Username และ Password ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มี... :: คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด  ที่ สพ ๐๐๒๓.๒/๓๖๐ การกำหนดตำแหน่งและปรับปรุงเกี่ยวกับตำ... :: คลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียด  ด่วนที่สุด เร่งรัด อปท.ดำเนินการบันทึกข้อมูล "เงิน... :: เร่งรัด อปท.ที่มีรายชื่อต่อไปนี้ดำเนินการบันทึกข้อมูล "เงินอุดหนุนทั่วไป" ประจำเดือน เมษายน ๒๕๕๗ คลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียด     เร่งรัด อปท.ดำเนินการบันทึกข้อมูลในระบบ E-plan<<แ... :: เร่งรัด อปท.ที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ ดำเนินการบันทึกข้อมูลในระบบ E-plan<<แผนพัฒนาท้องถิ่น>> ให้ถึงขั้นตอน ลงนามสัญญา>>>เบิกจ่าย>>>ดำเนินการ100% คลิ๊กเพื่อดูราย...  เร่งรัด อปท.ดำเนินการบันทึกข้อมูล "เงินอุดหนุนทั่ว... :: เร่งรัด อปท.ที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ ดำเนินการบันทึกข้อมูล "เงินอุดหนุนทั่วไป" ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๗ คลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียด
จาก web จากgoogle
 
  ประวัติความเป็นมา
  วิสัยทัศน์พันธกิจ
  อำนาจหน้าที่
  อำนาจหน้าที่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อำนาจหน้าที่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ
  โครงสร้างการบริหารงาน
  บุคลากร
  บุคลากรท้องถิ่นจังหวัด
  งานบริหารทั่วไป
  กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น
  กลุ่มงานส่งเสริม และพัฒนาท้องถิ่น
  กลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
  กลุ่มงานการเงิน บัญชีและการตรวจสอบ
  บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
  อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
  อำเภอบางปลาม้า
  อำเภอสองพี่น้อง
  อำเภอเดิมบางนางบวช
  อำเภออู่ทอง
  อำเภอด่านช้าง
  อำเภอศรีประจันต์
  อำเภอดอนเจดีย์
  อำเภอสามชุก
  อำเภอหนองหญ้าไซ
  ผู้บริหาร อปท.
  ข้อมูลพื้นฐานของ อปท.จ.สุพรรณบุรี
  รายงานสถิติการคลังของ อปท. จ.สุพรรณบุรี
  เว็บไซต์ของ อปท.จ.สุพรรณบุรี
  แผนอัตรากำลัง
  องค์การบริหารส่วนจังหวัด
  เทศบาล
  องค์การบริหารส่วนตำบล
  กฎกระทรวงและระเบียบ
  ประกาศหลักเกณฑ์ ก.จังหวัด
  พ.ร.บ./พ.ร.ก.
  คุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง
  โอนเงิน อปท.
  หนังสือราชการ
  แบบฟอร์มการขอกำหนดตำแหน่ง
  เอกสารประกอบการเสนอขอความเห็นชอบ
  ตัวอย่างเอกสารการคัดเลือกตำแหน่งบริหาร
  ตัวอย่างเอกสารต่างๆ
  ตัวอย่างคำสั่งและประกาศ อบต.
  อนุกรรมการถ่ายโอน
 
  
 
กรมสรรพากร
ธนาคารออมสิน
กรมบัญชีกลาง
ศาลปกครอง และสำนักงานศาลปกครอง
สำนักงบประมาณ
กระทรวงพาณิชย์
 
     คน  

     
 

ค้นหาตามช่วงวันที่ : -
คำค้นหา :

วันที่ หัวข้อ
7 ธ.ค. 2555 ที่ สพ ๐๐๓๗.๓/๒๑๗๕๓ เรื่อง การประชุมคณะกรรมการอำนวยการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินจังหวัดสุพรรณบุรี
7 ธ.ค. 2555 ที่ สพ ๐๐๓๗.๓/ว ๒๑๗๔๔ เรื่อง คู่มือประกอบการใช้งานโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ๓๐๐๐ และ LTAX GIS)
7 ธ.ค. 2555 ที่ สพ ๐๐๓๗.๕/ว ๑๑๗๓ เรื่อง แจ้งเวียนหนังสือราชการ
7 ธ.ค. 2555 ด่วนที่สุด ที่ สพ ๐๐๓๗.๒/ว ๒๑๗๓๔ เรื่อง ชะลอการจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕
6 ธ.ค. 2555 ที่ สพ ๐๐๓๗.๕/ว ๒๑๗๒๔ เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
6 ธ.ค. 2555 ที่ สพ ๐๐๓๗.๕/ว ๒๑๒๓๗ เรื่อง ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาทบทวนการสนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อกล่องบรรจุถุงยางอนามัย
6 ธ.ค. 2555 ที่ สพ ๐๐๓๗.๕/ว ๑๑๗๑ เรื่อง แจ้งการโอนเงิน
6 ธ.ค. 2555 ที่ สพ ๐๐๓๗.๓/ว ๒๑๖๕๙ เรื่อง แนวทางสร้างความเชื่อมั่นในความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว
6 ธ.ค. 2555 ที่ สพ ๐๐๓๗.๓/ว ๒๑๖๕๘ เรื่อง การบูรณาการยุทธศาสตร์ระดับพื้นที่และนโยบายสำคัญของรัฐบาลร่วมกับจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
6 ธ.ค. 2555 ที่ สพ ๐๐๓๗.๓/ว ๒๑๖๕๖ เรื่อง ขอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำชับสถานศึกษในสังกัดตรวจสอบ อาคาร สถานที่
6 ธ.ค. 2555 ด่วนที่สุด ที่ สพ ๐๐๓๗.๓/ว ๒๑๖๕๘ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลจำนวนร้านอาหาร และหาบเร่/แผงลอยจำหน่ายอาหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
6 ธ.ค. 2555 ด่วนที่สุด ที่ สพ ๐๐๓๗.๓/ว ๒๑๖๔๘ เรื่อง การจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอร์(แท็บเล็ต) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ฯ
4 ธ.ค. 2555 ที่ สพ ๐๐๓๗.๑/๑๑๖๔ เรื่อง การตรวจราชการพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี
4 ธ.ค. 2555 ที่ สพ ๐๐๓๗.๑/๒๑๕๔๘ เรื่อง การพัฒนาความรู้ในส่วนราชการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖
4 ธ.ค. 2555 มท ๐๘๐๗.๓/ว ๑๙๔ เรื่อง ประชาสัมพันธ์แผนการฝึกอบรม ไตรมาสที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖
3 ธ.ค. 2555 ที่ สพ ๐๐๓๗.๕/ว ๑๑๖๑ เรื่อง การนำเงินรายได้แผ่นดินส่ง อปท. ตามระบบการบริหารงานการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(GFMIS)
3 ธ.ค. 2555 ที่ สพ ๐๐๓๗.๒/ว ๒๑๑๖๑ เรื่อง ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตำบล
3 ธ.ค. 2555 ด่วนที่สุด ที่ สพ ๐๐๓๗.๓/ว ๒๑๔๕๑ เรื่อง การป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาวและภัยแล้ง
3 ธ.ค. 2555 ที่ สพ ๐๐๓๗.๒/ว ๒๑๑๖๔ เรื่อง ตรวจการประเมินเพื่อปรับตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสูงขึ้น ๑ ระดับ เป็นกรณีพิเศษ
3 ธ.ค. 2555 ที่ สพ ๐๐๓๗.๒/ว ๒๑๑๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินตัวชี้วัดเพื่อปรับตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสูงขึ้น ๑ ระดับ เป็นกรณีพิเศษ
3 ธ.ค. 2555 วิทยุสท่อสาร ด่วนที่สุด ที่ สพ ๐๐๓๗.๓/ว ๑๘๓ เรื่อง การบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการช่วยเหลือฟื้นฟูความเสียหายจากภัยพิบัติธรรมชาติฯ
3 ธ.ค. 2555 ด่วนที่สุด ที่ สพ ๐๐๓๗.๓/ว ๒๑๓๕๓ เรื่อง อนุมัติให้ดำเนินโครงการ และจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดฯ
3 ธ.ค. 2555 ด่วนที่สุด ที่ สพ ๐๐๓๗.๒/ว ๒๑๓๕๒ เรื่อง สำรวจงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ที่จัดสรรเกินกว่าที่ อปท.จ่ายจริง
3 ธ.ค. 2555 ที่ สพ ๐๐๓๗.๕/ว ๒๑๓๔๘ เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๕
29 พ.ย. 2555 วิทยุสื่อสาร ด่วนที่สุด ที่ สพ ๐๐๓๗.๓/ว ๑๘๒ เรื่อง การจัดงานพระราชพิธีเสด็จออกมหาสมาคม เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระเฉลิมพระชนมพรรษาฯ
หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 [70] 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 >>

 
     
หน้าแรก | หนังสือราชการ | โอนเงิน อปท. | กระดานกระทู้ | ติดต่อ อปท.จ.สุพรรณบุรี | เว็บไซต์ของ อปท.จ.สุพรรณบุรี
การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดสำหรับ Internet Explorer 8  © Copyright 2011 by Dungbhumi Co.,Ltd.