Username และ Password ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มี... :: คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด  เร่งรัดการกรอกข้อมูล เงินอุดหนุนทั่วไป ประจำเดือน มกราค... :: คลิ๊กเพื่อดูรายชื่อ อปท. ขอให้ อปท. ที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ เร่งดำเนินการกรอกข้อมูลเงินอุดหนุนทั่วไป ประจำเดือน มกราคม ๒๕๕๗ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗  เร่งรัดการกรอกข้อมูล รายงานสถานะการทำงานของ อปท. ปี ๒๕๕... :: ขอให้ อปท. ในช่องสีเหลือง เร่งบันทึกข้อมูลให้ถึงขั้นตอน "อนุมัติแผน" ภายในวันวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ คลิ๊กเพื่อดูรายชื่อ อปท  ขอเชิญประชุมท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอในวันอังคารที่ ๑๑ เมษา... ::                                  &n...  ที่ สพ ๐๐๒๓.๒/๓๖๐ การกำหนดตำแหน่งและปรับปรุงเกี่ยวกับตำ... :: คลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียด
จาก web จากgoogle
 
  ประวัติความเป็นมา
  วิสัยทัศน์พันธกิจ
  อำนาจหน้าที่
  อำนาจหน้าที่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อำนาจหน้าที่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ
  โครงสร้างการบริหารงาน
  บุคลากร
  บุคลากรท้องถิ่นจังหวัด
  งานบริหารทั่วไป
  กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น
  กลุ่มงานส่งเสริม และพัฒนาท้องถิ่น
  กลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
  กลุ่มงานการเงิน บัญชีและการตรวจสอบ
  บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
  อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
  อำเภอบางปลาม้า
  อำเภอสองพี่น้อง
  อำเภอเดิมบางนางบวช
  อำเภออู่ทอง
  อำเภอด่านช้าง
  อำเภอศรีประจันต์
  อำเภอดอนเจดีย์
  อำเภอสามชุก
  อำเภอหนองหญ้าไซ
  ผู้บริหาร อปท.
  ข้อมูลพื้นฐานของ อปท.จ.สุพรรณบุรี
  รายงานสถิติการคลังของ อปท. จ.สุพรรณบุรี
  เว็บไซต์ของ อปท.จ.สุพรรณบุรี
  แผนอัตรากำลัง
  องค์การบริหารส่วนจังหวัด
  เทศบาล
  องค์การบริหารส่วนตำบล
  กฎกระทรวงและระเบียบ
  ประกาศหลักเกณฑ์ ก.จังหวัด
  พ.ร.บ./พ.ร.ก.
  คุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง
  โอนเงิน อปท.
  หนังสือราชการ
  แบบฟอร์มการขอกำหนดตำแหน่ง
  เอกสารประกอบการเสนอขอความเห็นชอบ
  ตัวอย่างเอกสารการคัดเลือกตำแหน่งบริหาร
  ตัวอย่างเอกสารต่างๆ
  ตัวอย่างคำสั่งและประกาศ อบต.
  อนุกรรมการถ่ายโอน
 
  
 
กรมสรรพากร
ธนาคารออมสิน
กรมบัญชีกลาง
ศาลปกครอง และสำนักงานศาลปกครอง
สำนักงบประมาณ
กระทรวงพาณิชย์
 
     คน  

     
 

ค้นหาตามช่วงวันที่ : -
คำค้นหา :

วันที่ หัวข้อ
14 ส.ค. 2555 ที่ สพ ๐๐๓๗.๓/ว ๘๗๕ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖
14 ส.ค. 2555 วิทยุสื่อสาร ด่วนมาก ที่ สพ 0037.3/ว 114 เรื่อง การคัดเลือกกรณีพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขันในตำแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท.
14 ส.ค. 2555 ด่วนที่สุด ที่ สพ ๐๐๓๗.๓/ว ๑๓๘๑๖ เรื่อง การบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับพัฒนา อปท. กรณีเร่งด่วน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕
14 ส.ค. 2555 ที่ สพ ๐๐๓๗.๑/ว ๘๗๐ เรื่อง แจ้งประชาสัมพันธ์
14 ส.ค. 2555 ที่ สพ ๐๐๓๗.๕/ว ๘๖๗ เรื่อง แจ้งการโอนเงิน
14 ส.ค. 2555 ที่ สพ ๐๐๓๗.๕/ว ๘๖๖ เรื่อง แจ้งการโอนเงิน
14 ส.ค. 2555 ที่ สพ ๐๐๓๗.๕/ว ๘๖๙ เรื่อง แจ้งการโอนเงิน
14 ส.ค. 2555 ที่ สพ ๐๐๓๗.๕/ว ๘๖๘ เรื่อง แจ้งการโอนเงิน
14 ส.ค. 2555 ที่ สพ ๐๐๓๗.๓/ว ๑๓๗๑๙ เรื่อง การประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อเสนอการปฏิรูปการศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศ
14 ส.ค. 2555 ที่ สพ ๐๐๓๗.๑/ว ๘๖๕ เรื่อง การตรวจราชการพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี
14 ส.ค. 2555 ที่ สพ ๐๐๓๗.๓/ว ๑๓๗๐๘ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมประชุมเพื่อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ "ข้อเสนอการปฏิรูปการศึกษาท้องถิ่น"
9 ส.ค. 2555 ด่วนที่สุด ที่ สพ ๐๐๓๗.๓/ว ๑๓๗๐๖ เรื่อง มาตรการควบคุมและแก้ไขปัญหาไอซ์
9 ส.ค. 2555 ที่ สพ ๐๐๓๗.๑/ว ๘๖๑ เรื่อง เปิดช่องทางการให้บริการข้อมูลข่าวสารต่างๆผ่านทางเว็บไซต์ www.dla.go.th
9 ส.ค. 2555 ที่ สพ ๐๐๓๗.๑/ว ๘๖๐ เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์ตามโครงการเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕
9 ส.ค. 2555 ที่ สพ ๐๐๓๗.๓/ว ๘๕๙ เรื่อง ชี้แจงวิธีการส่งเงินค่าปรับตามระเบียบกรมควบคุมโรคว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินสินบนรางวัลและค่าใช้จ่ายฯ
8 ส.ค. 2555 ด่วนที่สุด ที่ สพ ๐๐๓๗.๕/ว ๑๓๖๓๔ เรื่อง การสำรวจข้อมูลเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
8 ส.ค. 2555 ที่ สพ 0037.3/ว 13613 เรื่อง การจัดสรรทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาที่สนใจเรียนทางสายวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2555
8 ส.ค. 2555 ที่ สพ ๐๐๓๗.๑/ว ๘๕๘ เรื่อง ขอความร่วมมือขับเคลื่อนโครงการ ๒,๖๐๐ องค์กร ๒,๖๐๐ ครอบครัว คนต้นแบบงดเหล้าเข้าพรรษามหากุศล เพื่อพุทธชยันตี ๒,๖๐๐ ปี ฯ
8 ส.ค. 2555 ที่ สพ ๐๐๓๗.๕/ว ๑๓๕๗๓ เรื่อง การตรวจสอบการเป็นข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่นพร้อมกับการเป็นผู้รับเบี้ยหวัดหรือบำนาญ
8 ส.ค. 2555 ที่ สพ ๐๐๓๗.๕/๘๕๓ เรื่อง การจัดสรรงบประมาณทุนการศึกษาสำหรับผู้ดูแลเด็ก ศพด.ของอปท. ปีงบประมาณ ๒๕๕๕(เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี)
8 ส.ค. 2555 ที่ สพ ๐๐๓๗.๕/๘๕๓ เรื่อง การจัดสรรงบประมาณทุนการศึกษาสำหรับผู้ดูแลเด็ก ศพด.ของอปท. ปีงบประมาณ ๒๕๕๕(อำเภอ)
8 ส.ค. 2555 ที่ สพ ๐๐๓๗.๕/๘๕๒ เรื่อง การโอนเงินงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับสนับสนุนศพด. ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ งวดที่ ๔(ทม.เมืองทั้งสองแห่ง)
8 ส.ค. 2555 ที่ สพ ๐๐๓๗.๕/๘๕๒ เรื่อง การโอนเงินงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับสนับสนุนศพด. ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ งวดที่ ๔(อำเภอ)
8 ส.ค. 2555 ที่ สพ ๐๐๓๗.๕/ว ๘๕๐ เรื่อง แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปีงบประมาณ ๒๕๕๔-๒๕๕๕
8 ส.ค. 2555 ที่ สพ ๐๐๓๗.๒/ว ๑๓๕๐๓ เรื่อง แจ้งประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสุพรรณบุรี
หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 [70] 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 >>

 
     
หน้าแรก | หนังสือราชการ | โอนเงิน อปท. | กระดานกระทู้ | ติดต่อ อปท.จ.สุพรรณบุรี | เว็บไซต์ของ อปท.จ.สุพรรณบุรี
การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดสำหรับ Internet Explorer 8  © Copyright 2011 by Dungbhumi Co.,Ltd.