แจ้งรหัสผู้ใช้งาน(UsernameและPassword)สำหรับการใช้งานระ... :: คลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียด  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชา... :: คลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียด
จาก web จากgoogle
 
  ประวัติความเป็นมา
  วิสัยทัศน์พันธกิจ
  อำนาจหน้าที่
  อำนาจหน้าที่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อำนาจหน้าที่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ
  โครงสร้างการบริหารงาน
  บุคลากร
  บุคลากรท้องถิ่นจังหวัด
  งานบริหารทั่วไป
  กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น
  กลุ่มงานส่งเสริม และพัฒนาท้องถิ่น
  กลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
  กลุ่มงานการเงิน บัญชีและการตรวจสอบ
  บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
  อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
  อำเภอบางปลาม้า
  อำเภอสองพี่น้อง
  อำเภอเดิมบางนางบวช
  อำเภออู่ทอง
  อำเภอด่านช้าง
  อำเภอศรีประจันต์
  อำเภอดอนเจดีย์
  อำเภอสามชุก
  อำเภอหนองหญ้าไซ
  ผู้บริหาร อปท.
  ข้อมูลพื้นฐานของ อปท.จ.สุพรรณบุรี
  รายงานสถิติการคลังของ อปท. จ.สุพรรณบุรี
  เว็บไซต์ของ อปท.จ.สุพรรณบุรี
  แผนอัตรากำลัง
  องค์การบริหารส่วนจังหวัด
  เทศบาล
  องค์การบริหารส่วนตำบล
  กฎกระทรวงและระเบียบ
  ประกาศหลักเกณฑ์ ก.จังหวัด
  พ.ร.บ./พ.ร.ก.
  คุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง
  โอนเงิน อปท.
  หนังสือราชการ
  แบบฟอร์มการขอกำหนดตำแหน่ง
  เอกสารประกอบการเสนอขอความเห็นชอบ
  ตัวอย่างเอกสารการคัดเลือกตำแหน่งบริหาร
  ตัวอย่างเอกสารต่างๆ
  ตัวอย่างคำสั่งและประกาศ อบต.
  อนุกรรมการถ่ายโอน
 
 



 
 
กรมสรรพากร
ธนาคารออมสิน
กรมบัญชีกลาง
ศาลปกครอง และสำนักงานศาลปกครอง
สำนักงบประมาณ
กระทรวงพาณิชย์
 
     คน  

     
 

แจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้มารับแผนอัตรากำลัง 3 ปีฯได้ที่กลุ่มงานมาตรฐานฯ สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี

          ตามที่ สถ.จ.สุพรรณบุรี ได้แจ้งประชาสัมพันธ์ให้เทศบาลและอบต. มารับแผนอัตรากำลัง 3 ปี และแผนพนักงานจ้าง 4 ปี ณ สนง.สถ.ส.สุพรรณบุรี (กลุ่มงานมาตรฐานฯ) นั้น ขณะนี้มีเทศบาลและอบต.อีกหลายแห่งที่ยังไม่มารับแผนฯ ดังกล่าว

          จึงขอให้เทศบาลและอบต. ตามรายชื่อต่อไปนี้ รีบมารับแผนฯ ดังกล่าวโดยเร็ว
          1. ทต.สระกระโจม/ทต.เขาพระ/ทต.ต้นคราม/ทต.ห้วยวังทอง/ทต.กระจัน/ทต.สระยายโสม
          2. อบต.ยางนอน/อบต.หัวเขา/อบต.บางปลาม้า/อบต.ไผ่กองดิน/อบต.ทับตีเหล็ก/อบต.ดอนปรู/อบต.บ้านกร่าง/อบต.มดแดง/อบต.ดอนมะนาว/อบต.บางตะเคียน/อบต.บ้านกุ่ม/อบต.บ้านช้าง

 

                                                         กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น


ข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลัง
สหกรณ์ออมทรัพย์แจ้งกำหนดการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี ๒๕๕๘
ขอความอนุเคราะห์ประชุมสัมพันธ์โครงการฝึดอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
รับสมัครเพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็นผู้ดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการอาเชี่ยนด้านประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซี่ยน
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเว็บไซต์ของ อปท. ปี ๒๕๕๘
ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว(เทศบาลตำบลดอนเจดีย์)
จดหมายข่าว ๑POST ฉบับที่ ๕/๒๕๕๘ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๕๘
รับสมัครเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการใช้เทคโยโลยีพลังงานแสงอาทิตย์ในครัวเรือนและเกษตรกร
ประชาสัมพันธ์โครงการรักชาติถูกทางสร้างเสริมความซื่อสัตย์สุจริต เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
ประชาสัมพันธืเชิญชวนติตามรับชมรับฟังสารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ขอเชิญเข้าร่วมงานวันสตรีสากลและวันแห่งครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี ปี ๒๕๕๘
การจัดทำโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ ๖๐ พรรษา
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้สัมผัสอาหารตามมาตรฐานของกรมอนามัย
ผลการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ประชาสัมพันธ์โครงการประกวด ๑๐๘ ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมในการทำงานของกรมการปกครอง ปี ๒๕๕๘
ประชุมสัมพันธ์จดหมายข่าวเทศบาลตำบลดอนเจดีย์
เชิญรับพังรายการวิทยุ "มหาดไทยชวนรู้"ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
การรับสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อศึกษาอบรมในหลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง รุ่นที่ ๖
งานตรุษจีนสุพรรณบุรี
ความร่วมมือระหว่างประเทศในการส่งผู้เชี่ยวชาญให้ อปท. ปี ๒๕๕๘
การดำเนินการโครงการ "พลังชุมชน ถนนปลอดภัย จังหวัดสุพรรณบุรี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
ประชาสัมพันธ์และเฝ้าระวังการดำเนินกิจการฌาปนกิจสงเคราะห์
ประกาศรายชื่อเลขประจำตัวและสังกัดของผู้เข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการ
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์การกู้เงินสามัญ
ประชาสัมพันธ์โครงการกระบวนการแปรรูปอินทรียสารและเศษวัชพืชเป็นปุ๋ยอินทรีย์
ประชาสัมพันธ์ประเภณีตักบาตเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๘ (ทต.ดอนเจดีย์)
ประชาสัมพันธ์ ศูนย์คุ้มครองสิทธิองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นปี ๒๕๕๗(อบต.สนามชัย)
ประชาสัมพันธ์การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับกลุ่มภาคกลาง
เชิญเที่ยวงานเทศกาลกินปลากินเห็ดตามรอยในหลวงเสด็จด่านช้าง ๔๐ ปี
ขอเชิญเที่ยวงานคนเดิมบางฯรวมใจภักดิ์รักนายหลวงครั้งที่ ๑๑ (ร่องรอยเสือมเหศวร)
วิ่งเพื่อสุขภาพ เฉลิมพระเกียรติ ๘๗ พรรษา มหาราชา เขื่ยนกระเสียว มินิมาราธอน ๒๐๑๔

หน้าที่ [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 >>

 
     
หน้าแรก | หนังสือราชการ | โอนเงิน อปท. | กระดานกระทู้ | ติดต่อ อปท.จ.สุพรรณบุรี | เว็บไซต์ของ อปท.จ.สุพรรณบุรี
การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดสำหรับ Internet Explorer 8  © Copyright 2011 by Dungbhumi Co.,Ltd.