ที่ สพ ๐๐๒๓.๒/๓๖๐ การกำหนดตำแหน่งและปรับปรุงเกี่ยวกับตำ... :: คลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียด   การประชุมหัวหน้ากลุ่มงาน/ท้องถิ่นอำเภอ ประจำเดือนกันยา... :: คลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียด
จาก web จากgoogle
 
  ประวัติความเป็นมา
  วิสัยทัศน์พันธกิจ
  อำนาจหน้าที่
  อำนาจหน้าที่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อำนาจหน้าที่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ
  โครงสร้างการบริหารงาน
  บุคลากร
  บุคลากรท้องถิ่นจังหวัด
  งานบริหารทั่วไป
  กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น
  กลุ่มงานส่งเสริม และพัฒนาท้องถิ่น
  กลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
  กลุ่มงานการเงิน บัญชีและการตรวจสอบ
  บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
  อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
  อำเภอบางปลาม้า
  อำเภอสองพี่น้อง
  อำเภอเดิมบางนางบวช
  อำเภออู่ทอง
  อำเภอด่านช้าง
  อำเภอศรีประจันต์
  อำเภอดอนเจดีย์
  อำเภอสามชุก
  อำเภอหนองหญ้าไซ
  ผู้บริหาร อปท.
  ข้อมูลพื้นฐานของ อปท.จ.สุพรรณบุรี
  รายงานสถิติการคลังของ อปท. จ.สุพรรณบุรี
  เว็บไซต์ของ อปท.จ.สุพรรณบุรี
  แผนอัตรากำลัง
  องค์การบริหารส่วนจังหวัด
  เทศบาล
  องค์การบริหารส่วนตำบล
  กฎกระทรวงและระเบียบ
  ประกาศหลักเกณฑ์ ก.จังหวัด
  พ.ร.บ./พ.ร.ก.
  คุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง
  โอนเงิน อปท.
  หนังสือราชการ
  แบบฟอร์มการขอกำหนดตำแหน่ง
  เอกสารประกอบการเสนอขอความเห็นชอบ
  ตัวอย่างเอกสารการคัดเลือกตำแหน่งบริหาร
  ตัวอย่างเอกสารต่างๆ
  ตัวอย่างคำสั่งและประกาศ อบต.
  อนุกรรมการถ่ายโอน
 
  
 
กรมสรรพากร
ธนาคารออมสิน
กรมบัญชีกลาง
ศาลปกครอง และสำนักงานศาลปกครอง
สำนักงบประมาณ
กระทรวงพาณิชย์
 
     คน  

     
 

ค้นหาตามช่วงวันที่ : -
คำค้นหา :

วันที่ หัวข้อ
25 ธ.ค. 2555 ที่ สพ ๐๐๓๗.๕/ ว ๑๒๕๒ เรื่อง แจ้งเวียนหนังสือราชการ
24 ธ.ค. 2555 ด่วนที่สุด ที่ สพ ๐๐๓๗.๓/๒๒๗๗๕ เรื่อง ขยายระยะเวลาส่งโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ( CCTV)
21 ธ.ค. 2555 ด่วนที่สุด ที่ สพ ๐๐๓๗.๓/ว ๒๒๖๖๑ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ (CCTV)
21 ธ.ค. 2555 ที่ สพ ๐๐๓๗.๕/๑๒๔๕ เรื่อง แจ้งการโอนเงิน
21 ธ.ค. 2555 ที่ สพ ๐๐๓๗.๕/ว ๑๒๔๔ เรื่อง แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
21 ธ.ค. 2555 ที่ สพ ๐๐๓๗.๕/ว ๑๒๔๓ เรื่อง แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
21 ธ.ค. 2555 ที่ สพ ๐๐๓๗.๓/ว ๒๒๖๑๖ เรื่อง แนวทางปฏิบัติการขอกู้เงินของ อบจ. เทศบาล และเมืองพัทยา
20 ธ.ค. 2555 ที่ สพ ๐๐๓๗.๕/ว ๑๒๓๖ เรื่อง แจ้งการโอนเงิน
20 ธ.ค. 2555 ที่ สพ ๐๐๓๗.๑/ว ๑๒๓๓ เรื่อง การเผยแพร่หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) ของ สถ.
20 ธ.ค. 2555 ที่ สพ ๐๐๓๗.๑/ว ๑๒๓๒ เรื่อง การเผยแพร่หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) ของ สถ.
19 ธ.ค. 2555 ที่ สพ ๐๐๓๗.๒/ว ๒๒๕๒๓ เรื่อง แนวทางการดำเนินการตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการปรับปรุงตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นระดับที่สูงขึ้น ๑ ฯ
19 ธ.ค. 2555 ด่วนที่สุด ที่ สพ ๐๐๓๗.๒/ว ๒๒๔๙๓ เรื่อง การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาฯ
19 ธ.ค. 2555 ที่ สพ ๐๐๓๗.๕/ว ๑๒๒๙ เรื่อง แจ้งการโอนเงิน
19 ธ.ค. 2555 ที่ สพ ๐๐๓๗.๑/ว ๑๒๑๒ เรื่อง การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี ๒๕๕๖
19 ธ.ค. 2555 ที่ สพ ๐๐๓๗.๕/ว ๒๒๕๐๕ เรื่อง การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ.๒๕๕๒ งวดที่ ๑๐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕
19 ธ.ค. 2555 ที่ สพ ๐๐๓๗.๕/ว ๒๒๕๐๒ เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๕
19 ธ.ค. 2555 ที่ สพ ๐๐๓๗.๓/ว ๒๒๕๐๑ เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น SBMLD
19 ธ.ค. 2555 ด่วนที่สุด ที่ สพ ๐๐๓๗.๓/ว ๒๒๔๙๙ เรื่อง การแอบอ้างเพื่อหลอกลวงเอาผลประโยชน์จากผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานในสังกัด อปท.
19 ธ.ค. 2555 ที่ สพ ๐๐๓๗.๓/ว ๒๒๔๙๗ เรื่อง ผลการสรรหาครูภาษาไทยดีเด่น ประจำปีศักราช ๒๕๕๕
19 ธ.ค. 2555 ที่ สพ ๐๐๓๗.๑/๑๒๑๙ เรื่อง การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.๒๕๕๖
19 ธ.ค. 2555 ที่ สพ ๐๐๓๗.๑/๑๒๑๘ เรื่อง การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.๒๕๕๖
18 ธ.ค. 2555 ที่ สพ ๐๐๓๗.๕/๑๒๐๗ เรื่องแจ้งการโอนเงิน
18 ธ.ค. 2555 ที่ สพ ๐๐๓๗.๕/๑๒๐๖ เรื่อง แจ้งการโอนเงิน
18 ธ.ค. 2555 ที่ สพ ๐๐๓๗.๕/ว ๑๒๐๕ เรื่องแจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการสถานศึกษา สำหรับพนักงานครูที่สังกัด อปท. ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๕๕
18 ธ.ค. 2555 ที่ สพ ๐๐๓๗.๓/ว๑๒๐๒ เรื่อง การดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล กิจกรรมการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ
หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 [70] 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 >>

 
     
หน้าแรก | หนังสือราชการ | โอนเงิน อปท. | กระดานกระทู้ | ติดต่อ อปท.จ.สุพรรณบุรี | เว็บไซต์ของ อปท.จ.สุพรรณบุรี
การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดสำหรับ Internet Explorer 8  © Copyright 2011 by Dungbhumi Co.,Ltd.