ที่ สพ ๐๐๒๓.๒/๓๖๐ การกำหนดตำแหน่งและปรับปรุงเกี่ยวกับตำ... :: คลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียด   การประชุมหัวหน้ากลุ่มงาน/ท้องถิ่นอำเภอ ประจำเดือนกันยา... :: คลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียด
จาก web จากgoogle
 
  ประวัติความเป็นมา
  วิสัยทัศน์พันธกิจ
  อำนาจหน้าที่
  อำนาจหน้าที่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อำนาจหน้าที่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ
  โครงสร้างการบริหารงาน
  บุคลากร
  บุคลากรท้องถิ่นจังหวัด
  งานบริหารทั่วไป
  กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น
  กลุ่มงานส่งเสริม และพัฒนาท้องถิ่น
  กลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
  กลุ่มงานการเงิน บัญชีและการตรวจสอบ
  บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
  อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
  อำเภอบางปลาม้า
  อำเภอสองพี่น้อง
  อำเภอเดิมบางนางบวช
  อำเภออู่ทอง
  อำเภอด่านช้าง
  อำเภอศรีประจันต์
  อำเภอดอนเจดีย์
  อำเภอสามชุก
  อำเภอหนองหญ้าไซ
  ผู้บริหาร อปท.
  ข้อมูลพื้นฐานของ อปท.จ.สุพรรณบุรี
  รายงานสถิติการคลังของ อปท. จ.สุพรรณบุรี
  เว็บไซต์ของ อปท.จ.สุพรรณบุรี
  แผนอัตรากำลัง
  องค์การบริหารส่วนจังหวัด
  เทศบาล
  องค์การบริหารส่วนตำบล
  กฎกระทรวงและระเบียบ
  ประกาศหลักเกณฑ์ ก.จังหวัด
  พ.ร.บ./พ.ร.ก.
  คุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง
  โอนเงิน อปท.
  หนังสือราชการ
  แบบฟอร์มการขอกำหนดตำแหน่ง
  เอกสารประกอบการเสนอขอความเห็นชอบ
  ตัวอย่างเอกสารการคัดเลือกตำแหน่งบริหาร
  ตัวอย่างเอกสารต่างๆ
  ตัวอย่างคำสั่งและประกาศ อบต.
  อนุกรรมการถ่ายโอน
 
  
 
กรมสรรพากร
ธนาคารออมสิน
กรมบัญชีกลาง
ศาลปกครอง และสำนักงานศาลปกครอง
สำนักงบประมาณ
กระทรวงพาณิชย์
 
     คน  

     
 

แจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้มารับแผนอัตรากำลัง 3 ปีฯได้ที่กลุ่มงานมาตรฐานฯ สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี

          ตามที่ สถ.จ.สุพรรณบุรี ได้แจ้งประชาสัมพันธ์ให้เทศบาลและอบต. มารับแผนอัตรากำลัง 3 ปี และแผนพนักงานจ้าง 4 ปี ณ สนง.สถ.ส.สุพรรณบุรี (กลุ่มงานมาตรฐานฯ) นั้น ขณะนี้มีเทศบาลและอบต.อีกหลายแห่งที่ยังไม่มารับแผนฯ ดังกล่าว

          จึงขอให้เทศบาลและอบต. ตามรายชื่อต่อไปนี้ รีบมารับแผนฯ ดังกล่าวโดยเร็ว
          1. ทต.สระกระโจม/ทต.เขาพระ/ทต.ต้นคราม/ทต.ห้วยวังทอง/ทต.กระจัน/ทต.สระยายโสม
          2. อบต.ยางนอน/อบต.หัวเขา/อบต.บางปลาม้า/อบต.ไผ่กองดิน/อบต.ทับตีเหล็ก/อบต.ดอนปรู/อบต.บ้านกร่าง/อบต.มดแดง/อบต.ดอนมะนาว/อบต.บางตะเคียน/อบต.บ้านกุ่ม/อบต.บ้านช้าง

 

                                                         กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น


ข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลัง
ประชาสัมพันธ์ประเภณีตักบาตเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๘ (ทต.ดอนเจดีย์)
ประชาสัมพันธ์ ศูนย์คุ้มครองสิทธิองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นปี ๒๕๕๗(อบต.สนามชัย)
ประชาสัมพันธ์การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับกลุ่มภาคกลาง
เชิญเที่ยวงานเทศกาลกินปลากินเห็ดตามรอยในหลวงเสด็จด่านช้าง ๔๐ ปี
ขอเชิญเที่ยวงานคนเดิมบางฯรวมใจภักดิ์รักนายหลวงครั้งที่ ๑๑ (ร่องรอยเสือมเหศวร)
วิ่งเพื่อสุขภาพ เฉลิมพระเกียรติ ๘๗ พรรษา มหาราชา เขื่ยนกระเสียว มินิมาราธอน ๒๐๑๔
งานอู่ทอง อู่อารยธรรมสุวรรณภูมิ ครั้งที่ ๕
งานฉลองครบรอบ ๑ ปี หมูบ้านมังกรสวรรค์
ประชาสัมพันธ์เว็บไซด์เทสบาลตำบลสวนแตง
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการฝึกอบรมด้านข้าว
ประชาสัมพันประเภณีลอยกระทงประจำปี ๒๕๕๗
ประชาสัมพันธ์ข่าวสารทางราชการ
ขอเปลี่ยนประกาศการสอบราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านแจงงาม หมูที่ ๔
รูปแบบและโครงสร้างหน้าเว็บเพ็จสำหรับรวบรวมข้อมูล ระเบียบ กฏหมาย แนวทางและขั้นตอนการปฏิบัติรวมถึงสถานะการดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดตั้งและเปลี่ยนแปลงฐานะ
ประชาสัมพันธ์การสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน
แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเข้าอบรมหลักสูตรวุฒิบัติบัตรฯ
โครงการอบรมหลักสูตร "ผู้นำท้องถิ่นยุคใหม่"
ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวเทสบาลตำบลดอนเจดีย์
ประชาสัมพันธ์การสั่งจองวัตถุมงคล รุ่น "มหาบารมี โชคดี มีสุข "
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนพิการ
ขอเชิญสมัครเข้ารับการคัดเลือกศึกษาอบรมหลักสูตร"ประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมสำหรับนักบริหารระดับสูง"รุ่นที่๒
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมโครงการ "ตามรอยพ่อใช้พลังงานอย่างพ่อเพียง"
โครงการส่งเสริมการเรียนธรรมศึกษาของบุคลากรภาครัฐ
ประชาสัมพันธ์ "โครงการประกวดรางวัล STI Thailand Award ๒๐๑๕
การเสนอราชื่อบุคคลดีเด่นเพื่อเข้ารับรางวัลพระราชทานพระธาตุนาดูนทองคำ มหาวิทยาลัยมหาสารคราม
การสร้างความเข้าใจกับประชาชนในจังหวัดเกี่ยวกับกล่องแปลงสัญญาณทีวีดิจิตอล
ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น หลักสูตรเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินภารกิจถ่ายโอนตามแผนกระจายอำนาจ
ประชาสัมพันธ์ รายการ "คืนความสุขให้คนในชาติ"
ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกนวัตกรรม การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเชียน
ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าวเทศบาลตำบลท่าระหัด

หน้าที่ [1] 2 3 4 5 6 7 8 >>

 
     
หน้าแรก | หนังสือราชการ | โอนเงิน อปท. | กระดานกระทู้ | ติดต่อ อปท.จ.สุพรรณบุรี | เว็บไซต์ของ อปท.จ.สุพรรณบุรี
การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดสำหรับ Internet Explorer 8  © Copyright 2011 by Dungbhumi Co.,Ltd.