Username และ Password ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มี... :: คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด  เร่งรัดการกรอกข้อมูล เงินอุดหนุนทั่วไป ประจำเดือน มกราค... :: คลิ๊กเพื่อดูรายชื่อ อปท. ขอให้ อปท. ที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ เร่งดำเนินการกรอกข้อมูลเงินอุดหนุนทั่วไป ประจำเดือน มกราคม ๒๕๕๗ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗  เร่งรัดการกรอกข้อมูล รายงานสถานะการทำงานของ อปท. ปี ๒๕๕... :: ขอให้ อปท. ในช่องสีเหลือง เร่งบันทึกข้อมูลให้ถึงขั้นตอน "อนุมัติแผน" ภายในวันวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ คลิ๊กเพื่อดูรายชื่อ อปท  ขอเชิญประชุมท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอในวันอังคารที่ ๑๑ เมษา... ::                                  &n...  ที่ สพ ๐๐๒๓.๒/๓๖๐ การกำหนดตำแหน่งและปรับปรุงเกี่ยวกับตำ... :: คลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียด
จาก web จากgoogle
 
  ประวัติความเป็นมา
  วิสัยทัศน์พันธกิจ
  อำนาจหน้าที่
  อำนาจหน้าที่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อำนาจหน้าที่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ
  โครงสร้างการบริหารงาน
  บุคลากร
  บุคลากรท้องถิ่นจังหวัด
  งานบริหารทั่วไป
  กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น
  กลุ่มงานส่งเสริม และพัฒนาท้องถิ่น
  กลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
  กลุ่มงานการเงิน บัญชีและการตรวจสอบ
  บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
  อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
  อำเภอบางปลาม้า
  อำเภอสองพี่น้อง
  อำเภอเดิมบางนางบวช
  อำเภออู่ทอง
  อำเภอด่านช้าง
  อำเภอศรีประจันต์
  อำเภอดอนเจดีย์
  อำเภอสามชุก
  อำเภอหนองหญ้าไซ
  ผู้บริหาร อปท.
  ข้อมูลพื้นฐานของ อปท.จ.สุพรรณบุรี
  รายงานสถิติการคลังของ อปท. จ.สุพรรณบุรี
  เว็บไซต์ของ อปท.จ.สุพรรณบุรี
  แผนอัตรากำลัง
  องค์การบริหารส่วนจังหวัด
  เทศบาล
  องค์การบริหารส่วนตำบล
  กฎกระทรวงและระเบียบ
  ประกาศหลักเกณฑ์ ก.จังหวัด
  พ.ร.บ./พ.ร.ก.
  คุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง
  โอนเงิน อปท.
  หนังสือราชการ
  แบบฟอร์มการขอกำหนดตำแหน่ง
  เอกสารประกอบการเสนอขอความเห็นชอบ
  ตัวอย่างเอกสารการคัดเลือกตำแหน่งบริหาร
  ตัวอย่างเอกสารต่างๆ
  ตัวอย่างคำสั่งและประกาศ อบต.
  อนุกรรมการถ่ายโอน
 
  
 
กรมสรรพากร
ธนาคารออมสิน
กรมบัญชีกลาง
ศาลปกครอง และสำนักงานศาลปกครอง
สำนักงบประมาณ
กระทรวงพาณิชย์
 
     คน  

     
 

แจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้มารับแผนอัตรากำลัง 3 ปีฯได้ที่กลุ่มงานมาตรฐานฯ สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี

          ตามที่ สถ.จ.สุพรรณบุรี ได้แจ้งประชาสัมพันธ์ให้เทศบาลและอบต. มารับแผนอัตรากำลัง 3 ปี และแผนพนักงานจ้าง 4 ปี ณ สนง.สถ.ส.สุพรรณบุรี (กลุ่มงานมาตรฐานฯ) นั้น ขณะนี้มีเทศบาลและอบต.อีกหลายแห่งที่ยังไม่มารับแผนฯ ดังกล่าว

          จึงขอให้เทศบาลและอบต. ตามรายชื่อต่อไปนี้ รีบมารับแผนฯ ดังกล่าวโดยเร็ว
          1. ทต.สระกระโจม/ทต.เขาพระ/ทต.ต้นคราม/ทต.ห้วยวังทอง/ทต.กระจัน/ทต.สระยายโสม
          2. อบต.ยางนอน/อบต.หัวเขา/อบต.บางปลาม้า/อบต.ไผ่กองดิน/อบต.ทับตีเหล็ก/อบต.ดอนปรู/อบต.บ้านกร่าง/อบต.มดแดง/อบต.ดอนมะนาว/อบต.บางตะเคียน/อบต.บ้านกุ่ม/อบต.บ้านช้าง

 

                                                         กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น


ข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลัง
ประชาสัมพันธ์งานสงกรายต์ประจำปี ๒๕๕๗
ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว เทศบาลตำบลสวนแตง
ประชาสัมพันธ์งานท้องเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรี "เย็นทั่วหล้ามหาสงกรานต์สุพรรณบุรี"
ที่ สพ ๐๐๑๗.๓/ว๓๗๕๖ ขอเชิญรับทุนการศึกษาโครงการทุนการศึกษาข้าราชการรุ่นที่ ๑๐
ที่ ศธ ๐๕๑๖.๔๓/๐๒๐ ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมหลักสูตร "วิสัยทัศน์และอำนาจใหม่ของสมาชิกสภาท้องถิ่น"
ที่ มท ๕๕๖๑๑/๗๗๒ ขอเชิญบุคคลเข้ารับการฝึกอบรม
ที่ สพ ๐๐๑๗.๓/ว๕๑ กำหนดวันปิดทำการแผนกคดีบริหารงานบุคคลในศาลสูงสุด
ที่ ศธ ๐๕๒๒.๐๘(๐๑)/ว๓๑๖ ขอความอนุเคราะห์เข้ารับฝังการนำเสนอผลงานวิจัยเผยแพร่สูองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่ พณ ๐๔๑๘.๖๗/ว๓๒๙๘ การแก้ไขปัญหาในทางปฏิบัติโครงการรับจำนำข้าวเปลือก ปี ๒๕๕๘
ที่ สพ ๐๐๓๔/ว ๑๖๑๖ โครงการปฏิบัติธรรม เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา
โครงการความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด้านสิ่งแวดล้อม) ๓
โครงการความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด้านสิ่งแวดล้อม) ๒
โครงการความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด้านสิ่งแวดล้อม)
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ "เทศบาลตำบลดอนเจดีย์"
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ โครงการอบรมหลักสูตร "ครอบครัวศึกษาสำหรับนักพัฒนาครอบครัว"
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ "เทศบาลตำบลท่าระหัด"
งานอนุสรณ์ดอนเจดีย์และงานกาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี
ที่ มท ๐๘๐๑.๒/ว๓๗๑ ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนบูชาวัตถุมงคลหลวงพ่อพระพุทธโสธร รุ่น มงคลมหาบารมี ๘๕
สถิติการคลัง ปี ๕๖
ที่ สพ ๐๐๓๒/๒๑๗๐๗ ขอความร่วมมือในการดำเนินการตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดืมแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑
ด่วนที่สุด ที่ วท ๕๓๐๗/ว๓๘๖๐ การสัมนาอนาคตท้องถิ่นไทยก้าวไกลด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ
ศธ ๖๖๓๒/ว๐๑๔๒๔ ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมและประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสังกัด
ลต(สพ) ๐๗๐๓/๒๐๓๕ ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของพรรคการเมือง
เร่งรัดการบันทึกข้อมูลนโยบายเร่งด่วนยาเสพติด ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๕๖
เร่งรัดการกรอกข้อมูล รายงานสถานะการทำงานของ อปท. ปี ๒๕๕๗
เร่งดำเนินการกรอกข้อมูลเงินอุดหนุนทั่วไป ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๕๖
ขอเชิญเที่ยวงาน เทศกาลกินปลากินเห็ด อาหารรสเด็ดอำเภอด่านช้างครั้งที่ ๑๐
ขอเชิญเที่ยวงาน คนเดิมบาง รวมใจภักดิ์ รักในหลวง ครั้งที่ ๑๐
งานเฉลิมฉลองพิธีเปิดหมู่บ้านมังกรสวรรค์ ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสุพรรณบุรี
รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือน(ชาย)เข้ารับราชการ

หน้าที่ [1] 2 3 4 5 6 >>

 
     
หน้าแรก | หนังสือราชการ | โอนเงิน อปท. | กระดานกระทู้ | ติดต่อ อปท.จ.สุพรรณบุรี | เว็บไซต์ของ อปท.จ.สุพรรณบุรี
การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดสำหรับ Internet Explorer 8  © Copyright 2011 by Dungbhumi Co.,Ltd.