Username และ Password ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มี... :: คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด  ที่ สพ ๐๐๒๓.๒/๓๖๐ การกำหนดตำแหน่งและปรับปรุงเกี่ยวกับตำ... :: คลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียด  เร่งรัด อปท.ดำเนินการบันทึกข้อมูลในระบบ E-plan<<แ... :: เร่งรัด อปท.ในช่องสีเหลืองดำเนินการบันทึกข้อมูลในระบบ E-plan<<แผนพัฒนา...
จาก web จากgoogle
 
  ประวัติความเป็นมา
  วิสัยทัศน์พันธกิจ
  อำนาจหน้าที่
  อำนาจหน้าที่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อำนาจหน้าที่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ
  โครงสร้างการบริหารงาน
  บุคลากร
  บุคลากรท้องถิ่นจังหวัด
  งานบริหารทั่วไป
  กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น
  กลุ่มงานส่งเสริม และพัฒนาท้องถิ่น
  กลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
  กลุ่มงานการเงิน บัญชีและการตรวจสอบ
  บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
  อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
  อำเภอบางปลาม้า
  อำเภอสองพี่น้อง
  อำเภอเดิมบางนางบวช
  อำเภออู่ทอง
  อำเภอด่านช้าง
  อำเภอศรีประจันต์
  อำเภอดอนเจดีย์
  อำเภอสามชุก
  อำเภอหนองหญ้าไซ
  ผู้บริหาร อปท.
  ข้อมูลพื้นฐานของ อปท.จ.สุพรรณบุรี
  รายงานสถิติการคลังของ อปท. จ.สุพรรณบุรี
  เว็บไซต์ของ อปท.จ.สุพรรณบุรี
  แผนอัตรากำลัง
  องค์การบริหารส่วนจังหวัด
  เทศบาล
  องค์การบริหารส่วนตำบล
  กฎกระทรวงและระเบียบ
  ประกาศหลักเกณฑ์ ก.จังหวัด
  พ.ร.บ./พ.ร.ก.
  คุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง
  โอนเงิน อปท.
  หนังสือราชการ
  แบบฟอร์มการขอกำหนดตำแหน่ง
  เอกสารประกอบการเสนอขอความเห็นชอบ
  ตัวอย่างเอกสารการคัดเลือกตำแหน่งบริหาร
  ตัวอย่างเอกสารต่างๆ
  ตัวอย่างคำสั่งและประกาศ อบต.
  อนุกรรมการถ่ายโอน
 
  
 
กรมสรรพากร
ธนาคารออมสิน
กรมบัญชีกลาง
ศาลปกครอง และสำนักงานศาลปกครอง
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กฎหมายรัฐธรรมนูญ
สำนักงบประมาณ
กระทรวงพาณิชย์
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
 
     คน  

โครงการลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๕๗
รดน้ำขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีและนายกเหล่ากาชาด...
วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและที่ละลึกมหา...
วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยูหัว พระมหาเจษ...

โครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพสัญจรพบประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่กองดิน  
ผลงาน อบต.
โครงการสร้างเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านจิ๋ว  
ผลงาน อบต.
โครงการการจัดการผักตบชาว สร้างมูลค่า รักษาสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่กองดิน  
ผลงาน อบต.
โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่กองดิน  
ผลงาน อบต.
โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว สายใยสายสัมพันธ์ พ่อแม่สู่ลูกรัก กินอยู่อย่างไทยใส่ใจสุขภาพ อบต.จรเข้ใหญ่  
ผลงาน อบต.
นายวีระ หวลบุดตา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามล้ม ได้รับประกาศเกียรติคุณ องค์กรปกครองาส่วนท้องถิ่นดีเด่น ผู้นำท้องถิ่นดีเด่น  
ผลงาน อบต.
23 เม.ย. 2557ที่ สพ ๐๐๒๓.๓/ว๕๗๑๙ การจัดการแข่งขัน "ไทคัพ" ...
23 เม.ย. 2557สพ ๐๐๒๓.๕/๔๐๔ แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ(ท้องถิ่นอำเ...
23 เม.ย. 2557ที่ สพ ๐๐๒๓.๕/ว๔๐๓ การโอนจัดสรรเงินอุดหนุนงบประมาณเงินอ...
23 เม.ย. 2557ที่ สพ ๐๐๒๓.๕/ว๔๐๒ แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับส...
23 เม.ย. 2557ที่ สพ ๐๐๒๓.๓/ว๔๐๐ พิจารณาคัดเลือกบุคลากรที่รับผิดชอบปฏ...
22 เม.ย. 2557ที่ สพ ๐๐๒๓.๑/๕๖๔๑ ขอความอนุเคราะห์ศึกษาดูงาน
22 เม.ย. 2557ที่ สพ ๐๐๒๓.๕/๓๙๑ แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุด...
22 เม.ย. 2557ด่วนที่สุด ที่ สพ ๐๐๒๓.๑/๕๖๐๐ การป้องกันการทุจริตการสอ...
22 เม.ย. 2557ที่ สพ ๐๐๒๓.๕ /ว๕๕๘๔ การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราช...
22 เม.ย. 2557เร่งรัด อปท.ดำเนินการบันทึกข้อมูลในระบบ E-plan<<แ...
แจ้งมติคณะกรรมการพนักงาน้ทศบาลจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗
แจ้งมติคณะกรรมการพนักงาน้ทศบาลจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗
แจ้งมติคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗
แจ้งมติคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๖
แจ้งมติคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๖
แจ้งมติ ก.อบต. จังหวัดสุพรรณบุรีในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๗
แจ้งมติ ก.อบต.จังหวัดสุพรรณบุรี ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๗
แจ้งมติ ก.อบต.จังหวัดสุพรรณบุรีในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๗
แจ้งมติ ก.อบต. จังหวัดสุพรรณบุรีในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๖ (๒)
แจ้งมติ ก.อบต. จังหวัดสุพรรณบุรีในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๖ (๑)
     
   
 
   
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930   
 
มติคณะอนุกรรมการอำนวยการการกระจายอำนาจฯ ครั้งที่ ๙/๒๕๕๖
มติคณะอนุกรรมการอำนวยการการกระจายอำนาจฯ ครั้งที่ ๘/๒๕๕๖
มติคณะอนุกรรมการอำนวยการการกระจายอำนาจฯ ครั้งที่ ๗/๒๕๕๖
มติคณะอนุกรรมการอำนวยการการกระจายอำนาจฯ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๖
มติคณะอนุกรรมการอำนวยการการกระจายอำนาจฯ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๖
 ที่ สพ ๐๐๓๓(๑)/๔๐๑ ขอความร่วมือประชาสัมพันธ์
 เร่งรัด อปท.ดำเนินการบันทึกข้อมูลในระบบ E-plan<<แผนพัฒนาท้องถิ่น>>ให้ถึงการอนุมัติงบประม...
 ประกาศคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยว...
 ประชาสัมพันธ์โครงการรางวัลพระปกเกล้า ปี ๒๕๕๗
 ขอขอบพระคุณ และส่ง วิสัยทัศน์ "ผู้หญิ่งเก่ง2557" และ "องค์กรท้องถิ่น ดีเด่น 2557"...
 ประชาสัมพันสนับสนุนโครงการปั๊มนำมันชุมชนให้กับประชาชนในจังหวัดสุพรรณบุรี
 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก/คัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารในองค์การบริหารส่ว...
 ประกาศรับสมัครคัดเลือกและสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นในตำแหน่งต่างๆ
 ประกาศรับสมัครคัดเลือก/สอบคัดเลือกในตำแหน่งบริหาร(เทศบาล.)
 ประกาศรับสมัครคัดเลือก/สอบคัดเลือกในตำแหน่งบริหาร(อบต.)
 ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสำหรับตำ...
 ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสำหรับตำ...
 เร่งรัด อปท.ดำเนินการบันทึกข้อมูลในระบบ E-plan<<แผนพัฒนาท้องถิ่น>>ถึงการอนุมัติงบประมาณ ...
  เร่งรัดการบันทึกข้อมูลนโยบายเร่งด่วนยาเสพติด ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๕๖
 เร่งรัด อปท.ดำเนินการบันทึกข้อมูลในระบบ E-plan<<แผนพัฒนาท้องถิ่น>>ถึงการอนุมัติแผน ให้แล...
 เร่งรัด อปท.ดำเนินการบันทึกข้อมูลในระบบ E-plan<<รายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕>> ให...
 เร่งรัดการบันทึกข้อมูลนโยบายเร่งด่วนยาเสพติด ประจำเดือนมิถุนายน
  เร่งรัด อปท.ดำเนินการบันทึกข้อมูลในระบบ E-plan<<แผนพัฒนาท้องถิ่น>>ถึงการยืนยันแผน 3 ปี ...
 ด่วนที่สุด ที่ สพ ๐๐๓๗.๓/ว ๑๑๕๙๑ เรื่อง แจ้งจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจโครงการฯ เบี้ยยังชีพผู้...
 ที่ สพ ๐๐๓๗.๓/ว ๑๑๘๒๔ เรื่อง การเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุที่มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอาย...
 ด่วนที่สุด ที่ สพ ๐๐๓๗.๕/๑๓๙๘ เรื่อง การโอนจัดสรรงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ ให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ งวดที่...
 รายชื่อ อปท. ที่ยังไม่รายงาน และยังไม่ส่งรายงานแก้ไขผลการจัดสรรงบประมาณฯ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตามแบ...
 รายชื่อ อปท. ที่ยังไม่รายงาน และยังไม่ส่งรายงานแก้ไขผลการจัดสรรงบประมาณฯ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตามแบ...
 รายชื่อ อปท. ที่ยังไม่รายงาน และยังไม่ส่งรายงานแก้ไขผลการจัดสรรงบประมาณฯ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตามแบ...
 ทดสอบ
 
หน้าแรก | หนังสือราชการ | โอนเงิน อปท. | กระดานกระทู้ | ติดต่อ อปท.จ.สุพรรณบุรี | เว็บไซต์ของ อปท.จ.สุพรรณบุรี
การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดสำหรับ Internet Explorer 8  © Copyright 2011 by Dungbhumi Co.,Ltd.