแรก | หนังสือราชการ | โอนเงิน อปท. | กระดานกระทู้ | ติดต่อ อปท.จ.สุพรรณบุรี | เว็บไซต์ของ อปท.จ.สุพรรณบุรี
การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดสำหรับ Internet Explorer 8  © Copyright 2011 by Dungbhumi Co.,Ltd.