แจ้งรหัสผู้ใช้งาน(UsernameและPassword)สำหรับการใช้งานระ... :: คลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียด  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชา... :: คลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียด
จาก web จากgoogle
 
  ประวัติความเป็นมา
  วิสัยทัศน์พันธกิจ
  อำนาจหน้าที่
  อำนาจหน้าที่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อำนาจหน้าที่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ
  โครงสร้างการบริหารงาน
  บุคลากร
  บุคลากรท้องถิ่นจังหวัด
  งานบริหารทั่วไป
  กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น
  กลุ่มงานส่งเสริม และพัฒนาท้องถิ่น
  กลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
  กลุ่มงานการเงิน บัญชีและการตรวจสอบ
  บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
  อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
  อำเภอบางปลาม้า
  อำเภอสองพี่น้อง
  อำเภอเดิมบางนางบวช
  อำเภออู่ทอง
  อำเภอด่านช้าง
  อำเภอศรีประจันต์
  อำเภอดอนเจดีย์
  อำเภอสามชุก
  อำเภอหนองหญ้าไซ
  ผู้บริหาร อปท.
  ข้อมูลพื้นฐานของ อปท.จ.สุพรรณบุรี
  รายงานสถิติการคลังของ อปท. จ.สุพรรณบุรี
  เว็บไซต์ของ อปท.จ.สุพรรณบุรี
  แผนอัตรากำลัง
  องค์การบริหารส่วนจังหวัด
  เทศบาล
  องค์การบริหารส่วนตำบล
  กฎกระทรวงและระเบียบ
  ประกาศหลักเกณฑ์ ก.จังหวัด
  พ.ร.บ./พ.ร.ก.
  คุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง
  โอนเงิน อปท.
  หนังสือราชการ
  แบบฟอร์มการขอกำหนดตำแหน่ง
  เอกสารประกอบการเสนอขอความเห็นชอบ
  ตัวอย่างเอกสารการคัดเลือกตำแหน่งบริหาร
  ตัวอย่างเอกสารต่างๆ
  ตัวอย่างคำสั่งและประกาศ อบต.
  อนุกรรมการถ่ายโอน
 
  
 
กรมสรรพากร
ธนาคารออมสิน
กรมบัญชีกลาง
ศาลปกครอง และสำนักงานศาลปกครอง
สำนักงบประมาณ
กระทรวงพาณิชย์
 
     คน  

     
 

ค้นหาตามช่วงวันที่ : -
คำค้นหา :

วันที่ หัวข้อ
30 ต.ค. 2557 ด่วนที่สุด ที่ สพ ๐๐๒๓.๕/ว๑๗๗๑๙ การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการของ อปท.
29 ต.ค. 2557 ที่ สพ ๐๐๒๓.๒/ว๑๗๖๖๖ หารือการแต่งตั้งผู้อำนวยการกองคลังเป็นประธานคณะกรรมการสอบสวนปลัดเทศบาล
29 ต.ค. 2557 ที่ สพ ๐๐๒๓.๔/ ว๑๕๔๒ ข้อมูลจำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
29 ต.ค. 2557 แบบกรอกข้อมูลการจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ(เงินรางวัลประจำปี)แบบ๒
29 ต.ค. 2557 แบบกรอกข้อมูลการจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ(เงินรางวัลประจำปี)แบบ๑
29 ต.ค. 2557 ที่ สพ ๐๐๒๓.๕/๑๕๔๑ แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ(ท้องถิ่นอำเภอเดิมบางนางบวช)
28 ต.ค. 2557 ที่ สพ ๐๐๒๓.๕/๑๕๓๘ แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับสนับสนุนศูนย์พัมนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗(ค่าจัดการเรียนการสอน)
28 ต.ค. 2557 ที่ สพ ๐๐๒๓.๕/ว๑๕๓๕ การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงปิโตรเลี่ยม งวดที่ ๔/๒๕๕๗
28 ต.ค. 2557 ที่ สพ ๐๐๒๓.๕/ว๑๕๓๔ การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงปิโตรเลี่ยม งวดที่ ๔/๒๕๕๗
27 ต.ค. 2557 ด่วนที่สุด ที่ สพ ๐๐๒๓.๓/๑๗๕๑๘ การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ค่าสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยงานเกินกว่าสิบล้านบาท
27 ต.ค. 2557 ด่วนที่สุด ที่ สพ ๐๐๒๓.๓/ว๑๗๕๒๑ แจ้งการโอนจัดสรรและแนวทางการบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการของ อปท.
27 ต.ค. 2557 ที่ สพ ๐๐๒๓.๓/ว๑๗๕๑๙ การออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตามบทเฉพาะกาลมาตรา ๘๘ และมาตรา ๘๕ แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๖
27 ต.ค. 2557 ที่ สพ ๐๐๒๓.๒/ว๑๗๕๑๗ หารือคุณสมบัติผู้มีสิทธิคัดเลือกเพื่อนเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งและระดับที่สูงขึ้น เป็นกรณีพิเศษ ๑ ระดับ
27 ต.ค. 2557 ที่ สพ ๐๐๒๓.๓/ว๑๕๒๗ การสำรวจจำนวนบุคลาากรในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีคุณวุฒิปริญญาตรีทางการพยาบาล
24 ต.ค. 2557 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาเจ้าหน้าที่วิเคราะห์และติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
24 ต.ค. 2557 ที่ สพ ๐๐๒๓.๕/ว๑๕๒๖ แจ้งเวียนหนังสือราชการ
24 ต.ค. 2557 ที่ สพ ๐๐๒๓.๕/ว๑๕๒๕ ขอแจ้งการนำส่งเงินรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
24 ต.ค. 2557 ที่ สพ ๐๐๒๓.๕/ว๑๕๒๔ ขอแจ้งการนำส่งเงินรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ทม.สพ.,ทม.สองพี่น้อง)
24 ต.ค. 2557 ที่ สพ ๐๐๒๓.๕/ว๑๕๒๑ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอตั้ง การดำเนินงาน และการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน พ.ศ. ๒๕๕๗
24 ต.ค. 2557 ที่ สพ ๐๐๒๓.๑/ว๑๕๒๐ การกำหนดราคาชดใช้เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ไม่สามารถส่งคืนตามกฏหมายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐
24 ต.ค. 2557 ที่ สพ ๐๐๒๓.๕/๑๕๑๔ การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการของ อปท.
22 ต.ค. 2557 ที่ สพ ๐๐๒๓.๓/ว๑๔๙๐ แจ้งให้ อปท. กรอกข้อมูลจำนวนนักเรียน และข้อมูลอื่นๆโดยใช้โปรแกรมข้อมูลสารสรเทศทางการศึกษา (sis)
22 ต.ค. 2557 ด่วนที่สุด ที่ สพ ๐๐๒๓.๓/ว๑๗๒๖๓ โครงการคลองสวย น้ำใส คนไทยมีความสุข
21 ต.ค. 2557 ที่ สพ ๐๐๒๓.๓/๑๗๒๐๒ แจ้งประกาศกระทรวงสาธารณสุขเพื่อควบคุมสารเป็นยาเสพติดให้โทษ
21 ต.ค. 2557 ที่ สพ ๐๐๒๓.๕/ว๑๕๐๘ แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปี ๒๕๕๗
หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 [70] 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 >>

 
     
หน้าแรก | หนังสือราชการ | โอนเงิน อปท. | กระดานกระทู้ | ติดต่อ อปท.จ.สุพรรณบุรี | เว็บไซต์ของ อปท.จ.สุพรรณบุรี
การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดสำหรับ Internet Explorer 8  © Copyright 2011 by Dungbhumi Co.,Ltd.