แจ้งรหัสผู้ใช้งาน(UsernameและPassword)สำหรับการใช้งานระ... :: คลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียด  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชา... :: คลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียด
จาก web จากgoogle
 
  ประวัติความเป็นมา
  วิสัยทัศน์พันธกิจ
  อำนาจหน้าที่
  อำนาจหน้าที่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อำนาจหน้าที่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ
  โครงสร้างการบริหารงาน
  บุคลากร
  บุคลากรท้องถิ่นจังหวัด
  งานบริหารทั่วไป
  กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น
  กลุ่มงานส่งเสริม และพัฒนาท้องถิ่น
  กลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
  กลุ่มงานการเงิน บัญชีและการตรวจสอบ
  บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
  อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
  อำเภอบางปลาม้า
  อำเภอสองพี่น้อง
  อำเภอเดิมบางนางบวช
  อำเภออู่ทอง
  อำเภอด่านช้าง
  อำเภอศรีประจันต์
  อำเภอดอนเจดีย์
  อำเภอสามชุก
  อำเภอหนองหญ้าไซ
  ผู้บริหาร อปท.
  ข้อมูลพื้นฐานของ อปท.จ.สุพรรณบุรี
  รายงานสถิติการคลังของ อปท. จ.สุพรรณบุรี
  เว็บไซต์ของ อปท.จ.สุพรรณบุรี
  แผนอัตรากำลัง
  องค์การบริหารส่วนจังหวัด
  เทศบาล
  องค์การบริหารส่วนตำบล
  กฎกระทรวงและระเบียบ
  ประกาศหลักเกณฑ์ ก.จังหวัด
  พ.ร.บ./พ.ร.ก.
  คุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง
  โอนเงิน อปท.
  หนังสือราชการ
  แบบฟอร์มการขอกำหนดตำแหน่ง
  เอกสารประกอบการเสนอขอความเห็นชอบ
  ตัวอย่างเอกสารการคัดเลือกตำแหน่งบริหาร
  ตัวอย่างเอกสารต่างๆ
  ตัวอย่างคำสั่งและประกาศ อบต.
  อนุกรรมการถ่ายโอน
 
  
 
กรมสรรพากร
ธนาคารออมสิน
กรมบัญชีกลาง
ศาลปกครอง และสำนักงานศาลปกครอง
สำนักงบประมาณ
กระทรวงพาณิชย์
 
     คน  

     
 

ค้นหาตามช่วงวันที่ : -
คำค้นหา :

วันที่ หัวข้อ
9 ม.ค. 2557 ด่วนที่สุด ที่ สพ ๐๐๒๓.๓/ ว๓๘๗ โครงการเฝ้าระวังโรคไขหวัดนกเชิงรุกแบบบูรณาการของประเทศไทยครั้งที่ ๑/๒๕๕๗
9 ม.ค. 2557 ที่ สพ ๐๐๒๓.๑/๐๐๓๐๕ แต่งตั้งดจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานร้านธารากาชาดงานอนุสรณ์ดอนเจดีย์และงานกาชาดจังหวัดสุพรรณบุรีปี ๒๕๕๗
9 ม.ค. 2557 ที่ สพ๐๐๒๓.๕/ว๓๓ แจ้งเวียนหนังสือราชการ
9 ม.ค. 2557 ที่ สพ ๐๐๒๓.๕/ว๓๐ การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ งบประมาณ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเงินอุดหนุนสำหรับการถ่ายโอนบุคลากร
7 ม.ค. 2557 ที่ สพ ๐๐๒๓.๓/ว๓๐๐ ซักซ้อมการกำหนดวันดำเนินการตามโครงการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเจ้าภาพระดับภาค
7 ม.ค. 2557 ด่วนที่สุด ที่ สพ ๐๐๒๓๓/๒๗๖ การโอนจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
7 ม.ค. 2557 ด่วนที่สุด ที่ สพ ๐๐๒๓.๓/ว ๒๗๘ โครงการพัฒนากระบวนทัศน์การจัดทำยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาท้องถิ่นตามแนวทางการพัฒนาประเทศปี พ.ศ. ๒๕๕๗
7 ม.ค. 2557 ด่วนที่สุด ที่ สพ ๐๐๒๓.๓/ว๒๗๗ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ การส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน ครั้งที่ ๒
6 ม.ค. 2557 ที่ สพ ๐๐๒๓.๑/๑๖ จดหมายข่าว @POST ฉบับที่ ๑/๒๕๕๖ เดือน มกราคม ๒๕๕๗
6 ม.ค. 2557 ที่ สพ ๐๐๒๓.๓/๑๕ การนำเข้าข้อมูลในระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและการประเมินผลการใช้จ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3 ม.ค. 2557 ที่ สพ ๐๐๒๓.๕/ว๐๐๑๔๕ การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท
3 ม.ค. 2557 ที่ สพ ๐๐๒๓.๕/๑๒ แจ้งการโอนเงิน
3 ม.ค. 2557 ที่ สพ ๐๐๒๓.๒/ว๖๗ แจ้งประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสุพรรณบุรี
3 ม.ค. 2557 ที่ สพ ๐๐๒๓.๓/๗๑ การติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนและการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3 ม.ค. 2557 แบบการแจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการทัศนศึกษา ณ จังหวัดตราด ดำน้ำดูปะการัง รับประทานอาหารทะเลริมหาด (ท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ)
3 ม.ค. 2557 ที่ สพ ๐๐๒๓.๒/ว๖๑ ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการปรับอัตราเงินเดือสำหรับวุฒิที่ ก.พ.,ก.จ.,ก.ท.,หรือ ก.อบต.รับรองและปรับขั้นเงินเดือนที่ผู้ได้รับการบรรจุ
3 ม.ค. 2557 ด่วนที่สุด ที่ สพ ๐๐๒๓.๓/ว๕๔ การจัดทำข้อมูลในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเชียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3 ม.ค. 2557 ที่ สพ ๐๐๒๓.๕/ว๗ แจ้งเวียนหนังสือราชการ
3 ม.ค. 2557 ที่ สพ ๐๐๒๓.๕/ว๖ แจ้งเวียนหนังสือราชการ
2 ม.ค. 2557 ที่ สพ ๐๐๒๓.๕/๙ แจ้งการโอนเงิน
2 ม.ค. 2557 ที่ สพ ๐๐๒๓.๕/ว ๘ แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
2 ม.ค. 2557 ที่ สพ ๐๐๒๓.๕/ว ๒๕๕๗ แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนฝึกอบรม กรณีหน่วยงานอื่นเป็นผู้จัดฝึกอบรม
2 ม.ค. 2557 ที่ สพ ๐๐๒๓.๕/ว๐๐๐๐๕ การโอนจัดสรรเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปี ๒๕๕๖ ผ่านทางระบบGFMIFZ(เพิ่มเติม)
2 ม.ค. 2557 ด่วนที่สุด ที่ สพ ๐๐๒๓.๓/ว๒๑ การดำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรีเรื่อง กำหนดให้ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นปีแห่งการรณรงค์ด้านการป้องกันและแก้ปัญหาอัคคีภัย
2 ม.ค. 2557 ที สพ ๐๐๒๓.๓/ว๒๒ แนวทางการกลั่นกรองโครงการและตรวจสอบความเหมาะสมโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 [70] 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 >>

 
     
หน้าแรก | หนังสือราชการ | โอนเงิน อปท. | กระดานกระทู้ | ติดต่อ อปท.จ.สุพรรณบุรี | เว็บไซต์ของ อปท.จ.สุพรรณบุรี
การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดสำหรับ Internet Explorer 8  © Copyright 2011 by Dungbhumi Co.,Ltd.