แจ้งรหัสผู้ใช้งาน(UsernameและPassword)สำหรับการใช้งานระ... :: คลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียด  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชา... :: คลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียด
จาก web จากgoogle
 
  ประวัติความเป็นมา
  วิสัยทัศน์พันธกิจ
  อำนาจหน้าที่
  อำนาจหน้าที่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อำนาจหน้าที่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ
  โครงสร้างการบริหารงาน
  บุคลากร
  บุคลากรท้องถิ่นจังหวัด
  งานบริหารทั่วไป
  กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น
  กลุ่มงานส่งเสริม และพัฒนาท้องถิ่น
  กลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
  กลุ่มงานการเงิน บัญชีและการตรวจสอบ
  บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
  อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
  อำเภอบางปลาม้า
  อำเภอสองพี่น้อง
  อำเภอเดิมบางนางบวช
  อำเภออู่ทอง
  อำเภอด่านช้าง
  อำเภอศรีประจันต์
  อำเภอดอนเจดีย์
  อำเภอสามชุก
  อำเภอหนองหญ้าไซ
  ผู้บริหาร อปท.
  ข้อมูลพื้นฐานของ อปท.จ.สุพรรณบุรี
  รายงานสถิติการคลังของ อปท. จ.สุพรรณบุรี
  เว็บไซต์ของ อปท.จ.สุพรรณบุรี
  แผนอัตรากำลัง
  องค์การบริหารส่วนจังหวัด
  เทศบาล
  องค์การบริหารส่วนตำบล
  กฎกระทรวงและระเบียบ
  ประกาศหลักเกณฑ์ ก.จังหวัด
  พ.ร.บ./พ.ร.ก.
  คุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง
  โอนเงิน อปท.
  หนังสือราชการ
  แบบฟอร์มการขอกำหนดตำแหน่ง
  เอกสารประกอบการเสนอขอความเห็นชอบ
  ตัวอย่างเอกสารการคัดเลือกตำแหน่งบริหาร
  ตัวอย่างเอกสารต่างๆ
  ตัวอย่างคำสั่งและประกาศ อบต.
  อนุกรรมการถ่ายโอน
 
  
 
กรมสรรพากร
ธนาคารออมสิน
กรมบัญชีกลาง
ศาลปกครอง และสำนักงานศาลปกครอง
สำนักงบประมาณ
กระทรวงพาณิชย์
 
     คน  

     
 

ค้นหาตามช่วงวันที่ : -
คำค้นหา :

วันที่ หัวข้อ
20 มี.ค. 2558 ด่วนที่สุด ที่ สพ ๐๐๒๓.๓/ว๔๗๘๒ ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กรณีกภัยแล้ง
20 มี.ค. 2558 ที่ สพ ๐๐๒๓.๕/ว๔๗๗๒ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เงินอุดหนุนวัตถุประสงค์สำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งวดที่ ๒
20 มี.ค. 2558 ด่วนมาก ที่ สพ ๐๐๒๓.๓/ว๔๖๙๕ ประกาศผลการคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น และครูดีเด่นสังกัด อปท. ปี ๒๕๕๗
20 มี.ค. 2558 ที่ สพ ๐๐๒๓.๒/ว๔๖๔๑ แจ้งผลการพัฒนาข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะระดับเชี่ยวชาญ
20 มี.ค. 2558 ที่ สพ ๐๐๒๓.๒/ว๔๖๔๐ มาตรการชะลอการสอบแข่งขันของ อปท.
20 มี.ค. 2558 ที่ สพ ๐๐๒๓.๕/ว๔๖๔๓ การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ฯ
20 มี.ค. 2558 ที่ สพ ๐๐๒๓.๕/ว๔๖๔๒ การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ
20 มี.ค. 2558 ที่ สพ ๐๐๒๓.๑/๔๔๕ การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์
20 มี.ค. 2558 ที่ สพ๐๐๒๓.๓/ว๔๔๐ การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโครงการ "ครูดีมีทุกวัน"ปี ๒๕๕๘
19 มี.ค. 2558 การโอนเงินงบประมาณที่ขอกันไว้เบิกเหลื่อมปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
18 มี.ค. 2558 ที่ สพ ๐๐๒๓.๕/ว๔๖๑๘ การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.
18 มี.ค. 2558 ด่วนที่สุด ที่ สพ ๐๐๒๓.๓/ว๔๖๑๐ ซักซ้อมแนวทางการประชาสัมพันธ๋์การประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
18 มี.ค. 2558 ที่ สพ ๐๐๒๓.๓/ว๔๖๐๘ การแจกจ่ายหนังสือรายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาสังกัด อปท.
18 มี.ค. 2558 ด่วนที่สุด ที่ สพ ๐๐๒๓.๓/ว๔๖๐๑ การคัดเลือก อปท.ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ปี ๒๕๕๘
18 มี.ค. 2558 ที่ สพ ๐๐๒๓.๓/ว๔๓๙ การสำรวจข้อมูลกลุ่มแรงงานนอกระบบของจังหวัดสุพรรณบุรี
18 มี.ค. 2558 ที่ สพ ๐๐๒๓.๕/ว๔๓๗ แจ้งเวียนหนังสือราชการ
18 มี.ค. 2558 ด่วนมาก ที่ สพ ๐๐๒๓.๒/ว๔๓๖ กาาขอรับเครื่่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนัยบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส
17 มี.ค. 2558 ที่ สพ ๐๐๒๓.๒/ว๔๕๔๕ แจ้งกำหนดการส่งผลงานทางวิชาการกรณีปรัับปรุง รอบเดือนตุลาคม ๒๕๕๖
17 มี.ค. 2558 ด่วนที่สุด ที่ สพ ๐๐๒๓.๓/ว๔๕๒๘ ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติิการมอบอำนาจด้านการบริหารงบประมาณตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณฯ
17 มี.ค. 2558 ที่ สพ ๐๐๒๓.๓/ว๔๔๙๘ ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการจัดหากล้องวงจรปิดของ อปท.
17 มี.ค. 2558 ที่ สพ ๐๐๒๓.๓/ว๔๔๘๒ ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการจัดหากล่องวงจรปิดของ อปท.
17 มี.ค. 2558 ที่ สพ ๐๐๒๓.๔/ว๔๓๖๔ การประชุมศูนย์แก้ไขปัญหาความมั่นคงแบบบูรณาการ (ศมบ.) และประเด็นความมั่นคงที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทย
17 มี.ค. 2558 ที่ สพ ๐๐๒๓.๔/ว๔๓๖๓ แนวทางในการจัดบริการรับเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชนในการให้บริการสาธารณะของ อบจ. เทศบาล.อบต.
17 มี.ค. 2558 ที่ สพ ๐๐๒๓.๓/ว๔๑๖๑ หารือการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุให้แก่คณะกรรมการประจำมัสยิด
16 มี.ค. 2558 ด่วนที่สุด ที่ สพ ๐๐๒๓.๓/ว๔๔๗๖ การมอบอำนาจด้านการบริหารงบประมาณตามมาตรการเพื่อประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย
หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 [70] 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 >>

 
     
หน้าแรก | หนังสือราชการ | โอนเงิน อปท. | กระดานกระทู้ | ติดต่อ อปท.จ.สุพรรณบุรี | เว็บไซต์ของ อปท.จ.สุพรรณบุรี
การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดสำหรับ Internet Explorer 8  © Copyright 2011 by Dungbhumi Co.,Ltd.