ที่ สพ ๐๐๒๓.๒/๓๖๐ การกำหนดตำแหน่งและปรับปรุงเกี่ยวกับตำ... :: คลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียด   การประชุมหัวหน้ากลุ่มงาน/ท้องถิ่นอำเภอ ประจำเดือนกันยา... :: คลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียด
จาก web จากgoogle
 
  ประวัติความเป็นมา
  วิสัยทัศน์พันธกิจ
  อำนาจหน้าที่
  อำนาจหน้าที่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อำนาจหน้าที่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ
  โครงสร้างการบริหารงาน
  บุคลากร
  บุคลากรท้องถิ่นจังหวัด
  งานบริหารทั่วไป
  กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น
  กลุ่มงานส่งเสริม และพัฒนาท้องถิ่น
  กลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
  กลุ่มงานการเงิน บัญชีและการตรวจสอบ
  บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
  อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
  อำเภอบางปลาม้า
  อำเภอสองพี่น้อง
  อำเภอเดิมบางนางบวช
  อำเภออู่ทอง
  อำเภอด่านช้าง
  อำเภอศรีประจันต์
  อำเภอดอนเจดีย์
  อำเภอสามชุก
  อำเภอหนองหญ้าไซ
  ผู้บริหาร อปท.
  ข้อมูลพื้นฐานของ อปท.จ.สุพรรณบุรี
  รายงานสถิติการคลังของ อปท. จ.สุพรรณบุรี
  เว็บไซต์ของ อปท.จ.สุพรรณบุรี
  แผนอัตรากำลัง
  องค์การบริหารส่วนจังหวัด
  เทศบาล
  องค์การบริหารส่วนตำบล
  กฎกระทรวงและระเบียบ
  ประกาศหลักเกณฑ์ ก.จังหวัด
  พ.ร.บ./พ.ร.ก.
  คุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง
  โอนเงิน อปท.
  หนังสือราชการ
  แบบฟอร์มการขอกำหนดตำแหน่ง
  เอกสารประกอบการเสนอขอความเห็นชอบ
  ตัวอย่างเอกสารการคัดเลือกตำแหน่งบริหาร
  ตัวอย่างเอกสารต่างๆ
  ตัวอย่างคำสั่งและประกาศ อบต.
  อนุกรรมการถ่ายโอน
 
  
 
กรมสรรพากร
ธนาคารออมสิน
กรมบัญชีกลาง
ศาลปกครอง และสำนักงานศาลปกครอง
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กฎหมายรัฐธรรมนูญ
สำนักงบประมาณ
กระทรวงพาณิชย์
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
 
     คน  

การประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จ...
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๕ ธัน...
งานเลี้ยงแสดงความยินดีปลัดจังหวัดสุพรรณบุรีรับตำแหน่งรอ...
งานตลาดเกษตรกรจังหวัดสุพรรณบุรี

โครงการรากวัฒนธรรมของดีบ้านฉัน(อบต.จรเข้ใหญ่)  
ผลงาน อบต.
การจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว(อบต.จรเข้ใหญ่)  
ผลงาน อบต.
โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดปี ๒๕๕๗ (อบต.จรเข้ใหญ่)  
ผลงาน อบต.
โครงการถนนสวยด้วยสามัคคี (อบต.ดอนมะสังข์)  
ผลงาน อบต.
โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว(อบต.ดอนมะสังข์)  
ผลงาน อบต.
อำเภอยิ้มเคลื่อนที่(อบต.พลับพลาไชย)  
ผลงาน อบต.
26 ธ.ค. 2557ที่ สพ ๐๐๒๓.๕/ว๑๙๐๒ อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเก...
26 ธ.ค. 2557ที่ สพ ๐๐๒๓.๕/ว๑๙๐๑ อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเก...
26 ธ.ค. 2557ที่ สพ ๐๐๒๓.๕/๑๙๐๐ แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
26 ธ.ค. 2557ที่ สพ ๐๐๒๓.๕/๑๘๙๙ แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ(ท้องถิ...
25 ธ.ค. 2557ที่ สพ ๐๐๒๓.๑/ว๑๘๙๘ ให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจจดทะเบียนพาณิช...
25 ธ.ค. 2557ที่ สพ ๐๐๒๓.๒/ว๒๑๖๓๙ ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการบริหารงานบุ...
25 ธ.ค. 2557ด่วนที่สุด ที่ สพ ๐๐๒๓.๓/ว๒๑๖๒๘ แจ้งการจัดสรรงบประมาณเง...
25 ธ.ค. 2557ด่วนที่สุด ที่ สพ ๐๐๒๓.๓/ว๒๑๕๗๓แจ้งรายละเอียดงบประมาณรา...
25 ธ.ค. 2557ที่ สพ ๐๐๒๓.๑/ว๑๘๙๒ สำนักงาน ก.พ. แจ้งผลการหารือประเด็น...
25 ธ.ค. 2557ด่วนที่สุด ที่ สพ ๐๐๒๓.๔/ว๒๑๕๖๙ การประชุมเพื่อเพิ่มประส...
แจ้งมติคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๗
แจ้งมติคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๗(๒)
แจ้งมติคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๗(๑)
แจ้งมติคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสุพรรณบุรีครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๗
แจ้งมติคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 9/2557 (2)
แจ้งมติ ก.อบต. จังหวัดสุพรรณบุรีในการประชุมครั้งที่่๑๒/๒๕๕๗(๒)
แจ้งมติ ก.อบต. จังหวัดสุพรรณบุรีในการประชุมครั้งที่่๑๒/๒๕๕๗(๑)
แจ้งมติ ก.อบต. จังหวัดสุพรรณบุรีในการประชุมครังที่่๑๑/๒๕๕๗(๒)
แจ้งมติ ก.อบต. จังหวัดสุพรรณบุรีในการประชุมครังที่่๑๑/๒๕๕๗(๑)
แจ้งมติ ก อบต 11/2557
     
   
 
   
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   
 
มติคณะอนุกรรมการอำนวยการกระจายอำนาจ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๗
มติคณะอนุกรรมการอำนวยการการกระจายอำนาจฯ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗
มติคณะอนุกรรมการอำนวยการการกระจายอำนาจฯ ครั้งที่ ๙/๒๕๕๖
มติคณะอนุกรรมการอำนวยการการกระจายอำนาจฯ ครั้งที่ ๘/๒๕๕๖
มติคณะอนุกรรมการอำนวยการการกระจายอำนาจฯ ครั้งที่ ๗/๒๕๕๖
 ประชาสัมพันธ์ประเภณีตักบาตเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๘ (ทต.ดอนเจดีย์)
  ประชาสัมพันธ์ ศูนย์คุ้มครองสิทธิองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นปี ๒๕๕๗(อบต.สนามชัย)
 ประชาสัมพันธ์การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับกลุ่มภาคกลาง
 เชิญเที่ยวงานเทศกาลกินปลากินเห็ดตามรอยในหลวงเสด็จด่านช้าง ๔๐ ปี
 ขอเชิญเที่ยวงานคนเดิมบางฯรวมใจภักดิ์รักนายหลวงครั้งที่ ๑๑ (ร่องรอยเสือมเหศวร)
 วิ่งเพื่อสุขภาพ เฉลิมพระเกียรติ ๘๗ พรรษา มหาราชา เขื่ยนกระเสียว มินิมาราธอน ๒๐๑๔
 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก/คัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารในองค์การบริหารส่ว...
 ประกาศรับสมัครคัดเลือกและสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นในตำแหน่งต่างๆ
 ประกาศรับสมัครคัดเลือก/สอบคัดเลือกในตำแหน่งบริหาร(เทศบาล.)
 ประกาศรับสมัครคัดเลือก/สอบคัดเลือกในตำแหน่งบริหาร(อบต.)
 ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสำหรับตำ...
 ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสำหรับตำ...
 เร่งรัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบันทึกข้อมูลเงินอุดหนุนทั่วไป ประจำเดือน กรกฏาคม
 เร่งรัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบันทึกข้อมูลเงินอุดหนุนทั่วไป
 เร่งรัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามบัญชีรายชื่อบันทึกข้อมูล e-plan ให้แล้วเสร็จถึงขั้นตอนเบิกจ่ายภายใ...
 เร่งรัด อปท.ดำเนินการบันทึกข้อมูล "เงินอุดหนุนทั่วไป" ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๗
 เร่งรัด อปท.ดำเนินการบันทึกข้อมูล "เงินอุดหนุนทั่วไป" ประจำเดือน เมษายน ๒๕๕๗ (อ.หนองหญ้าไซ...
 เร่งรัด อปท.ดำเนินการบันทึกข้อมูล "เงินอุดหนุนทั่วไป" ประจำเดือน เมษายน ๒๕๕๗ (อ.ด่านช้าง)
 ด่วนที่สุด ที่ สพ ๐๐๓๗.๓/ว ๑๑๕๙๑ เรื่อง แจ้งจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจโครงการฯ เบี้ยยังชีพผู้...
 ที่ สพ ๐๐๓๗.๓/ว ๑๑๘๒๔ เรื่อง การเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุที่มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอาย...
 ด่วนที่สุด ที่ สพ ๐๐๓๗.๕/๑๓๙๘ เรื่อง การโอนจัดสรรงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ ให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ งวดที่...
 รายชื่อ อปท. ที่ยังไม่รายงาน และยังไม่ส่งรายงานแก้ไขผลการจัดสรรงบประมาณฯ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตามแบ...
 รายชื่อ อปท. ที่ยังไม่รายงาน และยังไม่ส่งรายงานแก้ไขผลการจัดสรรงบประมาณฯ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตามแบ...
 รายชื่อ อปท. ที่ยังไม่รายงาน และยังไม่ส่งรายงานแก้ไขผลการจัดสรรงบประมาณฯ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตามแบ...
 หารือกรณีการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานเพื่อคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลที่ดำรงตำแหน่งในสายงานผู้ปฏิบั...
 ที่ มท ๐๘๐๙.๕/ว๙๑ การกำหนดตำแหน่งนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 ทดสอบ
 
หน้าแรก | หนังสือราชการ | โอนเงิน อปท. | กระดานกระทู้ | ติดต่อ อปท.จ.สุพรรณบุรี | เว็บไซต์ของ อปท.จ.สุพรรณบุรี
การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดสำหรับ Internet Explorer 8  © Copyright 2011 by Dungbhumi Co.,Ltd.