ที่ สพ ๐๐๒๓.๒/๓๖๐ การกำหนดตำแหน่งและปรับปรุงเกี่ยวกับตำ... :: คลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียด   การประชุมหัวหน้ากลุ่มงาน/ท้องถิ่นอำเภอ ประจำเดือนกันยา... :: คลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียด
จาก web จากgoogle
 
  ประวัติความเป็นมา
  วิสัยทัศน์พันธกิจ
  อำนาจหน้าที่
  อำนาจหน้าที่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อำนาจหน้าที่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ
  โครงสร้างการบริหารงาน
  บุคลากร
  บุคลากรท้องถิ่นจังหวัด
  งานบริหารทั่วไป
  กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น
  กลุ่มงานส่งเสริม และพัฒนาท้องถิ่น
  กลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
  กลุ่มงานการเงิน บัญชีและการตรวจสอบ
  บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
  อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
  อำเภอบางปลาม้า
  อำเภอสองพี่น้อง
  อำเภอเดิมบางนางบวช
  อำเภออู่ทอง
  อำเภอด่านช้าง
  อำเภอศรีประจันต์
  อำเภอดอนเจดีย์
  อำเภอสามชุก
  อำเภอหนองหญ้าไซ
  ผู้บริหาร อปท.
  ข้อมูลพื้นฐานของ อปท.จ.สุพรรณบุรี
  รายงานสถิติการคลังของ อปท. จ.สุพรรณบุรี
  เว็บไซต์ของ อปท.จ.สุพรรณบุรี
  แผนอัตรากำลัง
  องค์การบริหารส่วนจังหวัด
  เทศบาล
  องค์การบริหารส่วนตำบล
  กฎกระทรวงและระเบียบ
  ประกาศหลักเกณฑ์ ก.จังหวัด
  พ.ร.บ./พ.ร.ก.
  คุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง
  โอนเงิน อปท.
  หนังสือราชการ
  แบบฟอร์มการขอกำหนดตำแหน่ง
  เอกสารประกอบการเสนอขอความเห็นชอบ
  ตัวอย่างเอกสารการคัดเลือกตำแหน่งบริหาร
  ตัวอย่างเอกสารต่างๆ
  ตัวอย่างคำสั่งและประกาศ อบต.
  อนุกรรมการถ่ายโอน
 
  
 
กรมสรรพากร
ธนาคารออมสิน
กรมบัญชีกลาง
ศาลปกครอง และสำนักงานศาลปกครอง
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กฎหมายรัฐธรรมนูญ
สำนักงบประมาณ
กระทรวงพาณิชย์
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
 
     คน  

การประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จ...
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๕ ธัน...
งานเลี้ยงแสดงความยินดีปลัดจังหวัดสุพรรณบุรีรับตำแหน่งรอ...
งานตลาดเกษตรกรจังหวัดสุพรรณบุรี

โครงการวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2558(ท.ต.ดอนเจดีย์)  
ผลงาน เทศบาล
ผู้ว่าราชการจังหวัดเปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ครั้งแรก  
ผลงาน เทศบาล
โครงการตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2558 (ท.ต.ดอนเจดีย์)  
ผลงาน เทศบาล
โครงการพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานคณะกรรมการชุมชนและอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ 2558(ท.ต.ดอนเจดีย์)  
ผลงาน เทศบาล
โครงการกีฬาดอนเจดีย์สัมพันธ์ครั้งที่ 2(ท.ต.ดอนเจดีย์)  
ผลงาน เทศบาล
5 ธันวา มหาราช (ท.ต.ดอนเจดีย์)  
ผลงาน เทศบาล
27 ม.ค. 2558ด่วนที่สุด ที่ สพ ๐๐๒๓.๓/ว๑๓๖๔ แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงิ...
27 ม.ค. 2558ที่ สพ ๐๐๒๓.๔/ว๑๓๒๓ ประชาสัมพันธ์หลักสูตรคณะกรรมการสอบส...
27 ม.ค. 2558ที่ สพ ๐๐๒๓.๔/ว๑๓๑๘ ซักซ้อมแนวทางในการอุทธรณ์หรือฏีกาคำ...
27 ม.ค. 2558ที่ สพ ๐๐๒๓.๑/๑๓๒๐ การเสนอขอพระราชทานเครื่่องราชอิสริย...
27 ม.ค. 2558ที่ สพ ๐๐๒๓.๕/ว๑๔๖ ขอแจ้งการนำส่งเงินรายได้ของ อปท.
27 ม.ค. 2558ที่ สพ ๐๐๒๓.๕/ว๑๔๕ ขอแจ้งการนำส่งเงินรายได้ของ อปท.
27 ม.ค. 2558ที่ สพ ๐๐๒๓.๕/ว๑๓๓ ขอส่งรายละเอียดเลขบัญชีธนาคารและการเ...
27 ม.ค. 2558ที่ สพ ๐๐๒๓.๕/ว๑๓๒ ขอส่งรายละเอียดเลขบัญชีธนาคารและการเ...
26 ม.ค. 2558ที่ สพ ๐๐๒๓.๕/ว๑๓๗ แจ้งเวียนหนังสือราชการ
26 ม.ค. 2558ที่ สพ ๐๐๒๓.๓/ว๐๑๑๘๘ การบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป...
แจ้งมติคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘
แจ้งมติคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๗
แจ้งมติคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๗(๒)
แจ้งมติคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๗(๑)
แจ้งมติคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสุพรรณบุรีครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๗
แจ้งมติ ก.อบต. จังหวัดสุพรรณบุรีในการประชุมครังที่่๑/๒๕๕๙๘(๒)
แจ้งมติ ก.อบต. จังหวัดสุพรรณบุรีในการประชุมครั้งที่่๑/๒๕๕๘(๑)
แจ้งมติ ก.อบต. จังหวัดสุพรรณบุรีในการประชุมครั้งที่่๑๒/๒๕๕๗(๒)
แจ้งมติ ก.อบต. จังหวัดสุพรรณบุรีในการประชุมครั้งที่่๑๒/๒๕๕๗(๑)
แจ้งมติ ก.อบต. จังหวัดสุพรรณบุรีในการประชุมครังที่่๑๑/๒๕๕๗(๒)
     
   
 
   
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
 
มติคณะอนุกรรมการอำนวยการกระจายอำนาจ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๗
มติคณะอนุกรรมการอำนวยการการกระจายอำนาจฯ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗
มติคณะอนุกรรมการอำนวยการการกระจายอำนาจฯ ครั้งที่ ๙/๒๕๕๖
มติคณะอนุกรรมการอำนวยการการกระจายอำนาจฯ ครั้งที่ ๘/๒๕๕๖
มติคณะอนุกรรมการอำนวยการการกระจายอำนาจฯ ครั้งที่ ๗/๒๕๕๖
 การดำเนินการโครงการ "พลังชุมชน ถนนปลอดภัย จังหวัดสุพรรณบุรี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
 ประชาสัมพันธ์และเฝ้าระวังการดำเนินกิจการฌาปนกิจสงเคราะห์
 ประกาศรายชื่อเลขประจำตัวและสังกัดของผู้เข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการ
 ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์การกู้เงินสามัญ
 ประชาสัมพันธ์โครงการกระบวนการแปรรูปอินทรียสารและเศษวัชพืชเป็นปุ๋ยอินทรีย์
 ประชาสัมพันธ์ประเภณีตักบาตเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๘ (ทต.ดอนเจดีย์)
 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก/คัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารในองค์การบริหารส่ว...
 ประกาศรับสมัครคัดเลือกและสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นในตำแหน่งต่างๆ
 ประกาศรับสมัครคัดเลือก/สอบคัดเลือกในตำแหน่งบริหาร(เทศบาล.)
 ประกาศรับสมัครคัดเลือก/สอบคัดเลือกในตำแหน่งบริหาร(อบต.)
 ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสำหรับตำ...
 ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสำหรับตำ...
 เร่งรัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบันทึกข้อมูลเงินอุดหนุนทั่วไป ประจำเดือน กรกฏาคม
 เร่งรัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบันทึกข้อมูลเงินอุดหนุนทั่วไป
 เร่งรัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามบัญชีรายชื่อบันทึกข้อมูล e-plan ให้แล้วเสร็จถึงขั้นตอนเบิกจ่ายภายใ...
 เร่งรัด อปท.ดำเนินการบันทึกข้อมูล "เงินอุดหนุนทั่วไป" ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๗
 เร่งรัด อปท.ดำเนินการบันทึกข้อมูล "เงินอุดหนุนทั่วไป" ประจำเดือน เมษายน ๒๕๕๗ (อ.หนองหญ้าไซ...
 เร่งรัด อปท.ดำเนินการบันทึกข้อมูล "เงินอุดหนุนทั่วไป" ประจำเดือน เมษายน ๒๕๕๗ (อ.ด่านช้าง)
 ด่วนที่สุด ที่ สพ ๐๐๓๗.๓/ว ๑๑๕๙๑ เรื่อง แจ้งจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจโครงการฯ เบี้ยยังชีพผู้...
 ที่ สพ ๐๐๓๗.๓/ว ๑๑๘๒๔ เรื่อง การเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุที่มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอาย...
 ด่วนที่สุด ที่ สพ ๐๐๓๗.๕/๑๓๙๘ เรื่อง การโอนจัดสรรงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ ให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ งวดที่...
 รายชื่อ อปท. ที่ยังไม่รายงาน และยังไม่ส่งรายงานแก้ไขผลการจัดสรรงบประมาณฯ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตามแบ...
 รายชื่อ อปท. ที่ยังไม่รายงาน และยังไม่ส่งรายงานแก้ไขผลการจัดสรรงบประมาณฯ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตามแบ...
 รายชื่อ อปท. ที่ยังไม่รายงาน และยังไม่ส่งรายงานแก้ไขผลการจัดสรรงบประมาณฯ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตามแบ...
 หารือกรณีการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานเพื่อคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลที่ดำรงตำแหน่งในสายงานผู้ปฏิบั...
 ที่ มท ๐๘๐๙.๕/ว๙๑ การกำหนดตำแหน่งนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 ทดสอบ
 
หน้าแรก | หนังสือราชการ | โอนเงิน อปท. | กระดานกระทู้ | ติดต่อ อปท.จ.สุพรรณบุรี | เว็บไซต์ของ อปท.จ.สุพรรณบุรี
การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดสำหรับ Internet Explorer 8  © Copyright 2011 by Dungbhumi Co.,Ltd.