Username และ Password ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มี... :: คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด  ที่ สพ ๐๐๒๓.๒/๓๖๐ การกำหนดตำแหน่งและปรับปรุงเกี่ยวกับตำ... :: คลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียด  ด่วนที่สุด เร่งรัด อปท.ดำเนินการบันทึกข้อมูล "เงิน... :: เร่งรัด อปท.ที่มีรายชื่อต่อไปนี้ดำเนินการบันทึกข้อมูล "เงินอุดหนุนทั่วไป" ประจำเดือน เมษายน ๒๕๕๗ คลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียด     เร่งรัด อปท.ดำเนินการบันทึกข้อมูลในระบบ E-plan<<แ... :: เร่งรัด อปท.ที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ ดำเนินการบันทึกข้อมูลในระบบ E-plan<<แผนพัฒนาท้องถิ่น>> ให้ถึงขั้นตอน ลงนามสัญญา>>>เบิกจ่าย>>>ดำเนินการ100% คลิ๊กเพื่อดูราย...  เร่งรัด อปท.ดำเนินการบันทึกข้อมูล "เงินอุดหนุนทั่ว... :: เร่งรัด อปท.ที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ ดำเนินการบันทึกข้อมูล "เงินอุดหนุนทั่วไป" ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๗ คลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียด
จาก web จากgoogle
 
  ประวัติความเป็นมา
  วิสัยทัศน์พันธกิจ
  อำนาจหน้าที่
  อำนาจหน้าที่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อำนาจหน้าที่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ
  โครงสร้างการบริหารงาน
  บุคลากร
  บุคลากรท้องถิ่นจังหวัด
  งานบริหารทั่วไป
  กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น
  กลุ่มงานส่งเสริม และพัฒนาท้องถิ่น
  กลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
  กลุ่มงานการเงิน บัญชีและการตรวจสอบ
  บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
  อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
  อำเภอบางปลาม้า
  อำเภอสองพี่น้อง
  อำเภอเดิมบางนางบวช
  อำเภออู่ทอง
  อำเภอด่านช้าง
  อำเภอศรีประจันต์
  อำเภอดอนเจดีย์
  อำเภอสามชุก
  อำเภอหนองหญ้าไซ
  ผู้บริหาร อปท.
  ข้อมูลพื้นฐานของ อปท.จ.สุพรรณบุรี
  รายงานสถิติการคลังของ อปท. จ.สุพรรณบุรี
  เว็บไซต์ของ อปท.จ.สุพรรณบุรี
  แผนอัตรากำลัง
  องค์การบริหารส่วนจังหวัด
  เทศบาล
  องค์การบริหารส่วนตำบล
  กฎกระทรวงและระเบียบ
  ประกาศหลักเกณฑ์ ก.จังหวัด
  พ.ร.บ./พ.ร.ก.
  คุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง
  โอนเงิน อปท.
  หนังสือราชการ
  แบบฟอร์มการขอกำหนดตำแหน่ง
  เอกสารประกอบการเสนอขอความเห็นชอบ
  ตัวอย่างเอกสารการคัดเลือกตำแหน่งบริหาร
  ตัวอย่างเอกสารต่างๆ
  ตัวอย่างคำสั่งและประกาศ อบต.
  อนุกรรมการถ่ายโอน
 
  
 
กรมสรรพากร
ธนาคารออมสิน
กรมบัญชีกลาง
ศาลปกครอง และสำนักงานศาลปกครอง
สำนักงบประมาณ
กระทรวงพาณิชย์
 
       คน  

     
 

ค้นหาตามช่วงวันที่ : -
คำค้นหา :

วันที่ หัวข้อ
29 พ.ย. 2555 ด่วนที่สุด ที่ สพ ๐๐๓๗.๑/ว ๒๑๒๓๖ เรื่อง การประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำเดือนธันวาคม ๒๕๕๕
28 พ.ย. 2555 ที่ สพ ๐๐๓๗.๑/๒๑๒๐๒ เรื่องการดำเนินการคัดเลือกนักการเมืองท้องถิ่นสตรีดีเด่น เนื่งในงานวันสตรีสากล ประจำปี ๒๕๕๖
28 พ.ย. 2555 ที่ สพ ๐๐๓๗.๓/ว ๒๑๑๔๔ เรื่อง รายงานผลโครงการตรวจติดตามและกำกับดูแลการดำเนินการสถานีขนส่งผู้โดยสารประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕
28 พ.ย. 2555 ที่ สพ ๐๐๓๗.๓/ว ๒๑๑๔๘ เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์หลีกเลี่ยงเข้าพัก และจัดอบรมสัมมนาในรีสอร์ทบ้านพักตากอากาศที่บุกรุกพื้นที่อุทยานแห่งชาติ
28 พ.ย. 2555 ด่วนที่สุด ที่ สพ ๐๐๓๗.๓/ว ๒๑๑๕๔-๕ เรื่อง ข้อสั่งการของรองนายกรัฐมนตรี (ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง) ในการประชุมมอบนโยบายแก่ ผวจ.ฯ
28 พ.ย. 2555 ที่ สพ ๐๐๓๗.๑/ว ๒๑๑๕๓ เรื่อง การประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำเดือนธันวาคม ๒๕๕๕
27 พ.ย. 2555 ที่ สพ ๐๐๓๗.๓/ว ๒๑๐๖๙ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการนำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินไปใช้เป็นข้อมูลในการจัดเก็บรายได้
27 พ.ย. 2555 ที่ สพ ๐๐๓๗.๕/๑๑๓๙ เรื่อง แจ้งการโอนเงิน
27 พ.ย. 2555 ที่ สพ ๐๐๓๗.๕/ว ๑๑๔๐ เรื่อง แจ้งเวียนหนังสือราชการ
26 พ.ย. 2555 ที่ สพ ๐๐๓๗.๑/๑๑๓๘ เรื่อง คำอธิบายการพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทยด้วยโปรแกรมการพิมพ์ในเครื่องคอมพิวเตอร์และตัวอย่างการพิมพ์
26 พ.ย. 2555 ที่ สพ ๐๐๓๗.๑/ ว ๑๑๓๖ เรื่อง การจัดการแข่งขันฟุตบอลเยาวชน และประชาชน ประจำปี ๒๕๕๖
26 พ.ย. 2555 ด่วนที่สุด ที่ สพ ๐๐๓๗.๕/๒๐๙๕๗ เรื่องการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.
26 พ.ย. 2555 ที่ สพ ๐๐๓๗.๓/ว๒๐๕๙๕ เรื่องรับสมัครบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตสาขาการปกครองท้องถิ่นฯ
23 พ.ย. 2555 ด่วนที่สุด ที่ สพ ๐๐๓๗.๓/ว ๒๐๙๑๕ เรื่อง แจ้งจัดสรรงบประมาณและแนวทางการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ผู้สูงอายุและผู้พิการ
23 พ.ย. 2555 ที่ สพ ๐๐๓๗.๑/๑๑๓๓ เรื่อง การลาเข้าร่วมอุปสมบทในโครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ
23 พ.ย. 2555 ด่วนที่สุด ที่ สพ ๐๐๓๗.๑/๑๑๓๒ เรื่อง จัดตั้งศูนย์เฉพาะกิติดตามสถานการณ์มวลชน
22 พ.ย. 2555 ที่ สพ ๐๐๓๗.๕/ว ๑๑๒๗ เรื่อง แจ้งเวียนหนังสือราชการ
22 พ.ย. 2555 ที่ สพ ๐๐๓๗.๕/ว ๑๑๒๕,ว ๑๑๒๖ เรื่อง แจ้งเวียนหนังสือราชการ
22 พ.ย. 2555 ที่ สพ ๐๐๓๗.๑/๒๐๗๗๔ เรื่อง การมอบหมายหน้าที่การงานของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี
22 พ.ย. 2555 ด่วนที่สุด ที่ สพ ๐๐๓๗.๓/ว ๒๐๗๕๙ เรื่องการตรวจสอบข้อมูลหมู่บ้านขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค
22 พ.ย. 2555 ที่ สพ ๐๐๓๗.๕/๑๑๒๑ เรื่อง แจ้งการโอนเงิน
22 พ.ย. 2555 ที่ สพ ๐๐๓๗.๕/๑๑๑๘ เรื่อง แจ้งการโอนเงิน
22 พ.ย. 2555 ที่ สพ ๐๐๓๗.๓/ ว ๒๐๗๗๘ เรื่อง การสรรหา และการคัดเลือกกรรมการในคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
22 พ.ย. 2555 ที่ สพ ๐๐๓๗.๓/ ว ๒๐๗๗๕ เรื่องขอความร่วมมือจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ
22 พ.ย. 2555 ที่ สพ ๐๐๓๗๓/ว ๒๐๗๗๗ เรื่อง การบันทึกข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 [70] 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 >>

 
     
หน้าแรก | หนังสือราชการ | โอนเงิน อปท. | กระดานกระทู้ | ติดต่อ อปท.จ.สุพรรณบุรี | เว็บไซต์ของ อปท.จ.สุพรรณบุรี
การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดสำหรับ Internet Explorer 8  © Copyright 2011 by Dungbhumi Co.,Ltd.