ที่ สพ ๐๐๒๓.๒/๓๖๐ การกำหนดตำแหน่งและปรับปรุงเกี่ยวกับตำ... :: คลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียด   การประชุมหัวหน้ากลุ่มงาน/ท้องถิ่นอำเภอ ประจำเดือนกันยา... :: คลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียด
จาก web จากgoogle
 
  ประวัติความเป็นมา
  วิสัยทัศน์พันธกิจ
  อำนาจหน้าที่
  อำนาจหน้าที่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อำนาจหน้าที่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ
  โครงสร้างการบริหารงาน
  บุคลากร
  บุคลากรท้องถิ่นจังหวัด
  งานบริหารทั่วไป
  กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น
  กลุ่มงานส่งเสริม และพัฒนาท้องถิ่น
  กลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
  กลุ่มงานการเงิน บัญชีและการตรวจสอบ
  บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
  อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
  อำเภอบางปลาม้า
  อำเภอสองพี่น้อง
  อำเภอเดิมบางนางบวช
  อำเภออู่ทอง
  อำเภอด่านช้าง
  อำเภอศรีประจันต์
  อำเภอดอนเจดีย์
  อำเภอสามชุก
  อำเภอหนองหญ้าไซ
  ผู้บริหาร อปท.
  ข้อมูลพื้นฐานของ อปท.จ.สุพรรณบุรี
  รายงานสถิติการคลังของ อปท. จ.สุพรรณบุรี
  เว็บไซต์ของ อปท.จ.สุพรรณบุรี
  แผนอัตรากำลัง
  องค์การบริหารส่วนจังหวัด
  เทศบาล
  องค์การบริหารส่วนตำบล
  กฎกระทรวงและระเบียบ
  ประกาศหลักเกณฑ์ ก.จังหวัด
  พ.ร.บ./พ.ร.ก.
  คุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง
  โอนเงิน อปท.
  หนังสือราชการ
  แบบฟอร์มการขอกำหนดตำแหน่ง
  เอกสารประกอบการเสนอขอความเห็นชอบ
  ตัวอย่างเอกสารการคัดเลือกตำแหน่งบริหาร
  ตัวอย่างเอกสารต่างๆ
  ตัวอย่างคำสั่งและประกาศ อบต.
  อนุกรรมการถ่ายโอน
 
  
 
กรมสรรพากร
ธนาคารออมสิน
กรมบัญชีกลาง
ศาลปกครอง และสำนักงานศาลปกครอง
สำนักงบประมาณ
กระทรวงพาณิชย์
 
     คน  

     
 

ค้นหาตามช่วงวันที่ : -
คำค้นหา :

วันที่ หัวข้อ
7 ก.พ. 2556 ที่ สพ ๐๐๒๓.๑/๒๒๒๓ เรื่อง การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขต ๔
7 ก.พ. 2556 ที่ สพ ๐๐๒๓.๕/๑๖๙ เรื่อง แจ้งการโอนเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจ งวดที่ ๑ ปีงบประมาณ ฑ.ศ.๒๕๕๖
6 ก.พ. 2556 ที่ สพ ๐๐๒๓.๑/๑๖๘ เรื่อง การฝึกอบรมหลักสูตรเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานท้องถิ่นอำเภอ
6 ก.พ. 2556 ที่ สพ ๐๐๒๓.๑/ว ๑๖๗ เรื่อง ขอความร่วมมือหน่วยงานในสังกัด อปท. ยื่นแบบแสดงรายการ (ภ.ง.ด.๑,ภ.ง.ด.๕๓) ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
6 ก.พ. 2556 ที่ สพ ๐๐๒๓.๒/ว ๒๓๔๐ เรื่อง หารือการจ่ายค่าตอบแทนของสมาชิกสภาเทศบาล
6 ก.พ. 2556 ที่ สพ ๐๐๒๓.๒/ว ๒๓๓๘ เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายกาคัดเลือกพนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๕
6 ก.พ. 2556 ที่ สพ ๐๐๒๓.๑/ว ๒๒๖๐ เรื่อง โครงการอบรมสัมมนาผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมธรรมาภิบาลและเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดีฯ
6 ก.พ. 2556 ที่ สพ ๐๐๒๓.๑/ว ๒๒๕๙ เรื่อง มาตรการลดใช้พลังงานภาครัฐ
6 ก.พ. 2556 ที่ สพ ๐๐๒๓.๓/ว ๒๒๖๓ เรื่อง การสนับสนุนการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจระบบรับรองมาตรฐานแผนชุมชนแก่บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
6 ก.พ. 2556 ที่ สพ ๐๐๒๓.๕/ว ๒๐๒๖ เรื่อง ขอหารือกรณีการต่ออายุสัญญาเช่าโรงแรม บีพี สมิหลาบีช แอนด์รีสอร์ท
6 ก.พ. 2556 ด่วนที่สุด ที่ สพ ๐๐๒๓.๓/ว ๒๒๔๗ เรื่อง ขอเรียนเชิญร่วมมหกรรม "ท้องถิ่นไทยสร้างวิถี คืนคนดีสู่สังคม"
5 ก.พ. 2556 ด่วนที่สุด ที่ สพ ๐๐๒๓.๒/ว ๒๒๐๘ เรื่อง การประชาสัมพันธ์และชี้แจงปัญหาการชะลอการจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕
5 ก.พ. 2556 ด่วนที่สุด ที่ สพ ๐๐๒๓.๓/ว ๒๒๐๐ เรื่อง การเตรียมความพร้อมการให้บริการการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อรองรับประเทศไทยเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
5 ก.พ. 2556 ด่วนที่สุด ที่ สพ ๐๐๒๓.๕/ว๒๑๙๙ เรื่อง การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.จัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นฯ
5 ก.พ. 2556 ที่ สพ ๐๐๒๓.๓/ว ๒๑๙๗ เรื่อง ประกาศผลการสอบแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ระดับประเทศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕
4 ก.พ. 2556 ที่ สพ ๐๐๒๓.๕/๑๔๑ เรื่อง แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
4 ก.พ. 2556 ที่ สพ ๐๐๒๓.๑/๑๓๖ เรื่องการประชุมหารือข้อราชการ
4 ก.พ. 2556 ที่ สพ ๐๐๒๓.๕/ว๑๓๕ เรื่องแจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาฯ
4 ก.พ. 2556 ที่ สพ ๐๐๒๓.๕/ว๑๓๔ เรื่องแจ้งการโอนเงิน
1 ก.พ. 2556 ที่ สพ ๐๐๒๓.๓/ว ๒๐๓๒ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์แจ้งให้จังหวัดและ อปท.ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง "ร่วมคิด ร่วมปฏิรูป อปท."
1 ก.พ. 2556 ด่วที่สุด ที่ สพ ๐๐๒๓.๓/ว ๑๘๓๗ เรื่องแนวทางการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการของ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗
1 ก.พ. 2556 ที่ สพ ๐๐๒๓.๕/๑๒๘ เรื่อง แจ้งการโอนเงิน
1 ก.พ. 2556 ที่ สพ ๐๐๒๓.๕/๑๒๗ เรื่องแจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
1 ก.พ. 2556 ที่ สพ ๐๐๒๓.๑/๑๘๘๕ เรื่อง ข้อสั่งการของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย(ดร.ประชา ประสพดี)
1 ก.พ. 2556 ที่ สพ ๐๐๒๓.๔/ว ๑๒๖ เรื่อง การฝึกอบรมหลักสูตรเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนวินัย พ.ศ.๒๕๕๖
หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 [70] 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 >>

 
     
หน้าแรก | หนังสือราชการ | โอนเงิน อปท. | กระดานกระทู้ | ติดต่อ อปท.จ.สุพรรณบุรี | เว็บไซต์ของ อปท.จ.สุพรรณบุรี
การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดสำหรับ Internet Explorer 8  © Copyright 2011 by Dungbhumi Co.,Ltd.