ที่ สพ ๐๐๒๓.๒/๓๖๐ การกำหนดตำแหน่งและปรับปรุงเกี่ยวกับตำ... :: คลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียด   การประชุมหัวหน้ากลุ่มงาน/ท้องถิ่นอำเภอ ประจำเดือนกันยา... :: คลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียด
จาก web จากgoogle
 
  ประวัติความเป็นมา
  วิสัยทัศน์พันธกิจ
  อำนาจหน้าที่
  อำนาจหน้าที่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อำนาจหน้าที่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ
  โครงสร้างการบริหารงาน
  บุคลากร
  บุคลากรท้องถิ่นจังหวัด
  งานบริหารทั่วไป
  กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น
  กลุ่มงานส่งเสริม และพัฒนาท้องถิ่น
  กลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
  กลุ่มงานการเงิน บัญชีและการตรวจสอบ
  บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
  อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
  อำเภอบางปลาม้า
  อำเภอสองพี่น้อง
  อำเภอเดิมบางนางบวช
  อำเภออู่ทอง
  อำเภอด่านช้าง
  อำเภอศรีประจันต์
  อำเภอดอนเจดีย์
  อำเภอสามชุก
  อำเภอหนองหญ้าไซ
  ผู้บริหาร อปท.
  ข้อมูลพื้นฐานของ อปท.จ.สุพรรณบุรี
  รายงานสถิติการคลังของ อปท. จ.สุพรรณบุรี
  เว็บไซต์ของ อปท.จ.สุพรรณบุรี
  แผนอัตรากำลัง
  องค์การบริหารส่วนจังหวัด
  เทศบาล
  องค์การบริหารส่วนตำบล
  กฎกระทรวงและระเบียบ
  ประกาศหลักเกณฑ์ ก.จังหวัด
  พ.ร.บ./พ.ร.ก.
  คุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง
  โอนเงิน อปท.
  หนังสือราชการ
  แบบฟอร์มการขอกำหนดตำแหน่ง
  เอกสารประกอบการเสนอขอความเห็นชอบ
  ตัวอย่างเอกสารการคัดเลือกตำแหน่งบริหาร
  ตัวอย่างเอกสารต่างๆ
  ตัวอย่างคำสั่งและประกาศ อบต.
  อนุกรรมการถ่ายโอน
 
  
 
กรมสรรพากร
ธนาคารออมสิน
กรมบัญชีกลาง
ศาลปกครอง และสำนักงานศาลปกครอง
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กฎหมายรัฐธรรมนูญ
สำนักงบประมาณ
กระทรวงพาณิชย์
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
 
     คน  

โครงการฝึกอบรมโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTA...
ร่วมงานเปิด โครงการวัฒนธรรมนำไทยสร้างความปรองดองสมานฉัน...
การประชุมเรื่องการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด...
ประชุมซักซ้อมการใช้จ่ายงบประมาณตามประกาศของ คสช.

โครงการเฝ้าระวังน้ำบริโภคปลอดภัย เทศบาลตำบลดอนเจดีย์  
ผลงาน เทศบาล
กิจกรรมวันแม่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลดอนเจดีย์  
ผลงาน เทศบาล
12 สิงหา มหาราชินี เทศบาลตำบลดอนเจดีย์  
ผลงาน เทศบาล
stop teen mom หยุดการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น เทศบาลตำบลดอนเจดีย์  
ผลงาน เทศบาล
โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เปลี่ยนสุขภาพ ชาวดอนเจดีย์ เทศบาลตำบลดอนเจดีย์  
ผลงาน เทศบาล
โครงการส่งเสริมและดูแลสุขภาพผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลดอนเจดีย์  
ผลงาน เทศบาล
19 ก.ย. 2557ที่ สพ ๐๐๒๓.๕/ว๑๒๗๓ แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรั...
19 ก.ย. 2557ที่ สพ ๐๐๒๓.๕/ว๑๕๐๕๔ ซักซ้อมแนวทางการกำกับดูแลการใช้จ่า...
19 ก.ย. 2557ด่วนที่สุด ที่ สพ ๐๐๒๓.๓/ว๑๔๙๖๙ การเตรียมการป้องกันและแ...
18 ก.ย. 2557ด่วนที่สุด สพ ๐๐๒๓.๒/ว๑๕๐๐๓สำรวจเงินเดือนครูและค่าจ้างข...
17 ก.ย. 2557ที่ สพ ๐๐๒๓.๕/ว ๑๒๙๒ แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรั...
17 ก.ย. 2557ด่วนที่สุด ที่ สพ ๐๐๒๓.๓/ว๑๔๘๗๓ การเสนอความเห็นต่อร่างป...
17 ก.ย. 2557ด่วนที่สุด ที่ สพ ๐๐๒๓.๓/ว๑๔๘๙๖ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่...
16 ก.ย. 2557ที่ สพ ๐๐๒๓.๕/ว๑๒๘๓ แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเป็นค่...
16 ก.ย. 2557ที่ สพ ๐๐๒๓.๕/๑๒๘๒ แจ้งการโอนเงินโครงการสนับสนุนการเสริ...
16 ก.ย. 2557ที่ สพ ๐๐๒๓.๕/ว๑๒๘๑ แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับ...
แจ้งมติคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ ๘/๒๕๕๗
แจ้งมติคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ ๗/๒๕๕๗(๒)
แจ้งมติคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ ๗/๒๕๕๗(๑)
แจ้งมติคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ ๖/๒๕๕๗
แจ้งมติคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ ๕/๒๕๕๖
แจ้งมติ ก.อบต. จังหวัดสุพรรณบุรีในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๗
แจ้งมติ ก.อบต. จังหวัดสุพรรณบุรีในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๗(๒)
แจ้งมติ ก.อบต. จังหวัดสุพรรณบุรีในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๗(๑)
แจ้งมติ ก.อบต. จังหวัดสุพรรณบุรีในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๗
แจ้งมติ ก.อบต. จังหวัดสุพรรณบุรีในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๗
     
   
 
   
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930    
 
มติคณะอนุกรรมการอำนวยการกระจายอำนาจ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๗
มติคณะอนุกรรมการอำนวยการการกระจายอำนาจฯ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗
มติคณะอนุกรรมการอำนวยการการกระจายอำนาจฯ ครั้งที่ ๙/๒๕๕๖
มติคณะอนุกรรมการอำนวยการการกระจายอำนาจฯ ครั้งที่ ๘/๒๕๕๖
มติคณะอนุกรรมการอำนวยการการกระจายอำนาจฯ ครั้งที่ ๗/๒๕๕๖
 แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเข้าอบรมหลักสูตรวุฒิบัติบัตรฯ
 โครงการอบรมหลักสูตร "ผู้นำท้องถิ่นยุคใหม่"
 ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวเทสบาลตำบลดอนเจดีย์
 ประชาสัมพันธ์การสั่งจองวัตถุมงคล รุ่น "มหาบารมี โชคดี มีสุข "
 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนพิการ
 ขอเชิญสมัครเข้ารับการคัดเลือกศึกษาอบรมหลักสูตร"ประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมสำหรับนักบริหา...
 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก/คัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารในองค์การบริหารส่ว...
 ประกาศรับสมัครคัดเลือกและสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นในตำแหน่งต่างๆ
 ประกาศรับสมัครคัดเลือก/สอบคัดเลือกในตำแหน่งบริหาร(เทศบาล.)
 ประกาศรับสมัครคัดเลือก/สอบคัดเลือกในตำแหน่งบริหาร(อบต.)
 ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสำหรับตำ...
 ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสำหรับตำ...
 เร่งรัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบันทึกข้อมูลเงินอุดหนุนทั่วไป ประจำเดือน กรกฏาคม
 เร่งรัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบันทึกข้อมูลเงินอุดหนุนทั่วไป
 เร่งรัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามบัญชีรายชื่อบันทึกข้อมูล e-plan ให้แล้วเสร็จถึงขั้นตอนเบิกจ่ายภายใ...
 เร่งรัด อปท.ดำเนินการบันทึกข้อมูล "เงินอุดหนุนทั่วไป" ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๗
 เร่งรัด อปท.ดำเนินการบันทึกข้อมูล "เงินอุดหนุนทั่วไป" ประจำเดือน เมษายน ๒๕๕๗ (อ.หนองหญ้าไซ...
 เร่งรัด อปท.ดำเนินการบันทึกข้อมูล "เงินอุดหนุนทั่วไป" ประจำเดือน เมษายน ๒๕๕๗ (อ.ด่านช้าง)
 ด่วนที่สุด ที่ สพ ๐๐๓๗.๓/ว ๑๑๕๙๑ เรื่อง แจ้งจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจโครงการฯ เบี้ยยังชีพผู้...
 ที่ สพ ๐๐๓๗.๓/ว ๑๑๘๒๔ เรื่อง การเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุที่มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอาย...
 ด่วนที่สุด ที่ สพ ๐๐๓๗.๕/๑๓๙๘ เรื่อง การโอนจัดสรรงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ ให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ งวดที่...
 รายชื่อ อปท. ที่ยังไม่รายงาน และยังไม่ส่งรายงานแก้ไขผลการจัดสรรงบประมาณฯ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตามแบ...
 รายชื่อ อปท. ที่ยังไม่รายงาน และยังไม่ส่งรายงานแก้ไขผลการจัดสรรงบประมาณฯ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตามแบ...
 รายชื่อ อปท. ที่ยังไม่รายงาน และยังไม่ส่งรายงานแก้ไขผลการจัดสรรงบประมาณฯ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตามแบ...
 ทดสอบ
 
หน้าแรก | หนังสือราชการ | โอนเงิน อปท. | กระดานกระทู้ | ติดต่อ อปท.จ.สุพรรณบุรี | เว็บไซต์ของ อปท.จ.สุพรรณบุรี
การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดสำหรับ Internet Explorer 8  © Copyright 2011 by Dungbhumi Co.,Ltd.