ที่ สพ ๐๐๒๓.๒/๓๖๐ การกำหนดตำแหน่งและปรับปรุงเกี่ยวกับตำ... :: คลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียด   การประชุมหัวหน้ากลุ่มงาน/ท้องถิ่นอำเภอ ประจำเดือนกันยา... :: คลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียด
จาก web จากgoogle
 
  ประวัติความเป็นมา
  วิสัยทัศน์พันธกิจ
  อำนาจหน้าที่
  อำนาจหน้าที่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อำนาจหน้าที่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ
  โครงสร้างการบริหารงาน
  บุคลากร
  บุคลากรท้องถิ่นจังหวัด
  งานบริหารทั่วไป
  กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น
  กลุ่มงานส่งเสริม และพัฒนาท้องถิ่น
  กลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
  กลุ่มงานการเงิน บัญชีและการตรวจสอบ
  บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
  อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
  อำเภอบางปลาม้า
  อำเภอสองพี่น้อง
  อำเภอเดิมบางนางบวช
  อำเภออู่ทอง
  อำเภอด่านช้าง
  อำเภอศรีประจันต์
  อำเภอดอนเจดีย์
  อำเภอสามชุก
  อำเภอหนองหญ้าไซ
  ผู้บริหาร อปท.
  ข้อมูลพื้นฐานของ อปท.จ.สุพรรณบุรี
  รายงานสถิติการคลังของ อปท. จ.สุพรรณบุรี
  เว็บไซต์ของ อปท.จ.สุพรรณบุรี
  แผนอัตรากำลัง
  องค์การบริหารส่วนจังหวัด
  เทศบาล
  องค์การบริหารส่วนตำบล
  กฎกระทรวงและระเบียบ
  ประกาศหลักเกณฑ์ ก.จังหวัด
  พ.ร.บ./พ.ร.ก.
  คุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง
  โอนเงิน อปท.
  หนังสือราชการ
  แบบฟอร์มการขอกำหนดตำแหน่ง
  เอกสารประกอบการเสนอขอความเห็นชอบ
  ตัวอย่างเอกสารการคัดเลือกตำแหน่งบริหาร
  ตัวอย่างเอกสารต่างๆ
  ตัวอย่างคำสั่งและประกาศ อบต.
  อนุกรรมการถ่ายโอน
 
  
 
กรมสรรพากร
ธนาคารออมสิน
กรมบัญชีกลาง
ศาลปกครอง และสำนักงานศาลปกครอง
สำนักงบประมาณ
กระทรวงพาณิชย์
 
     คน  

     
 

ค้นหาตามช่วงวันที่ : -
คำค้นหา :

วันที่ หัวข้อ
12 มิ.ย. 2556 ที่ สพ ๐๐๒๓.๕/ว ๗๙๒ เรื่อง แจ้งเวียนหนังสือราชการ
12 มิ.ย. 2556 ที่ สพ ๐๐๒๓.๕/ว ๗๙๐ เรื่อง ขอแจ้งการนำส่งเงินรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
12 มิ.ย. 2556 ที่ สพ ๐๐๒๓.๓/ว ๗๘๙ เรื่อง แจ้งมติ ก.ท. ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๖ อนุโลมใช้กฎ ก.ค.ศ.
12 มิ.ย. 2556 ที่ สพ ๐๐๒๓.๓/ว ๗๘๘ เรื่อง กระทรวงศึกษาธิการได้จัดตั้งกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
12 มิ.ย. 2556 ที่ สพ ๐๐๒๓๓/ว ๑๐๒๘๘ เรื่อง ขอให้กำชับผู้บริหารโรงเรียนและครูให้เข้มงวดเรื่องการดูแลรักษาความปลอดภัยของเด็กนักเรียน
12 มิ.ย. 2556 ที่ สพ ๐๐๒๓.๓/ว ๑๐๒๙๑ เรื่อง การสนับสนุนการดำเนินงานชมรมผู้ประกอบการค้าอาหาร
12 มิ.ย. 2556 ที่ สพ ๐๐๒๓.๓/ว๑๐๒๙๔ เรื่อง การจัดทำบัญชีถือจ่ายเงินเดือนครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนทองถิ่นประจำปี ๒๕๕๖
12 มิ.ย. 2556 ที่ สพ ๐๐๒๓.๓/ว ๑๐๒๙๕ เรื่อง การเร่งรัดการดำเนินงานโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖
12 มิ.ย. 2556 ที่ สพ ๐๐๒๓.๓/ว ๑๐๒๙๒ เรื่อง โครงการวางแผนครอบครัวสุนัขแมว เพื่อแก้ไขปัญหาสุนัขและแมวจรจัดอย่างยั่งยืน
11 มิ.ย. 2556 สพ ๐๐๒๓๓/ว ๑๐๒๗๘ เรื่อง เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินประจำปีงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ฯ
11 มิ.ย. 2556 ด่วนที่สุด สพ ๐๐๒๓.๓/ว ๑๐๒๗๔ เรื่อง สำรวจข้อมูลเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลขององค์กรปกครองท้องถิ่น
11 มิ.ย. 2556 ด่วนที่สุด สพ ๐๐๒๓.๓/ว ๑๐๒๗๕ เรื่อง สำรวจและรวบรวมข้อมูลค่าใช้จ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอื่น และเงินค่าจ้างพนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้าง
11 มิ.ย. 2556 ที่ สพ ๐๐๒๓.๓/ว ๗๘๖ เรื่อง กระทรวงศึกษาธิการประเทศญี่ปุ่น (Monbukagakusho:MEXT) ได้เสนอให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนไทย เพื่อศึกษาต่อ ณ ประเทศญี่ปุ่นฯ
11 มิ.ย. 2556 ที่ สพ ๐๐๒๓.๓/ว ๗๘๕ เรื่อง การประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE
10 มิ.ย. 2556 ที่ สพ ๐๐๒๓.๕/ว๗๗๘ เรื่อง แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
10 มิ.ย. 2556 ที่ สพ ๐๐๒๓.๓/ว ๑๐๐๕๓ เรื่อง การสนับสนุนมาตราการจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกให้คนพิการและทุกคนในสังคมเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้
10 มิ.ย. 2556 ที่ สพ ๐๐๒๓.๑/๑๐๐๔๙ เรื่อง โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพท้องถิ่นอำเภอในฐานะผู้ช่วยเหลือนายอำเภอในการกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๖
7 มิ.ย. 2556 ที่ สพ ๐๐๒๓๓/ว๙๒๓๔ เรื่อง ขอส่งคำสั่งศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ
7 มิ.ย. 2556 ที่ สพ ๐๐๒๓.๑/ว ๙๑๓๔ เรื่อง โครงการสร้างเยาวชนการพัฒนา (อาสาสมัครอเมริกัน)
7 มิ.ย. 2556 ที่ สพ๐๐๒๓.๓/๙๙๓๔ เรื่อง การบันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ระบบ ccis) ประจำปี ๒๕๕๖
7 มิ.ย. 2556 ที่ สพ๐๐๒๓.๓/ว๙๙๓๒ เรื่อง การใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้า (Thai Rabies Net)
7 มิ.ย. 2556 ที่ สพ๐๐๒๓.๓/ว๙๙๓๐ เรื่อง โครงการเฝ้าระวังเชิงรุกเพื่อรับรองท้องถิ่นปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ ๒๕๕๖
7 มิ.ย. 2556 ที่ สพ ๐๐๒๓.๕/ว ๙๙๘๓ เรื่อง การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖
7 มิ.ย. 2556 ที่ สพ ๐๐๒๓.๕/ว ๙๙๔๕ เรื่อง การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่นฯ
7 มิ.ย. 2556 ที่ สพ ๐๐๒๓.๕/ว ๙๙๓๙ เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 [70] 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 >>

 
     
หน้าแรก | หนังสือราชการ | โอนเงิน อปท. | กระดานกระทู้ | ติดต่อ อปท.จ.สุพรรณบุรี | เว็บไซต์ของ อปท.จ.สุพรรณบุรี
การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดสำหรับ Internet Explorer 8  © Copyright 2011 by Dungbhumi Co.,Ltd.