ที่ สพ ๐๐๒๓.๒/๓๖๐ การกำหนดตำแหน่งและปรับปรุงเกี่ยวกับตำ... :: คลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียด   การประชุมหัวหน้ากลุ่มงาน/ท้องถิ่นอำเภอ ประจำเดือนกันยา... :: คลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียด
จาก web จากgoogle
 
  ประวัติความเป็นมา
  วิสัยทัศน์พันธกิจ
  อำนาจหน้าที่
  อำนาจหน้าที่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อำนาจหน้าที่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ
  โครงสร้างการบริหารงาน
  บุคลากร
  บุคลากรท้องถิ่นจังหวัด
  งานบริหารทั่วไป
  กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น
  กลุ่มงานส่งเสริม และพัฒนาท้องถิ่น
  กลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
  กลุ่มงานการเงิน บัญชีและการตรวจสอบ
  บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
  อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
  อำเภอบางปลาม้า
  อำเภอสองพี่น้อง
  อำเภอเดิมบางนางบวช
  อำเภออู่ทอง
  อำเภอด่านช้าง
  อำเภอศรีประจันต์
  อำเภอดอนเจดีย์
  อำเภอสามชุก
  อำเภอหนองหญ้าไซ
  ผู้บริหาร อปท.
  ข้อมูลพื้นฐานของ อปท.จ.สุพรรณบุรี
  รายงานสถิติการคลังของ อปท. จ.สุพรรณบุรี
  เว็บไซต์ของ อปท.จ.สุพรรณบุรี
  แผนอัตรากำลัง
  องค์การบริหารส่วนจังหวัด
  เทศบาล
  องค์การบริหารส่วนตำบล
  กฎกระทรวงและระเบียบ
  ประกาศหลักเกณฑ์ ก.จังหวัด
  พ.ร.บ./พ.ร.ก.
  คุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง
  โอนเงิน อปท.
  หนังสือราชการ
  แบบฟอร์มการขอกำหนดตำแหน่ง
  เอกสารประกอบการเสนอขอความเห็นชอบ
  ตัวอย่างเอกสารการคัดเลือกตำแหน่งบริหาร
  ตัวอย่างเอกสารต่างๆ
  ตัวอย่างคำสั่งและประกาศ อบต.
  อนุกรรมการถ่ายโอน
 
  
 
กรมสรรพากร
ธนาคารออมสิน
กรมบัญชีกลาง
ศาลปกครอง และสำนักงานศาลปกครอง
สำนักงบประมาณ
กระทรวงพาณิชย์
 
     คน  

     
 

ค้นหาตามช่วงวันที่ : -
คำค้นหา :

วันที่ หัวข้อ
1 เม.ย. 2556 ด่วนที่สุด ที่ สพ ๐๐๒๓.๑/๕๘๙๔ เรื่อง แจ้งเบาะแสพฤตอการณ์บุคคล ซึ่งแอบอ้างชื่อรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายประชา ประสพดี)
1 เม.ย. 2556 ที่ สพ ๐๐๒๓.๑/ว ๔๓๕ เรื่อง โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e - Learning)
1 เม.ย. 2556 ที่ สพ ๐๐๒๓.๓/ว ๕๘๒๔ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการใช้จ่ายเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1 เม.ย. 2556 ที่ สพ ๐๐๒๓.๕/ว ๔๕๐ เรื่อง แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสันบสนุนครุภัณฑ์การศึกษาสำหรับ ศพด.(เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดตั้งโต๊ะ) ปีงบ ๕๖
1 เม.ย. 2556 ที่ สพ ๐๐๒๓.๕/๔๔๑ เรื่อง แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
1 เม.ย. 2556 ที่ สพ ๐๐๒๓.๕/ว ๔๓๒ เรื่อง แจ้งการโอนเงิน
1 เม.ย. 2556 ที่ สพ ๐๐๒๓.๕/๔๓๑ เรื่อง แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาฯ เงินตกเบิกเงินเดือนครู กรณีแต่งตั้งครูผู้ช่วยฯ
1 เม.ย. 2556 ที่ สพ ๐๐๒๓.๕/๔๓๐ เรื่อง แจ้งการโอนเงิน
1 เม.ย. 2556 ด่วนที่สุด ที่ สพ ๐๐๒๓.๓/ว ๕๗๙๓ เรื่อง การจัดสรรอัตราพนักงานส่วนท้องถิ่น ตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖
1 เม.ย. 2556 ที่ สพ ๐๐๒๓.๑/๕๖๔๒ เรื่อง การฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพครูผู้ดูแลเด็ก (ผู้ไดรับรางวัลครูผู้ดูแลเด็กดีเเด่น)
1 เม.ย. 2556 ที่ สพ ๐๐๒๓.๓/ว ๕๗๖๘ เรื่อง การดำเนินการตาม ข้อสังเกต/ข้อหารือ ของคณะกรรมาธิการการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและยาเสพติด สภาผู้แทนราษฎร
1 เม.ย. 2556 ที่ สพ ๐๐๒๓.๓/ว ๕๗๙๒ เรื่อง เชิญชวนซื้อหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
1 เม.ย. 2556 ที่ สพ ๐๐๒๓.๓/๕๗๗๑ เรื่อง การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี ๒๕๕๖
28 มี.ค. 2556 ด่วนที่สุด ที่ สพ ๐๐๒๓.๕/ว ๕๖๐๘ เรื่อง การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. ฯ
28 มี.ค. 2556 ที่ สพ ๐๐๒๓.๓/ว ๕๖๑๓ เรื่องขอเชิญเสนอประเด็นนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ เพื่อพิจารณากลั่นกรองเป็นระเบียบวาระกระประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๖ พ.ศ.
28 มี.ค. 2556 ที่ สพ ๐๐๒๓.๓/ว ๔๒๓ เรื่องการฝึกอบรมหลักสูตรคณะกรรมการสอบสวน ประจำปี ๒๕๕๖ (หลักสูตร ๗ วัน)
28 มี.ค. 2556 ที่ สพ ๐๐๒๓.๓/ว ๕๖๑๑ เรื่อง การอบรมโครงการฝึกอบรมการจัดเก็บภาษีและการบังคับภาษีค้างชำระของ อปท.
28 มี.ค. 2556 ด่วนที่สุด ที่ สพ ๐๐๒๓.๓/ว๕๖๑๐ เรื่องการบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีเร่งด่วน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
27 มี.ค. 2556 ที่ สพ ๐๐๒๓.๕/ว ๕๒๑ เรื่อง แจ้งการโนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนครุภัณฑ์การศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ
27 มี.ค. 2556 ด่วนที่สุด ที่ สพ ๐๐๒๓.๒/ว ๕๕๙๗ เรื่อง หารือการจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
27 มี.ค. 2556 ที่ สพ ๐๐๒๓.๕/ว ๔๑๖ เรื่อง แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
27 มี.ค. 2556 ด่วนที่สุด ที่ สพ ๐๐๒๓.๕/ว ๕๕๙๔ เรื่อง การฝึกอบรมการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี/ขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน และการติดตามการใช้จ่ายเงินของ อปท.
26 มี.ค. 2556 ด่วนที่สุด ที่ สพ ๐๐๒๓.๓/ว ๕๕๓๐ เรื่องขอความร่วมมือในการเฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกันและแก้ไขปัญหา การระบาดของโรคไข้เลือดออก ปี ๒๕๕๖
26 มี.ค. 2556 ด่วนที่สุด ที่ สพ ๐๐๒๓.๓/ว ๕๕๑๓ เรื่อง การตรวจสอบการกู้เงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
25 มี.ค. 2556 ที่ สพ ๐๐๒๓.๓/ว ๔๐๐ เรื่อง ให้ อปท. รายงานผลการดำเนินงงานโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมบำบัดฟื้นฟูผู้ติด/ผู้เสพยาเสพติดฯ
หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 [70] 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 >>

 
     
หน้าแรก | หนังสือราชการ | โอนเงิน อปท. | กระดานกระทู้ | ติดต่อ อปท.จ.สุพรรณบุรี | เว็บไซต์ของ อปท.จ.สุพรรณบุรี
การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดสำหรับ Internet Explorer 8  © Copyright 2011 by Dungbhumi Co.,Ltd.