แจ้งรหัสผู้ใช้งาน(UsernameและPassword)สำหรับการใช้งานระ... :: คลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียด  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชา... :: คลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียด
จาก web จากgoogle
 
  ประวัติความเป็นมา
  วิสัยทัศน์พันธกิจ
  อำนาจหน้าที่
  อำนาจหน้าที่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อำนาจหน้าที่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ
  โครงสร้างการบริหารงาน
  บุคลากร
  บุคลากรท้องถิ่นจังหวัด
  งานบริหารทั่วไป
  กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น
  กลุ่มงานส่งเสริม และพัฒนาท้องถิ่น
  กลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
  กลุ่มงานการเงิน บัญชีและการตรวจสอบ
  บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
  อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
  อำเภอบางปลาม้า
  อำเภอสองพี่น้อง
  อำเภอเดิมบางนางบวช
  อำเภออู่ทอง
  อำเภอด่านช้าง
  อำเภอศรีประจันต์
  อำเภอดอนเจดีย์
  อำเภอสามชุก
  อำเภอหนองหญ้าไซ
  ผู้บริหาร อปท.
  ข้อมูลพื้นฐานของ อปท.จ.สุพรรณบุรี
  รายงานสถิติการคลังของ อปท. จ.สุพรรณบุรี
  เว็บไซต์ของ อปท.จ.สุพรรณบุรี
  แผนอัตรากำลัง
  องค์การบริหารส่วนจังหวัด
  เทศบาล
  องค์การบริหารส่วนตำบล
  กฎกระทรวงและระเบียบ
  ประกาศหลักเกณฑ์ ก.จังหวัด
  พ.ร.บ./พ.ร.ก.
  คุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง
  โอนเงิน อปท.
  หนังสือราชการ
  แบบฟอร์มการขอกำหนดตำแหน่ง
  เอกสารประกอบการเสนอขอความเห็นชอบ
  ตัวอย่างเอกสารการคัดเลือกตำแหน่งบริหาร
  ตัวอย่างเอกสารต่างๆ
  ตัวอย่างคำสั่งและประกาศ อบต.
  อนุกรรมการถ่ายโอน
 
  
 
กรมสรรพากร
ธนาคารออมสิน
กรมบัญชีกลาง
ศาลปกครอง และสำนักงานศาลปกครอง
สำนักงบประมาณ
กระทรวงพาณิชย์
 
     คน  

     
 

ค้นหาตามช่วงวันที่ : -
คำค้นหา :

วันที่ หัวข้อ
27 ม.ค. 2558 ที่ สพ ๐๐๒๓.๔/ว๑๓๑๘ ซักซ้อมแนวทางในการอุทธรณ์หรือฏีกาคำพิภาคษาของศาล กรณีเจ้าหน้าที่ของ อปท.กระทำละเมิดต่อบุคคลภายนอก
27 ม.ค. 2558 ที่ สพ ๐๐๒๓.๑/๑๓๒๐ การเสนอขอพระราชทานเครื่่องราชอิสริยาภรณ์ ปี ๒๕๕๘
27 ม.ค. 2558 ที่ สพ ๐๐๒๓.๕/ว๑๔๖ ขอแจ้งการนำส่งเงินรายได้ของ อปท.
27 ม.ค. 2558 ที่ สพ ๐๐๒๓.๕/ว๑๔๕ ขอแจ้งการนำส่งเงินรายได้ของ อปท.
27 ม.ค. 2558 ที่ สพ ๐๐๒๓.๕/ว๑๓๓ ขอส่งรายละเอียดเลขบัญชีธนาคารและการเปลี่ยนแปลงสถานะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี
27 ม.ค. 2558 ที่ สพ ๐๐๒๓.๕/ว๑๓๒ ขอส่งรายละเอียดเลขบัญชีธนาคารและการเปลี่ยนแปลงสถานะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี
26 ม.ค. 2558 ที่ สพ ๐๐๒๓.๕/ว๑๓๗ แจ้งเวียนหนังสือราชการ
26 ม.ค. 2558 ที่ สพ ๐๐๒๓.๓/ว๐๑๑๘๘ การบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ปี ๒๕๕๗
26 ม.ค. 2558 ที่ สพ ๐๐๒๓.๑/๑๒๘ รับสมัครข้าราชการคัดเลือกเพื่อเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤิทธิ์สูง รุ่นที่ ๑๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ในส่วนของ สถ.
23 ม.ค. 2558 ที่ สพ ๐๐๒๓.๕/ว๑๑๓๐ การพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างที่ได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนแรงงานอันเนื่องมาจากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ๓๐๐ บาท
23 ม.ค. 2558 ที่ สพ ๐๐๒๓.๕/ว๑๑๒๗ การดำเนินการตามพระราชบัญญัติควบคุมเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒
23 ม.ค. 2558 ที่ สพ ๐๐๒๓.๕/ว๑๑๒๕ การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ เงินอุดหนุนทั่วไป กำหนดวัตถุประสงค์ค่ากระแสไฟฟ้าสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ไตรมาสที่ ๒
23 ม.ค. 2558 ที่ สพ ๐๐๒๓.๓/ว๑๒๕รายงานการปฏิบัติราชการเพื่อพัฒนากระบวนงานของผู้ว่าราชการจังหวัด
23 ม.ค. 2558 ที่ สพ ๐๐๒๓.๕/ว๑๒๔ การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
23 ม.ค. 2558 ที่ สพ ๐๐๒๓.๕/ว๑๒๓ การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
23 ม.ค. 2558 ที่ สพ ๐๐๒๓.๑/๑๒๐ โครงการบริหารแผนพัฒนาบุคลากรภาครัฐในบริบทอาเชี่ยนปี ๒๕๕๘
22 ม.ค. 2558 ที่ สพ ๐๐๒๓.๕/ว๑๐๘๗ ประกาศสอบราคาซี้อเครื่องปรับอากาศ
22 ม.ค. 2558 ที่ สพ ๐๐๒๓.๕/๑๑๙ การโอนเงินงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ ๑
22 ม.ค. 2558 ที่ สพ ๐๐๒๓.๕/ว๑๑๔ การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงปิโตรเลียม งวดที่ ๑/๒๕๕๘
22 ม.ค. 2558 ที่ สพ ๐๐๒๓.๕/ว๑๑๓ การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงปิโตรเลียม งวดที่ ๑/๒๕๕๘
21 ม.ค. 2558 ที่ สพ ๐๐๒๓.๒/ว๙๒๓ แจ้งประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสุพรรณบุรี
21 ม.ค. 2558 ด่วนมาก ที่ สพ ๐๐๒๓.๓/ว๙๔๑ การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ งบเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการการจายอำนาจให้แก่ อปท.
21 ม.ค. 2558 ที่ สพ ๐๐๒๓.๓/ว๙๙๗ เร่งรัดรายงานจำนวนผู้สูงอายุ และตรวจสอบการคำนวนช่วงอายุ กับอัตราการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตามโครงการสร้างหลักประกันฯ
21 ม.ค. 2558 ที่ สพ ๐๐๒๓.๓/ว๑๐๐๐ การป้องกันภัยหนาว
21 ม.ค. 2558 ที่ สพ ๐๐๒๓.๒/ว๙๒๖ ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตำบล
หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 [70] 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 >>

 
     
หน้าแรก | หนังสือราชการ | โอนเงิน อปท. | กระดานกระทู้ | ติดต่อ อปท.จ.สุพรรณบุรี | เว็บไซต์ของ อปท.จ.สุพรรณบุรี
การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดสำหรับ Internet Explorer 8  © Copyright 2011 by Dungbhumi Co.,Ltd.