แจ้งรหัสผู้ใช้งาน(UsernameและPassword)สำหรับการใช้งานระ... :: คลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียด  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชา... :: คลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียด
จาก web จากgoogle
 
  ประวัติความเป็นมา
  วิสัยทัศน์พันธกิจ
  อำนาจหน้าที่
  อำนาจหน้าที่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อำนาจหน้าที่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ
  โครงสร้างการบริหารงาน
  บุคลากร
  บุคลากรท้องถิ่นจังหวัด
  งานบริหารทั่วไป
  กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น
  กลุ่มงานส่งเสริม และพัฒนาท้องถิ่น
  กลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
  กลุ่มงานการเงิน บัญชีและการตรวจสอบ
  บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
  อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
  อำเภอบางปลาม้า
  อำเภอสองพี่น้อง
  อำเภอเดิมบางนางบวช
  อำเภออู่ทอง
  อำเภอด่านช้าง
  อำเภอศรีประจันต์
  อำเภอดอนเจดีย์
  อำเภอสามชุก
  อำเภอหนองหญ้าไซ
  ผู้บริหาร อปท.
  ข้อมูลพื้นฐานของ อปท.จ.สุพรรณบุรี
  รายงานสถิติการคลังของ อปท. จ.สุพรรณบุรี
  เว็บไซต์ของ อปท.จ.สุพรรณบุรี
  แผนอัตรากำลัง
  องค์การบริหารส่วนจังหวัด
  เทศบาล
  องค์การบริหารส่วนตำบล
  กฎกระทรวงและระเบียบ
  ประกาศหลักเกณฑ์ ก.จังหวัด
  พ.ร.บ./พ.ร.ก.
  คุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง
  โอนเงิน อปท.
  หนังสือราชการ
  แบบฟอร์มการขอกำหนดตำแหน่ง
  เอกสารประกอบการเสนอขอความเห็นชอบ
  ตัวอย่างเอกสารการคัดเลือกตำแหน่งบริหาร
  ตัวอย่างเอกสารต่างๆ
  ตัวอย่างคำสั่งและประกาศ อบต.
  อนุกรรมการถ่ายโอน
 
  
 
กรมสรรพากร
ธนาคารออมสิน
กรมบัญชีกลาง
ศาลปกครอง และสำนักงานศาลปกครอง
สำนักงบประมาณ
กระทรวงพาณิชย์
 
     คน  

     
 

ค้นหาตามช่วงวันที่ : -
คำค้นหา :

วันที่ หัวข้อ
2 ต.ค. 2557 ที่ สพ ๐๐๒๓.๓/ว๑๕๘๒๗ หารือแนวทางการอุดหนุนเงินโครงการแข่งขันกีฬาเยวชนภาค ๕ ครั้งที่ ๓๑ หริภุญไชยเกมส์
2 ต.ค. 2557 ที่ สพ ๐๐๒๓.๓/ว๑๕๘๓๖ ขอความร่วมมือแจ้งให้หน่วยงาน-สมาชิกในสังกัเสนอชื่อบุคคลผู้มีผลงานดีเด่นเพื่อรับรางวัล๑๐๐ ปี ชาตกาล หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บ
2 ต.ค. 2557 ด่วนที่สุด ทีี่ สพ ๐๐๒๓.๓/ว๑๕๘๒๔ การจัดทำตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ รายได้ของ อปท.ในส่วนที่เก็บเอง
1 ต.ค. 2557 ด่วนที่สุด ที่ สพ ๐๐๒๓.๒/ว๑๕๘๑๗ แนวทางเบิกจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปี
1 ต.ค. 2557 ที่ สพ ๐๐๒๓.๑/ว๑๓๗๐การประชุมหัวหน้ากลุ่มงาน/หัวหน้างาน และท้องถิ่นอำเภอ
1 ต.ค. 2557 ด่วนที่สุด ที่ สพ ๐๐๒๓.๔/ว๑๕๘๑๖ มาตรการในการรักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยว
1 ต.ค. 2557 ที่ สพ ๐๐๒๓.๕/ว๑๓๗๒ การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ให้กับ อปท.
1 ต.ค. 2557 ที่ สพ ๐๐๒๓.๕/ว๑๓๗๑ การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ให้กับ อปท.
30 ก.ย. 2557 ที่ สพ ๐๐๒๓.๕/ว๑๓๕๔ แจ้งการโอนเงินอุดหนุเฉพาะกิจสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
26 ก.ย. 2557 ที่ สพ ๐๐๒๓.๓/ว๑๕๕๑๗ การบูรณาการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน (กรณีถนนชำรุดเสียหายในหมู่บ้าน/ชุมชน)
26 ก.ย. 2557 ที่ สพ ๐๐๒๓.๓/ว๑๕๔๙๑ ภารกิจงานตรวจป้องกันโรคสัตว์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
26 ก.ย. 2557 ที่ สพ ๐๐๒๓.๕/ว๑๓๓๙ แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ รายการเงินเดือน/เงินเพิ่มค่าครองชีพครู
26 ก.ย. 2557 ที่ สพ ๐๐๒๓.๕/๑๓๓๙ แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ รายการเงินเดือน/เงินเพิ่มค่าครองชีพครู
26 ก.ย. 2557 ที่ สพ ๐๐๒๓.๕/ว๑๓๓๘ แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
26 ก.ย. 2557 ทีี่ สพ ๐๐๒๓.๕/๑๓๔๐ การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเงินอุดหนุนสำหรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
25 ก.ย. 2557 ที่ สพ ๐๐๒๓.๕/ว๑๓๒๗ แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
24 ก.ย. 2557 สพ ๐๐๒๓.๓/ว ๙๘ จัดทำคำของบประมาณเพื่อดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญยาเสพติด
24 ก.ย. 2557 สพ ๐๐๒๓.๓/ว๑๕๓๗๖ การปรับปรุงสถานะข้อมูลผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการฯ
24 ก.ย. 2557 ที่ สพ ๐๐๒๓.๕/ว๑๓๒๐ ขอแจ้งการนำส่งเงินรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ทุกอำเภอ)
24 ก.ย. 2557 ที่ สพ ๐๐๒๓.๕/ว๑๓๑๙ ขอแจ้งการนำรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ทม.สพ.,ทม.สองพี่น้อง)
24 ก.ย. 2557 ที่ สพ ๐๐๒๓.๓/ว ๑๕๓๐๘ การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ฯ
24 ก.ย. 2557 ที่ สพ ๐๐๒๓.๓/ว ๑๓๒๑ การใช้งานระบบบันทึกข้อมูลการส่งซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) แบบออนไลน์
23 ก.ย. 2557 ที่ สพ ๐๐๒๓.๕/ว๑๓๑๗ แจ้งการโอนเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
23 ก.ย. 2557 ที สพ ๐๐๒๓.๕/๑๓๑๖ แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ (ท้องถิ่น อ. บางปล้าม้า)
23 ก.ย. 2557 ที่ สพ ๐๐๒๓.๕/๑๓๑๕ แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับส่งเสริมศัยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น( ท้องถิ่นอ.สองพี่น้อง)
หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 [70] 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 >>

 
     
หน้าแรก | หนังสือราชการ | โอนเงิน อปท. | กระดานกระทู้ | ติดต่อ อปท.จ.สุพรรณบุรี | เว็บไซต์ของ อปท.จ.สุพรรณบุรี
การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดสำหรับ Internet Explorer 8  © Copyright 2011 by Dungbhumi Co.,Ltd.