แจ้งรหัสผู้ใช้งาน(UsernameและPassword)สำหรับการใช้งานระ... :: คลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียด  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชา... :: คลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียด
จาก web จากgoogle
 
  ประวัติความเป็นมา
  วิสัยทัศน์พันธกิจ
  อำนาจหน้าที่
  อำนาจหน้าที่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อำนาจหน้าที่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ
  โครงสร้างการบริหารงาน
  บุคลากร
  บุคลากรท้องถิ่นจังหวัด
  งานบริหารทั่วไป
  กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น
  กลุ่มงานส่งเสริม และพัฒนาท้องถิ่น
  กลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
  กลุ่มงานการเงิน บัญชีและการตรวจสอบ
  บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
  อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
  อำเภอบางปลาม้า
  อำเภอสองพี่น้อง
  อำเภอเดิมบางนางบวช
  อำเภออู่ทอง
  อำเภอด่านช้าง
  อำเภอศรีประจันต์
  อำเภอดอนเจดีย์
  อำเภอสามชุก
  อำเภอหนองหญ้าไซ
  ผู้บริหาร อปท.
  ข้อมูลพื้นฐานของ อปท.จ.สุพรรณบุรี
  รายงานสถิติการคลังของ อปท. จ.สุพรรณบุรี
  เว็บไซต์ของ อปท.จ.สุพรรณบุรี
  แผนอัตรากำลัง
  องค์การบริหารส่วนจังหวัด
  เทศบาล
  องค์การบริหารส่วนตำบล
  กฎกระทรวงและระเบียบ
  ประกาศหลักเกณฑ์ ก.จังหวัด
  พ.ร.บ./พ.ร.ก.
  คุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง
  โอนเงิน อปท.
  หนังสือราชการ
  แบบฟอร์มการขอกำหนดตำแหน่ง
  เอกสารประกอบการเสนอขอความเห็นชอบ
  ตัวอย่างเอกสารการคัดเลือกตำแหน่งบริหาร
  ตัวอย่างเอกสารต่างๆ
  ตัวอย่างคำสั่งและประกาศ อบต.
  อนุกรรมการถ่ายโอน
 
  
 
กรมสรรพากร
ธนาคารออมสิน
กรมบัญชีกลาง
ศาลปกครอง และสำนักงานศาลปกครอง
สำนักงบประมาณ
กระทรวงพาณิชย์
 
     คน  

     
 

ค้นหาตามช่วงวันที่ : -
คำค้นหา :

วันที่ หัวข้อ
10 ก.ค. 2557 ที่ สพ ๐๐๒๓.๕/ว๑๐๖๐๗ การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒
9 ก.ค. 2557 ด่วนที่สุด ที่ สพ ๐๐๒๓.๓/ว๑๐๕๒๔ การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่ม
8 ก.ค. 2557 ด่วนที่สุด ที่ สพ ๐๐๒๓.๓/ว๑๐๔๙๓ ซักซ้อมแนวทางการดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
8 ก.ค. 2557 ที่ สพ ๐๐๒๓.๑/ว๑๐๔๕๔ โครงการอบรมหลักสูตรนักถักทอชุมชนเพื่อพัฒนาเด็ก เยวชนและครอบครัว รุ่นที่ ๒
8 ก.ค. 2557 ด่วนที่สุด ที่ สพ ๐๐๒๓.๓/ว๑๐๔๖๒ การดำเนินงานขับเคลื่อนโครงการตามแนวพระราชดำริและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
8 ก.ค. 2557 ด่วนมาก ที่ สพ ๐๐๒๓.๓/ว ๑๐๔๖๐ การเร่งรัดในการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
8 ก.ค. 2557 ด่วนที่สุด ที่ สพ ๐๐๒๓.๓/ว๑๐๔๕๙ การขยายอายุการให้สิทธิพิเศษในการจำหน่ายอาหารเสริม(นม) แก่ อปท.
8 ก.ค. 2557 ที่ สพ ๐๐๒๓.๓/ว๙๐๕ รายชื่อนักเรียนนักศึกษา และสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทานและรางวัลชมเชยประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖
7 ก.ค. 2557 ที่ สพ ๐๐๒๓.๓/ว๙๐๒ การปรับปรุงการบันทึกข้อมูลระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (info)
7 ก.ค. 2557 ด่วนที่สุด ที่ สพ ๐๐๒๓.๑/ว๙๐๐ มาตรกาณป้องกันและปก้ไขปํญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ
4 ก.ค. 2557 ด่วนที่สุด ที่ สพ ๐๐๒๓.๑/๘๘๖ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิดิทัศน์ทางไกล(Video Conference)
4 ก.ค. 2557 ที่ สพ ๐๐๒๓.๕/๘๘๘ แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
4 ก.ค. 2557 ที่ สพ ๐๐๒๓.๑/ว๘๗๗ ขอส่งจดหมายข่าว@POST ฉบับที่ ๗/๒๕๕๗
3 ก.ค. 2557 ด่วนที่สุด ที่ สพ ๐๐๒๓.๓/ว๙๙๓๘ การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคแก่ประชาชน(ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน)
2 ก.ค. 2557 ด่วนที่สุดที่ สพ ๐๐๒๓.๓/ว๘๗๒ แบบสำรวจข้อมูลการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด
1 ก.ค. 2557 ที่ สพ ๐๐๒๓.๑/ว๙๗๙๕ การประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗
1 ก.ค. 2557 ที่ สพ ๐๐๒๓.๓/ว๘๖๔ การสำรวจข้อมูลเรือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
30 มิ.ย. 2557 ด่วนมาก ที่ สพ ๐๐๒๓.๓/ว๙๖๓๐ ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการ"สถานศึกษาต้นแบบชุมชนอ่านสุข"ปี ๒๕๕๗
27 มิ.ย. 2557 ด่วนที่สุด ที่ สพ ๐๐๒๓.๓/ว ๙๖๒๑ เรื่อง การเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการ ปรับปรุง ซ่อมสร้าง/ซ่อมแซม หรือบำรุงรักษาถนนฯ
27 มิ.ย. 2557 ที่ สพ ๐๐๒๓.๕/๘๕๐ แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ(ท้องถิ่นอำเภอสองพี่น้อง)
26 มิ.ย. 2557 ด่วนที่สุด ที่ สพ ๐๐๒๓.๒/๙๓๙๕ แนวทางการปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ตำแหน่งปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับ ๙ และ ๑๐
26 มิ.ย. 2557 ที่ สพ ๐๐๒๓.๓/ว๙๓๘๒ ซักซ้อมแนวทางการใช้จ่ายเงินในการแข่งขันกีฬาขององค์กรปปกครองส่วนท้องถิ่น
25 มิ.ย. 2557 ที่ สพ ๐๐๒๓.๓/ว ๙๔๐๙ เรื่อง ผลการนับคะแนนเลือกกรรมการ ก.ส.ท. ผู้แทนของเทศบาลตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล พ.ศ.๒๕๕๒
25 มิ.ย. 2557 ด่วนที่สุด ที่ สพ ๐๐๒๓.๓/ว ๙๔๐๐ เรื่อง การจัดทำตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ "รายได้ของ อปท.ในส่วนที่จัดเก็บเอง"
25 มิ.ย. 2557 ด่วนที่สุด ที่ สพ ๐๐๒๓.๓/ว ๙๔๐๒ เรื่อง การขยายอายุการให้สิทธิพิเศษในการจำหน่ายอาหารเสริม (นม) โรงเรียน แก่องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย
หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 [70] 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 >>

 
     
หน้าแรก | หนังสือราชการ | โอนเงิน อปท. | กระดานกระทู้ | ติดต่อ อปท.จ.สุพรรณบุรี | เว็บไซต์ของ อปท.จ.สุพรรณบุรี
การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดสำหรับ Internet Explorer 8  © Copyright 2011 by Dungbhumi Co.,Ltd.