แจ้งรหัสผู้ใช้งาน(UsernameและPassword)สำหรับการใช้งานระ... :: คลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียด  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชา... :: คลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียด
จาก web จากgoogle
 
  ประวัติความเป็นมา
  วิสัยทัศน์พันธกิจ
  อำนาจหน้าที่
  อำนาจหน้าที่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อำนาจหน้าที่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ
  โครงสร้างการบริหารงาน
  บุคลากร
  บุคลากรท้องถิ่นจังหวัด
  งานบริหารทั่วไป
  กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น
  กลุ่มงานส่งเสริม และพัฒนาท้องถิ่น
  กลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
  กลุ่มงานการเงิน บัญชีและการตรวจสอบ
  บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
  อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
  อำเภอบางปลาม้า
  อำเภอสองพี่น้อง
  อำเภอเดิมบางนางบวช
  อำเภออู่ทอง
  อำเภอด่านช้าง
  อำเภอศรีประจันต์
  อำเภอดอนเจดีย์
  อำเภอสามชุก
  อำเภอหนองหญ้าไซ
  ผู้บริหาร อปท.
  ข้อมูลพื้นฐานของ อปท.จ.สุพรรณบุรี
  รายงานสถิติการคลังของ อปท. จ.สุพรรณบุรี
  เว็บไซต์ของ อปท.จ.สุพรรณบุรี
  แผนอัตรากำลัง
  องค์การบริหารส่วนจังหวัด
  เทศบาล
  องค์การบริหารส่วนตำบล
  กฎกระทรวงและระเบียบ
  ประกาศหลักเกณฑ์ ก.จังหวัด
  พ.ร.บ./พ.ร.ก.
  คุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง
  โอนเงิน อปท.
  หนังสือราชการ
  แบบฟอร์มการขอกำหนดตำแหน่ง
  เอกสารประกอบการเสนอขอความเห็นชอบ
  ตัวอย่างเอกสารการคัดเลือกตำแหน่งบริหาร
  ตัวอย่างเอกสารต่างๆ
  ตัวอย่างคำสั่งและประกาศ อบต.
  อนุกรรมการถ่ายโอน
 
  
 
กรมสรรพากร
ธนาคารออมสิน
กรมบัญชีกลาง
ศาลปกครอง และสำนักงานศาลปกครอง
สำนักงบประมาณ
กระทรวงพาณิชย์
 
     คน  

     
 

ค้นหาตามช่วงวันที่ : -
คำค้นหา :

วันที่ หัวข้อ
28 เม.ย. 2558 ด่วนที่สุด ที่ สพ ๐๐๒๓.๓/๔๙๘๑ ขออนุมัติแกไขสัญญาจ้าง เลขที่ ๒/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๗
24 เม.ย. 2558 ท่ี่ สพ ๐๐๒๓.๓/ว๖๖๙๕ การส่งเงินสมทบสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนานุบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
24 เม.ย. 2558 ที่ สพ ๐๐๒๓.๑/๖๖๙๔ การทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของกรมส่งเสริมกรปกครองท้องถิ่น ปี ๒๕๕๘
24 เม.ย. 2558 ที่ สพ ๐๐๒๓.๒/ว๖๖๙๓ ติดตามการแจ้งรายชื่อนายทะเบียนของหน่วยงานสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
24 เม.ย. 2558 ด่วนที่สุด ที่ สพ ๐๐๒๓.๓/ว๖๖๘๙ สำรวจผลการถ่ายโอนภารกิจจากส่วนราชการ
24 เม.ย. 2558 ที่ สพ ๐๐๒๓.๓/ว๖๖๘๕ การขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บข้อมูลตามแบบการายงานสถานการณ์ทางสังคมของท้องถิ่น ปี ๒๕๕๘
24 เม.ย. 2558 ที่ สพ ๐๐๒๓.๓/ว๖๖๘๓ สำรวจข้อมูลจำนวนนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๘
24 เม.ย. 2558 ที่ สพ ๐๐๒๓.๓/ว๖๖๘๐ การกำหนดค่าใช้จ่ายฝ่ายอำนวยการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
24 เม.ย. 2558 ที่ สพ ๐๐๒๓.๕/ว๖๗๐๘ การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ งบเงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ฯ
24 เม.ย. 2558 ที่ สพ ๐๐๒๓.๒/ว๖๗๐๑ สำรวจข้อมูลภาระค่าใช้จ่ายด้านบริหารบุคคลท้องถิ่นของเทศบาล กรณีได้รับเงินเดือนเพิ่ม
23 เม.ย. 2558 ที่ สพ ๐๐๒๓.๕/ว๖๖๒๘ การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ฯ
23 เม.ย. 2558 ที่ สพ ๐๐๒๓.๕/ว๖๖๒๗ การโอนจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ฯ
23 เม.ย. 2558 ที่ สพ ๐๐๒๓.๕/๖๖๒๖ การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เงินอุดหนุนทั่วไป กำหนดวัตถุประสงค์ค่า
23 เม.ย. 2558 ที่ สพ ๐๐๒๓.๕/ว๖๖๒๕ การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท พ.ศ. ๒๕๔๒ งวดที่ ๓/๒๕๕๘
23 เม.ย. 2558 ที่ สพ ๐๐๒๓.๕/ว๖๖๑๗ การตรวจสอบการเงิน การบัญชี และการพัสดุของ อปท.
23 เม.ย. 2558 ที่ สพ ๐๐๒๓.๑/๖๕๙๘ การประชุมผูับริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๘
23 เม.ย. 2558 ด่วนที่สุดที่ สพ ๐๐๒๓.๓/ว๒๕๙๖ การบริหารงบประมาณแเงินอุดหนุนทั่วไป กเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการของ อปท. ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ปี ๒๕๕๗
23 เม.ย. 2558 ที่ สพ ๐๐๒๓.๕/ว๖๐๘ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น(ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ.๒๕๕๘
23 เม.ย. 2558 ที่ สพ ๐๐๒๓.๔/ว๖๐๓ ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้ารับการคัดเลือกรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นด้านการป้องกันการทุจริต ปี ๒๕๕๘
23 เม.ย. 2558 ที่ สพ ๐๐๒๓.๒/ว๖๕๙๐ การคัดเลือกกรรมการผู้แทนเทศบาลในคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสุพรรณบุรี
23 เม.ย. 2558 ที่ สพ ๐๐๒๓.๕/ ว ๕๙๙ แจ้งเวียนหนังสือราชการ
23 เม.ย. 2558 ด่วนมาก ที่ ๐๐๒๓.๓/ว๖๕๘๕ การคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ปี ๒๕๕๘
22 เม.ย. 2558 ด่วนที่สุด ที่ สพ ๐๐๒๓.๓/ว๖๕๐๖ ขอความร่วมมือการดำเนินการบริหารงานห้องน้ำในสถานีขนส่งผู้โดยสารตามนโยบายรัฐบาล
22 เม.ย. 2558 ด่วนที่สุด ที่ สพ ๐๐๒๓.๓/ว๖๕๐๓ ขอเชิญประชุมผู้ตรวจการสถานธนานุบาลประจำภาคและเขตของ อปท.
22 เม.ย. 2558 ด่วนที่สุด ที่ สพ ๐๐๒๓.๓/ว๖๕๐๒ แนวทางการบริหารจัดการสถานีขนส่งผู้โดยสาร
หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 [70] 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 >>

 
     
หน้าแรก | หนังสือราชการ | โอนเงิน อปท. | กระดานกระทู้ | ติดต่อ อปท.จ.สุพรรณบุรี | เว็บไซต์ของ อปท.จ.สุพรรณบุรี
การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดสำหรับ Internet Explorer 8  © Copyright 2011 by Dungbhumi Co.,Ltd.