ที่ สพ ๐๐๒๓.๒/๓๖๐ การกำหนดตำแหน่งและปรับปรุงเกี่ยวกับตำ... :: คลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียด   การประชุมหัวหน้ากลุ่มงาน/ท้องถิ่นอำเภอ ประจำเดือนกันยา... :: คลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียด
จาก web จากgoogle
 
  ประวัติความเป็นมา
  วิสัยทัศน์พันธกิจ
  อำนาจหน้าที่
  อำนาจหน้าที่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อำนาจหน้าที่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ
  โครงสร้างการบริหารงาน
  บุคลากร
  บุคลากรท้องถิ่นจังหวัด
  งานบริหารทั่วไป
  กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น
  กลุ่มงานส่งเสริม และพัฒนาท้องถิ่น
  กลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
  กลุ่มงานการเงิน บัญชีและการตรวจสอบ
  บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
  อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
  อำเภอบางปลาม้า
  อำเภอสองพี่น้อง
  อำเภอเดิมบางนางบวช
  อำเภออู่ทอง
  อำเภอด่านช้าง
  อำเภอศรีประจันต์
  อำเภอดอนเจดีย์
  อำเภอสามชุก
  อำเภอหนองหญ้าไซ
  ผู้บริหาร อปท.
  ข้อมูลพื้นฐานของ อปท.จ.สุพรรณบุรี
  รายงานสถิติการคลังของ อปท. จ.สุพรรณบุรี
  เว็บไซต์ของ อปท.จ.สุพรรณบุรี
  แผนอัตรากำลัง
  องค์การบริหารส่วนจังหวัด
  เทศบาล
  องค์การบริหารส่วนตำบล
  กฎกระทรวงและระเบียบ
  ประกาศหลักเกณฑ์ ก.จังหวัด
  พ.ร.บ./พ.ร.ก.
  คุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง
  โอนเงิน อปท.
  หนังสือราชการ
  แบบฟอร์มการขอกำหนดตำแหน่ง
  เอกสารประกอบการเสนอขอความเห็นชอบ
  ตัวอย่างเอกสารการคัดเลือกตำแหน่งบริหาร
  ตัวอย่างเอกสารต่างๆ
  ตัวอย่างคำสั่งและประกาศ อบต.
  อนุกรรมการถ่ายโอน
 
  
 
กรมสรรพากร
ธนาคารออมสิน
กรมบัญชีกลาง
ศาลปกครอง และสำนักงานศาลปกครอง
สำนักงบประมาณ
กระทรวงพาณิชย์
 
     คน  

     
 

ค้นหาตามช่วงวันที่ : -
คำค้นหา :

วันที่ หัวข้อ
10 ก.ย. 2556 ที่ สพ ๐๐๒๓.๓/๑๕๙๓๔ เรื่อง ขอความร่วมมือในการสรรหากรรมการสุขภาพแห่งชาติจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทดแทนกรรมการที่หมวดวาระการดำรงตำแหน่ง
10 ก.ย. 2556 ที่ สพ ๐๐๒๓.๕/๑๒๗๖ เรื่อง แจ้งการโอนเงิน
10 ก.ย. 2556 ที่ สพ ๐๐๒๓.๕/๑๒๗๕ เรื่อง แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
10 ก.ย. 2556 ที่ สพ ๐๐๒๓.๑/ว ๑๕๘๕๕ เรื่อง ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ณ ประเทศญี่ปุ่น ตามโครงการ Young Leaders' Program ประจำปี ๒๕๕๗
10 ก.ย. 2556 ที่ สพ ๐๐๒๓.๕/ว ๑๒๖๑ เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติในการรับชำระเงินของส่วนราชการด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (บัตรเดบิต/เครดิต)
10 ก.ย. 2556 สพ ๐๐๒๓.๑/ว ๑๕๘๕๖ เรื่อง การจัดทำตัวชีวัดตามคำรับรองปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ร้อยละที่เมขึ้นของการจัดเก็บรายได้ในส่วนที่ อปท. จัดเก็บเอง
9 ก.ย. 2556 สพ ๐๐๒๓.๕/๑๒๕๖ เรื่อง แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
9 ก.ย. 2556 สพ ๐๐๒๓.๕/๑๒๕๗ เรื่อง แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจรายการค่าใช้จ่ายสำหรับสำหรับฝึกอบรมอาชีพ การป้องกัน และเฝ้าระวัง
9 ก.ย. 2556 ด่วนที่สุด สพ ๐๐๒๓.๑/๑๒๕๘ เรื่อง ขอความร่วมมือให้จัดมวลชนเข้าร่วมงาน "สุพรรณบุรี เฟสติเวล ๒๐๑๓"
6 ก.ย. 2556 ที่ สพ ๐๐๒๓.๓/๑๕๗๓๘ เรื่อง การดำเนินงานและควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออก
6 ก.ย. 2556 ที่ สพ ๐๐๒๓.๕/ว ๑๒๔๗ เรื่อง ขอแจ้งการนำส่งเงินรายได้องค์กรปกครองสาวนท้องถิ่น
6 ก.ย. 2556 ที่ สพ ๐๐๒๓.๕/ว ๑๒๔๘ เรื่อง ขอแจ้งการนำส่งเงินรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
6 ก.ย. 2556 ที่ สพ ๐๐๒๓.๕/๑๒๔๖ เรื่อง แจ้งการโอนเงินโครงสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้บริการหรือทุพพลภาพ (เพิ่มเติม)
6 ก.ย. 2556 ที่ สพ ๐๐๒๓.๓/ว ๑๕๖๙๐ เรื่อง ติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุนทั่วไปและเงินอุดหนุนเฉพาะกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
6 ก.ย. 2556 ที่ สพ ๐๐๒๓.๓/ว ๑๒๔๔ เรื่อง โครงกาป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ให้แก่ อปท. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับดำเนินการอบรมบำบัดฟื้นฟูผู้ติด/ผู้เสพยาเสพติด ฯ
5 ก.ย. 2556 ที่ สพ ๐๐๒๓./ว ๑๒๔๓ เรื่อง การบันทึกข้อมูลระบบสาระสนเทศทางการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท. (ระบบ CCIS) ประจำปี ๒๕๕๖
5 ก.ย. 2556 ด่วนที่สุด เร่งรัดการบันทึกข้อมูลตัวชี้วัด 2556 ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของการจัดเก็บรายได้
5 ก.ย. 2556 ที่ สพ ๐๐๒๓.๓/ว ๑๒๒๕ เรื่อง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุพรรณบุรี แจ้งว่า โรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พัทยา เป็น รร. ฝึกวิชาชีพในด้านเทคโนโลยีฯ
5 ก.ย. 2556 ที่ สพ ๐๐๒๓.๕/ว ๑๕๖๔๗ เรื่อง การจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ และปีต่อ ๆ ไป
5 ก.ย. 2556 ที่ สพ ๐๐๒๓.๕/๑๒๓๕ เรื่อง แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
5 ก.ย. 2556 ที่ สพ ๐๐๒๓.๕/๑๒๓๔ เรื่อง แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
5 ก.ย. 2556 ที่ สพ ๐๐๒๓.๕/๑๒๓๓ เรื่อง แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
5 ก.ย. 2556 ที่ สพ ๐๐๒๓.๓/ว ๑๕๕๗๗ เรื่อง แจ้งการจัดสรรเงินงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุและเงินอุดหนุนเฉพาะกิจฯ
5 ก.ย. 2556 ที่ สพ ๐๐๒๓.๓/ว ๑๕๕๖๗ เรื่อง แนวทางการดำเนินงานตามกระบวนงาน OSCC ศูนย์ช่วยเหลือสังคม
5 ก.ย. 2556 ที่ สพ ๐๐๒๓.๓/ว ๑๕๕๙๐ เรื่อง การแอบอ้างเพื่อหลอกลวงหาผลประโยชน์จากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 [70] 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 >>

 
     
หน้าแรก | หนังสือราชการ | โอนเงิน อปท. | กระดานกระทู้ | ติดต่อ อปท.จ.สุพรรณบุรี | เว็บไซต์ของ อปท.จ.สุพรรณบุรี
การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดสำหรับ Internet Explorer 8  © Copyright 2011 by Dungbhumi Co.,Ltd.