ที่ สพ ๐๐๒๓.๒/๓๖๐ การกำหนดตำแหน่งและปรับปรุงเกี่ยวกับตำ... :: คลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียด   การประชุมหัวหน้ากลุ่มงาน/ท้องถิ่นอำเภอ ประจำเดือนกันยา... :: คลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียด
จาก web จากgoogle
 
  ประวัติความเป็นมา
  วิสัยทัศน์พันธกิจ
  อำนาจหน้าที่
  อำนาจหน้าที่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อำนาจหน้าที่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ
  โครงสร้างการบริหารงาน
  บุคลากร
  บุคลากรท้องถิ่นจังหวัด
  งานบริหารทั่วไป
  กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น
  กลุ่มงานส่งเสริม และพัฒนาท้องถิ่น
  กลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
  กลุ่มงานการเงิน บัญชีและการตรวจสอบ
  บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
  อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
  อำเภอบางปลาม้า
  อำเภอสองพี่น้อง
  อำเภอเดิมบางนางบวช
  อำเภออู่ทอง
  อำเภอด่านช้าง
  อำเภอศรีประจันต์
  อำเภอดอนเจดีย์
  อำเภอสามชุก
  อำเภอหนองหญ้าไซ
  ผู้บริหาร อปท.
  ข้อมูลพื้นฐานของ อปท.จ.สุพรรณบุรี
  รายงานสถิติการคลังของ อปท. จ.สุพรรณบุรี
  เว็บไซต์ของ อปท.จ.สุพรรณบุรี
  แผนอัตรากำลัง
  องค์การบริหารส่วนจังหวัด
  เทศบาล
  องค์การบริหารส่วนตำบล
  กฎกระทรวงและระเบียบ
  ประกาศหลักเกณฑ์ ก.จังหวัด
  พ.ร.บ./พ.ร.ก.
  คุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง
  โอนเงิน อปท.
  หนังสือราชการ
  แบบฟอร์มการขอกำหนดตำแหน่ง
  เอกสารประกอบการเสนอขอความเห็นชอบ
  ตัวอย่างเอกสารการคัดเลือกตำแหน่งบริหาร
  ตัวอย่างเอกสารต่างๆ
  ตัวอย่างคำสั่งและประกาศ อบต.
  อนุกรรมการถ่ายโอน
 
  
 
กรมสรรพากร
ธนาคารออมสิน
กรมบัญชีกลาง
ศาลปกครอง และสำนักงานศาลปกครอง
สำนักงบประมาณ
กระทรวงพาณิชย์
 
     คน  

     
 

ค้นหาตามช่วงวันที่ : -
คำค้นหา :

วันที่ หัวข้อ
8 มี.ค. 2556 ที่ สพ ๐๐๒๓.๑/ว ๔๓๑๗ เรื่อง ทุนการศึกษาภาษาจีน ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน
7 มี.ค. 2556 ที่ สพ ๐๐๒๓.๓/ว ๔๓๐๓ เรื่อง โครงการอาหารปลอดภัยปลอดโรคในโรงเรียนและศูนย์เด็กเล็ก
7 มี.ค. 2556 ด่วนมาก ที่ สพ ๐๐๒๓.๓/ว ๔๓๐๑ เรื่อง การจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน
7 มี.ค. 2556 ที่ สพ ๐๐๒๓.๓/ว ๔๒๙๙ เรื่อง การแข่งขัน ไทคัพ มหกรรมกีฬาท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑๒ ประจำปี ๒๕๕๖
7 มี.ค. 2556 ที่ สพ ๐๐๒๓.๓/ว ๔๒๙๕ เรื่อง การฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานด้านปฐมวัย ตามหลักสูตร "การอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยโดยไม่ใช้ความรุนแรง"
7 มี.ค. 2556 ด่วนที่สุด ที่ สพ ๐๐๒๓.๑/ว ๔๒๓๐ เรื่อง การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชข่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๕๖
7 มี.ค. 2556 ที่ สพ ๐๐๒๓.๕/ว ๔๒๒๘ เรื่อง การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่นฯ
7 มี.ค. 2556 ที่ สพ ๐๐๒๓.๕/๓๑๘ เรื่อง แจ้งการโอนเงิน
6 มี.ค. 2556 ที่ สพ ๐๐๒๓.๑/ว ๓๑๖ เรื่อง จดหมายข่าว @POST ฉบับที่ ๓/๒๕๕๖ ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๕๖
6 มี.ค. 2556 ที่ สพ ๐๐๒๓.๑/๓๑๕ เรื่อง การเทิดทูนและธำรงรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์
6 มี.ค. 2556 ที่ สพ ๐๐๒๓.๑/๓๑๔ เรื่อง การเทิดทูนและธำรงรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์
6 มี.ค. 2556 ที่ สพ ๐๐๒๓.๓/ว ๔๑๖๘ เรื่อง ขอให้พิจารณายกเว้นภาษีป้ายของบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม
6 มี.ค. 2556 ที่ สพ ๐๐๒๓.๕/ว ๓๑๐ เรื่อง ขอแจ้งการนำส่งเงินรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
5 มี.ค. 2556 ด่วนที่สุด ที่ สพ ๐๐๒๓.๓/ว ๔๑๑๘ เรื่อง แจ้งจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ ฯ
5 มี.ค. 2556 ด่วนที่สุด ที่ สพ ๐๐๒๓.๒/ว ๓๙๙๖ เรื่อง การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปี ๒๕๕๖ฯ
4 มี.ค. 2556 ด่วนที่สุด ที่ สพ ๐๐๒๓.๒/ว ๓๐๑ เรื่อง การรายงานผลการกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่เป็นกรณีพิเศษสำหรับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๓ฯ
4 มี.ค. 2556 ด่วนที่สุด ที่ สพ ๐๐๒๓.๒/ว ๓๐๐ เรื่อง การรายงานผลการกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่เป็นกรณีพิเศษสำหรับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๓ฯ
4 มี.ค. 2556 ที่ สพ ๐๐๒๓.๑/ว ๒๙๒ เรื่อง แจ้งเวียนหนังสือราชการ
4 มี.ค. 2556 ที่ สพ ๐๐๒๓.๕/ว ๒๙๖ เรื่อง แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
1 มี.ค. 2556 ที่ สพ ๐๐๒๓.๑/ว ๓๘๔๓ เรื่อง โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งเมืองฮิโรชิมา ประจำปี ๒๕๕๖
1 มี.ค. 2556 ที่ สพ ๐๐๒๓.๕/๒๘๖ เรื่อง แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
1 มี.ค. 2556 ที่ สพ ๐๐๒๓.๕/๒๘๕ เรื่อง แจ้งการโอนเงิน
1 มี.ค. 2556 ที่ สพ ๐๐๒๓.๑/๒๘๒ เรื่อง โครงการอบรมสัมมนาผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมธรรมาภิบาลและเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดีฯ
1 มี.ค. 2556 ที่ สพ ๐๐๒๓.๑/ว ๒๘๑ เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การใช้งาน Power Point Template
1 มี.ค. 2556 ที่ สพ ๐๐๒๓.๕/ว ๓๗๙๒ เรื่อง ผลการอนุมัติจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่มีวงเงินไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท
หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 [70] 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 >>

 
     
หน้าแรก | หนังสือราชการ | โอนเงิน อปท. | กระดานกระทู้ | ติดต่อ อปท.จ.สุพรรณบุรี | เว็บไซต์ของ อปท.จ.สุพรรณบุรี
การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดสำหรับ Internet Explorer 8  © Copyright 2011 by Dungbhumi Co.,Ltd.