แจ้งรหัสผู้ใช้งาน(UsernameและPassword)สำหรับการใช้งานระ... :: คลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียด  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชา... :: คลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียด
จาก web จากgoogle
 
  ประวัติความเป็นมา
  วิสัยทัศน์พันธกิจ
  อำนาจหน้าที่
  อำนาจหน้าที่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อำนาจหน้าที่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ
  โครงสร้างการบริหารงาน
  บุคลากร
  บุคลากรท้องถิ่นจังหวัด
  งานบริหารทั่วไป
  กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น
  กลุ่มงานส่งเสริม และพัฒนาท้องถิ่น
  กลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
  กลุ่มงานการเงิน บัญชีและการตรวจสอบ
  บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
  อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
  อำเภอบางปลาม้า
  อำเภอสองพี่น้อง
  อำเภอเดิมบางนางบวช
  อำเภออู่ทอง
  อำเภอด่านช้าง
  อำเภอศรีประจันต์
  อำเภอดอนเจดีย์
  อำเภอสามชุก
  อำเภอหนองหญ้าไซ
  ผู้บริหาร อปท.
  ข้อมูลพื้นฐานของ อปท.จ.สุพรรณบุรี
  รายงานสถิติการคลังของ อปท. จ.สุพรรณบุรี
  เว็บไซต์ของ อปท.จ.สุพรรณบุรี
  แผนอัตรากำลัง
  องค์การบริหารส่วนจังหวัด
  เทศบาล
  องค์การบริหารส่วนตำบล
  กฎกระทรวงและระเบียบ
  ประกาศหลักเกณฑ์ ก.จังหวัด
  พ.ร.บ./พ.ร.ก.
  คุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง
  โอนเงิน อปท.
  หนังสือราชการ
  แบบฟอร์มการขอกำหนดตำแหน่ง
  เอกสารประกอบการเสนอขอความเห็นชอบ
  ตัวอย่างเอกสารการคัดเลือกตำแหน่งบริหาร
  ตัวอย่างเอกสารต่างๆ
  ตัวอย่างคำสั่งและประกาศ อบต.
  อนุกรรมการถ่ายโอน
 
  
 
กรมสรรพากร
ธนาคารออมสิน
กรมบัญชีกลาง
ศาลปกครอง และสำนักงานศาลปกครอง
สำนักงบประมาณ
กระทรวงพาณิชย์
 
     คน  

     
 

ค้นหาตามช่วงวันที่ : -
คำค้นหา :

วันที่ หัวข้อ
6 ธ.ค. 2556 ที่ สพ ๐๐๒๓.๕/ว๑๗๔๓ แจ้งเวียนหนังสือราชการ
6 ธ.ค. 2556 ที่ สพ ๐๐๒๓.๕/ว๑๗๔๕ การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๑๐๓/๗
6 ธ.ค. 2556 ด่วนที่สุด เร่งรัดการกรอกข้อมูล เงินอุดหนุนทั่วไป ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๕๖
6 ธ.ค. 2556 ด่วนที่สุด ที่ สพ ๐๐๒๓.๕/ว๒๑๓๐๓ การเร่งรัดเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗
6 ธ.ค. 2556 ด่วนที่สุด ที่ สพ ๐๐๒๓.๓/ว๒๑๒๖๔ ขอเชิญเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
6 ธ.ค. 2556 ที่ สพ ๐๐๒๓.๔/ว๒๑๒๖๐ การแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการประมง
6 ธ.ค. 2556 ที่ สพ ๐๐๒๓.๕/ว๑๗๕๐ ขอแจ้งการนำส่งเงินรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ)
6 ธ.ค. 2556 ที่ สพ ๐๐๒๓.๕/ว ๑๗๔๙ ขอแจ้งการนำส่งเงินรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ทม.สองพี่น้อง,ทม.สพ.)
6 ธ.ค. 2556 ที่ สพ ๐๐๒๓.๕/ว๑๗๕๐ แจ้งการโอนเงิน (อบจ.)
4 ธ.ค. 2556 ที่ สพ ๐๐๒๓.๕/ว๑๒๒๘ แจ้งการโอนเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิรับเงิน
4 ธ.ค. 2556 ที่ สพ ๐๐๒๓.๓/ว ๑๗๓๔ เรื่อง ขอส่งสำเนาบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
3 ธ.ค. 2556 ที่ สพ ๐๐๒๓.๓/ว๒๑๐๘๔ แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐)ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3 ธ.ค. 2556 ด่วนที่สุด ที่ สพ ๐๐๒๓.๓/ว ๑๗๒๙ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ อปท. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
3 ธ.ค. 2556 ด่วนที่สุด ที่ สพ ๐๐๒๓.๑/ว ๒๑๐๘๘ เรื่อง การประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๕๖
3 ธ.ค. 2556 ด่วนที่สุด ที่ สพ ๐๐๒๓.๑/ว ๒๑๐๘๗ เรื่อง การประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๕๖
2 ธ.ค. 2556 ที่ สพ ๐๐๒๓.๕/ว๑๗๒๕ แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
29 พ.ย. 2556 ที่ สพ ๐๐๒๓/๑๗๒๒ การตั้งจุดบริการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๑๕๕๗
29 พ.ย. 2556 ที่ สพ ๐๐๒๓.๕/ว๒๐๘๖๐ การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้ผู้สูงอายุ
29 พ.ย. 2556 ที่ สพ ๐๐๒๓.๓/ว๒๐๘๘๒ การติดตั้งโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ๓๐๐๐และ LTAX GIS) ลงบนเว็ปไซต์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
28 พ.ย. 2556 ที่ สพ ๐๐๒๓.๔/ว๒๐๘๓๙ ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการดำเนินการทางวินัยสำหรับผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗
28 พ.ย. 2556 ที่ สพ ๐๐๒๓.๕/๑๗๑๗ แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
28 พ.ย. 2556 ที่ สพ ๐๐๒๓.๑/ว๑๗๐๕ การมอบหมายให้ข้าราชการรับผิดชอบการตรวจราชการ
28 พ.ย. 2556 ที่ สพ ๐๐๒๓.๓/ว๑๗๑๓ ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ อปท. ปีงบประมาณ ๒๕๕๗
28 พ.ย. 2556 ที่ สพ ๐๐๒๓.๔/๒๐๗๕๔ ซักซ้อมการจัดทำดวงตราประจำเทศบาลและตราเครื่องหมายขององค์การบริหารส่วนตำบล
28 พ.ย. 2556 ด่วนที่สุด ที่ สพ ๐๐๒๓.๓/ว ๒๐๗๖๖ การดำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดให้ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นปีแห่งการรณรงค์ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาอัคคีภัย
หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 [70] 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 >>

 
     
หน้าแรก | หนังสือราชการ | โอนเงิน อปท. | กระดานกระทู้ | ติดต่อ อปท.จ.สุพรรณบุรี | เว็บไซต์ของ อปท.จ.สุพรรณบุรี
การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดสำหรับ Internet Explorer 8  © Copyright 2011 by Dungbhumi Co.,Ltd.