แจ้งรหัสผู้ใช้งาน(UsernameและPassword)สำหรับการใช้งานระ... :: คลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียด  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชา... :: คลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียด
จาก web จากgoogle
 
  ประวัติความเป็นมา
  วิสัยทัศน์พันธกิจ
  อำนาจหน้าที่
  อำนาจหน้าที่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อำนาจหน้าที่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ
  โครงสร้างการบริหารงาน
  บุคลากร
  บุคลากรท้องถิ่นจังหวัด
  งานบริหารทั่วไป
  กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น
  กลุ่มงานส่งเสริม และพัฒนาท้องถิ่น
  กลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
  กลุ่มงานการเงิน บัญชีและการตรวจสอบ
  บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
  อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
  อำเภอบางปลาม้า
  อำเภอสองพี่น้อง
  อำเภอเดิมบางนางบวช
  อำเภออู่ทอง
  อำเภอด่านช้าง
  อำเภอศรีประจันต์
  อำเภอดอนเจดีย์
  อำเภอสามชุก
  อำเภอหนองหญ้าไซ
  ผู้บริหาร อปท.
  ข้อมูลพื้นฐานของ อปท.จ.สุพรรณบุรี
  รายงานสถิติการคลังของ อปท. จ.สุพรรณบุรี
  เว็บไซต์ของ อปท.จ.สุพรรณบุรี
  แผนอัตรากำลัง
  องค์การบริหารส่วนจังหวัด
  เทศบาล
  องค์การบริหารส่วนตำบล
  กฎกระทรวงและระเบียบ
  ประกาศหลักเกณฑ์ ก.จังหวัด
  พ.ร.บ./พ.ร.ก.
  คุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง
  โอนเงิน อปท.
  หนังสือราชการ
  แบบฟอร์มการขอกำหนดตำแหน่ง
  เอกสารประกอบการเสนอขอความเห็นชอบ
  ตัวอย่างเอกสารการคัดเลือกตำแหน่งบริหาร
  ตัวอย่างเอกสารต่างๆ
  ตัวอย่างคำสั่งและประกาศ อบต.
  อนุกรรมการถ่ายโอน
 
  
 
กรมสรรพากร
ธนาคารออมสิน
กรมบัญชีกลาง
ศาลปกครอง และสำนักงานศาลปกครอง
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กฎหมายรัฐธรรมนูญ
สำนักงบประมาณ
กระทรวงพาณิชย์
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
 
     คน  


ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเนื่องในงานเฉลิมพระเกียรติฯสมเด็...
งานวันท้องถิ่นไทย ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๘
ท้องถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรีออกตรวจศูนย์สอบ โอเน็ตอำเภอสอง...

พิธีเปิดศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ  
ผลงาน อบต.
พิธีวางพวงมาลาวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช   
ผลงาน เทศบาล
โครงการวันเทศบาล2558 เทศบาลตำบลดอนเจอดีย์  
ผลงาน เทศบาล
โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ 2558 (เทศบาลตำบลดอนเจดีย์)  
ผลงาน เทศบาล
โครงการก้าวแรกแห่งความสำเร็จของเด็กปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2557(เทศบาลตำบลดอนเจดีย์)  
ผลงาน เทศบาล
โครงการคนไทยหัวใจเดียวกัน(เทศบาลตำบลดอนเจีย์)  
ผลงาน เทศบาล
28 ก.พ. 2560ด่วนที่สุด สพ 0023.2/ว 3559 เรื่อง การขับเคลื่อนการปฏิร...
27 ก.พ. 2560ที่ สพ 0023.3/ว 3502 ลว 27 กุมภาพันธ์ 2560 โครงการคัดเล...
27 ก.พ. 2560ที่ สพ 0023.3/ว 208 ลว 27 กุมภาพันธ์ 2560 ประกวดสื่อป้อ...
27 ก.พ. 2560ที่ สพ 0023.3/ว 3508 ลว 27 กุมภาพันธ์ 2560 แต่งตั้งทีมว...
24 ก.พ. 2560ที่ สพ0023.1/ว3328 การจัดงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 256...
23 ก.พ. 2560ที่ สพ 0023.3/ว 3279 ลวอ23 กุมภาพัน 2560 ซักซ้อมหลักเกณ...
23 ก.พ. 2560ที่ สพ 0023.3/ว 3324 ลว23 กุมภาพันธ์ 2560 ผลการคัดเลือก...
23 ก.พ. 2560ด่วนที่สุด ที่ สพ 0023.3/ว 3274 ลว 23 กุมภาพันธ์ 2560 แ...
22 ก.พ. 2560ที่ สพ 0023.3/ว 3236 ลว 22 กุมภาพัน 2560 ขอเชิญร่วมประช...
22 ก.พ. 2560ด่วนที่สุด ที่ สพ0023.3/ว 3235 ลว 22 กุมภาพันธ์ 2560 ซั...
แจ้งมติคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 2/2560 ( 15 กุมภาพันธ์ 2560)
แจ้งมติคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 1/2560 (25 มกราคม 2560)
แจ้งมติคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 13/2559 (21 ธันวาคม 2559)
แจ้งมติคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 12/2559 (14 พฤศจิกายน 2559)
แจ้งมติคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 11/2559 (19 ตุลาคม 2559)
มติ ก.อบต.จังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 2/2560 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560
มติ ก.อบต.จังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 25 มกราคม 2560 ชุดที่ 1
มติ ก.อบต.จังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 25 มกราคม 2560 ชุดที่ 2
มติ ก.อบต.จังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 13/2559 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2559 ชุดที่ 2
มติ ก.อบต.จังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 13/2559 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2559 ชุดที่ 1
     
   
 
   
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728    
 
ด่วนที่สุด ที่ สพ ๐๐๒๓.๓/ว๒๗๓๖ มติการประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. ระดับจังหวัด
ด่วนที่สุด ที่ สพ ๐๐๒๓.๓/ว๓๑๕๙ มติการประชุมคณะอนุกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด
ด่วนที่สุด ที่ สพ 0023.3/ว 21232 ลว 24 พฤศจิกายน 2558 มติการประชุมคณะอนุกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ด่วนที่สุด ที่ สพ 0023.3/ว17688 ขอความเห็นชอบคณะอนุกรรมการอำนวยการกระจายอำนาจครั้งที่ 6/2558
รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการการกระจายอำนาจ ครั้งที่2/2558
 สหกรณ์ออมทรัพย์แจ้งกำหนดการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี ๒๕๕๘
 ขอความอนุเคราะห์ประชุมสัมพันธ์โครงการฝึดอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
 รับสมัครเพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็นผู้ดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการอาเชี่ยนด้านประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซี่ย...
 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเว็บไซต์ของ อปท. ปี ๒๕๕๘
 ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว(เทศบาลตำบลดอนเจดีย์)
 จดหมายข่าว ๑POST ฉบับที่ ๕/๒๕๕๘ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๕๘
 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก/คัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารในองค์การบริหารส่ว...
 ประกาศรับสมัครคัดเลือกและสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นในตำแหน่งต่างๆ
 ประกาศรับสมัครคัดเลือก/สอบคัดเลือกในตำแหน่งบริหาร(เทศบาล.)
 ประกาศรับสมัครคัดเลือก/สอบคัดเลือกในตำแหน่งบริหาร(อบต.)
 ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสำหรับตำ...
 ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสำหรับตำ...
 เร่งรัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบันทึกข้อมูลเงินอุดหนุนทั่วไป ประจำเดือน กรกฏาคม
 เร่งรัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบันทึกข้อมูลเงินอุดหนุนทั่วไป
 เร่งรัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามบัญชีรายชื่อบันทึกข้อมูล e-plan ให้แล้วเสร็จถึงขั้นตอนเบิกจ่ายภายใ...
 เร่งรัด อปท.ดำเนินการบันทึกข้อมูล "เงินอุดหนุนทั่วไป" ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๗
 เร่งรัด อปท.ดำเนินการบันทึกข้อมูล "เงินอุดหนุนทั่วไป" ประจำเดือน เมษายน ๒๕๕๗ (อ.หนองหญ้าไซ...
 เร่งรัด อปท.ดำเนินการบันทึกข้อมูล "เงินอุดหนุนทั่วไป" ประจำเดือน เมษายน ๒๕๕๗ (อ.ด่านช้าง)
 ด่วนที่สุด ที่ สพ ๐๐๓๗.๓/ว ๑๑๕๙๑ เรื่อง แจ้งจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจโครงการฯ เบี้ยยังชีพผู้...
 ที่ สพ ๐๐๓๗.๓/ว ๑๑๘๒๔ เรื่อง การเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุที่มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอาย...
 ด่วนที่สุด ที่ สพ ๐๐๓๗.๕/๑๓๙๘ เรื่อง การโอนจัดสรรงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ ให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ งวดที่...
 รายชื่อ อปท. ที่ยังไม่รายงาน และยังไม่ส่งรายงานแก้ไขผลการจัดสรรงบประมาณฯ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตามแบ...
 รายชื่อ อปท. ที่ยังไม่รายงาน และยังไม่ส่งรายงานแก้ไขผลการจัดสรรงบประมาณฯ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตามแบ...
 รายชื่อ อปท. ที่ยังไม่รายงาน และยังไม่ส่งรายงานแก้ไขผลการจัดสรรงบประมาณฯ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตามแบ...
 หารือกรณีการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานเพื่อคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลที่ดำรงตำแหน่งในสายงานผู้ปฏิบั...
 ที่ มท ๐๘๐๙.๕/ว๙๑ การกำหนดตำแหน่งนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 ทดสอบ
ราคากลางค่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ (Note Book) โครงการฝึ...
 
หน้าแรก | หนังสือราชการ | โอนเงิน อปท. | กระดานกระทู้ | ติดต่อ อปท.จ.สุพรรณบุรี | เว็บไซต์ของ อปท.จ.สุพรรณบุรี
การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดสำหรับ Internet Explorer 8  © Copyright 2011 by Dungbhumi Co.,Ltd.