แจ้งรหัสผู้ใช้งาน(UsernameและPassword)สำหรับการใช้งานระ... :: คลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียด  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชา... :: คลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียด
จาก web จากgoogle
 
  ประวัติความเป็นมา
  วิสัยทัศน์พันธกิจ
  อำนาจหน้าที่
  อำนาจหน้าที่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อำนาจหน้าที่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ
  โครงสร้างการบริหารงาน
  บุคลากร
  บุคลากรท้องถิ่นจังหวัด
  งานบริหารทั่วไป
  กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น
  กลุ่มงานส่งเสริม และพัฒนาท้องถิ่น
  กลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
  กลุ่มงานการเงิน บัญชีและการตรวจสอบ
  บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
  อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
  อำเภอบางปลาม้า
  อำเภอสองพี่น้อง
  อำเภอเดิมบางนางบวช
  อำเภออู่ทอง
  อำเภอด่านช้าง
  อำเภอศรีประจันต์
  อำเภอดอนเจดีย์
  อำเภอสามชุก
  อำเภอหนองหญ้าไซ
  ผู้บริหาร อปท.
  ข้อมูลพื้นฐานของ อปท.จ.สุพรรณบุรี
  รายงานสถิติการคลังของ อปท. จ.สุพรรณบุรี
  เว็บไซต์ของ อปท.จ.สุพรรณบุรี
  แผนอัตรากำลัง
  องค์การบริหารส่วนจังหวัด
  เทศบาล
  องค์การบริหารส่วนตำบล
  กฎกระทรวงและระเบียบ
  ประกาศหลักเกณฑ์ ก.จังหวัด
  พ.ร.บ./พ.ร.ก.
  คุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง
  โอนเงิน อปท.
  หนังสือราชการ
  แบบฟอร์มการขอกำหนดตำแหน่ง
  เอกสารประกอบการเสนอขอความเห็นชอบ
  ตัวอย่างเอกสารการคัดเลือกตำแหน่งบริหาร
  ตัวอย่างเอกสารต่างๆ
  ตัวอย่างคำสั่งและประกาศ อบต.
  อนุกรรมการถ่ายโอน
 
  
 
กรมสรรพากร
ธนาคารออมสิน
กรมบัญชีกลาง
ศาลปกครอง และสำนักงานศาลปกครอง
สำนักงบประมาณ
กระทรวงพาณิชย์
 
     คน  

     
 

ค้นหาตามช่วงวันที่ : -
คำค้นหา :

วันที่ หัวข้อ
24 ก.พ. 2557 ที่ สพ ๐๐๒๓.๑/๒๘๓๖ ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(นิด้า)
20 ก.พ. 2557 ที่ สพ ๐๐๒๓.๑/๒๐๙ การประกวดสัญลักษณ์และคำขวัญและคำขวัญรณรงค์ป้องกันการทุจริตตามแนวทางพระพุทธศาสนาฯ
20 ก.พ. 2557 ที่ สพ ๐๐๒๓.๑/๒๐๘ การจัดทำข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ภาคภาษาอังกฤษ
20 ก.พ. 2557 ที่ สพ ๐๐๒๓.๕/ว๒๐๖ แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษา ปี ๒๕๕๗
20 ก.พ. 2557 ที่ สพ ๐๐๒๓.๕/๒๐๗ แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ(ท้องถิ่นอำเภอบางปลาม้า)
20 ก.พ. 2557 ที่ สพ ๐๐๒๓.๕/ว๒๔๐๕ การโอนจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก๒๕๕๗ (ค่าจัดการเรียนการสอน)
20 ก.พ. 2557 ที่ สพ ๐๐๒๓.๕/ว๒๐๕ แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับศุนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปี ๒๕๕๗(ทม.สพ.,ทม.สองพี่น้อง)
20 ก.พ. 2557 ที่ สพ ๐๐๒๓.๕/ว ๒๐๔ แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปี ๒๕๕๗
19 ก.พ. 2557 ด่วนที่สุด ที่ สพ ๐๐๒๓.๓/ว๒๔๒๘ ขอปรับเปลี่ยนตารางการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมโปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (lTAX GIS) ของ อปท. จังหวัดสุพรรณบุรี
17 ก.พ. 2557 ที่ สพ ๐๐๒๓.๕/ว๑๙๕ ขอส่งใบเสร็จรับเงินให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี
17 ก.พ. 2557 ด่วนที่สุด ที่สพ ๐๐๒๓.๓/ว๒๒๕๒ โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน ปี ๒๕๕๗
13 ก.พ. 2557 ที่ สพ ๐๐๒๓.๕/ว๑๙๒ การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
12 ก.พ. 2557 ที่ สพ ๐๐๒๓.๓/ว โครงการฝึกอบรมโปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์(LTAX GIS)
11 ก.พ. 2557 ที่ สพ ๐๐๒๓.๕/๑๗๗ แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
11 ก.พ. 2557 ที่ สพ ๐๐๒๓.๕/๑๗๕ แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ(อำเภอสองพี่น้อง)
11 ก.พ. 2557 ที่ สพ ๐๐๒๓.๕/๑๗๔ แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ(อ.บางปลาม้า)
11 ก.พ. 2557 ที่ สพ ๐๐๒๓.๕/ว๑๗๓ การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ งบเงินอุดหนุน
10 ก.พ. 2557 ที่ สพ ๐๐๓๔/ว ๑๖๑๖ โครงการปฏิบัติธรรม เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา
10 ก.พ. 2557 ที่ สพ ๐๐๒๓.๕/ว๑๕๗ ของแจ้งการนำส่งเงินรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ทม.สพ.,ทม.สองพี่น้อง)
10 ก.พ. 2557 ที่ สพ ๐๐๒๓.๕/ว๑๕๘ ขอแจ้งการนำส่งเงินรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
7 ก.พ. 2557 ที่ สพ ๐๐๒๓.๔/ว ๑๘๑๖ เรื่อง โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบการประชุมสภาท้องถิ่น จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๗
6 ก.พ. 2557 ที่ สพ ๐๐๒๓.๓/ว ๑๘๐๓ เรื่อง โครงการฝึกอบรมโปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (LTAX GIS) ของ อปท. จ.สุพรรณบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗
5 ก.พ. 2557 ที่ สพ ๐๐๒๓.๓/ว๑๗๘๑ การคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่นปี ๒๕๕๗
5 ก.พ. 2557 ที่ สพ ๐๐๒๓.๕/ว๑๕๔ แจ้งการโอนเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิรับเงิน
5 ก.พ. 2557 ที่ สพ๐๐๒๓.๕/๑๕๓ แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 [70] 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 >>

 
     
หน้าแรก | หนังสือราชการ | โอนเงิน อปท. | กระดานกระทู้ | ติดต่อ อปท.จ.สุพรรณบุรี | เว็บไซต์ของ อปท.จ.สุพรรณบุรี
การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดสำหรับ Internet Explorer 8  © Copyright 2011 by Dungbhumi Co.,Ltd.