Username และ Password ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มี... :: คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด  ที่ สพ ๐๐๒๓.๒/๓๖๐ การกำหนดตำแหน่งและปรับปรุงเกี่ยวกับตำ... :: คลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียด  ด่วนที่สุด เร่งรัด อปท.ดำเนินการบันทึกข้อมูล "เงิน... :: เร่งรัด อปท.ที่มีรายชื่อต่อไปนี้ดำเนินการบันทึกข้อมูล "เงินอุดหนุนทั่วไป" ประจำเดือน เมษายน ๒๕๕๗ คลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียด     เร่งรัด อปท.ดำเนินการบันทึกข้อมูลในระบบ E-plan<<แ... :: เร่งรัด อปท.ที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ ดำเนินการบันทึกข้อมูลในระบบ E-plan<<แผนพัฒนาท้องถิ่น>> ให้ถึงขั้นตอน ลงนามสัญญา>>>เบิกจ่าย>>>ดำเนินการ100% คลิ๊กเพื่อดูราย...  เร่งรัด อปท.ดำเนินการบันทึกข้อมูล "เงินอุดหนุนทั่ว... :: เร่งรัด อปท.ที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ ดำเนินการบันทึกข้อมูล "เงินอุดหนุนทั่วไป" ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๗ คลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียด
จาก web จากgoogle
 
  ประวัติความเป็นมา
  วิสัยทัศน์พันธกิจ
  อำนาจหน้าที่
  อำนาจหน้าที่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อำนาจหน้าที่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ
  โครงสร้างการบริหารงาน
  บุคลากร
  บุคลากรท้องถิ่นจังหวัด
  งานบริหารทั่วไป
  กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น
  กลุ่มงานส่งเสริม และพัฒนาท้องถิ่น
  กลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
  กลุ่มงานการเงิน บัญชีและการตรวจสอบ
  บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
  อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
  อำเภอบางปลาม้า
  อำเภอสองพี่น้อง
  อำเภอเดิมบางนางบวช
  อำเภออู่ทอง
  อำเภอด่านช้าง
  อำเภอศรีประจันต์
  อำเภอดอนเจดีย์
  อำเภอสามชุก
  อำเภอหนองหญ้าไซ
  ผู้บริหาร อปท.
  ข้อมูลพื้นฐานของ อปท.จ.สุพรรณบุรี
  รายงานสถิติการคลังของ อปท. จ.สุพรรณบุรี
  เว็บไซต์ของ อปท.จ.สุพรรณบุรี
  แผนอัตรากำลัง
  องค์การบริหารส่วนจังหวัด
  เทศบาล
  องค์การบริหารส่วนตำบล
  กฎกระทรวงและระเบียบ
  ประกาศหลักเกณฑ์ ก.จังหวัด
  พ.ร.บ./พ.ร.ก.
  คุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง
  โอนเงิน อปท.
  หนังสือราชการ
  แบบฟอร์มการขอกำหนดตำแหน่ง
  เอกสารประกอบการเสนอขอความเห็นชอบ
  ตัวอย่างเอกสารการคัดเลือกตำแหน่งบริหาร
  ตัวอย่างเอกสารต่างๆ
  ตัวอย่างคำสั่งและประกาศ อบต.
  อนุกรรมการถ่ายโอน
 
  
 
กรมสรรพากร
ธนาคารออมสิน
กรมบัญชีกลาง
ศาลปกครอง และสำนักงานศาลปกครอง
สำนักงบประมาณ
กระทรวงพาณิชย์
 
     คน  

     
 

ค้นหาตามช่วงวันที่ : -
คำค้นหา :

วันที่ หัวข้อ
13 พ.ย. 2555 ที่ สพ ๐๐๓๗.๑/ว ๑๐๗๙ เรื่อง โครงการตรสจสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖
13 พ.ย. 2555 ที่ สพ ๐๐๓๗.๑/ว ๑๐๗๓ เรื่อง โครงการตรสจสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖
13 พ.ย. 2555 ที่ สพ ๐๐๓๗.๕/๑๐๗๒ เรื่อง แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
9 พ.ย. 2555 ที่ สพ ๐๐๓๗.๔/ว๑๙๙๙๙ เรื่อง ระเบียบกระทรวงอุตสาหกรรมว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณาออกใบรับแจ้งการประกอบกิจการโรงงานฯ
9 พ.ย. 2555 ที่ สพ ๐๐๓๗.๒ /ว ๑๙๙๖๗ เรื่อง หารือการให้ลูกจ้างประจำขององค์การบริหารส่วนตำบลได้รับเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว
9 พ.ย. 2555 ที่ สพ ๐๐๓๗.๒/ว๑๙๙๖๘ เรื่อง หารือปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
9 พ.ย. 2555 ด่วนที่สุด ที่ สพ ๐๐๓๗.๕/ว ๑๙๙๕๒ เรื่อง การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.จัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่นฯ
9 พ.ย. 2555 ด่วนที่สุด ที่ สพ ๐๐๓๗.๓/ว ๑๙๙๔๗ เรื่อง ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน
7 พ.ย. 2555 ที่ สพ ๐๐๓๗.๒/ว ๑๐๖๓ เรื่อง เผยแพร่และประชาสัมพันธ์หนังสือที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิด้านเอดส์
7 พ.ย. 2555 ด่วนที่สุด ที่ สพ ๐๐๓๗.๔๑ว๑๙๘๕๑ เรื่อง ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและหรือผู้บริหารท้องถิ่น
7 พ.ย. 2555 ด่วนที่สุด ที่ สพ ๐๐๓๗.๕/ว ๑๙๘๔๓ เรื่อง การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ งบเงินอุดหนุนฯ ไตรมาสที่ ๑(เดือนตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๕๕)
7 พ.ย. 2555 ที่ สพ ๐๐๓๗.๓/ว ๑๙๘๓๕ เรื่อง การเลือกกรรมการผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบลในคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
7 พ.ย. 2555 ด่วนที่สุด ที่ สพ ๐๐๓๗.๓/ว ๑๙๘๓๔ เรื่อง ขอส่งคำสั่งศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ
7 พ.ย. 2555 ที่ สพ ๐๐๓๗.๓/ว ๑๙๘๓๓ เรื่อง การบันทึกข้อมูลผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพฯในระบบสารสนเทศการจัดการฐานเบี้ยยังชีพฯประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗
7 พ.ย. 2555 ด่วนที่สุด ที่ สพ ๐๐๓๗.๓/ว ๑๙๘๐๗ เรื่อง โครงการรับจำนำข้าวเปลือก ปีการผลิต ๒๕๕๕/๕๖
7 พ.ย. 2555 ด่วนมาก ที่ สพ ๐๐๓๗.๓/ว ๑๙๗๙๙ เรื่อง โครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ระดับประเทศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕
7 พ.ย. 2555 ที่ สพ ๐๐๓๗.๓/ว ๑๙๗๙๒ เรื่อง การถ่ายโอนภารกิจตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.๒๕๓๕ ให้แก่เทศบาล
7 พ.ย. 2555 ที่ สพ ๐๐๓๗.๓/ว ๑๙๗๙๑ เรื่อง ขอแจ้งรายชื่อผู้ประกอบการและแนวทางการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕
7 พ.ย. 2555 ที่ สพ ๐๐๓๗.๓/ว ๑๙๗๘๗ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนโครงการ "หนึ่งใจ...ให้ประชาชน" ของมูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์
6 พ.ย. 2555 ที่ สพ ๐๐๓๗.๒/ว ๑๙๗๒๘ เรื่อง โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยแนวทางการบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น สำหรับข้าราชการ พนักงานครูและบุคลากรฯ
6 พ.ย. 2555 ที่ สพ ๐๐๓๗.๒/ว ๑๙๗๓๑ เรื่อง การคัดเลือกกรรมการผู้แทนเทศบาล ในคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสุพรรณบุรี
6 พ.ย. 2555 ที่ สพ ๐๐๓๗.๒/ว ๑๙๗๒๓ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการกำหนดตำแหน่ง หัวหน้าส่วนระดับ ๗ เป็นผู้อำนวยการกอง ระดับ ๗
6 พ.ย. 2555 การประกาศรับสมัครข้าราชการเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมพัฒนาตามโครงการพัฒนาข้าราชการผู้มีศักยภาพสูงของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
6 พ.ย. 2555 ด่วนที่สุด ที่ สพ ๐๐๓๗.๓/ว ๑๐๕๓ เรื่อง การจัดประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบ ABC
6 พ.ย. 2555 ที่ สพ ๐๐๓๗.๑/๑๐๕๗ เรื่อง การจัดทำโครงการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)ดีเด่นด้านสตรีและครอบครัว
หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 [70] 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 >>

 
     
หน้าแรก | หนังสือราชการ | โอนเงิน อปท. | กระดานกระทู้ | ติดต่อ อปท.จ.สุพรรณบุรี | เว็บไซต์ของ อปท.จ.สุพรรณบุรี
การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดสำหรับ Internet Explorer 8  © Copyright 2011 by Dungbhumi Co.,Ltd.