Username และ Password ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มี... :: คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด  ที่ สพ ๐๐๒๓.๒/๓๖๐ การกำหนดตำแหน่งและปรับปรุงเกี่ยวกับตำ... :: คลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียด  ด่วนที่สุด เร่งรัด อปท.ดำเนินการบันทึกข้อมูล "เงิน... :: เร่งรัด อปท.ที่มีรายชื่อต่อไปนี้ดำเนินการบันทึกข้อมูล "เงินอุดหนุนทั่วไป" ประจำเดือน เมษายน ๒๕๕๗ คลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียด     เร่งรัด อปท.ดำเนินการบันทึกข้อมูลในระบบ E-plan<<แ... :: เร่งรัด อปท.ที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ ดำเนินการบันทึกข้อมูลในระบบ E-plan<<แผนพัฒนาท้องถิ่น>> ให้ถึงขั้นตอน ลงนามสัญญา>>>เบิกจ่าย>>>ดำเนินการ100% คลิ๊กเพื่อดูราย...  เร่งรัด อปท.ดำเนินการบันทึกข้อมูล "เงินอุดหนุนทั่ว... :: เร่งรัด อปท.ที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ ดำเนินการบันทึกข้อมูล "เงินอุดหนุนทั่วไป" ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๗ คลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียด
จาก web จากgoogle
 
  ประวัติความเป็นมา
  วิสัยทัศน์พันธกิจ
  อำนาจหน้าที่
  อำนาจหน้าที่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อำนาจหน้าที่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ
  โครงสร้างการบริหารงาน
  บุคลากร
  บุคลากรท้องถิ่นจังหวัด
  งานบริหารทั่วไป
  กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น
  กลุ่มงานส่งเสริม และพัฒนาท้องถิ่น
  กลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
  กลุ่มงานการเงิน บัญชีและการตรวจสอบ
  บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
  อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
  อำเภอบางปลาม้า
  อำเภอสองพี่น้อง
  อำเภอเดิมบางนางบวช
  อำเภออู่ทอง
  อำเภอด่านช้าง
  อำเภอศรีประจันต์
  อำเภอดอนเจดีย์
  อำเภอสามชุก
  อำเภอหนองหญ้าไซ
  ผู้บริหาร อปท.
  ข้อมูลพื้นฐานของ อปท.จ.สุพรรณบุรี
  รายงานสถิติการคลังของ อปท. จ.สุพรรณบุรี
  เว็บไซต์ของ อปท.จ.สุพรรณบุรี
  แผนอัตรากำลัง
  องค์การบริหารส่วนจังหวัด
  เทศบาล
  องค์การบริหารส่วนตำบล
  กฎกระทรวงและระเบียบ
  ประกาศหลักเกณฑ์ ก.จังหวัด
  พ.ร.บ./พ.ร.ก.
  คุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง
  โอนเงิน อปท.
  หนังสือราชการ
  แบบฟอร์มการขอกำหนดตำแหน่ง
  เอกสารประกอบการเสนอขอความเห็นชอบ
  ตัวอย่างเอกสารการคัดเลือกตำแหน่งบริหาร
  ตัวอย่างเอกสารต่างๆ
  ตัวอย่างคำสั่งและประกาศ อบต.
  อนุกรรมการถ่ายโอน
 
  
 
กรมสรรพากร
ธนาคารออมสิน
กรมบัญชีกลาง
ศาลปกครอง และสำนักงานศาลปกครอง
สำนักงบประมาณ
กระทรวงพาณิชย์
 
     คน  

     
 

แจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้มารับแผนอัตรากำลัง 3 ปีฯได้ที่กลุ่มงานมาตรฐานฯ สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี

          ตามที่ สถ.จ.สุพรรณบุรี ได้แจ้งประชาสัมพันธ์ให้เทศบาลและอบต. มารับแผนอัตรากำลัง 3 ปี และแผนพนักงานจ้าง 4 ปี ณ สนง.สถ.ส.สุพรรณบุรี (กลุ่มงานมาตรฐานฯ) นั้น ขณะนี้มีเทศบาลและอบต.อีกหลายแห่งที่ยังไม่มารับแผนฯ ดังกล่าว

          จึงขอให้เทศบาลและอบต. ตามรายชื่อต่อไปนี้ รีบมารับแผนฯ ดังกล่าวโดยเร็ว
          1. ทต.สระกระโจม/ทต.เขาพระ/ทต.ต้นคราม/ทต.ห้วยวังทอง/ทต.กระจัน/ทต.สระยายโสม
          2. อบต.ยางนอน/อบต.หัวเขา/อบต.บางปลาม้า/อบต.ไผ่กองดิน/อบต.ทับตีเหล็ก/อบต.ดอนปรู/อบต.บ้านกร่าง/อบต.มดแดง/อบต.ดอนมะนาว/อบต.บางตะเคียน/อบต.บ้านกุ่ม/อบต.บ้านช้าง

 

                                                         กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น


ข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลัง
ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกนวัตกรรม การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเชียน
ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าวเทศบาลตำบลท่าระหัด
การสนันสนุนกิจกรรมประกาศนโยบายจากงดเหล้า "เข้าพรรษา" เป็นงดเหล้าให้"ครบพรรษา"
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงานดีเด่นของสมเด็แจพระศรีพัชรินทรา
ประชาสัมพันธ์ตารางการจัดเก็บและจัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ ปี ๒๕๕๗ งวดที่ ๓
ขอเชิญร่วมบริจาคเงินทอดผ้าป่า
ขอเชิญชมงาน "IP Innovation and Technology Expo-IPITEx.๒๐๑๔"
ประชาสัมพันธ์งาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๕๗ (Thailand Research Expo ๒๐๑๔)
ที่ ส.พ.ท. พิเศษ/๒๕๕๗ เชิญประชุมเสวนาเพื่อแกไขปัญหากฏหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การปราบปรามและหยุดยังการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้
การให้ทุนส่งเสริมการศึกษาของบุตรสมาชิก ปี ๒๕๕๗
ประชาสัมพันธ์งานประเภณีตักบาตรดอกเขาพรรษาและถวายเทียนพระราชทานจังหวัดสระบุรี ปี ๒๕๕๗
ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าวเทศบาลตำบลดอนเจอดีย์
จดหมายข่าวชาวลุ่มน้ำท่าจีน
การแข่งขันบาสเกตบอลนักเรียน สพฐ. เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานสวนตำบล
เร่งรัด อปท.ดำเนินการบันทึกข้อมูล "เงินอุดหนุนทั่วไป" ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๗
ขอเชิญส่งรายชื่อเยวชนและผลงานเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรางวัลเยาวชนดีเด่น
ด่วนที่สุด ที่ สพ ๐๐๑๗.๓/ว๘๐๙๔ แนวทางปฏิบัติตามประกาศและคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ประชาสัมพันธ์งานประชุมทางวิชาการครอบครัวศีกษาระดับชาติ ปี ๒๕๕๗
ประชาสัมพันธ์งานประเพณีทิ้งกระจาด ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสุพรรณบุรี
ด่วนที่สุด เร่งรัด อปท.ที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ ดำเนินการบันทึกข้อมูลในระบบ e-plan ถึงขั้นตอน ลงนามสัญญา>>>เบิกจ่าย>>>ดำเนินการ100%
ด่วนที่สุด เร่งรัด อปท.ดำเนินการบันทึกข้อมูล "เงินอุดหนุนทั่วไป" ประจำเดือน เมษายน ๒๕๕๗
การพิจารณาให้รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ด้านการป้องกันการทุจริต ปี ๒๕๕๗
ที่ สพ ๐๐๓๓(๑)/๔๐๑ ขอความร่วมือประชาสัมพันธ์
เร่งรัด อปท.ดำเนินการบันทึกข้อมูลในระบบ E-plan<<แผนพัฒนาท้องถิ่น>>ให้ถึงการอนุมัติงบประมาณ ให้แล้วเสร็จภายในอาทิตย์นี้
ประกาศคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการฯ
ประชาสัมพันธ์โครงการรางวัลพระปกเกล้า ปี ๒๕๕๗
ขอขอบพระคุณ และส่ง วิสัยทัศน์ "ผู้หญิ่งเก่ง2557" และ "องค์กรท้องถิ่น ดีเด่น 2557"
ประชาสัมพันสนับสนุนโครงการปั๊มนำมันชุมชนให้กับประชาชนในจังหวัดสุพรรณบุรี

หน้าที่ [1] 2 3 4 5 6 7 >>

 
     
หน้าแรก | หนังสือราชการ | โอนเงิน อปท. | กระดานกระทู้ | ติดต่อ อปท.จ.สุพรรณบุรี | เว็บไซต์ของ อปท.จ.สุพรรณบุรี
การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดสำหรับ Internet Explorer 8  © Copyright 2011 by Dungbhumi Co.,Ltd.