แจ้งรหัสผู้ใช้งาน(UsernameและPassword)สำหรับการใช้งานระ... :: คลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียด  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชา... :: คลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียด
จาก web จากgoogle
 
  ประวัติความเป็นมา
  วิสัยทัศน์พันธกิจ
  อำนาจหน้าที่
  อำนาจหน้าที่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อำนาจหน้าที่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ
  โครงสร้างการบริหารงาน
  บุคลากร
  บุคลากรท้องถิ่นจังหวัด
  งานบริหารทั่วไป
  กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น
  กลุ่มงานส่งเสริม และพัฒนาท้องถิ่น
  กลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
  กลุ่มงานการเงิน บัญชีและการตรวจสอบ
  บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
  อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
  อำเภอบางปลาม้า
  อำเภอสองพี่น้อง
  อำเภอเดิมบางนางบวช
  อำเภออู่ทอง
  อำเภอด่านช้าง
  อำเภอศรีประจันต์
  อำเภอดอนเจดีย์
  อำเภอสามชุก
  อำเภอหนองหญ้าไซ
  ผู้บริหาร อปท.
  ข้อมูลพื้นฐานของ อปท.จ.สุพรรณบุรี
  รายงานสถิติการคลังของ อปท. จ.สุพรรณบุรี
  เว็บไซต์ของ อปท.จ.สุพรรณบุรี
  แผนอัตรากำลัง
  องค์การบริหารส่วนจังหวัด
  เทศบาล
  องค์การบริหารส่วนตำบล
  กฎกระทรวงและระเบียบ
  ประกาศหลักเกณฑ์ ก.จังหวัด
  พ.ร.บ./พ.ร.ก.
  คุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง
  โอนเงิน อปท.
  หนังสือราชการ
  แบบฟอร์มการขอกำหนดตำแหน่ง
  เอกสารประกอบการเสนอขอความเห็นชอบ
  ตัวอย่างเอกสารการคัดเลือกตำแหน่งบริหาร
  ตัวอย่างเอกสารต่างๆ
  ตัวอย่างคำสั่งและประกาศ อบต.
  อนุกรรมการถ่ายโอน
 
  
 
กรมสรรพากร
ธนาคารออมสิน
กรมบัญชีกลาง
ศาลปกครอง และสำนักงานศาลปกครอง
สำนักงบประมาณ
กระทรวงพาณิชย์
 
     คน  

     
 

ค้นหาตามช่วงวันที่ : -
คำค้นหา :

วันที่ หัวข้อ
20 ก.พ. 2558 ที่ สพ ๐๐๒๓.๒/๓๐๓๕ การขอความเห็นชอบจัดตั้งฝ่าย กรณีให้ความเห็นชอบย้อยหลัง
20 ก.พ. 2558 ที่ สพ ๐๐๒๓.๒/๓๐๓๔ ซักซ้อมแนวทางการกำหนดตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ระดับ ๑๐ เป็นการเฉพาะรายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
19 ก.พ. 2558 ด่วนที่สุด ที่ สพ ๐๐๒๓.๓/ว๒๙๗๑ การเชื่อมโยงและบูรณาการแผนในระดับจังหวัด
19 ก.พ. 2558 ด่วนที่สุด ที่ สพ ๐๐๒๓.๓/ว๓๐๕ ขอความร่วมมือ อปท.เป้าหมาย พิจารณาส่งบุคลากร เข้าร่วมประชุมเชิงวิชาการ
19 ก.พ. 2558 ด่วนที่สุดที่ สพ ๐๐๒๓.๓/ว๒๘๖๘ การบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนทั้วไป เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการของ อปท. ตาม ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ
19 ก.พ. 2558 ที่ สพ ๐๐๒๓.๕/ว๓๐๘ แจ้งเวียนหนังสือราชการ
18 ก.พ. 2558 สพ0023.3/ว2875 ขอความร่วมมือสำรวจสนามฟุตซอลของเทศบาล และสนามเด็กเล่นประจำเทศบาล
18 ก.พ. 2558 สพ0023.3/ว299 สำรวจข้อมูลสิ่งก่อสร้างสนามกีฬา
17 ก.พ. 2558 ที่ สพ ๐๐๒๓.๓/ว๒๔๙๐ ขอความน่วมมือในการดพเนินการจัดระบบและโครงสร้างเพื่องส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน
17 ก.พ. 2558 ที่ สพ ๐๐๒๓.๕/ว๒๙๗ ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง มาตรการการดำเนินการปรับลดค่างานก่อสร้าง
16 ก.พ. 2558 ที่ สพ ๐๐๒๓.๓/ว๒๖๘๓ การประกวดแผนการสอน เรื่อง "ค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ " ด้วยสือการจัดเรียนรู้รูปแบบใหม่
16 ก.พ. 2558 ด่วนที่สุด ที่ สพ ๐๐๒๓.๓/ว๒๖๗๙ การดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
16 ก.พ. 2558 ด่วนทีสุด ที่ สพ ๐๐๒๓.๓/ว๒๙๑ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำรวจข้อมูลความต้องการการบำรุงรักษาซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านรวมทั้งบ่อบาดาลสาธารณะ อปท.
13 ก.พ. 2558 สพ0023.3/ว288รายงานประมาณการผลการเบิกจ่ายบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจของ อปท.
13 ก.พ. 2558 สพ0023.3/ว287รายงานประมาณการผลการเบิกจ่ายบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจของ อปท.
13 ก.พ. 2558 ที่ สพ ๐๐๒๓.๓/ว๒๕๘๒ ขอเสนอแนะเพื่อการแก้ไขปัญหาของคณะกรรมการสิทธิมนุษญชนแห่งชาติ
13 ก.พ. 2558 ที่ สพ ๐๐๒๓.๓/ว๒๖๘ แจ้งการจัดสรรอัตราพนักงานส่วนท้องถิ่น ตำแหน่งผู้ดูแลเด็กเล็ก อปท.
13 ก.พ. 2558 ขอเชิญร่วมประชุมใหญ่่สามัญ ปี ๒๕๕๗
13 ก.พ. 2558 ที่ สพ ๐๐๒๓.๓/ว๒๔๕๕ โครงการคัดเลือกผูับังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ปี ๒๕๕๖
13 ก.พ. 2558 ที่ สพ ๐๐๒๓.๓/ว๒๔๔๙ ขอเชิญประชุม "เวทีฟื้นพลังชุมชนท้องถิ่นสู่การภิวัฒน์ประเทศ ครั้งที่ ๕ ปี ๒๕๕๘
13 ก.พ. 2558 ที่ สพ ๐๐๒๓.๓/ว๒๔๕๓ ประกาศผลการสอบแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ระดับประเทศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
13 ก.พ. 2558 ที่ สพ๐๐๒๓.๒/ว๒๗๖ การดำเนินการออกระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน ค่าตอบแทนผู้บริหาร และสามชิกสภา อบจ.,เทศบาล,อบต.
13 ก.พ. 2558 ที่ สพ ๐๐๒๓.๔/ว๒๕๖๖ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีของ อปท.
12 ก.พ. 2558 ที่ สพ ๐๐๒๓.๓/ว๒๔๘๙ มาตรการป้องกันการทุจริตในกระบวนการจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศ
12 ก.พ. 2558 ที่ สพ ๐๐๒๓.๓/ว๒๔๔๘ การสนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 [70] 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 >>

 
     
หน้าแรก | หนังสือราชการ | โอนเงิน อปท. | กระดานกระทู้ | ติดต่อ อปท.จ.สุพรรณบุรี | เว็บไซต์ของ อปท.จ.สุพรรณบุรี
การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดสำหรับ Internet Explorer 8  © Copyright 2011 by Dungbhumi Co.,Ltd.