ที่ สพ ๐๐๒๓.๒/๓๖๐ การกำหนดตำแหน่งและปรับปรุงเกี่ยวกับตำ... :: คลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียด   การประชุมหัวหน้ากลุ่มงาน/ท้องถิ่นอำเภอ ประจำเดือนกันยา... :: คลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียด
จาก web จากgoogle
 
  ประวัติความเป็นมา
  วิสัยทัศน์พันธกิจ
  อำนาจหน้าที่
  อำนาจหน้าที่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อำนาจหน้าที่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ
  โครงสร้างการบริหารงาน
  บุคลากร
  บุคลากรท้องถิ่นจังหวัด
  งานบริหารทั่วไป
  กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น
  กลุ่มงานส่งเสริม และพัฒนาท้องถิ่น
  กลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
  กลุ่มงานการเงิน บัญชีและการตรวจสอบ
  บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
  อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
  อำเภอบางปลาม้า
  อำเภอสองพี่น้อง
  อำเภอเดิมบางนางบวช
  อำเภออู่ทอง
  อำเภอด่านช้าง
  อำเภอศรีประจันต์
  อำเภอดอนเจดีย์
  อำเภอสามชุก
  อำเภอหนองหญ้าไซ
  ผู้บริหาร อปท.
  ข้อมูลพื้นฐานของ อปท.จ.สุพรรณบุรี
  รายงานสถิติการคลังของ อปท. จ.สุพรรณบุรี
  เว็บไซต์ของ อปท.จ.สุพรรณบุรี
  แผนอัตรากำลัง
  องค์การบริหารส่วนจังหวัด
  เทศบาล
  องค์การบริหารส่วนตำบล
  กฎกระทรวงและระเบียบ
  ประกาศหลักเกณฑ์ ก.จังหวัด
  พ.ร.บ./พ.ร.ก.
  คุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง
  โอนเงิน อปท.
  หนังสือราชการ
  แบบฟอร์มการขอกำหนดตำแหน่ง
  เอกสารประกอบการเสนอขอความเห็นชอบ
  ตัวอย่างเอกสารการคัดเลือกตำแหน่งบริหาร
  ตัวอย่างเอกสารต่างๆ
  ตัวอย่างคำสั่งและประกาศ อบต.
  อนุกรรมการถ่ายโอน
 
  
 
กรมสรรพากร
ธนาคารออมสิน
กรมบัญชีกลาง
ศาลปกครอง และสำนักงานศาลปกครอง
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กฎหมายรัฐธรรมนูญ
สำนักงบประมาณ
กระทรวงพาณิชย์
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
 
     คน  

พิธีวางพานพุมและถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ...
โครงการเมืองสะอาด คนในชาติมีสุข
การประชุม หัวหน้ากลุ่มงาน ฯ และท้องอำเภอทุกอำเภอ
การเปิดประชุมสภาครั้งแรกเทศบาลตำบลสวนแตง และเทศบาลตำบลบ...

องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลาชัยจัดโครงการค่ายภาษาอังกฤษสู่อาเซียน  
ผลงาน อบต.
องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลาไชยจัดทำโครงการธนาคารขยะ  
ผลงาน อบต.
องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลาไชยมอบหมวกกันน๊อคให้โรงเรียน   
ผลงาน อบต.
มอบรถดับเพลิง องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลาไชย  
ผลงาน อบต.
องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลาไชย ศึกษาดูงานด้านการเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี  
ผลงาน อบต.
โครงการเฝ้าระวังน้ำบริโภคปลอดภัย เทศบาลตำบลดอนเจดีย์  
ผลงาน เทศบาล
28 พ.ย. 2557ที่ สพ ๐๐๒๓.๓/ว๑๙๙๐๔ การสอบคัดเลือกลูกเสือ เนตรนารี เข้...
28 พ.ย. 2557ที่ สพ ๐๐๒๓.๒/ว๑๙๑๐๐ หารือแนวทางการเบิกจ่ายเงินประโยชน์...
28 พ.ย. 2557 ด่วนที่สุด ที่ สพ ๐๐๒๓.๕/ว๑๙๘๙๗ การโอนจัดสรรงบประมาณรา...
28 พ.ย. 2557ด่วนที่สุด ที่ สพ ๐๐๒๓.๕/ว๑๙๘๙๕ การโอนเงินงบประมาณรายจ่...
28 พ.ย. 2557ที่ สพ ๐๐๒๓.๓/ว๑๙๘๙๐ การอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนเกี่ยวก...
28 พ.ย. 2557ที่ สพ ๐๐๒๓.๕/ว๑๙๙๐๓ กฏกระทรวงเว้นค่าธรรมเนียมรายปีให้แ...
28 พ.ย. 2557ที่ สพ ๐๐๒๓.๕/ว๑๙๙๐๐ การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราช...
28 พ.ย. 2557ที่ สพ ๐๐๒๓.๓/ว๑๙๘๔๒ การเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแ...
28 พ.ย. 2557 สพ ๐๐๒๓.๕/ว๑๗๔๖ แจ้งการโอนเงินภาษีธุรกิจเฉพาะ เดือนเมษ...
28 พ.ย. 2557ที่ สพ ๐๐๒๓.๕/ว๑๗๔๕ แจ้งการโอนเงินภาษีธุรกิจเฉพาะ เดือน...
แจ้งมติคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๗(๒)
แจ้งมติคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๗(๑)
แจ้งมติคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสุพรรณบุรีครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๗
แจ้งมติคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 9/2557 (2)
แจ้งมติคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 9/2557 (1)
แจ้งมติ ก อบต 11/2557
แจ้งมติ ก.อบต. จังหวัดสุพรรณบุรีในการประชุมครังที่่/๑๐/๒๕๕๗
แจ้งมติ ก.อบต. จังหวัดสุพรรณบุรีในการประชุมครังที่่๙/๒๕๕๗(๒)
แจ้งมติ ก.อบต. จังหวัดสุพรรณบุรีในการประชุมครังที่่๙/๒๕๕๗(๑)
แจ้งมติ ก.อบต. จังหวัดสุพรรณบุรีในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๗
     
   
 
   
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30      
 
มติคณะอนุกรรมการอำนวยการกระจายอำนาจ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๗
มติคณะอนุกรรมการอำนวยการการกระจายอำนาจฯ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗
มติคณะอนุกรรมการอำนวยการการกระจายอำนาจฯ ครั้งที่ ๙/๒๕๕๖
มติคณะอนุกรรมการอำนวยการการกระจายอำนาจฯ ครั้งที่ ๘/๒๕๕๖
มติคณะอนุกรรมการอำนวยการการกระจายอำนาจฯ ครั้งที่ ๗/๒๕๕๖
 เชิญเที่ยวงานเทศกาลกินปลากินเห็ดตามรอยในหลวงเสด็จด่านช้าง ๔๐ ปี
 ขอเชิญเที่ยวงานคนเดิมบางฯรวมใจภักดิ์รักนายหลวงครั้งที่ ๑๑ (ร่องรอยเสือมเหศวร)
 วิ่งเพื่อสุขภาพ เฉลิมพระเกียรติ ๘๗ พรรษา มหาราชา เขื่ยนกระเสียว มินิมาราธอน ๒๐๑๔
 งานอู่ทอง อู่อารยธรรมสุวรรณภูมิ ครั้งที่ ๕
 งานฉลองครบรอบ ๑ ปี หมูบ้านมังกรสวรรค์
 ประชาสัมพันธ์เว็บไซด์เทสบาลตำบลสวนแตง
 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก/คัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารในองค์การบริหารส่ว...
 ประกาศรับสมัครคัดเลือกและสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นในตำแหน่งต่างๆ
 ประกาศรับสมัครคัดเลือก/สอบคัดเลือกในตำแหน่งบริหาร(เทศบาล.)
 ประกาศรับสมัครคัดเลือก/สอบคัดเลือกในตำแหน่งบริหาร(อบต.)
 ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสำหรับตำ...
 ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสำหรับตำ...
 เร่งรัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบันทึกข้อมูลเงินอุดหนุนทั่วไป ประจำเดือน กรกฏาคม
 เร่งรัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบันทึกข้อมูลเงินอุดหนุนทั่วไป
 เร่งรัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามบัญชีรายชื่อบันทึกข้อมูล e-plan ให้แล้วเสร็จถึงขั้นตอนเบิกจ่ายภายใ...
 เร่งรัด อปท.ดำเนินการบันทึกข้อมูล "เงินอุดหนุนทั่วไป" ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๗
 เร่งรัด อปท.ดำเนินการบันทึกข้อมูล "เงินอุดหนุนทั่วไป" ประจำเดือน เมษายน ๒๕๕๗ (อ.หนองหญ้าไซ...
 เร่งรัด อปท.ดำเนินการบันทึกข้อมูล "เงินอุดหนุนทั่วไป" ประจำเดือน เมษายน ๒๕๕๗ (อ.ด่านช้าง)
 ด่วนที่สุด ที่ สพ ๐๐๓๗.๓/ว ๑๑๕๙๑ เรื่อง แจ้งจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจโครงการฯ เบี้ยยังชีพผู้...
 ที่ สพ ๐๐๓๗.๓/ว ๑๑๘๒๔ เรื่อง การเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุที่มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอาย...
 ด่วนที่สุด ที่ สพ ๐๐๓๗.๕/๑๓๙๘ เรื่อง การโอนจัดสรรงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ ให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ งวดที่...
 รายชื่อ อปท. ที่ยังไม่รายงาน และยังไม่ส่งรายงานแก้ไขผลการจัดสรรงบประมาณฯ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตามแบ...
 รายชื่อ อปท. ที่ยังไม่รายงาน และยังไม่ส่งรายงานแก้ไขผลการจัดสรรงบประมาณฯ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตามแบ...
 รายชื่อ อปท. ที่ยังไม่รายงาน และยังไม่ส่งรายงานแก้ไขผลการจัดสรรงบประมาณฯ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตามแบ...
 ที่ มท ๐๘๐๙.๕/ว๙๑ การกำหนดตำแหน่งนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 ทดสอบ
 
หน้าแรก | หนังสือราชการ | โอนเงิน อปท. | กระดานกระทู้ | ติดต่อ อปท.จ.สุพรรณบุรี | เว็บไซต์ของ อปท.จ.สุพรรณบุรี
การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดสำหรับ Internet Explorer 8  © Copyright 2011 by Dungbhumi Co.,Ltd.