ที่ สพ ๐๐๒๓.๒/๓๖๐ การกำหนดตำแหน่งและปรับปรุงเกี่ยวกับตำ... :: คลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียด   การประชุมหัวหน้ากลุ่มงาน/ท้องถิ่นอำเภอ ประจำเดือนกันยา... :: คลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียด
จาก web จากgoogle
 
  ประวัติความเป็นมา
  วิสัยทัศน์พันธกิจ
  อำนาจหน้าที่
  อำนาจหน้าที่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อำนาจหน้าที่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ
  โครงสร้างการบริหารงาน
  บุคลากร
  บุคลากรท้องถิ่นจังหวัด
  งานบริหารทั่วไป
  กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น
  กลุ่มงานส่งเสริม และพัฒนาท้องถิ่น
  กลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
  กลุ่มงานการเงิน บัญชีและการตรวจสอบ
  บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
  อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
  อำเภอบางปลาม้า
  อำเภอสองพี่น้อง
  อำเภอเดิมบางนางบวช
  อำเภออู่ทอง
  อำเภอด่านช้าง
  อำเภอศรีประจันต์
  อำเภอดอนเจดีย์
  อำเภอสามชุก
  อำเภอหนองหญ้าไซ
  ผู้บริหาร อปท.
  ข้อมูลพื้นฐานของ อปท.จ.สุพรรณบุรี
  รายงานสถิติการคลังของ อปท. จ.สุพรรณบุรี
  เว็บไซต์ของ อปท.จ.สุพรรณบุรี
  แผนอัตรากำลัง
  องค์การบริหารส่วนจังหวัด
  เทศบาล
  องค์การบริหารส่วนตำบล
  กฎกระทรวงและระเบียบ
  ประกาศหลักเกณฑ์ ก.จังหวัด
  พ.ร.บ./พ.ร.ก.
  คุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง
  โอนเงิน อปท.
  หนังสือราชการ
  แบบฟอร์มการขอกำหนดตำแหน่ง
  เอกสารประกอบการเสนอขอความเห็นชอบ
  ตัวอย่างเอกสารการคัดเลือกตำแหน่งบริหาร
  ตัวอย่างเอกสารต่างๆ
  ตัวอย่างคำสั่งและประกาศ อบต.
  อนุกรรมการถ่ายโอน
 
 



 
 
กรมสรรพากร
ธนาคารออมสิน
กรมบัญชีกลาง
ศาลปกครอง และสำนักงานศาลปกครอง
สำนักงบประมาณ
กระทรวงพาณิชย์
 
     คน  

     
 

ค้นหาตามช่วงวันที่ : -
คำค้นหา :

วันที่ หัวข้อ
9 ส.ค. 2556 ที่ สพ ๐๐๒๓.๕/๑๐๗๗ เรื่อง แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
9 ส.ค. 2556 ที่ สพ ๐๐๒๓.๕/๑๐๗๖ เรื่อง แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
9 ส.ค. 2556 ที่ สพ ๐๐๒๓.๕/๑๐๗๕ เรื่อง แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
9 ส.ค. 2556 ที่ สพ ๐๐๒๓.๕/๑๐๗๔ เรื่อง แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
9 ส.ค. 2556 ที่ สพ ๐๐๒๓.๓/ว ๑๓๘๑๙ เรื่อง โครงการ "ตามรอยเกียรติยศครูผู้มีอุดมการณ์และจิตวิญญาณครู ครั้งที่ ๘ พ.ศ.๒๕๕๗
9 ส.ค. 2556 ที่ สพ ๐๐๒๓.๕/ว ๑๐๗๑ เรื่อง ขอแจ้งการนำส่งเงินรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
9 ส.ค. 2556 ที่ สพ ๐๐๒๓.๕/ว ๑๐๗๐ เรื่อง ขอแจ้งการนำส่งเงินรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
8 ส.ค. 2556 ที่ สพ ๐๐๒๓.๓/ว ๑๓๗๗๕ เรื่อง การสนับสนุนงบประมาณการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๒ และกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๒
8 ส.ค. 2556 ที่ สพ ๐๐๒๓.๕/ว ๑๐๖๙ เรื่อง แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนครุภัณฑ์การศึกษาสำหรับ ศพด(เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดตั้งโต๊ะ) ปีงบ ๕๖
8 ส.ค. 2556 ด่วนที่สุด เร่งรัดการกรอกข้อมูลเงินอุดหนุนทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2556 (e-plan)
8 ส.ค. 2556 ที่ สพ ๐๐๒๓.๓/ว ๑๓๗๔๖ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์รถดับเพลิง/รถบรรทุกน้ำแบบมีหัวฉีดและรถสุขาเคลื่อนที่
7 ส.ค. 2556 ที่ สพ ๐๐๒๓.๓/ว ๑๓๖๘๑ เรื่อง เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมสักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)
7 ส.ค. 2556 ที่ สพ ๐๐๒๓.๕/ว ๑๐๖๔ เรื่อง แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
6 ส.ค. 2556 ที่ สพ ๐๐๒๓.๓/ว ๑๓๖๕๔ เรื่อง การเลือกผู้แทนผู้บริหารเทศบาลตำบลเป็นกรรมการในคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนทองถิ่น
6 ส.ค. 2556 ที่ สพ ๐๐๒๓.๕/๑๐๖๒ เรื่อง แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
2 ส.ค. 2556 ที่ สพ ๐๐๒๓.๕/ว ๑๐๕๔ เรื่อง แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
2 ส.ค. 2556 ที่ สพ ๐๐๒๓.๔/ว ๑๓๔๐๓ เรื่อง การเสนอเรื่องเพื่อจัดตั้งหรือเปลี่ยนแปลงฐานะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1 ส.ค. 2556 ที่ สพ ๐๐๒๓.๕/๑๐๔๖ เรื่อง แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
1 ส.ค. 2556 ที่ สพ ๐๐๒๓.๕/๑๐๔๕ เรื่อง แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
1 ส.ค. 2556 ที่ สพ ๐๐๒๓.๓/ว ๑๓๒๕๕ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การจัดนิทรรศการส่งเสริมการสร้างเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย ศพด. ของ อปท. ประจำปี ๒๕๕๖
1 ส.ค. 2556 ที่ สพ ๐๐๒๓.๓/ว ๑๓๓๒๖ เรื่อง การจัดทำตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ร้อยละที่เพิ่มขึ้นฯ
1 ส.ค. 2556 ที่ สพ ๐๐๒๓.๓/๑๓๓๑๔ เรื่อง ขอให้สนับสนุนโครงการจัดทำฐานข้อมูลทางหลวงท้องถิ่นและการบูรณาการโครงข่ายทาง
31 ก.ค. 2556 ที่ สพ ๐๐๒๓.๓/ว ๑๐๓๗ เรื่อง การเร่งรัดการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
31 ก.ค. 2556 ที่ สพ ๐๐๒๓.๓/ว ๑๓๒๑๔ เรื่อง การป้องกันและอก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
31 ก.ค. 2556 ที่ สพ ๐๐๒๓.๓/ว ๑๐๒๕ เรื่อง การสนับสนุนการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกให้คนพิการและทุกคนในสังคมเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้
หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 [70] 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 >>

 
     
หน้าแรก | หนังสือราชการ | โอนเงิน อปท. | กระดานกระทู้ | ติดต่อ อปท.จ.สุพรรณบุรี | เว็บไซต์ของ อปท.จ.สุพรรณบุรี
การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดสำหรับ Internet Explorer 8  © Copyright 2011 by Dungbhumi Co.,Ltd.