ที่ สพ ๐๐๒๓.๒/๓๖๐ การกำหนดตำแหน่งและปรับปรุงเกี่ยวกับตำ... :: คลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียด   การประชุมหัวหน้ากลุ่มงาน/ท้องถิ่นอำเภอ ประจำเดือนกันยา... :: คลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียด
จาก web จากgoogle
 
  ประวัติความเป็นมา
  วิสัยทัศน์พันธกิจ
  อำนาจหน้าที่
  อำนาจหน้าที่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อำนาจหน้าที่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ
  โครงสร้างการบริหารงาน
  บุคลากร
  บุคลากรท้องถิ่นจังหวัด
  งานบริหารทั่วไป
  กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น
  กลุ่มงานส่งเสริม และพัฒนาท้องถิ่น
  กลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
  กลุ่มงานการเงิน บัญชีและการตรวจสอบ
  บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
  อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
  อำเภอบางปลาม้า
  อำเภอสองพี่น้อง
  อำเภอเดิมบางนางบวช
  อำเภออู่ทอง
  อำเภอด่านช้าง
  อำเภอศรีประจันต์
  อำเภอดอนเจดีย์
  อำเภอสามชุก
  อำเภอหนองหญ้าไซ
  ผู้บริหาร อปท.
  ข้อมูลพื้นฐานของ อปท.จ.สุพรรณบุรี
  รายงานสถิติการคลังของ อปท. จ.สุพรรณบุรี
  เว็บไซต์ของ อปท.จ.สุพรรณบุรี
  แผนอัตรากำลัง
  องค์การบริหารส่วนจังหวัด
  เทศบาล
  องค์การบริหารส่วนตำบล
  กฎกระทรวงและระเบียบ
  ประกาศหลักเกณฑ์ ก.จังหวัด
  พ.ร.บ./พ.ร.ก.
  คุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง
  โอนเงิน อปท.
  หนังสือราชการ
  แบบฟอร์มการขอกำหนดตำแหน่ง
  เอกสารประกอบการเสนอขอความเห็นชอบ
  ตัวอย่างเอกสารการคัดเลือกตำแหน่งบริหาร
  ตัวอย่างเอกสารต่างๆ
  ตัวอย่างคำสั่งและประกาศ อบต.
  อนุกรรมการถ่ายโอน
 
  
 
กรมสรรพากร
ธนาคารออมสิน
กรมบัญชีกลาง
ศาลปกครอง และสำนักงานศาลปกครอง
สำนักงบประมาณ
กระทรวงพาณิชย์
 
     คน  

     
 

ค้นหาตามช่วงวันที่ : -
คำค้นหา :

วันที่ หัวข้อ
15 ก.พ. 2556 ด่วนที่สุด ที่ สพ ๐๐๒๓.๓/ว ๒๘๓๙ เรื่อง แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพฯ
15 ก.พ. 2556 ที่ สพ ๐๐๒๓.๓/ว ๒๘๙๔ เรื่องขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการความร่วมมือกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
15 ก.พ. 2556 ที่ สพ ๐๐๒๓.๒/ว๒๒๐ เรื่องการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี ๒๕๕๕
14 ก.พ. 2556 ที่ สพ ๐๐๒๓.๑/๒๘๙๑ เรื่อง การฝึกอบรมหลักสูตรเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานท้องถิ่นอำเภอ
14 ก.พ. 2556 ที่ สพ ๐๐๒๓.๑/ว ๒๘๑๕ เรื่อง ทุนรัฐบาลไทย หลักสูตร Sustainable Agriculture and Food Security
14 ก.พ. 2556 ที่ สพ ๐๐๒๓.๑/ว ๒๐๓ เรื่อง แจ้งผลการประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖
14 ก.พ. 2556 ที่ สพ ๐๐๒๓.๑/ว ๒๐๒ เรื่อง การประชาสัมพันธ์โครงการสวัสดิการการจัดหาเครื่องวิทยุคมนาคม ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ
14 ก.พ. 2556 ที่ สพ ๐๐๒๓.๓/ว ๒๘๒๕ เรื่อง การจัดกิจกรรมค่ายพัฒนาเด็กและเยาวชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๕๖
14 ก.พ. 2556 ที่ สพ ๐๐๒๓.๕/ว ๒๘๒๔ เรื่อง การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.พ.ศ.๒๕๔๒ งวดที่ ๑๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕
14 ก.พ. 2556 ที่ สพ ๐๐๒๓.๓/ว ๒๘๒๒ เรื่อง กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานฯ
14 ก.พ. 2556 ที่ สพ ๐๐๒๓.๓/๒๐๘ เรื่อง แจ้งปฏิทินดำเนินการยกย่องเชิดชูเกียรติประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
14 ก.พ. 2556 ที่ สพ ๐๐๒๓.๓/ว ๒๐๔ เรื่องแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ลงในระบบ (e - plan)
13 ก.พ. 2556 ด่วนที่สุด ที่ สพ ๐๐๒๓.๓/ว ๒๗๒๕ เรื่อง โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
13 ก.พ. 2556 ที่ สพ ๐๐๒๓.๓/ว ๐๑๙๖ เรื่อง แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษา (เงินตกเบิก เงินเดือน เงินวิทยฐานะ เงินประจำตำแหน่งฯ)
12 ก.พ. 2556 ที่ สพ ๐๐๒๓.๓/๑๙๗ เรื่องแจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
12 ก.พ. 2556 ที่ สพ ๐๐๒๓.๕/๑๙๕ เรื่อง แจ้งการโอนเงิน
12 ก.พ. 2556 ที่ สพ ๐๐๒๓.๕/๑๙๓ เรื่อง แจ้งการโอนเงิน
12 ก.พ. 2556 ด่วนที่สุด ที่ สพ ๐๐๒๓.๓/ว๑๙๒ เรื่อง โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวันฯ
12 ก.พ. 2556 ด่วนที่สุด ที่ สพ ๐๐๒๓.๓/ว ๒๖๒๔ เรื่อง โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านการจัดสวัสดิการสังคมแก่บุคลากร อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖
12 ก.พ. 2556 ด่วนที่สุด ที่ สพ ๐๐๒๓.๓/ว ๒๖๒๓ เรื่อง โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านการจัดสวัสดิการสังคมแก่บุคลากร อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖
12 ก.พ. 2556 ที่ สพ ๐๐๒๓.๓/ว ๒๖๒๐ เรื่อง การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ (เพิ่มเติม)
12 ก.พ. 2556 ด่วนที่สุด ที่ สพ ๐๐๒๓.๓/ว ๒๖๑๗ เรื่อง นโยบายเน้นหนักของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี ๒๕๕๖
12 ก.พ. 2556 ด่วนที่สุด ที่ สพ ๐๐๒๓.๓/ว ๒๖๑๖ เรื่อง เปลี่ยนแปลงกำหนดการจัดงานมหกรรม "ท้องถิ่นไทยสร้างวิถี คืนคนดีสู่สังคม"
12 ก.พ. 2556 ที่ สพ ๐๐๒๓.๒/๒๖๑๒ เรื่อง การสำรวจข้อมูลสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าที่จะปรับปรุงซ่อมแซม และการก่อสร้างหรือขยายคลองส่งน้ำขนาดเล็กหรือท่อส่งน้ำเข้าสู่ไร่นาฯ
11 ก.พ. 2556 ด่วนที่สุด ที่ สพ ๐๐๒๓.๓/ว ๒๕๔๙ เรื่อง รายงานข้อมูลผู้เข้าร่วมงานมหกรรม "ท้องถิ่นไทยสร้างวิถี คืนคนดีสู่สังคม"
หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 [70] 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 >>

 
     
หน้าแรก | หนังสือราชการ | โอนเงิน อปท. | กระดานกระทู้ | ติดต่อ อปท.จ.สุพรรณบุรี | เว็บไซต์ของ อปท.จ.สุพรรณบุรี
การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดสำหรับ Internet Explorer 8  © Copyright 2011 by Dungbhumi Co.,Ltd.