แจ้งรหัสผู้ใช้งาน(UsernameและPassword)สำหรับการใช้งานระ... :: คลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียด  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชา... :: คลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียด
จาก web จากgoogle
 
  ประวัติความเป็นมา
  วิสัยทัศน์พันธกิจ
  อำนาจหน้าที่
  อำนาจหน้าที่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อำนาจหน้าที่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ
  โครงสร้างการบริหารงาน
  บุคลากร
  บุคลากรท้องถิ่นจังหวัด
  งานบริหารทั่วไป
  กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น
  กลุ่มงานส่งเสริม และพัฒนาท้องถิ่น
  กลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
  กลุ่มงานการเงิน บัญชีและการตรวจสอบ
  บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
  อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
  อำเภอบางปลาม้า
  อำเภอสองพี่น้อง
  อำเภอเดิมบางนางบวช
  อำเภออู่ทอง
  อำเภอด่านช้าง
  อำเภอศรีประจันต์
  อำเภอดอนเจดีย์
  อำเภอสามชุก
  อำเภอหนองหญ้าไซ
  ผู้บริหาร อปท.
  ข้อมูลพื้นฐานของ อปท.จ.สุพรรณบุรี
  รายงานสถิติการคลังของ อปท. จ.สุพรรณบุรี
  เว็บไซต์ของ อปท.จ.สุพรรณบุรี
  แผนอัตรากำลัง
  องค์การบริหารส่วนจังหวัด
  เทศบาล
  องค์การบริหารส่วนตำบล
  กฎกระทรวงและระเบียบ
  ประกาศหลักเกณฑ์ ก.จังหวัด
  พ.ร.บ./พ.ร.ก.
  คุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง
  โอนเงิน อปท.
  หนังสือราชการ
  แบบฟอร์มการขอกำหนดตำแหน่ง
  เอกสารประกอบการเสนอขอความเห็นชอบ
  ตัวอย่างเอกสารการคัดเลือกตำแหน่งบริหาร
  ตัวอย่างเอกสารต่างๆ
  ตัวอย่างคำสั่งและประกาศ อบต.
  อนุกรรมการถ่ายโอน
 
  
 
กรมสรรพากร
ธนาคารออมสิน
กรมบัญชีกลาง
ศาลปกครอง และสำนักงานศาลปกครอง
สำนักงบประมาณ
กระทรวงพาณิชย์
 
     คน  

     
 

ค้นหาตามช่วงวันที่ : -
คำค้นหา :

วันที่ หัวข้อ
14 พ.ย. 2557 ด่สนทีสุด ที่ สพ ๐๐๒๓.๑/๑๘๘๔๕ ขอเชิญร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาศมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา
14 พ.ย. 2557 สพ ๐๐๒๓.๕/ว๑๖๒๕ แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปี ๒๕๕๗ค่าจัดการเรียนการสอน(ท้องถิ่นอำเภอเมือง,อู่ทอง)
14 พ.ย. 2557 ที่ สพ ๐๐๒๓.๕/ว๑๖๒๔ แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปี ๒๕๕๗ค่าจัดการเรียนการสอน(ท้องถิ่นอำเภอเมือง)
13 พ.ย. 2557 ด่วนที่สุด ที่ สพ ๐๐๒๓.๒/ว๑๘๗๖๙ การตรวจข้อมูลคุณวุฒิการศึกษาของ อปท. ตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก
12 พ.ย. 2557 ที่ สพ ๐๐๒๓.๕/ว๑๘๗๐๔ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์สอบราคาจ้าง
12 พ.ย. 2557 ด่วนที่สุด ที่ สพ ๐๐๒๓.๕/ว๑๘๖๘๒ ซักซ้อมแนวทางการใช้จ่า่ยงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
12 พ.ย. 2557 ด่วนที่สุด ที่ สพ ๐๐๒๓.๔/ ว๑๘๖๘๑ มาตรการในการรักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยว
12 พ.ย. 2557 ที่ สพ ๐๐๒๓.๓/ว๑๘๖๗๔ การจดสิทธิบัตรสินค้า ๑ ตำบล ๑ ผลิตภัณฑ์
12 พ.ย. 2557 ด่วนมาก ที่ สพ ๐๐๒๓.๓/ ว๑๘๖๖๗ การสำรวจความต้องการขอรับการสนับสนุนค่าก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท.
12 พ.ย. 2557 ด่วนที่สุด ที่ สพ ๐๐๒๓.๓/ว๑๘๖๖๓ การสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับประปาหมู่บ้าน
12 พ.ย. 2557 ด่วนที่สุด ที่ สพ ๐๐๒๓.๓/๑๘๖๗๒ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานชุมนุมลูกเสือวิสามัญแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๐
12 พ.ย. 2557 ด่วนที่สุด ที่ สพ ๐๐๒๓.๓/ว๑๘๖๖๐ การติดตามการใช้จ่ายงบเงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการของ อปท. ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ
11 พ.ย. 2557 ด่วนที่สุด ที่ สพ ๐๐๒๓/ว ๑๘๕๗๙ แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสัวสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ ปี ๒๕๕๘
11 พ.ย. 2557 ด่วนที่สุด ที่ สพ ๐๐๒๓/ว ๑๘๕๗๘ แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุปี ๒๕๕๗ งวดที่ ๑
11 พ.ย. 2557 ที่ สพ ๐๐๒๓.๓/ว๑๑๑ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำรายละเอียดบัญชีรายชื่อ เพื่อเตรียมการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ
11 พ.ย. 2557 ที่ สพ ๐๐๒๓.๒/ว๑๘๔๘๕ หารือเกณฑ์รายได้กรณีการปรับปรุงตำแหน่งผู้อำนวยการกอง ระดับ ๘
11 พ.ย. 2557 ด่วนที่สุด ที่ สพ ๐๐๒๓.๕/ว๑๘๕๓๐ การอุธรณ์การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน
11 พ.ย. 2557 ที่ สพ ๐๐๒๓.๓/ว๑๘๕๓๖ การขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๕๗
11 พ.ย. 2557 ด่วนที่สุด ที่ สพ ๐๐๒๓.๓/ว๑๖๐๕ แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานข้อมูลสถิติการคัลง(รายรับ-รายจ่าย)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗
7 พ.ย. 2557 ที่ สพ ๐๐๒๓.๓/ว๑๘๓๕๗ การฝึกอบรมโปรแกรมแผ่นที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน(LTAX 3000และLTAX GIS
7 พ.ย. 2557 ด่วนที่สุด ที่ สพ ๐๐๒๓.๓/ว๑๘๓๕๕ การสำรวจข้อมูล
7 พ.ย. 2557 ด่วนที่สุด ที่ สพ ๐๐๒๓.๓/ว๑๘๓๕๒ โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัึดทำยุทธศาสตร์และพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
7 พ.ย. 2557 ที่ สพ ๐๐๒๓.๓/ว๑๕๙๗ ข้อเสนอจากที่ประชุมสมัชชาสตรีและครอบครัวระดับชาติ ปี ๒๕๕๖
6 พ.ย. 2557 ที่ สพ ๐๐๒๓.๓/ว๑๘๒๙๓ ข้อมูลเกี่ยวกับระบบประปาหมู่บ้าน
5 พ.ย. 2557 ที่ สพ ๐๐๒๓.๓/ว๑๕๘๙ กำหนดการประเมินความพร้อมในการจัดการอาชีวศึกษาของ อปท. พ.ศ.๒๕๕๕
หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 [70] 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 >>

 
     
หน้าแรก | หนังสือราชการ | โอนเงิน อปท. | กระดานกระทู้ | ติดต่อ อปท.จ.สุพรรณบุรี | เว็บไซต์ของ อปท.จ.สุพรรณบุรี
การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดสำหรับ Internet Explorer 8  © Copyright 2011 by Dungbhumi Co.,Ltd.