ที่ สพ ๐๐๒๓.๒/๓๖๐ การกำหนดตำแหน่งและปรับปรุงเกี่ยวกับตำ... :: คลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียด   การประชุมหัวหน้ากลุ่มงาน/ท้องถิ่นอำเภอ ประจำเดือนกันยา... :: คลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียด
จาก web จากgoogle
 
  ประวัติความเป็นมา
  วิสัยทัศน์พันธกิจ
  อำนาจหน้าที่
  อำนาจหน้าที่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อำนาจหน้าที่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ
  โครงสร้างการบริหารงาน
  บุคลากร
  บุคลากรท้องถิ่นจังหวัด
  งานบริหารทั่วไป
  กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น
  กลุ่มงานส่งเสริม และพัฒนาท้องถิ่น
  กลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
  กลุ่มงานการเงิน บัญชีและการตรวจสอบ
  บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
  อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
  อำเภอบางปลาม้า
  อำเภอสองพี่น้อง
  อำเภอเดิมบางนางบวช
  อำเภออู่ทอง
  อำเภอด่านช้าง
  อำเภอศรีประจันต์
  อำเภอดอนเจดีย์
  อำเภอสามชุก
  อำเภอหนองหญ้าไซ
  ผู้บริหาร อปท.
  ข้อมูลพื้นฐานของ อปท.จ.สุพรรณบุรี
  รายงานสถิติการคลังของ อปท. จ.สุพรรณบุรี
  เว็บไซต์ของ อปท.จ.สุพรรณบุรี
  แผนอัตรากำลัง
  องค์การบริหารส่วนจังหวัด
  เทศบาล
  องค์การบริหารส่วนตำบล
  กฎกระทรวงและระเบียบ
  ประกาศหลักเกณฑ์ ก.จังหวัด
  พ.ร.บ./พ.ร.ก.
  คุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง
  โอนเงิน อปท.
  หนังสือราชการ
  แบบฟอร์มการขอกำหนดตำแหน่ง
  เอกสารประกอบการเสนอขอความเห็นชอบ
  ตัวอย่างเอกสารการคัดเลือกตำแหน่งบริหาร
  ตัวอย่างเอกสารต่างๆ
  ตัวอย่างคำสั่งและประกาศ อบต.
  อนุกรรมการถ่ายโอน
 
  
 
กรมสรรพากร
ธนาคารออมสิน
กรมบัญชีกลาง
ศาลปกครอง และสำนักงานศาลปกครอง
สำนักงบประมาณ
กระทรวงพาณิชย์
 
     คน  

     
 

ค้นหาตามช่วงวันที่ : -
คำค้นหา :

วันที่ หัวข้อ
19 มี.ค. 2556 ที่ สพ ๐๐๒๓.๑/๓๗๔ เรื่อง ขอรับการสนับสนุนบริจาคสิ่งของการจัดงานกาชาด สถ.ประจำปี ๒๕๕๖
19 มี.ค. 2556 ที่ สพ ๐๐๒๓.๕/ว ๓๗๒ เรื่อง แจ้งการโอนเงิน
19 มี.ค. 2556 ที่ สพ ๐๐๒๓.๑/๔๙๓๒ เรื่อง การมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่
18 มี.ค. 2556 ที่ สพ ๐๐๒๓.๑/๓๗๐ เรื่อง ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองชั้นต้น
18 มี.ค. 2556 ด่วนที่สุด ที่ สพ ๐๐๒๓.๕/ว ๔๙๐๕ เรื่อง การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
18 มี.ค. 2556 ด่วนที่สุด ที่ สพ ๐๐๒๓.๓/ว ๔๙๐๐ เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินประจำปีฯ
18 มี.ค. 2556 ที่ สพ ๐๐๒๓.๓/ว ๓๖๙ เรื่อง กำหนดการลงพื้นที่ให้คำแนะนำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า
15 มี.ค. 2556 ที่ สพ ๐๐๒๓.๓/ว ๔๘๔๐ เรื่องการคัดเลือกครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กดีเด่น ศฑด.ของ อปท.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖
15 มี.ค. 2556 ที่ สพ ๐๐๒๓.๓/๓๕๗ เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๕
15 มี.ค. 2556 ที่ สพ ๐๐๒๓.๓/ ว ๓๕๖ เรื่องแจ้งเวียนหนังสือราชการ
15 มี.ค. 2556 ที่ สพ ๐๐๒๓.๓/๓๖๐ เรื่อง แจ้งการโอนเงอนอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับครุภัณฑ์การศึกษาฯ
15 มี.ค. 2556 ที่ สพ ๐๐๒๓.๕/๓๕๙ เรื่องแจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษา สำหรับพนักงานครูที่สังกัด อปท.ฯ
15 มี.ค. 2556 ที่ สพ ๐๐๒๓.๓/ว ๐๔๗๙๕ เรื่อง การติดตามการจัดซื้อ การก่อหนี้ผูกพัน และแผน/ผลการเบิกจ่ายเงิน ครุภัณฑ์การศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ฯ
14 มี.ค. 2556 ที่ สพ ๐๐๒๓.๕/๔๗๕๙ เรื่อง การตรวบสอบการเงิน บัญชี และพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ ๒๕๕๖
14 มี.ค. 2556 ที่ สพ ๐๐๒๓.๓/ว ๔๗๔๔ เรื่อง ขอส่งคำสั่งศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ
14 มี.ค. 2556 ที่ สพ ๐๐๒๓.๔/ว ๔๗๑๗ เรื่อง การเพิกถอนเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๔๗ ของเทศบาลนครภูเก็ต
14 มี.ค. 2556 ที่ สพ ๐๐๒๓.๔/ว ๔๗๑๒ เรื่อง ขอนำส่งข้อมูลการสำรวจที่สาธารณประโยชน์ที่ยังไม่ได้ออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง เนื่องจากมีปัญหาในการชี้แนวเขตของ อปท.
13 มี.ค. 2556 ที่ สพ ๐๐๒๓.๓/ว ๔๖๒๘ เรื่องการจัดงานวันท้องถิ่นไทย ปี ๒๕๕๖
12 มี.ค. 2556 ที่ สพ ๐๐๒๓.๓/ว ๔๕๙๔ เรื่อง ขอให้สนับสนุนการส่งเสริมวิชาการในระดับพื้นที่แบบบูรณาการ และสำรวจข้อมูลความประสงค์ของ อปท.ที่รับถ่ายโอนสายทางจากส่วนราชการ
12 มี.ค. 2556 ที่ สพ ๐๐๒๓.๓/ว ๓๕๐ เรื่อง แจ้งการโอนเงิน
12 มี.ค. 2556 ที่ สพ ๐๐๒๓.๕/ว ๓๔๙ เรื่อง แจ้งการโอนเงิน
12 มี.ค. 2556 ที่ สพ ๐๐๒๓.๑/๓๔๖ เรื่อง การสำรวจข้อมูลการเข้าถึงบริการโทรศัพท์และอินเตอร์เน็ต
12 มี.ค. 2556 ประชาสัมพันธ์ให้ อปท.มารับ USER NAME และ PASSWORD การกรอกข้อมูลแผนอัตรากำลัง ๓ ปี ได้ที่กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น
12 มี.ค. 2556 ด่วนที่สุด ที่ สพ ๐๐๒๓.๓/ว ๔๕๔๒ เรื่อง การเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการปรับปรุง ซ่อมสร้าง/ซ่อมแซมหรือบำรุงรักษาถนนที่ อปท.ฯ
11 มี.ค. 2556 ที่ สพ ๐๐๒๓.๒/๓๔๐ เรื่อง การพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาในสังกัดต่างๆ ให้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 [70] 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 >>

 
     
หน้าแรก | หนังสือราชการ | โอนเงิน อปท. | กระดานกระทู้ | ติดต่อ อปท.จ.สุพรรณบุรี | เว็บไซต์ของ อปท.จ.สุพรรณบุรี
การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดสำหรับ Internet Explorer 8  © Copyright 2011 by Dungbhumi Co.,Ltd.