ที่ สพ ๐๐๒๓.๒/๓๖๐ การกำหนดตำแหน่งและปรับปรุงเกี่ยวกับตำ... :: คลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียด   การประชุมหัวหน้ากลุ่มงาน/ท้องถิ่นอำเภอ ประจำเดือนกันยา... :: คลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียด
จาก web จากgoogle
 
  ประวัติความเป็นมา
  วิสัยทัศน์พันธกิจ
  อำนาจหน้าที่
  อำนาจหน้าที่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อำนาจหน้าที่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ
  โครงสร้างการบริหารงาน
  บุคลากร
  บุคลากรท้องถิ่นจังหวัด
  งานบริหารทั่วไป
  กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น
  กลุ่มงานส่งเสริม และพัฒนาท้องถิ่น
  กลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
  กลุ่มงานการเงิน บัญชีและการตรวจสอบ
  บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
  อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
  อำเภอบางปลาม้า
  อำเภอสองพี่น้อง
  อำเภอเดิมบางนางบวช
  อำเภออู่ทอง
  อำเภอด่านช้าง
  อำเภอศรีประจันต์
  อำเภอดอนเจดีย์
  อำเภอสามชุก
  อำเภอหนองหญ้าไซ
  ผู้บริหาร อปท.
  ข้อมูลพื้นฐานของ อปท.จ.สุพรรณบุรี
  รายงานสถิติการคลังของ อปท. จ.สุพรรณบุรี
  เว็บไซต์ของ อปท.จ.สุพรรณบุรี
  แผนอัตรากำลัง
  องค์การบริหารส่วนจังหวัด
  เทศบาล
  องค์การบริหารส่วนตำบล
  กฎกระทรวงและระเบียบ
  ประกาศหลักเกณฑ์ ก.จังหวัด
  พ.ร.บ./พ.ร.ก.
  คุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง
  โอนเงิน อปท.
  หนังสือราชการ
  แบบฟอร์มการขอกำหนดตำแหน่ง
  เอกสารประกอบการเสนอขอความเห็นชอบ
  ตัวอย่างเอกสารการคัดเลือกตำแหน่งบริหาร
  ตัวอย่างเอกสารต่างๆ
  ตัวอย่างคำสั่งและประกาศ อบต.
  อนุกรรมการถ่ายโอน
 
  
 
กรมสรรพากร
ธนาคารออมสิน
กรมบัญชีกลาง
ศาลปกครอง และสำนักงานศาลปกครอง
สำนักงบประมาณ
กระทรวงพาณิชย์
 
     คน  

     
 

ค้นหาตามช่วงวันที่ : -
คำค้นหา :

วันที่ หัวข้อ
29 ต.ค. 2556 ที่ สพ ๐๐๒๓.๕/๑๕๕๘ การโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ(ท.ต. ต้นคราม)
28 ต.ค. 2556 ที่ สพ ๐๐๒๓.๕/ว๑๙๐๓๒ หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติทางบัญชีในการนำส่งเงินภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
28 ต.ค. 2556 ที่ สพ ๐๐๒๓.๒/ว๑๕๕๒ เชิญประชุมชี้แจงการดำเนินงานระบบสิทธิเบิกจ่ายตรงข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
28 ต.ค. 2556 ที่ สพ ๐๐๒๓.๕/ว๑๕๕๑ ส่งมอบผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร และผงหมึกเครื่องโทรสาร
28 ต.ค. 2556 ที่ สพ ๐๐๒๓.๕/ว๑๕๕๐ ขอแจ้งการนำส่งเงินรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
28 ต.ค. 2556 ที่ สพ ๐๐๒๓.๕/ว๑๕๔๙ ขอแจ้งการนำส่งเงินรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
28 ต.ค. 2556 ที่ สพ ๐๐๒๓.๕/ว๑๕๔๗ การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงปิโตเลียม งวดที่ ๔/๒๕๕๖
28 ต.ค. 2556 ที่ สพ ๐๐๒๓.๕/ว๑๕๔๖ การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงปิโตเลียม งวดที่ ๔/๒๕๕๖
28 ต.ค. 2556 ด่วนมาก ที่ สพ ๐๐๒๓.๔/ว๑๘๙๙๑ การเร่งรัดดำเนินคดีเพ่งเพื่อเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหายในการเลือกตั้งใหม่
28 ต.ค. 2556 ที่ สพ ๐๐๒๓.๓/ว ๑๘๙๘๕ เรื่อง การสนับสนุนงบประมาณการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๒ และกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๒
25 ต.ค. 2556 ที่ สพ ๐๐๒๓.๕/ว ๑๕๔๔ เรื่อง ข้อมูลงบประมาณที่ใช้จ่ายจริงในการแก้ไขและป้องกันน้ำท่วม ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๖
25 ต.ค. 2556 ที่ สพ ๐๐๒๓.๕/ว ๑๕๔๕ เรื่อง ข้อมูลงบประมาณที่ใช้จ่ายจริงในการแก้ไขและป้องกันน้ำท่วม ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๖
25 ต.ค. 2556 ที่ สพ ๐๐๒๓.๕/ว ๑๕๔๓ เรื่อง แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
25 ต.ค. 2556 ที่ สพ ๐๐๒๓.๕/ว๑๕๓๗ แจ้งเวียนหนังสือราชการ
24 ต.ค. 2556 ที่ สพ ๐๐๒๓.๑/ การประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมศิปปากรสัญจรเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
24 ต.ค. 2556 ที่ สพ ๐๐๒๓.๓/ว ๑๘๘๓๓ การเจาะและใช้น้ำบาดาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
24 ต.ค. 2556 ที่ สพ ๐๐๒๓๓/ว ๑๘๘๓๒ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
24 ต.ค. 2556 ด่วนที่สุด ที่ สพ ๐๐๒๓.๓/ว๑๘๘๓๗ เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)
24 ต.ค. 2556 ที่ สพ๐๐๒๓.๕/ ว๑๕๒๕ การตรวจประเมินการจัดการพลังงานของศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี ๒๕๕๖
24 ต.ค. 2556 ที่ สพ ๐๐๒๓.๑/๑๕๒๔ จดหมายข่าว @ POST ฉบับที่ ๙/๒๕๕๖ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๖
24 ต.ค. 2556 ที่ สพ ๐๐๒๓.๕/ว ๑๕๒๓ หลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติในการรับชำระเงินของส่วนราชการด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์(บัตรเดบิต/เครดิต)
24 ต.ค. 2556 ที่ สพ ๐๐๒๓.๓/ว๑๘๘๑๒ ขอให้เร่งรัดการรายงานการจัดเก็บข้อมูลสถิติการคลังท้องถิ่นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
24 ต.ค. 2556 ที่ สพ ๐๐๒๓.๓/ว ๑๘๗๗๒ ขอรับการสนับสนุนในการจัดการกระชุมสมัชชานานาชาติเรื่องโรคเอดส์ในภูมิภาคเอเชียและเปซิฟิก ครั้งที่ ๑๑
24 ต.ค. 2556 ด่วนที่สุด ที่ สพ ๐๐๒๓.๓/ว ๑๘๗๖๗ แนวทางการรับลงทะเบียนผู้มี่สิทธิรังเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปี พ.ศ. ๒๕๕๖
24 ต.ค. 2556 ที่ สพ ๐๐๒๓.๓/ว ๑๕๑๘ แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบันทึกข้อมูลการใช้จ่ายเงินอุดหนุนทั่วไปและเงินอุดหนุนเฉพาะกิจในระบบสารสนเทศ
หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 [70] 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 >>

 
     
หน้าแรก | หนังสือราชการ | โอนเงิน อปท. | กระดานกระทู้ | ติดต่อ อปท.จ.สุพรรณบุรี | เว็บไซต์ของ อปท.จ.สุพรรณบุรี
การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดสำหรับ Internet Explorer 8  © Copyright 2011 by Dungbhumi Co.,Ltd.