แจ้งรหัสผู้ใช้งาน(UsernameและPassword)สำหรับการใช้งานระ... :: คลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียด  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชา... :: คลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียด
จาก web จากgoogle
 
  ประวัติความเป็นมา
  วิสัยทัศน์พันธกิจ
  อำนาจหน้าที่
  อำนาจหน้าที่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อำนาจหน้าที่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ
  โครงสร้างการบริหารงาน
  บุคลากร
  บุคลากรท้องถิ่นจังหวัด
  งานบริหารทั่วไป
  กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น
  กลุ่มงานส่งเสริม และพัฒนาท้องถิ่น
  กลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
  กลุ่มงานการเงิน บัญชีและการตรวจสอบ
  บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
  อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
  อำเภอบางปลาม้า
  อำเภอสองพี่น้อง
  อำเภอเดิมบางนางบวช
  อำเภออู่ทอง
  อำเภอด่านช้าง
  อำเภอศรีประจันต์
  อำเภอดอนเจดีย์
  อำเภอสามชุก
  อำเภอหนองหญ้าไซ
  ผู้บริหาร อปท.
  ข้อมูลพื้นฐานของ อปท.จ.สุพรรณบุรี
  รายงานสถิติการคลังของ อปท. จ.สุพรรณบุรี
  เว็บไซต์ของ อปท.จ.สุพรรณบุรี
  แผนอัตรากำลัง
  องค์การบริหารส่วนจังหวัด
  เทศบาล
  องค์การบริหารส่วนตำบล
  กฎกระทรวงและระเบียบ
  ประกาศหลักเกณฑ์ ก.จังหวัด
  พ.ร.บ./พ.ร.ก.
  คุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง
  โอนเงิน อปท.
  หนังสือราชการ
  แบบฟอร์มการขอกำหนดตำแหน่ง
  เอกสารประกอบการเสนอขอความเห็นชอบ
  ตัวอย่างเอกสารการคัดเลือกตำแหน่งบริหาร
  ตัวอย่างเอกสารต่างๆ
  ตัวอย่างคำสั่งและประกาศ อบต.
  อนุกรรมการถ่ายโอน
 
  
 
กรมสรรพากร
ธนาคารออมสิน
กรมบัญชีกลาง
ศาลปกครอง และสำนักงานศาลปกครอง
สำนักงบประมาณ
กระทรวงพาณิชย์
 
     คน  

     
 

ค้นหาตามช่วงวันที่ : -
คำค้นหา :

วันที่ หัวข้อ
13 ม.ค. 2558 ด่วนที่สุดที่ สพ ๐๐๒๓.๓/ว๖๘ แจ้งการโอนจัดสรรและแนวทางการบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการของ อปท.
12 ม.ค. 2558 ที่ สพ ๐๐๒๓.๓/ว๐๐๔๖๗ โครงการประชุมสัมนาเชิงปฏิบัติการชี้แจงการจัดทำเอกสารการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
12 ม.ค. 2558 ที่ สพ ๐๐๒๓.๒/ว๔๓๕ การขยายระยะเวลาการพัฒนาตามหลักสูตรพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นฯ
12 ม.ค. 2558 ที่ สพ ๐๐๒๓.๒/ว๔๒๙ หารือการรับโอน(ย้าย)และบรรจุแต่งตั้งการจ้างพนักงานจ้าง กรณีภาระค่าใช้จ่ายเกินร้อยละ ๔๐ ตามมาตรา ๓๕ ฯ
12 ม.ค. 2558 ด่วนที่สุด ที่ สพ ๐๐๒๓.๒/ว๔๒๔ การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ปี ๒๕๕๘
9 ม.ค. 2558 ที่ สพ ๐๐๒๓.๒/ว ๓๔๘ การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับฯ
9 ม.ค. 2558 ที่ สพ ๐๐๒๓.๒/ว๓๔๗ การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เงินอุหนุนสำหนับการจัดการศึกษาภาคบังคับครั้งที่ ๒
9 ม.ค. 2558 ที่ สพ ๐๐๒๓.๒/ว๓๓๙ มาตรการชะลอการสอบแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว
9 ม.ค. 2558 ที่ สพ ๐๐๒๓.๓/ว๐๐๓๑๕ การจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
9 ม.ค. 2558 ที่ สพ ๐๐๒๓.๕/ว๓๒๙ ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติกรณีการจัดซื้อพัสดุที่มีมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุสาหกรรม (มอก.) ตามระเบียบ มท.
9 ม.ค. 2558 ที่ สพ ๐๐๒๓.๕/ว๓๔๖ ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการกำหนดราคาซื้อหรือราคาจ้างรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นฯ
9 ม.ค. 2558 ที่ สพ ๐๐๒๓.๓/ว ๐๐๓๒๗ การสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการจัดการโครงการมหกรรมการแข่งขันกีฬาช้างเผือกเพื่อสุขภาพคนพิการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๒
9 ม.ค. 2558 ด่วนที่สุด ที่ สพ ๐๐๒๓.๔/ว๓๒๐ การได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว
7 ม.ค. 2558 ที่ สพ๐๐๒๓.๑/ว๓๔ ขอส่งจดหมายข่าว @POST ฉบับที่ ๑/๒๕๕๘ ประจำเดือน มกราคม ๒๕๕๘
7 ม.ค. 2558 ที่ สพ ๐๐๒๓.๓/ว๒๑ การดำเนินการกรอกข้อมูลนักเรียน และข้อมูลอื่นๆ โดยใช้โปรแกรมข้อมูลสารสนเทสทางการศึกษาท้องถิ่น sis
6 ม.ค. 2558 ที่ สพ ๐๐๒๓.๑/ว๒๒ การประชุมหัวหน้ากลุ่มงาน/หัวหน้างาน และท้องถิ่นอำเภอ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๕๘
6 ม.ค. 2558 ที่ สพ ๐๐๒๓.๕/ว๑๘ แจ้งเวียนหนังสือราชการ
6 ม.ค. 2558 ที่ สพ ๐๐๒๓.๕/ว๑๗ ขอแจ้งการนำส่งเงินรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
6 ม.ค. 2558 ที่ สพ ๐๐๒๓.๕/ว๑๖ ขอแจ้งการนำส่งเงินรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
6 ม.ค. 2558 ที่ สพ๐๐๒๓.๕/ว๑๔๘ ซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายค่าใช่จ่ายให้กับอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรื่อน(อปพร.)
6 ม.ค. 2558 ด่วนที่สุด ที่ สพ ๐๐๒๓.๓/ว๐๐๑๕๐ การจัดทำแผนบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เรื่องบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม (
6 ม.ค. 2558 ที่ สพ ๐๐๒๓.๕/๐๑๒ แจ้งเวียนหนังสือราชการ
6 ม.ค. 2558 ที่ สพ ๐๐๒๓.๕/๑๙๐๓ แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
26 ธ.ค. 2557 ที่ สพ ๐๐๒๓.๕/ว๑๙๐๒ อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวนราคากลางงานก่อสร้าง
26 ธ.ค. 2557 ที่ สพ ๐๐๒๓.๕/ว๑๙๐๑ อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวนราคากลางงานก่อสร้าง
หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 [70] 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 >>

 
     
หน้าแรก | หนังสือราชการ | โอนเงิน อปท. | กระดานกระทู้ | ติดต่อ อปท.จ.สุพรรณบุรี | เว็บไซต์ของ อปท.จ.สุพรรณบุรี
การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดสำหรับ Internet Explorer 8  © Copyright 2011 by Dungbhumi Co.,Ltd.