Username และ Password ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มี... :: คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด  ที่ สพ ๐๐๒๓.๒/๓๖๐ การกำหนดตำแหน่งและปรับปรุงเกี่ยวกับตำ... :: คลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียด  ด่วนที่สุด เร่งรัด อปท.ดำเนินการบันทึกข้อมูล "เงิน... :: เร่งรัด อปท.ที่มีรายชื่อต่อไปนี้ดำเนินการบันทึกข้อมูล "เงินอุดหนุนทั่วไป" ประจำเดือน เมษายน ๒๕๕๗ คลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียด     เร่งรัด อปท.ดำเนินการบันทึกข้อมูลในระบบ E-plan<<แ... :: เร่งรัด อปท.ที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ ดำเนินการบันทึกข้อมูลในระบบ E-plan<<แผนพัฒนาท้องถิ่น>> ให้ถึงขั้นตอน ลงนามสัญญา>>>เบิกจ่าย>>>ดำเนินการ100% คลิ๊กเพื่อดูราย...  เร่งรัด อปท.ดำเนินการบันทึกข้อมูล "เงินอุดหนุนทั่ว... :: เร่งรัด อปท.ที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ ดำเนินการบันทึกข้อมูล "เงินอุดหนุนทั่วไป" ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๗ คลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียด
จาก web จากgoogle
 
  ประวัติความเป็นมา
  วิสัยทัศน์พันธกิจ
  อำนาจหน้าที่
  อำนาจหน้าที่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อำนาจหน้าที่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ
  โครงสร้างการบริหารงาน
  บุคลากร
  บุคลากรท้องถิ่นจังหวัด
  งานบริหารทั่วไป
  กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น
  กลุ่มงานส่งเสริม และพัฒนาท้องถิ่น
  กลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
  กลุ่มงานการเงิน บัญชีและการตรวจสอบ
  บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
  อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
  อำเภอบางปลาม้า
  อำเภอสองพี่น้อง
  อำเภอเดิมบางนางบวช
  อำเภออู่ทอง
  อำเภอด่านช้าง
  อำเภอศรีประจันต์
  อำเภอดอนเจดีย์
  อำเภอสามชุก
  อำเภอหนองหญ้าไซ
  ผู้บริหาร อปท.
  ข้อมูลพื้นฐานของ อปท.จ.สุพรรณบุรี
  รายงานสถิติการคลังของ อปท. จ.สุพรรณบุรี
  เว็บไซต์ของ อปท.จ.สุพรรณบุรี
  แผนอัตรากำลัง
  องค์การบริหารส่วนจังหวัด
  เทศบาล
  องค์การบริหารส่วนตำบล
  กฎกระทรวงและระเบียบ
  ประกาศหลักเกณฑ์ ก.จังหวัด
  พ.ร.บ./พ.ร.ก.
  คุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง
  โอนเงิน อปท.
  หนังสือราชการ
  แบบฟอร์มการขอกำหนดตำแหน่ง
  เอกสารประกอบการเสนอขอความเห็นชอบ
  ตัวอย่างเอกสารการคัดเลือกตำแหน่งบริหาร
  ตัวอย่างเอกสารต่างๆ
  ตัวอย่างคำสั่งและประกาศ อบต.
  อนุกรรมการถ่ายโอน
 
  
 
กรมสรรพากร
ธนาคารออมสิน
กรมบัญชีกลาง
ศาลปกครอง และสำนักงานศาลปกครอง
สำนักงบประมาณ
กระทรวงพาณิชย์
 
     คน  

     
 

ค้นหาตามช่วงวันที่ : -
คำค้นหา :

วันที่ หัวข้อ
6 พ.ย. 2555 ที่ สพ ๐๐๓๗.๒/ว ๑๙๗๓๑ เรื่อง การคัดเลือกกรรมการผู้แทนเทศบาล ในคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสุพรรณบุรี
6 พ.ย. 2555 ที่ สพ ๐๐๓๗.๒/ว ๑๙๗๒๓ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการกำหนดตำแหน่ง หัวหน้าส่วนระดับ ๗ เป็นผู้อำนวยการกอง ระดับ ๗
6 พ.ย. 2555 การประกาศรับสมัครข้าราชการเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมพัฒนาตามโครงการพัฒนาข้าราชการผู้มีศักยภาพสูงของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
6 พ.ย. 2555 ด่วนที่สุด ที่ สพ ๐๐๓๗.๓/ว ๑๐๕๓ เรื่อง การจัดประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบ ABC
6 พ.ย. 2555 ที่ สพ ๐๐๓๗.๑/๑๐๕๗ เรื่อง การจัดทำโครงการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)ดีเด่นด้านสตรีและครอบครัว
2 พ.ย. 2555 ที่ สพ ๐๐๓๗.๕/ว๑๙๖๑๗ เรื่องการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ รายการเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ รายการค่ารักษาพยาบาลฯ
2 พ.ย. 2555 ที่ สพ ๐๐๓๗.๒/ว ๑๙๕๖๓ เรื่อง หารือการเบิกจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕
2 พ.ย. 2555 ด่วนที่สุด ที่ สพ ๐๐๓๗.๓/ว ๑๙๔๙ เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับจังหวัด
2 พ.ย. 2555 ที่ สพ ๐๐๓๗.๓/ว ๑๙๕๔๑ เรื่อง เร่งรัดและติดตามผลการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2 พ.ย. 2555 ที่ สพ ๐๐๓๗.๒/ว ๑๙๕๐๕ เรื่อง โครงการประชุมสัมมนาบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดทำบัญชีถือจ่ายเงินเดือนของข้าราชการ/พนักงานครูของ อปท. ประจำปีงบ ๒๕๕๖
2 พ.ย. 2555 ด่วนที่สุด ที่ สพ ๐๐๓๗.๓/ว ๑๙๕๐๔ เรื่อง โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2 พ.ย. 2555 ที่ สพ ๐๐๓๗.๓/ว ๑๙๕๒๙ เรื่อง การเตรียมความพร้อมเพื่อจัดการปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ประจำปี ๒๕๕๖
1 พ.ย. 2555 ที่ สพ ๐๐๓๗.๕/ว ๑๙๔๗ เรื่อง แจ้งการโอนเงิน
1 พ.ย. 2555 ที่ สพ ๐๐๓๗.๒/๑๙๔๘๖ เรื่อง ขอความเห็นชอบและแต่งตั้งตามประกาศผลการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษที่ไม่ต้องสอบแข่งขันฯ เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนตำบล ฯ
1 พ.ย. 2555 ประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง ผลการคัดเลือกกรรมการผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบล ในคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสุพรรณบุรี
1 พ.ย. 2555 ประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง ผลการคัดเลือกกรรมการผู้แทนเทศบาล ในคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสุพรรณบุรี
1 พ.ย. 2555 ประกาศจังหวัดสุพรรรบุรี เรื่อง เลื่อนกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการเสนอรายชื่อบุคคลผู้สมควรได้รับการคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการฯ
1 พ.ย. 2555 ที่ สพ ๐๐๓๗.๓/ว ๑๙๔๒๐ เรื่อง การประชุมวิชาการระดับนานาชาติภายใต้โครงการ "๑๒๐ ปี การฝึกหัดครูไทยถวายองค์ราชัน ธ ผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน"
1 พ.ย. 2555 ที่ สพ ๐๐๓๗.๑/๑๙๒๙ เรื่อง ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง มอบหมายให้อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติเป็นผู้อนุญาตตามพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง ฯ
1 พ.ย. 2555 ที่ สพ ๐๐๓๗.๒/ว ๑๙๔๔๐ เรื่อง ประกาศเปลี่ยนแปลงให้หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเป็นกรรมการในคณะกรรมการข้าราชการ อบจ. ฯ
31 ต.ค. 2555 ที่ สพ ๐๐๓๗.๓/ว ๑๙๓๘๔ เรื่อง การแอบอ้างเพื่อหลอกลวงเอาผลประโยชน์จากผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานในสังกัดอปท.หรือผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับอปท.
31 ต.ค. 2555 ด่วนมาก ที่ สพ ๐๐๓๗.๓/ว ๑๙๓๙๐ เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการประกวดสื่อการอ่านสร้างสุขสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ฯ
31 ต.ค. 2555 ที่ สพ ๐๐๓๗.๓ / ว ๑๙๒๙๔ เรื่อง การจัดตั้ง การรวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และการขยายชั้นเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
31 ต.ค. 2555 ที่ สพ ๐๐๓๗.๕/ ว ๑๙๓๘ เรื่อง แจ้งการโอนเงิน
31 ต.ค. 2555 ที่ สพ ๐๐๓๗.๕/ว ๑๙๒๘ เรื่อง การนำเงิรรายได้แผ่นดินส่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามระบบการบริหารงานการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 [70] 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 >>

 
     
หน้าแรก | หนังสือราชการ | โอนเงิน อปท. | กระดานกระทู้ | ติดต่อ อปท.จ.สุพรรณบุรี | เว็บไซต์ของ อปท.จ.สุพรรณบุรี
การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดสำหรับ Internet Explorer 8  © Copyright 2011 by Dungbhumi Co.,Ltd.